Mijn realisaties sinds de verkiezingen

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

In de zomer van 2019 werd ik opnieuw verkozen om jullie te vertegenwoordigen in het federaal parlement. Maar op welke manier doe ik dit? Waar werk ik rond? Ik geef hieronder alvast een overzicht van de thema's en dossiers die ik mee heb kunnen realiseren.

Personen met handicap

De Europese handicapkaart (EDC) zal vanaf januari 2024  automatisch toegekend worden aan personen met een beperking. Bovendien zal ze in heel Europa geldig zijn. Ik ben blij dat er zo  werk wordt gemaakt van de concrete aanbevelingen uit mijn resolutie die in de zomer van 2022 unaniem in de Kamer werd goedgekeurd. Eindelijk resultaat. 

Ook subsidiair beschermden met een beperking hebben recht op een inkomensvervangende en integratietegemoetkoming. Samen met Claire Hugon diende ik hierover een wetsvoorstel in dat intussen is goedgekeurd.

Samen met senatrice Sabine De Bethune zorgden we ervoor dat de rechten van personen met handicap nu ook verankerd worden in de Grondwet. Beluister hier de podcast over dit initiatief.

De tegemoetkomingen (inkomensvervangende en integratietegemoetkoming) voor personen met handicap worden voortaan automatisch toegekend. Ze moeten deze niet langer zelf aanvragen.

Op mijn vraag zorgde minister Annelies Verlinden ervoor dat de European Disability Card breder kenbaar wordt gemaakt bij onze politiediensten. Door deze Europese kaart kunnen personen met een beperking hun handicap eenvoudiger aantonen.

Mijn resolutie om de European Disability Card verder uit te rollen werd goedgekeurd. Met de resolutie wordt de regering aangemoedigd om de EDC breder kenbaar te maken en het gebruik ervan te promoten bij personen met een handicap en organisaties, de aanvraagprocedure te vereenvoudigen en de kaart in te zetten op meer domeinen.

In samenwerking met de regio's zetten we een proefproject op om de inschakeling van personen met een handicap op de arbeidsmarkt te stimuleren. Door het proefproject krijgen personen met een handicap een betere begeleiding en kunnen ze  werken zonder dat zij hun tegemoetkoming dreigen te verliezen. Ik diende hier samen met collega Nathalie Muylle een wetsvoorstel over in.

De 'prijs van de arbeid' wordt eindelijk afgeschaft bij de berekening van de integratietegemoetkoming. Door de ‘prijs van de arbeid’ af te schaffen zullen personen met een handicap meer kunnen werken en verdienen zonder dat ze hun integratietegemoetkoming geheel of gedeeltelijk verliezen.

 

Werk en gezin

Een eenvoudigere procedure voor de aanvraag van je ouderschapsverlof is nodig. Het huidige systeem is té complex, waardoor er ongewild problemen ontstaan voor de aanvrager. 

Mama’s die vroeger bevallen dan voorzien, verliezen vaak enkele dagen moederschapsrust, als ze de week voor de bevalling nog niet in moederschapsrust waren. Terwijl moeders die op de uitgerekende datum bevallen wel hun volledige moederschapsrust kunnen opnemen.  Om deze ongelijkheid weg te werken diende ik een nieuw wetsvoorstel in. 

Dankzij mijn wetsvoorstel werd het rouwverlof uitgebreid van 3 naar 10 dagen voor wie een kind of partner verliest. Het recht op rouwverlof werd ook opgensteld voor pleegouders in het kader van langdurige pleegzorg.

Mantelzorgers kunnen voortaan drie maanden voltijds mantelzorgverlof opnemen per zorgbehoevend familielid of kennis. Dat is twee maanden extra dan wat voorheen mogelijk was. Mantelzorgers krijgen nu meer tijd, vrijheid en flexibiliteit voor hun zorg.

Mama's krijgen altijd recht op 15 weken zwangerschapsrust ook indien ze vlak voor de geboorte ziek of werkloosheid werden. 

Het geboorteverlof voor vaders en meemoeders werd uitgebreid van 10 naar 20 dagen. Dit geldt zowel voor werknemers, zelfstandigen als voor ambtenaren.

We voerden het klein verlet voor vaccinatie, ook wel het vaccinatieverlof in. Werknemers kunnen zo vrijaf nemen met behoud van loon om zich van en naar het vaccinatiecentrum te begeven voor een inenting tegen COVID-19. Het vaccinatieverlof werd ook uitgebreid zodat ouders of voogden van minderjarige inwonende kinderen en kinderen met een handicap ook afwezig kunnen zijn van hun werk om met hun kind naar het vaccinatiecentrum te gaan.

Verplicht thuiswerken met kinderen? Niet simpel! Daarom zorgden we voor bijkomend corona-ouderschapsverlof voor àlle ouders met kinderen tot 12 jaar en kinderen met een handicap. 

 

Werk en zelfstandigen

Samen met mijn collega Nathalie Muylle diende ik een wetsvoorstel in dat werd aangenomen door de Kamer. Vanaf nu krijgt elke werknemer, ongeacht zijn of haar functie, een maximale opzegtermijn van 13 weken wanneer hij of zij zelf ontslag neemt

Met een nieuw wetsvoorstel wil ik een duurzaam en sociaal rechtvaardig kader voor cafetariaplannen creëren. Werknemers zullen zo hun eigen loonvoordelen kunnen kiezen, zonder dat er misbruik gemaakt wordt van dit systeem. 

Ik ijver nog steeds  voor het statuut van de ongehuwde zelfstandige helpers en de opbouw van hun (pensioen)rechten. Op dit moment is er een ongelijkheid die dringend weggewerkt moet worden

We zorgden ervoor dat zelfstandigen voortaan retroactief beroep kunnen doen op een ziekte-uitkering. Door de nieuwe wet kunnen zelfstandigen een ziekte-uitkering krijgen als ze binnen de 14 dagen naar de dokter gaan.

Door het afschaffen van de  “harmonisatiecoëfficiënt” bij de berekening van het pensioen voor zelfstandigen, worden hun pensioenen op een vergelijkbare manier berekend als deze van werknemers. Daarnaast werd ook het loonplafond bij de pensioenberekening voor zowel zelfstandigen als werknemers verhoogd. 

We maakten werk van tijdelijke steunmaatregelen voor Belgische bedrijven die zwaar leden onder de harde Brexit. Het ging om tijdelijke economische werkloosheid voor arbeiders en bedienden, tijdelijke individuele vermindering van prestaties met compensaties of collectieve arbeidsduurvermindering met behoud van wedde.

Voor zelfstandigen die hun zaak moesten sluiten als gevolg van de coronamaatregelen werkten we een regeling uit zodat zij ook financieel ondersteund werden, het zogenaamde overbruggingsrecht.

65-plussers die naast hun pensioen ook een bijverdienste hadden die ze door het coronavirus niet meer konden uitvoeren, kregen ook recht op een uitkering voor tijdelijke werkloosheid met terugwerkende kracht voor de ganse coronaperiode.

We zorgden ervoor dat ondernemingen hun sociale verkiezingen ook digitaal kunnen organiseren. Heel wat bedrijven hadden deze verkiezingen immers moeten uitstellen als gevolg van de coronamaatregelen.

Door ons initiatief kunnen de praktijktesten of "mystery calls" effectiever worden ingezet in de praktijk en blijven ze niet langer een lege doos. Door onnodig strikte voorwaarden weg te werken, kan discriminatie op het vlak van gender, handicap, afkomst, geloof, ... op de arbeidsmarkt beter opgespoord en aangepakt worden.

 

Pensioenen

Dankzij mijn wetsvoorstel waar ik samen met Sophie Thémont (PS) het voortouw in nam, krijgen onthaalouders nu eindelijk een beter pensioen. Onthaalouders verdienen respect en dit niet alleen in woorden maar ook in daden. Ik ben tevreden dat we het pensioen van heel wat onthaalouders eindelijk kunnen verbeteren.

De regering werkt aan een pensioenhervorming.  Daar zitten zeker een aantal goede elementen in. Een pensioenakkoord werd bereikt, maar we zijn er nog niet! 

Ik diende een wetsvoorstel in om mensen met een overlevingspensioen de kans te geven om te blijven werken. Zij mogen niet ontmoedigd worden om actief te zijn op de arbeidsmarkt. Het overlevingspensioen moet beter cumuleerbaar worden met een inkomen uit arbeid. Daardoor kunnen mensen meer werken zonder dat ze een deel van hun overlevingspensioen verliezen. 

Ben je jonger dan 50 jaar en verlies je je partner? Dan moet je automatisch een tijdelijke uitkering krijgen. Deze personen hebben hier recht op, maar velen weten het niet.  Daarom pleitte ik voor een automatische toekenning van deze overgangsuitkering. 

Ik heb twee voorstellen uitgewerkt, voor werknemers én ambtenaren om hen de mogelijkheid te bieden actief te blijven op de arbeidsmarkt na hun pensioen indien ze dat wensen.

Personen met een overlevingspensioen en jonger dan 65 jaar mogen momenteel niet veel bijverdienen, want dan vermindert hun pensioen. Voor personen met kinderen zijn deze regels onlangs al aangepast, zij mogen wel meer verdienen. Ik diende nu een nieuw wetsvoorstel in om dit ook aan te passen voor mensen zonder kinderen.

 

Sociale Zaken

Tegen 2023 zullen er 600.000 langdurig zieken zijn in België. Dat zijn er weer een pak meer dan vandaag en dit wil ik voorkomen. Ik werkte aan een plan van aanpak.

Eindelijk krijgen  vrijwilligers bij hulpdiensten  een betere vergoeding! Hier streef ik al jaren naar en eindelijk is het een feit. Mijn wetsvoorstel om dat te realiseren werd goedgekeurd. Voorheen ontvingen zij voor hun inzet een beperkte vrijwilligersvergoeding. Ik ben van mening dat deze vrijwilligers bij de ambulancediensten, brandweer en civiele bescherming meer moeten overhouden van hun  vrijwilligersvergoeding. Zij verdienen meer erkenning voor hun engagement.

Mijn resolutie tegen het verplicht ziektepensioen voor vastbenoemde ambternaren wordt sinds begin 2024 effectief gerealiseerd. Het kan niet dat ambtenaren die langdurig ziek zijn, zomaar op pensioen gezet worden, en geen kans krijgen om na hun ziekte opnieuw aan de slag te gaan. Dat verplichte ziektepensioen voor vastbenoemde ambtenaren moet dichter aanleunen bij het ziektepensioen voor werknemers uit de privésector en contractuele ambtenaren. 

Door mijn aanbevelingen kunnen consumptiecheques en coronapremies nu veel ruimer ingezet worden in winkels maar ook in bijvoorbeeld schoonheidssalons en rijscholen. Daarnaast werd ook de geldigheid van de nieuwe en bestaande cheques verlengd tot eind 2022.

Alle maaltijd- en ecocheques die in 2021 zijn vervallen en niet meer in aamerking komen voor een verlenging, werden opnieuw uitgegeven. Dankzij mijn voorstel komt de waarde van de cheques opnieuw toe aan de bedoelde eigenaar, de werknemer.

We zorgden voor een verlenging van de verhoogde onkostenvergoeding voor vrijwilligers in de zorgsector en vaccinatiecentra. Door de verlenging konden vrijwilligers zich blijven inzetten in bijvoorbeeld een ziekenhuis, woonzorgcentrum, triage- of vaccinatiecentrum zonder zich zorgen te maken over de fiscale gevolgen van hun extra bijdrage in de strijd tegen corona.

Na de vernietiging van de Bijkluswet in 2020, werkten we een duurzame regeling uit voor het verenigingswerk. Het gaat bijvoorbeeld om trainers of scheidsrechters in amateurvoetbal, dirigenten in een jeugdkoor of fanfare, begeleiders van schooluitstappen, verstrekkers van lezingen… Op deze manier kunnen verenigingswerkers hun engagement blijven verderzetten.

De overgangsuitkering voor jonge weduwen en weduwnaars werd verlengd zodat ze meer financiële ademruimte krijgen na zo'n zwaar verlies. De uitkering voor mensen met een kind ten laste werd verlengd van 24 tot 36 maanden (kinderen ouder dan 13) of 48 maanden (met een kind jonger dan 13). Voor mensen zonder kind ten laste werd de uitkering dan weer uitgebreid van 12 naar 18 maanden.

Op mijn aandringen werden de wachtrijen voor personen die hun studiejaren wensten af te kopen weggewerkt. Daarnaast werd het ook weer mogelijk om simulaties van je pensioen te laten maken voor mensen jonger dan 57 jaar.

De onmenselijke controles waarbij de postbode moest controleren of gepensioneerden met een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) wel in ons land verbleven, gaan op de schop. De nieuwe procedure zorgt ervoor dat deze 65-plussers met financiële moeilijkheden meer vrijheid hebben om te genieten van hun oude dag.

 

Armoede

Samen met Leen Dierick pleitte ik voor een dringende hervorming van het sociaal energietarief. Want 400.000 gezinnen hebben hun tijdelijk recht op dit sociaal tarief verloren sinds juli 2023, wat kan leiden tot financiële problemen voor mensen met een laag inkomen. 

Veel meisjes en vrouwen hebben onvoldoende geld om maandverband, tampons, enz te kopen. In mijn resolutie rond menstruatiearmoede roep ik op om meer aandacht te hebbenvoor dit probleem en bied ik oplossingen aan.

Mensen die een uitkering ontvingen zoals een leefloon, een IGO of een inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming kregen extra directe financiële hulp (coronatoeslag) bovenop hun uitkering omdat ook zij hard getroffen werden door de coronacrisis.

De doelgroep van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit werd uitgebreid naar mensen met een laag inkomen zoals sommige gepensioneerden, eenoudergezinnen enzoverder. Ook zij zullen dit sociaal tarief automatisch kunnen ontvangen.

Samen met collega Jef Van Den Bergh zorgde ik ervoor dat het sociaal tarief voor telecommunicatie automatisch wordt toegekend aan zij die hier recht op hebben. Ze hoeven dit niet langer aan te vragen. Het sociaal telecomtarief ondersteunt ouderen, mensen met een laag inkomen of een beperking en laat hen toe betaalbaar te telefoneren of internet te raadplegen. 

Varia

Belgen die nog een tweede nationaliteit hebben, uit hun land van herkomst, moeten in de toekomst afstand kunnen doen van die tweede nationaliteit als ze dit willen. Ik vind dat wie enkel Belg wil zijn, enkel Belg moet kunnen zijn. Mijn voorstel dat de regering oproept om werk te maken van diplomatiek overleg hierover werd goedgekeurd.

Slachtoffers van intrafamiliaal geweld kregen een betere bescherming. Om te vermijden dat de overgekomen partner die slachtoffer werd van intrafamiliaal geweld bij zijn/haar partner blijft, enkel en alleen omdat men anders niet meer aan de voorwaarden voldoet om in ons land te mogen verblijven, zorgden we voor een regeling om dergelijke slachtoffers te beschermen. 

Antwerpen

De stad Antwerpen gaat eindelijk dak- en thuislozen tellen. Al 2,5 jaar stel ik hier vragen over in de gemeenteraad. Eindelijk is het zover:  vanaf oktober 2023 wordt er werk gemaakt om dak- en thuislozen in kaart te brengen. De resultaten moeten de stad helpen bij een gerichter beleid rond dak-en thuisloosheid.

Samen met de collega’s van de cd&v Orry, Linda, Wilfried en Wim heb ik opnieuw actie gevoerd tegen het verminderen van de dienstverlening aan de Antwerpse stadsloketten. Wij vinden dat de stad te veel inzet op het digitale. Niet iedereen kan of wil mee in een verplichte digitale wereld.
 

Ik lanceerde verschillende voorstellen om het dak- en thuislozenbeleid in de stad te verbeteren. Zo ging de stad in op mijn vraag om meer middelen vrij te maken voor meer privacy voor cliënten in de stedelijke opvang van dak -en thuislozen. Het gaat o.a. over het plaatsen van scheidingswanden in grote slaapzalen. Ook werd mijn voorstel om deel te nemen aan een onderzoek om het aantal dak- en thuislozen in de stad in kaart te brengen ter harte genomen door het stadsbestuur.

De Stad Antwerpen wordt een partner van de European Disability Card. Door deel te nemen aan het project engageert de stad zich om de kaart actief te promoten en personen met een handicap te helpen om de kaart aan te vragen. Ik ben tevreden dat de stad eindelijk inging op mijn voorstel.

Voortaan kunnen gokkantoren die gelegen zijn in de buurt van scholen of andere plaatsen waar minderjarigen of verslaafden komen, niet langer convenanten verlengen of nieuwe afsluiten met de stad Antwerpen. Na jarenlang aandringen gaat de stad eindelijk in op onze vraag om gokkantoren ver weg te houden van plaatsen waar jongeren komen.

Bekijk hier ook een video van mijn jaaroverzicht 2021:

Nieuws

Slotfeest vzw Kompanjon

Ik was aanwezig op het slotfeest van vzw Kompanjon

Nahima op de klapstoel - mijn speerpunten

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk🛠️, Uw welzijn☺️ en Uw inkomen 💶. We trappen de spits af met uw inkomen.

Palingfestival

Weer een namiddag met toffe ontmoetingen op het Palingfestival in Bornem en in de Schorre in Boom!