Nieuws

Wist je dat… er in 2021 heel wat verandert aan het pensioen?

Een nieuw jaar betekent ook heel wat wetswijzigingen die in werking treden. Ook voor de pensioenen zal er vanaf 1 januari 2021 heel wat veranderen. Ik lijst de belangrijkste vernieuwingen even op.

Uitbreiding sociaal energietarief geeft ademruimte aan kwetsbare gezinnen

Dubbel zoveel gezinnen kunnen vanaf volgend jaar genieten van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit. Dit betekent een verlaging van de energiefactuur voor 1 miljoen gezinnen! Het parlement keurde zopas een uitbreiding van de doelgroep van het sociaal energietarief goed. Ik ben blij dat ik kon meewerken aan deze maatregel die meer financiële ademruimte geeft aan gezinnen met betalingsmoeilijkheden.

Nog altijd niet genoeg laptops voor kwetsbare kinderen

Het Vlaams onderwijs beloofde 15 000 laptops te schenken aan scholen om digitale kansarmoede te bestrijden. Zeker in coronatijden waarbij veel kinderen gedeeltelijk of volledig afstandsonderwijs volgen, is de toegang tot laptops essentieel om geen schoolachterstand op te lopen.Nu blijkt ook dat de beloofde laptops niet echt gratis zijn, ze moeten worden betaald met het ICT-budget van de scholen voor volgend jaar. Ik sprak schepen Beels hierop aan.

Uitbreiding van het geboorteverlof van 10 naar 20 dagen

De uitbreiding van het geboorteverlof komt er! In plaats van de huidige 10 dagen geboorteverlof, kunnen vaders en meemoeders vanaf 2021 rekenen op 15 dagen bij de geboorte van een nieuwe telg. Vanaf 2023 zal dit geboorteverlof nog verder worden uitgebreid naar 20 dagen. Dit geldt zowel voor werknemers, zelfstandigen als voor ambtenaren. Na lang pleiten voor deze uitbreiding, komt er nu toch een gevolg aan mijn wetsvoorstel.

Wist je dat ... je uitstel kan vragen voor je sociale bijdragen en nog steeds de premies voor je aanvullend pensioen fiscaal kan aftrekken?

Zelfstandigen die uitstel vragen voor hun sociale bijdragen kunnen de premies voor het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen fiscaal aftrekken. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) neemt de ongerustheid daarover weg.

Wat gaat er gebeuren met onze pensioenen?

Wat u moet weten over uw pensioen

Tijdelijke werkloosheid indien school sluit wegens corona

Coronavirus - Tijdelijke werkloosheid indien school sluit wegens corona

(BELGA)

Sociale verkiezingen kunnen ook elektronisch

De sociale verkiezingen werden uitgesteld naar het najaar door COVID-19. Ondernemingen die deze stemmingen elektronisch wilden laten doorgaan hadden dit al moeten voorzien. Nu krijgen de bedrijven die dat toch nog willen doen nog tot 13 oktober de tijd om een akkoord af te sluiten waardoor elektronisch stemmen nog mogelijk is. Dat kan nu dankzij een wetsvoorstel dat ik samen met kamerlid Nawal Farih indiende.

Automatische toekenning van sociaal tarief telecommunicatie

De Kamercommissie Mobiliteit heeft een CD&V-voorstel goedgekeurd om het sociaal tarief voor telecom automatisch toe te kennen. De voorgestelde regeling is analoog aan het bestaande systeem van het sociaal tarief voor elektriciteit en gas. Negen commissieleden stemden voor; acht onthielden zich. Kamerleden Jef Van den Bergh en Nahima Lanjri (CD&V) reageren opgetogen: “Door deze administratieve vereenvoudiging zullen meer kwetsbare gezinnen gebruik kunnen maken van een betaalbaar tarief voor telefonie en internet.”

Coronatoeslag voor uitkeringsgerechtigden

De afgelopen maanden werd veel financiële steun toegekend: tijdelijke werkloosheid, het overbruggingsrecht, extra budgetten voor de OCMW’s. Maar verschillende middenveldorganisaties vragen om extra directe financiële hulp voor mensen in armoede of voor wie door Corona een groot inkomensverlies leidt. Daarnaast vragen ze om een coronatoeslag toe te kennen aan uitkeringsgerechtigden bovenop hun uitkering. Ik vroeg aan de minister of hij zal ingaan op deze vragen. De regering zal vanaf juli gedurende zes maanden 50 euro per maand toekennen aan mensen die een leefloon, tegemoetkoming voor personen met een handicap of een IGO krijgen.