Wat u moet weten over uw pensioen

Publicatiedatum

Tags

Pensioenen

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

Zopas lanceerden we ons pensioenplan met concrete voorstellen voor rechtvaardige, flexibele en betaalbare pensioenen. Een grondige pensioenhervorming dringt zich op. Met onze voorstellen willen we een nieuwe impuls geven aan het debat. Maar wat stellen we nu precies voor? En welke impact zou dit hebben op uw pensioen? Lees hier de antwoorden op de meestgestelde vragen over het pensioenplan van CD&V.

Minimumpensioen van 1.500 euro

 1. Wie komt er in aanmerking voor een minimumpensioen vandaag?
 • Nu heeft u recht op een minimumpensioen als u een loopbaan van minstens 30 jaar hebt waarvan elk van die loopbaanjaren minstens 208 dagen telt. Heeft u een loopbaan van 30 jaar van gemiddeld minstens 156 dagen, dan kan u een deeltijds minimumpensioen krijgen.
 1. Wat wil CD&V hieraan veranderen?
 • Wij voorzien in het huidige systeem een dubbele toegangspoort waardoor meer mensen toegang krijgen tot het minimumpensioen. Het gaat om:
  • Mensen die een loopbaan van 30 jaar hebben, inclusief gelijkgestelde periodes en met een bepaald aantal effectief gewerkte jaren, dit aantal effectief gewerkte jaren kan geleidelijk worden opgetrokken, rekening houdende met eventuele gendereffecten.
  • Wie een loopbaan van 20 effectief gewerkte jaren of 6.240 dagen heeft.
 • Als alternatief op het huidige complexe systeem, stellen we een volledig nieuwe regeling voor waarin elke gewerkte dag telt. Vandaag hebben mensen recht op een minimumpensioen vanaf een loopbaan van 30 jaar. Kom je niet aan 30 jaar? Dan krijg je de verhoging tot het minimumpensioen niet. Dat leidt soms tot onrechtvaardige, schrijnende situaties. Wij vinden dat voor elke dag dat iemand werkt, (minimum)pensioen moet opgebouwd worden. We willen dus af van de huidige toegangsvoorwaarden en laten elke dag meetellen.
 1. 1.500 euro minimumpensioen. Is dit netto of bruto?
 • In het regeerakkoord stelt men duidelijk dat het minimumpensioen geleidelijk zal worden opgetrokken richting 1.500 euro netto voor een volledige loopbaan (45 jaar). Het gaat hierbij over het pensioenbedrag voor een alleenstaande. Momenteel bedraagt dat 1.444,36 EUR  euro, terwijl een gezinspensioen 1.804,88 euro is. Beide bedragen zullen dus verder optrokken worden tegen 2024.

 1. Wanneer zullen de minimumpensioenen 1.500 euro bedragen?
 • Het minimumpensioen zal geleidelijk worden opgetrokken. De regering zal hier tot 2024 naartoe werken.
 1. Hoe lang dient je loopbaan vandaag te zijn om effectief 1500 euro te bedragen?
 • Het bedrag van 1.500 euro geldt voor wie een volledige loopbaan van 45 jaar heeft. Deze 45 jaar betreffen zowel de effectief gewerkte periodes als de gelijkgestelde periodes bv. periodes van ziekte, zorg of werkloosheid.

  Dit bedrag wordt pro rata berekend in functie van de loopbaan. Dit wil zeggen dat wanneer je bijvoorbeeld een loopbaan hebt van 40 jaar, je aanspraak zal kunnen maken op een minimumpensioen van 40/45e van 1.500 euro. Dat komt dan neer op een bedrag van 1.333 euro.

 1. Geldt dit ook voor zelfstandigen?
 • Het minimumpensioen zal worden verhoogd voor zowel werknemers, zelfstandigen als ambtenaren.

 1. Wat zijn de gelijkgestelde periodes?
 • Dat zijn periodes waarin iemand niet werkt, maar die voor de pensioenberekening wel meetellen alsof hij of zij wel aan de slag was en sociale bijdragen betaalde. Het gaat om periodes van:
  • Deeltijds werken met behoud van rechten
  • Onvrijwillige werkloosheid
  • Werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)/brugpensioen
  • Pseudo-brugpensioen (Canada Dry-pensioen)
  • Ziekte en invaliditeit
  • Inactiviteit door handicap
  • Inactiviteit door arbeidsongeval of beroepsziekte
  • Moederschapsverlof, vaderschapsverlof en adoptieverlof
  • Ouderschapsverlof (thematische verlof)
  • Palliatief verlof en verlof voor medische bijstand (thematische verlof)
  • Jaarlijkse vakantie
  • Staking
  • Perioden van militaire dienst of gewetensbezwaarde
  • Arbeidsbeperking wegens herverdeling van de arbeid zodat ‘pech’ niet nog eens afgestraft wordt met een lager pensioen.

 1. Wat indien je geen recht hebt op het minimum pensioen?
 • Dan kom je misschien wel in aanmerking voor een inkomensgarantie voor ouderen. De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering voor 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken.
 • U hebt recht op een IGO als u voldoet aan onderstaande voorwaarden:
  - Uw hoofdverblijfplaats is in België en uw financiële middelen bedragen per maand minder dan 1 289,10 EUR voor alleenstaanden of 859,40 EUR voor samenwonenden.
  - De Federale Pensioendienst bepaalt uw financiële middelen na een uitgebreid onderzoek naar de bestaansmiddelen (pensioenen, beroepsinkomsten, sociale uitkeringen, onroerende goederen, geld, … ) waarover u beschikt binnen uw gezin. 

 

Hoger pensioen

 1. Ik heb steeds mijn deel bijgedragen waardoor ik nu reeds een pensioen geniet hoger dan 1.500 euro . Maar het lijkt me niet eerlijk dat enkel de laagste pensioenen worden verhoogd en niet de mijne?
 • We pleiten voor de proportionele verhoging van de pensioenen waardoor alle pensioenen en niet alleen de laagste pensioenen worden verhoogd. Dit doen we door het percentage waarop het pensioen berekend wordt te verhogen. Zo wordt er meer van het loon dat je verdiende in rekening gebracht. Zo versterken we ook de band tussen werk en pensioen. Voor de gelijkgestelde periodes behouden we de huidige berekeningswijze.  
 • Daarnaast willen we het pensioenplafond (Voor 2020 is het loonplafond 60 026,75 EUR voor een volledig jaar) verhogen voor de berekening van het wettelijk pensioen. Zo houden mensen die meer bijdragen, ook meer pensioen over. Tenslotte willen we ook dat 10% of 20% boven dat (verhoogde) loonplafond ook mee in rekening wordt genomen, zo stijgt ook voor de hogere lonen de vervangingsratio.

 

Flexibiliteit

 1. Hoe wil CD&V mensen meer keuzevrijheid geven over hun pensioen?
 • Mensen moeten zelf de keuze kunnen maken om met pensioen te gaan binnen een flexibel kader van 62 tot 67 jaar. Ook na een loopbaan van minimaal 42 jaar moeten mensen kunnen kiezen om met pensioen te gaan.
 • Wie langer werkt, krijgt een hoger pensioenbedrag per maand. Wie vroeger met pensioen gaat, zal een lager pensioenbedrag krijgen. We werken hiervoor met een actuariële correctie op het pensioenbedrag die het pensioen herwaardeert over de uit te betalen periode. Het moedigt mensen aan om langer te werken en geeft ook vrijheid, gekoppeld aan verantwoordelijkheid.

 

 1. Wat met de zware beroepen?
 • Het ene beroep is het andere niet. Sommige beroepen zijn te zwaar om exact dezelfde pensioenregeling te krijgen als andere. Wie een beroep uitoefent dat leidt tot een gemiddeld kortere levensverwachting, zal voor CD&V vroeger met pensioen kunnen zonder veel pensioen te verliezen. Dit kan aan de hand van objectieve indicatoren en met betrokkenheid van de sociale partners.

 1. Kan ik straks ook deeltijds met pensioen?
 • CD&V wil dat mensen ook deeltijds met pensioen kunnen gaan vanaf de leeftijd dat ze vervroegd op pensioen kunnen of na een loopbaan van 42 jaar. Iemand kan zo een deel van zijn/haar pensioen opnemen, maar blijft tegelijkertijd werken en verder pensioenrechten opbouwen. Iemand kan dan bijvoorbeeld 1 dag per week met pensioen en 4 dagen per week blijven doorwerken. Ook zelfstandigen moeten hiervan gebruik kunnen maken.
 • Wie deeltijds met pensioen gaat en dus een deel van/zijn haar pensioen vroeger opneemt, zal voor dat gedeelte een lager pensioenbedrag krijgen dan mensen die langer blijven doorwerken.
 • En ook na je wettelijke pensioenleeftijd kan je eventueel deeltijds blijven doorwerken en deeltijds je pensioen ontvangen. Daardoor bouw je extra pensioenrechten op.

 1. Komt het deeltijds pensioen in de plaats van de reeds bestaande loopbaanregelingen zoals de landingsbanen?
 • Neen, het wordt een extra optie voor zowel werknemers, zelfstandigen als ambtenaren die voldoen aan de voorwaarden om vervroegd op pensioen te gaan.

 1. Ik heb de wettelijke pensioenleeftijd bereikt en zou met pensioen kunnen gaan. Maar ik zou graag nog wat langer werken en wat meer pensioenrechten opbouwen. Kan ik hiervoor worden gecompenseerd?
 • Ja, wie langer wil doorwerken moet dit in samenspraak met de werkgever ook kunnen. Voor deze jaren zal je ook pensioenrechten kunnen blijven opbouwen. Wie dus langer blijft werken, zal meer pensioen krijgen.

Aanvullend pensioen

 1. Komt er een veralgemening van het aanvullend pensioen?
 • Ja, CD&V ijvert voor de invoering van een verplichte minimumbijdrage voor het aanvullend pensioen voor elke werknemer en ambtenaar. Werkgevers zullen een bijdrage van minstens 3% op het brutoloon moeten leveren. Ook moeten werknemers de mogelijkheid krijgen om een eigen bijdrage te doen indien ze dit willen.
   
 1. In wat investeren de verzekeraars en pensioenfondsen?
 • We moedigen de verzekeraars en pensioenfondsen aan om minder te beleggen in sectoren die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid en meer in investeringen die de energietransitie aanmoedigen.

 

Zorg dragen

 1. Ik heb voor enkele jaren de zorgtaken in het gezin op mij genomen zodat mijn echtgenoot zich zou kunnen toeleggen op zijn loopbaan. Hierdoor heb ik minder pensioenrechten kunnen opbouwen. We zijn nu gescheiden en nu heb ik een zeer laag pensioen. Kan hier niets op gevonden worden?
 • CD&V is al jarenlang grote pleitbezorger van de pensioensplit waarbij de pensioenen van beide partners, zowel de wettelijke als de aanvullende pensioenen, worden opgeteld en gelijk verdeeld tussen beide partners. Het gaat om de pensioenrechten die worden opgebouwd tijdens het huwelijk. Dit geldt dan ongeacht het feit of het koppel samenblijft of uit elkaar gaat en ongeacht het gekozen huwelijksvermogensstelsel. Gezamenlijke loopbaankeuzes, waarbij de ene partner bijvoorbeeld deeltijds werkt om voor de kinderen te zorgen, leiden zo niet langer tot ongelijke pensioenen.
   
 1. Ik heb veel jaren parttime gewerkt maar niet al deze jaren tellen mee voor mijn pensioenrechten. Ik ben echter wel altijd aan de slag gebleven. Wat gaan jullie hieraan doen?
 • Om toegang te krijgen tot het vervroegd pensioen en het minimumpensioen moet elk van je gewerkte jaren uit een minimaal aantal arbeidsdagen bestaan voordat dit meetelt als een loopbaanjaar bij de pensioenopbouw. Om recht te hebben op een minimumpensioen moet je bijvoorbeeld 30 loopbaanjaren hebben van minimaal 208 arbeidsdagen per loopbaanjaar. CD&V wil niemand uitsluiten van een leefbaar pensioen. Voor elke dag dat iemand werkt, moet er pensioen opgebouwd worden. We willen dus af van de idee dat mensen een vast aantal jaren moeten gewerkt hebben of een loopbaan van minstens zoveel jaar moeten hebben. Wie werkt, bouwt voor elke gewerkte dag (minimum)pensioen op. Zo blijft niemand achter.

 1. Wat gaat er gebeuren met het pensioen voor onthaalouders en meewerkende echtgenoten?
 • De jaren die onthaalouders voor 2003 werkten worden vandaag niet meegeteld bij de pensioenberekening door het ontbreken van een statuut. We hebben al concrete voorstellen uitgewerkt voor onthaalouders en meewerkende echtgenoten die nu door de regering worden overgenomen. Zo kan men de gewerkte jaren na 2003 zwaarder laten meetellen om tot een degelijk pensioen te komen voor deze groepen.

 

Overlevingspensioen

 1. Ik wil werken maar, het is voor mij als weduwe/weduwenaar voordeliger om mijn volledige uitkering te krijgen dan om te gaan werken en een deel uitkering te verliezen. Dit kan toch niet de bedoeling zijn?
 • Neen, dit kan inderdaad niet de bedoeling zijn. In 2015 werd het overlevingspensioen hervormd. Jonge weduwen (jonger dan 48 jaar en 6 maanden) krijgen niet langer een overlevingspensioen maar gedurende 18, 36 of 48 maanden (afhankelijk van de kinderlast) een overgangsuitkering. Oudere weduwen ontvangen een overlevingspensioen. De overgangsuitkering mag onbeperkt gecumuleerd worden met een beroepsinkomen, voor het overlevingspensioen zijn er bepaalde grenzen. Helaas doen weduwen die aan de slag gaan vaak een nadeel doordat ze een groter deel van hun uitkering verliezen dan ze verdienen aan loon, waardoor het voordeliger is om niet te werken en de volledige uitkering te ontvangen. Daarom zullen we dit hervormen en die inkomensgrenzen optrekken .

 

My Pension

 1. Ik twijfel om deeltijds te gaan werken, maar ik weet niet wat dit dan zou betekenen voor mijn pensioenopbouw. Waar kan ik met mijn vragen terecht?
 • Iedereen moet op een toegankelijke en gemakkelijke manier zijn/haar  pensioenrechten kunnen raadplegen. U kan daarvoor terecht op My Pension.  Maar vandaag vind je nog niet alles terug op deze site.  Dat moet voor CD&V anders. Door My Pension te koppelen met de toepassing My Career kunnen mensen beter inschatten wat het effect van loopbaankeuzes zoals bv. deeltijds werken zal zijn op het pensioen. Ook alle elementen die een impact hebben op de pensioenberekening, zoals een overlevingspensioen of buitenlandse pensioen, moeten zichtbaar worden op My Pension.

 

 1. Ik wil me graag informeren over hoeveel pensioenrechten ik heb opgebouwd maar ik kan niet goed overweg met een computer. Waar kan ik hulp vragen?
 • We willen dat ook professionele hulpverleners zoals maatschappelijk werkers van het ziekenfonds, de gemeente of het OCMW en ook familieleden  toegang krijgen tot de MyPension accounts van hun cliënten en naasten. Dit uiteraard alleen met toestemming van de gerechtigde. Zo willen we de problemen die de digitale kloof met zich meebrengt, oplossen.

  

Zelfstandigen

 1. Hoe zit het met de gelijkschakelingvan de pensioenen tussen werknemers en zelfstandigen?
 • Sinds 1 januari 2022 werd de correctiecoëfficiënt die gebruikt werd voor de berekening van het zelfstandigenpensioen afgeschaft. Dit zorgt ervoor dat zelfstandigen op dezelfde manier een pensioen opbouwen als de werknemers.

Ambtenarenpensioen

 1. Zullen de pensioenstelsels van ambtenaren gelijk worden geschakeld met deze van werknemers?
 • Het ambtenarenpensioen is een aanzienlijke kost voor het Belgische pensioensysteem. Het gemiddelde ambtenarenpensioen ligt veel hoger dan dat van werknemers of zelfstandigen. Daarom willen we geleidelijk de verschillende statuten dichter bij elkaar brengen:
  • We brengen alle lage pensioenleeftijdsgrenzen voor specifieke categorieën ambtenaren terug naar een effectieve uittredingsleeftijd van ten minste 62 jaar. Voor zware beroepen voorzien we aangepaste regelingen.
  • De pensioenen van ambtenaren willen we laten berekenen op basis van het loon van alle gewerkte jaren, zoals dit ook bij werknemers en zelfstandigen het geval is, en niet langer op basis van de referentiewedde (wedde van laatste 10 jaar).
  • Ook statutaire ambtenaren moeten een degelijk aanvullend pensioen kunnen
  • We stappen af van het vervroegde ziektepensioen voor ambtenaren waarbij mensen ongewild op pensioen moeten gaan en voorzien re-integratie maatregelen voor langdurig zieken.
  • Voor deze hervormingen voorzien we de nodige overgangsmaatregelen en we raken niet aan reeds verworven rechten.

 

Meer weten? Klik hier voor meer informatie.

Nieuws

Slotfeest vzw Kompanjon

Ik was aanwezig op het slotfeest van vzw Kompanjon

Nahima op de klapstoel - mijn speerpunten

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk🛠️, Uw welzijn☺️ en Uw inkomen 💶. We trappen de spits af met uw inkomen.

Palingfestival

Weer een namiddag met toffe ontmoetingen op het Palingfestival in Bornem en in de Schorre in Boom!