Het pensioenakkoord uitgelegd

Publicatiedatum

Tags

Pensioenen

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

De regering heeft voor de zomer een pensioenakkoord gesloten over drie nieuwe maatregelen. Wat betekenen deze acties nu voor u?

 

  1. Nieuwe voorwaarde voor toegang tot het minimumpensioen

Naast de minimumloopbaanvoorwaarde van 30 jaar (werk + gelijkgestelde periodes zoals ouderschapsverlof, werkloosheid, tijdskrediet,…), zullen mensen ook 20 jaar effectief gewerkt (zonder gelijkgestelde periodes) moeten hebben om nog toegang te krijgen tot het minimumpensioen. Deze effectieve tewerkstellingsvoorwaarde zal niet worden berekend op basis van jaren maar dagen. Het gaat om 5.000 dagen effectieve tewerkstelling voor een voltijds minimumpensioen of 3.120 dagen effectieve tewerkstelling voor een deeltijds minimumpensioen. 

Deze extra tewerkstellingsvoorwaarde zal gelden voor zowel werknemers, zelfstandigen als ambtenaren. Dit zal ingaan vanaf 2024 maar er wordt een overgangsperiode voorzien zodat wie net voor zijn/haar pensioen staat, niet voor verrassingen komt te staan. Voor wie 55 jaar en ouders is op 1 januari 2024 zal deze extra voorwaarde niet gelden. 

De dagen van zwangerschapsverlof, borstvoedingsverlof en palliatief zorgverlof, net als de dagen van erkenning als persoon met een handicap, tellen mee als effectieve tewerkstelling. Voor wie langdurig ziek was en zich dus in invaliditeit bevond, zal de effectieve tewerkstellingsvoorwaarde worden verlaagd.

 

Hoeveel bedraagt het minimumpensioen?

 Deze regering verbond zich ertoe om het minimumpensioen op te trekken tot 1.500 euro netto tegen 2024. Vandaag bedraag het minimumpensioen 1.423 euro netto. Het minimumpensioen zal in 2024 maar liefst 338 euro meer bedragen dan in 2020 nl. 1.630 euro netto.

Opgelet! Alleen wie een volledige loopbaan van 45 jaar heeft, zal recht hebben op de 1.500 euro netto. Het bedrag van het minimumpensioen wordt pro rata berekend. Dit wil zeggen dat wie bv. een loopbaan van 30 jaar heeft, een minimumpensioen krijgt van 30/45 x 1.500 = 1.000 euro.

Het is dus NIET zo dat wie 20 jaar effectief gewerkt heeft, een minimumpensioen van 1.500 euro zou krijgen.

 

Mag ik dan na 20 gewerkte jaren met pensioen?

Nee. De voorwaarden om recht te hebben op een minimumpensioen staan volledig los van de voorwaarden waaraan je moet voldoen om met pensioen te kunnen gaan. De wettelijke pensioenleeftijd bedraagt vandaag 65 jaar, vanaf 1 januari 2025 wordt dit 66 jaar, later nog 67 jaar. 

Indien je aan de voorwaarden voldoet kan je ten vroegste met pensioen gaan vanaf je 63 jaar oud bent en 42 loopbaanjaren op de teller hebt staan. Wie een lange loopbaan heeft, kan nog iets vroeger met pensioen gaan:

  • 60 jaar en 44 loopbaanjaren
  • 61 jaar en 43 loopbaanjaren
  • 62 jaar en 43 loopbaanjaren

 

  1. Pensioenbonus

Wie langer werkt, moet hiervoor beloond worden. Werknemers die na de datum van hun vervroegd pensioen of van hun wettelijke pensioenleeftijd blijven doorwerken (en dus niet met pensioen gaan), zullen een pensioenbonus van 2 of 3 euro netto extra per dag ontvangen.

Dit betekent dat je tussen de 30 en 40 euro netto extra pensioen per maand zal opbouwen voor elk jaar dat je langer werkt. Je zal maximaal 3 jaar recht hebben op de pensioenbonus.

Het concrete bedrag van de pensioenbonus zal worden gebaseerd op de lopende budgetanalyse.  
 

  1. Gendermaatregel

Een bijkomende maatregel zal voornamelijk vrouwen ten goede komen. Met deze gendermaatregel zal deeltijds werk geherwaardeerd worden in de berekening van het minimumpensioen. Vandaag heeft dit deeltijds werk een negatieve impact op de hoogte van hun pensioenen en kan hen uitsluiten van het recht op een minimumpensioen bij gebrek aan een voldoende lange loopbaan.

De deeltijds gewerkte jaren voor 2001 zullen zwaarder meetellen bij de toegang tot het minimumpensioen. Maximaal 5 jaren zullen zo een gunstige berekening kennen. Het gaat om jaren voor 2001 omdat vanaf 2001 het tijdskrediet en later ook het ouderschapsverlof werden ingevoerd als gelijkgestelde periodes bij de berekening van de pensioenrechten.

 

  1. En nu?

De genomen maatregelen zullen worden doorgerekend door het Planbureau waarna de concrete maatregelen in teksten zullen gegoten worden. Indien nodig kunnen sommige maatregelen nog bijgestuurd worden.

Er werd een advies gevraagd aan de sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) om maatregelen voor te stellen die de budgettaire en sociale houdbaarheid van de pensioenen moet verbeteren. Cd&v dringt erop aan om werk te maken van een verdere hervorming om ook de pensioenen van de volgende generaties te kunnen garanderen.

Nieuws

Slotfeest vzw Kompanjon

Ik was aanwezig op het slotfeest van vzw Kompanjon

Nahima op de klapstoel - mijn speerpunten

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk🛠️, Uw welzijn☺️ en Uw inkomen 💶. We trappen de spits af met uw inkomen.

Palingfestival

Weer een namiddag met toffe ontmoetingen op het Palingfestival in Bornem en in de Schorre in Boom!