CD&V opent pensioendebat met lancering hetpensioenplan.be

Publicatiedatum

Tags

Pensioenen

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

Vandaag lanceer ik samen met voorzitter Joachim Coens het pensioenplan. We kiezen voor een rechtvaardig, flexibel en betaalbaar pensioen. Met CD&V pleiten we voor de mogelijkheid om tussen 62 en 67 jaar op pensioen te gaan en willen een deeltijds pensioen voor een werkbaar en wendbaar loopbaaneinde. We staan er ook op dat  zorgen voor uw naasten niet afgestraft wordt. 

We zetten in op betere, flexibele en rechtvaardige pensioenen. Betere pensioenen betekenen in de eerste plaats hogere pensioenen. Een flexibel pensioen zorgt ervoor dat mensen meer keuzevrijheid en flexibiliteit krijgen in hun loopbaanplanning en combinatie van pensioen en werken. Rechtvaardige pensioenen betekenen voor CD&V niet enkel dat ze betaalbaar moeten zijn, maar ook dat mensen niet afgestraft worden voor carrièrekeuzes binnen een gezin en dat wie zorgt niet de dupe is bij pensioenberekeningen . 

In 2019 bedroegen de pensioenuitgaven in België bijna 49 miljard, 1/5 van alle overheidsuitgaven. Om het systeem rechtvaardig en betaalbaar te houden, is een grondige hervorming nodig. Niet door alle pensioenen te verlagen, wel door meer flexibiliteit in te bouwen, de ambtenarenpensioenen te hervormen en mensen  langer aan de slag te krijgen. Terwijl we wachten op de hervorming van Minister Lalieux, heeft CD&V alvast haar huiswerk gemaakt met een omvattend, evenwichtig en realistisch plan.

 

1. Loopbaan in eigen handen 

 

Keuzevrijheid en verantwoordelijkheid staan centraal in de pensioenplannen van CD&V. We willen mensen de vrijheid geven om flexibel te bepalen wanneer ze op pensioen gaan, via vervroegd of deeltijds pensioen. We maken de band tussen werken en pensioen duidelijker. Elke dag zal tellen en hoe meer je bijdraagt hoe hoger je pensioen. Dit plan gelooft in mensen en zal mensen aanmoedigen om langer te werken. - Joachim Coens

Mensen moeten de vrijheid krijgen om tussen 62 en 67 jaar op pensioen te gaan. Wie later op pensioen gaat, krijgt een hoger maandelijks pensioenbedrag dan wie dat vervroegd doet. Het totale bedrag dat iemand tijdens het gehele pensioen ontvangt, blijft hetzelfde, het wordt dan over een langere periode verspreid op basis van de gemiddelde levensverwachting. Daarnaast zal ook elk jaar dat mensen langer bijdragen hun pensioenbedrag verder doen stijgen. Zo maken we de pensioenen eerlijk en betaalbaar. 

Fulltime werken tot het einde van de loopbaan, is niet voor iedereen mogelijk of wenselijk. Daarom willen we mensen meer keuzevrijheid geven zodat hun werk draaglijk blijft. Wie deeltijds op pensioen gaat, neemt een deel van zijn pensioen op maar blijft tegelijk werken en bouwt daardoor pensioenrechten op.  

2. Eerlijke pensioenen

We willen de pensioenen proportioneel laten stijgen, door een verhoging van de vervangingsratio (pensioen als percentage van loon). Daardoor zullen ook de middelhoge pensioenen stijgen. 

Daarnaast moet voor CD&V iedereen toegang krijgen tot het minimumpensioen. Dat wil niet zeggen dat iedereen het volledige minimumbedrag van 1.500 euro netto zou ontvangen. Enkel wie een volledige loopbaan van 45 loopbaanjaren achter de rug heeft, zou daar recht op hebben. Iemand die 30 jaar gewerkt heeft zal bijvoorbeeld 2/3e van het minimumpensioen ontvangen. Elke gewerkte dag wordt in rekening gebracht. Zo kunnen ook mensen die deeltijds werken om voor hun familie of gezin te zorgen, pensioenrechten opbouwen.  

CD&V wil een verplicht aanvullend pensioen voor elke ambtenaar en werknemer.  Vooral mensen met een laag inkomen hebben nog geen aanvullend pensioen, waarbij de werkgever een bijdrage doet voor het pensioen. Daarom wil CD&V dit verplicht maken.

3. Zorg dragen voor elkaar is ook waardevol  

Vandaag is het pensioenbedrag dat vrouwen ontvangen gemiddeld bijna een derde lager dan dat van mannen. Vrouwen een gelijke toegang tot aanvullende pensioenplannen geven is, naast andere maatregelen, essentieel om de pensioenkloof te dichten. 

In vele gezinnen werkt één of meerdere ouders, vooral vrouwen, deeltijds om te zorgen voor hun gezin. Zij riskeren vandaag een minimumpensioen te mislopen omdat ze onvoldoende jaren gewerkt hebben. Daarom willen we bij de berekening van het minimumpensioen elke dag laten meetellen, zonder toegangsvoorwaarden. Zo bouwen ook mensen die deeltijds werken een leefbaar pensioen op en wordt hun arbeid gevaloriseerd. 

De genderpensioenkloof dichten doen we met een pensioensplit. Dat betekent dat de wettelijke en aanvullende pensioenrechten gelijk verdeeld worden onder de partners. 

Gehuwde koppels stellen aan einde van hun loopbaan vaak vast dat één van de twee een lager pensioen heeft. Vaak is dat verschil het gevolg van gezamenlijke loopbaankeuzes. Zeker bij scheidingen kan dat heel slecht uitdraaien voor bijvoorbeeld een echtgenote die deeltijds werkte om voor de kinderen te zorgen. Dat willen we oplossen door de pensioenbedragen op te tellen en gelijk te delen onder de partners. - Nahima Lanjri

 

Daarnaast zorgen we ook voor een oplossing voor het pensioen van de onthaalouders en sommige meewerkende echtgenoten. De jaren die onthaalouders voor 2003 werkten worden vandaag niet meegeteld bij de pensioenberekening door het ontbreken van een statuut. CD&V heeft al concrete voorstellen tot oplossingen uitgewerkt die nu door de regering worden overgnemen. Zo kan men bijvoorbeeld de gewerkte jaren na 2003 zwaarder laten meetellen om tot een degelijk pensioen te komen.

 

4. Een betaalbaar plan voor de toekomst 

De betaalbaarheid van de pensioenen garanderen we door het verhogen van de werkzaamheidsgraad tot 80%. Zo willen we groepen die vandaag achterblijven op de arbeidsmarkt zoals kortgeschoolden of mensen met migratieachtergrond aan het werk krijgen. Ook zetten we in op langere en duurzamere loopbanen met aandacht voor werkbaar en wendbaar werk.  

Om het pensioensysteem  betaalbaar te houden, moet de werkzaamheidsgraad omhoog. Te veel talent blijft in de arbeidsmarkt onbenut of wordt te snel afgedankt. De flexibiliteit in ons plan moet mensen stimuleren om langer aan de slag te blijven, desnoods deeltijds. - Nahima Lanjri

We voorzien ten slotte een grondige hervorming van de ambtenarenpensioenen. Die vormen een aanzienlijke kost binnen het pensioensysteem. Ambtenaren gaan gemiddeld vroeger op pensioen dan werknemers en zelfstandigen via verschillende uitzonderingsregimes. Op termijn wil CD&V de voorwaarden in het overheidspensioenstelsel op gelijkaardige wijze invullen als voor de werknemers. We bouwen zaken zoals voordelige loopbaanbreuken, ziektepensioen en de referentiewedde geleidelijk af wanneer deze objectief niet te verantwoorden zijn. We willen ambtenaren, net als werknemers, ook voorzien van de mogelijkheid tot een aanvullend pensioen. De partij voorziet wel de nodige overgangsperiodes en neemt zich voor niet te raken aan reeds verworven rechten. 

 

De verhouding tussen de hoge ambtenarenpensioenen en de pensioenen in de privésector is scheefgegroeid en niet altijd objectief te verantwoorden. CD&V wil dat deze meer naar elkaar toe groeien. Daarnaast ijveren we wel voor een gelijkwaardig aanvullend pensioen voor ambtenaren. - Joachim Coens

 

Meer weten over onze voorstellen? Surf dan snel naar www.hetpensioenplan.be
Klik hier voor een samenvatting van ons pensioenplan.

Lees hier ook de artikels in Het Laatste Nieuws en De Tijd, het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, De Morgen, Het Belang van Limburg.

Nieuws

Slotfeest vzw Kompanjon

Ik was aanwezig op het slotfeest van vzw Kompanjon

Nahima op de klapstoel - mijn speerpunten

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk🛠️, Uw welzijn☺️ en Uw inkomen 💶. We trappen de spits af met uw inkomen.

Palingfestival

Weer een namiddag met toffe ontmoetingen op het Palingfestival in Bornem en in de Schorre in Boom!