Rechten van personen met handicap nu verankerd in Grondwet

Publicatiedatum

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

11-03-2021 - De Kamer van volksvertegenwoordigers keurde vandaag een voorstel goed dat de rechten van personen met een beperking grondwettelijk verankert. Zo krijgen zij het grondwettelijk recht op aangepaste maatregelen in culturele, maatschappelijke en professionele context. Onze Grondwet weerspiegelt wie wij zijn als samenleving. De inclusie van mensen met een beperking is bijzonder fundamenteel. Ook in ons land is moet hier nog sterk op ingezet worden. Dit nieuwe artikel in de Grondwet zorgt voor een betere bescherming van hun rechten en zet aan tot actie voor een meer inclusieve samenleving. Samen met Senatrice Sabine de Bethune nam ik het initiatief om deze rechten grondwettelijk te laten vastleggen.

Het voorstel voegt een nieuw artikel (22ter in titel II) toe in de grondwet. Hierdoor worden de rechten en vrijheden van mensen met een beperking gewaarborgd die ingeschreven staan in het VN-verdrag voor personen met een handicap uit 2006.

Het nieuwe artikel in de Grondwet is meer dan een symbolische toevoeging. Het beschermt mensen met een handicap ook juridisch. “We hebben uitgebreid advies gevraagd van grondwetsspecialisten. Redelijke aanpassingen van werkgevers of quota om zo meer mensen met een handicap aan te werven, kunnen dankzij deze Grondwetswijziging niet langer beschouwd worden als strijdig met het gelijkheidsbeginsel,” aldus de Bethune.

Daarnaast moedigt het nieuwe artikel beleidsmakers en maatschappelijke actoren aan om werk te maken van gelijke rechten en een inclusieve samenleving voor mensen met en handicap.

 

Teveel mensen met een beperking ondervinden nog dagelijks drempels en moeilijkheden in hun job of in de samenleving. Met deze Grondwetswijziging willen we verder timmeren aan een samenleving waarin zij als volwaardige burgers volop kunnen participeren. Er is nog veel ruimte voor verbetering op dit vlak. Denk bijvoorbeeld aan een museumgids in braille, aanpassingen op de werkplek en het toegankelijker maken van openbaar vervoer. Dergelijke aanpassingen maken voor deze mensen een wereld van verschil. - Nahima Lanjri

Volgens Sabine de Bethune weerspiegelt het nieuwe artikel een meer inclusieve en waardige visie op handicap. “We moeten met onze Grondwet behoedzaam omspringen, maar deze ook durven aanpassen aan nieuwe inzichten en maatschappelijke problemen. Het traditionele beleid rond handicap was bijna exclusief gericht op bescherming en zorg, wat soms bevoogdend werkte. De visie van het VN-verdrag van 2006 is daarentegen gericht op empowerment en inclusie. Het verdrag legt de verantwoordelijkheid bij de overheid om structurele drempels en belemmeringen in de samenleving weg te nemen voor mensen met een handicap.”

Sabine de Bethune heeft het voorstel in december 2016 ingediend in de senaat. Na verschillende hoorzittingen met maatschappelijke actoren en grondwetsspecialisten werd er een voorstel uitgewerkt dat de steun kreeg van verschillende fracties. Onder mijn impuls staat dit voorstel op de agenda van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

11-03-2021

Nieuws

Slotfeest vzw Kompanjon

Ik was aanwezig op het slotfeest van vzw Kompanjon

Nahima op de klapstoel - mijn speerpunten

Ik ga voor drie verkiezingsthema's die echt belangrijk zijn: Uw werk🛠️, Uw welzijn☺️ en Uw inkomen 💶. We trappen de spits af met uw inkomen.

Palingfestival

Weer een namiddag met toffe ontmoetingen op het Palingfestival in Bornem en in de Schorre in Boom!