1-01-2021 Wie iemand verliest gaat door een moeilijke periode. Het is onze taak om mensen die een zwaar verlies moeten verwerken, zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarom nam ik samen met mijn collega's verschillende initiatieven voor mensen die door een kwetsbare periode gaan.
 

1. Uitbreiding rouwverlof van 3 naar 10 dagen

Dankzij mijn goedgekeurde wet zullen nabestaanden voortaan 10 dagen in plaats van 3 dagen rouwverlof kunnen opnemen. Het voorstel geeft nabestaanden ook de mogelijkheid om het rouwverlof flexibel op te nemen. Rouwen is geen ziekte, het is een basisrecht. Ik ben opgelucht dat nabestaanden nu meer tijd krijgen om stil te staan bij hun verlies.

Op Vlaams niveau drong mijn collega Katrien Schryvers (CD&V) er op aan om het rouwverlof ook voor leerkrachten en personeelsleden van Vlaamse overheidsdiensten en lokale besturen uit te breiden.
>> Lees hier meer over de uitbreiding van het rouwverlof

2. Langer steun voor jonge weduwen en weduwnaars

Wie vandaag zijn of haar echtgeno(o)t(e) verliest, heeft tot de leeftijd van 48 recht op een zogenaamde ‘overgangsuitkering’. De regering voorziet in de begroting middelen om de duur van deze steun te verlengen. Mijn wetsvoorstel wordt zo ook in de praktijk omgezet. De uitkering voor mensen met een kind ten laste zal verlengd worden van 24 tot 36 maanden (kinderen ouder dan 13) of 48 maanden (met een kind jonger dan 13). Voor mensen zonder kind ten laste zou de uitkering dan weer uitgebreid worden van 12 naar 18 maanden.
>> Lees hier meer over het voorstel

3. Giften aan organisaties zoals “boven de wolken” fiscaal aftrekbaar maken

Samen met collega Steven Matheï heb ik een wetsvoorstel ingediend om de fiscale aftrekbaarheid van giften te verruimen. We willen dat ook organisaties die ouders van een levenloos geboren kind ondersteunen onder deze fiscale regelgeving vallen. Zo zou de noodlijdende vzw Boven de Wolken, die ouders van sterrenkindjes een tastbare herinnering biedt in de vorm van foto’s, in de toekomst wel een fiscaal attest kunnen uitreiken voor giften.
>> Lees hier meer over het voorstel

4. Meer erkenning en steun voor ouders die ongeboren kindje verliezen

Vlaams parlementslid Katrien Schryvers wil de positie van ouders die tijdens de zwangerschap hun kindje verliezen versterken. Volgens het parlementslid wordt in de huidige wetgeving het verdriet bij zo’n verlies niet voldoende erkend. Dit maakt de al traumatische ervaring nog zwaarder. “Er is nood aan meer erkenning én ondersteuning”, zegt Katrien Schryvers die met concrete voorstellen komt. 
>> Lees hier de voorstellen

Op Federaal niveau diende Servais Verherstraeten een wetsvoorstel in ter versoepeling van de wet betreffende de erkenning van levenloos geboren kinderen. Eind 2018 voerde minister van justitie Koen Geens hieromtrent reeds een wetswijziging door.
>> Lees hier het wetsvoorstel om levenloos geboren kinderen te erkennen

5. Meer financiële ademruimte voor wie partner verliest

Wanneer iemand zijn of haar echtgenoot verliest, blokkeert de bank de gemeenschappelijke rekening van het echtpaar. Banken laten de langstlevende partner wel toe om maximum 5.000 euro af te halen. Daarbovenop kunnen banken de zogenaamde bevoorrechte kosten uitbetalen, zoals begrafeniskosten en kosten van de laatste ziekte. CD&V-Kamerlid Servais Verherstraetenheeft een wetsvoorstel ingediend om deze regeling te moderniseren. Hij wil het maximumbedrag optrekken naar 7.000 euro, de uitbetaling van bevoorrechte kosten verplichten en de regeling opstellen naar wettelijk samenwonenden.
>> Lees hier meer over het voorstel om meer financiële ademruimte te creëren bij het verlies van een partner.

6. Wetgeving rond ‘afscheid nemen’ moet mee met zijn tijd

In een conceptnota vraagt Vlaams parlementslid Katrien Schryvers o.a. om een regelgeving voor natuurbegraafplaatsen, het toestaan van nieuwe technieken, betere regelgeving voor wie zijn of haar lichaam aan de wetenschap schenkt en een minimumdienstverlening voor behoeftigen of mensen zonder nabestaanden.

De regeling rond natuurbegraafplaatsen is er sinds eind 2017. Op initiatief van Katrien Schryvers is sindsdien mogelijk dat lokale besturen een zone, buiten de begraafplaats, afbakenen om assen uit te strooien of te begraven in biologisch afbreekbare urnen. Het kan dan gaan over een stuk bos, park of duin. Ook het uitstrooien van assen in De Schelde is daar een voorbeeld van. 
>> Lees hier de voorstellen rond de modernisering van "afscheid nemen"

7. Belastingvermindering kinderopvang

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem neemt maatregelen om mensen die een dierbare verliezen extra te ondersteunen. Iemand die zijn/haar partner verliest en er plots alleen voor komt te staan heeft nog meer nood aan betaalbare kinderopvang. Daarom verlagen we de kosten voor een kinderoppas door een belastingvermindering in te voeren. Met deze maatregel maken we de organisatie van hun leven, in deze moeilijke tijd, iets dragelijker en maken we de combinatie van werk en gezin beter mogelijk.
 >>  Lees hier meer over deze realisatie van CD&V

8. Steun voor “Reveil”, organisatie die zich inzet voor rouwmomenten

Staatssecretaris Sammy Mahdi, bevoegd voor nationale loterij, maakte bekend dat de Nationale Loterij 27.500 euro zal schenken aan “Reveil” voor de organisatie van het ‘het slotmoment”. Een herdenkingsmoment op de Stadsbegraafplaats in Leuven.