Hoofddoek achter het loket ? Het mag vanaf nu in Gent

28-05-2013

28-05-2013

 

CD&V zorgt mee voor steun afschaffing hoofddoekenverbod aan loketten. Lees hier de tussenkomst van Veli Yüksel, Vlaams Parlementslid en fractieleider van CD&V in de gemeenteraad van Gent

Mijnheer de burgemeester

Leden van het college,

Collega’s,

Dames en heren van het burgerinitiatief,

Vooraleer in te gaan op voorliggende thematiek, wil ik in naam van mijn fractie stellen dat wij het instrument van het burgerinitiatief ten volle ondersteunen, omdat wij heel veel belang hechten aan inspraak van de burgers in het beleid. U weet ook dat wij vragende partij zijn voor bijkomende instrumenten voor inspraak.

De burgers achter dit initiatief zijn de voorbije maanden de straat opgegaan om handtekeningen te verzamelen voor hun verzoeken aan de gemeenteraad. Het feit dat zij zo snel zo veel Gentenaars bereid hebben gevonden om hun initiatief te steunen, bewijst duidelijk dat de kwestie die vandaag voorligt de inwoners van onze stad beroert.

Blijkbaar leeft bij velen het gevoel dat het verbod op religieuze en levensbeschouwelijke symbolen dat nu geldt in onze stad, een ernstige inbreuk vormt op de uitoefening van hun vrijheden. Sommigen menen zelfs dat dit verbod het samenleven van mensen met een verschillende achtergrond hindert. Wij zijn zeer gevoelig voor deze verzuchtingen, en wensen die daarom ernstig te nemen.

Dames en heren,

Het burgerinitiatief dat vandaag voorligt, heeft de voorbije weken en maanden veel stof doen opwaaien, zowel in Gent als daarbuiten. Er is veel inkt gevloeid en zendtijd gevuld. Maar het debat wordt al te vaak vervuild door verkeerde associaties, foute veralgemeningen en – in bepaalde gevallen – door onbegrip.

Sta me toe om het debat terug te brengen naar de kern van de zaak. Vooreerst houdt de term ‘hoofddoekendebat’ een foutieve beperking in. Het debat, zoals het ook vandaag geagendeerd is, gaat om alle uiterlijke tekenen van religieuze, levensbeschouwelijke, filosofische, ideologische of politieke aard. Niet uitsluitend om de hoofddoek dus, en al helemaal niet om wat sommigen van die hoofddoek proberen te maken: een symbool van de onderdrukking van de vrouw of een sluitend bewijs van de vrije keuze van de vrouw. Het gaat evenmin om de vermeende islamisering van Vlaanderen. Noch gaat het erom dat mensen niet langer het recht zouden hebben om in de publieke ruimte uiting te geven aan hun overtuigingen. Niets van dat alles. In essentie gaat dit debat om de invulling van de neutraliteit bij de stedelijke diensten.

Over het principe zijn we het allemaal eens, durf ik aan te nemen: de overheid moet zich neutraal opstellen ten aanzien van de verschillende overtuigingen en levensbeschouwingen die in de samenleving bestaan. Maar er zijn twee manieren om die neutraliteit in te vullen: een enge en een brede wijze. In de enge invulling tracht de overheid alle overtuigingen en gezindten uit haar midden te weren, bijvoorbeeld door haar personeel te verbieden om aan de eigen overtuigingen uiting te geven. De brede invulling is die van het zogenoemde ‘actieve pluralisme’, waarbij de overheid ook in haar eigen schoot iedereen de ruimte geeft om zijn of haar identiteit uit te dragen door zich te tooien met bepaalde symbolen of tekenen.

Voor deze fractie is er wat de stedelijke dienstverlening betreft slechts één uitgangspunt waaraan niet kan worden geraakt. De dienstverlening moet kwaliteitsvol zijn, en voor alle burgers gelijk. Dat wil zeggen dat de ambtenaren achter het loket iedereen op een correcte en professionele manier behandelen, en zich niet op religieuze, politieke, levensbeschouwelijke of eender welke andere gronden bezondigen aan discriminatie of ongepast gedrag. Maar dat principe laat zich afmeten aan de handelswijze van het loketpersoneel, niet aan de kledij of de symbolen die zij dragen.

Op basis van bovenstaande argumenten heeft onze partij zich over deze kwestie gebogen en het interne debat gevoerd. Ik kan u verzekeren dat het een open en zeer constructief debat is geweest. Daarbij is gebleken dat een ruime meerderheid van ons bestuur gekant is tegen het aanhouden van het verbod. Als christendemocraten willen wij ruimte scheppen opdat elkeen zijn identiteit kan uiten, en streven naar meer begrip tussen gemeenschappen in onze stad.

Maar in materies als deze is er onmiskenbaar ook steeds een persoonlijke afweging die meespeelt. Voor de betrokkenen maar ook voor buitenstaanders. Mensen – ook raadsleden – komen op basis van dezelfde argumenten tot verschillende conclusies. Om die reden gaat de CD&V-fractie in dit debat uit van hetzelfde principe als sommige andere partijen hier aanwezig: wij laten het stemgedrag over aan de persoonlijke overweging van de leden van onze fractie, die in eer en geweten een beslissing zullen nemen, zonder partijpolitieke dwang.

Dames en heren,

De CD&V-fractie betreurt dat met dit debat bevolkingsgroepen tegen elkaar worden opgezet, wat het samenleven in onze stad niet ten goede komt. Wij ijveren immers voor een Gent dat – u herinnert het zich ongetwijfeld nog – een thuis is voor iedereen. Om dat te kunnen realiseren moeten we ons buigen over de belangrijke uitdagingen die een antwoord verwachten van het beleid. Onze prioritaire aandacht moet gaan naar de toenemende armoede, de stijgende jeugdwerkloosheid, het nijpende woningtekort, het tekort aan onderwijsplaatsen en tal van belangrijke thema’s meer.

Collega’s,

Ik sluit af. Centraal staat voor ons het principe dat een correcte dienstverlening voor alle Gentenaars moet zijn gegarandeerd. Wij menen dat het dragen van religieuze symbolen deze correcte dienstverlening echter niet in de weg staat. Als christendemocraten willen wij ook ruimte scheppen opdat elkeen zijn identiteit kan uiten, en streven naar meer begrip tussen gemeenschappen. In die optiek betreuren wij dat sommigen graag willen polariseren, met als gevolg dat dit debat het wederzijdse begrip en het samenleven bemoeilijkt, doordat men gedwongen wordt een kant te kiezen. Laat het duidelijk zijn; wij doen daar niet aan mee.

Ik dank u voor uw aandacht.