Bescherming tegen ontslag tijdens het vaderschapsverlof is van kracht

20-07-2011

20-07-2011

Vandaag is in het staatsblad mijn wetsvoorstel met betrekking tot verbetering van het statuut van de vader tijdens de opname van zijn vaderschapsverlof verschenen en bijgevolg van kracht.

De motivatie voor dit wetsvoorstel lag hierin dat niettegenstaande in België ontslagbescherming bestaat in het kader van moederschaps- en adoptieverlof  er geen wettelijke bescherming voor mannen bestond die vaderschapsverlof opnemen. België bleef daarbij in gebreke bij de omzetting van de Europese richtlijn van 5 oktober  2005. Met deze aanpassing hebben we dan ook een veroordeling door het Europees hof kunnen ontlopen en kersverse vaders een betere bescherming kunnen geven. 

Met deze wet gaat de kersverse vader die wenst om vaderschapsverlof op te nemen, definitief een bescherming tegen ontslag verkrijgen vanaf dat hij de werkgever inlicht dat hij dit wil opnemen. De mogelijkheden tot ontslag worden in de beschermde periode beperkt tot dringende redenen waarbij de bewijslast bij de werkgever ligt. Via deze maatregel wordt de mogelijkheid geboden dat de kersverse vaders zijn gerechtigde vaderschapsverlof zonder risico kan opnemen, ongeacht de visie van zijn werkgever hierop.

Ik hoop hiermee de vader enerzijds te stimuleren om mee de zorgtaak op zich te nemen in het belang van de ouders en de psycho-sociale ontwikkeling van het kind. Anderzijds Anderzijds willen ik met deze wet ook de ongelijke positie van de vrouw op de arbeidsmarkt bestrijden door mannen te stimuleren om zorgverloven op te nemen. Vrouwen krijgen immers vaak te maken met discriminaties op de arbeidsmarkt omdat zij periodiek afwezig zijn voor de zorg van het gezin. Door deeltijds werk ligt hun loon vaak lager en bouwen ze minder pensioen op, wat vooral na echtscheiding een probleem blijkt te zijn. Bovendien krijgen ze minder carrière- en promotiekansen omwille van hun afwezigheden wegens zwangerschap, Indien mannen een evenredige opname van deze verloven op zich nemen, wordt de gelijkheid van man en vrouw op de arbeidsmarkt verbeterd.