De armoedeorganisaties in ons land trekken aan de alarmbel. De netwerken (BAPN en het Waals netwerk) armoedebestrijding gaan in beroep tegen de COVID 19-toelage (50 euro/maand gedurende zes maanden voor leefloners, gerechtigden van een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) en mensen met een handicap).

Ze vragen namelijk de bescherming van alle financieel kwetsbare mensen die door de crisis verarmd zijn. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die arbeidsongeschikt zijn, werklozen met een uitkering in de laagste schaal (door de degressiviteit), jongeren met een inschakelingsuitkering, ouderen met de laagste pensioenen en werkende armen... Kortom, mensen in een kwetsbare positie die geen vaste uitkering hebben vallen op dit moment uit de boot op vlak van ondersteuning tijdens deze crisis.

Voor andere doelgroepen, zoals mensen met een inkomensgarantie voor ouderen, mensen met een handicap of mensen met een leefloon, hebben wij de covid 19-toelage geautomatiseerd, zodat hen rechtstreeks die 50 euro werd toegekend. Op dezelfde wijze is het van belang dat wij die 50 euro ook geven aan mensen van wie wij als overheid weten dat zij een inkomen hebben dat soms even laag is als dat van mensen met een leefloon. We zouden dat eveneens automatisch kunnen toekennen.

"Mensen in een kwetsbare positie die geen vaste uitkering hebben vallen op dit moment uit de boot op vlak van ondersteuning tijdens deze crisis." Nahima Lanjri

Ik vroeg aan de bevoegde minister Karine Lalieux om hier werk van te maken. De betrokkenen weten namelijk niet waarop zij recht hebben. Wanneer die toelage niet automatisch gebeurt, dan zullen zij die de toelage het meeste nodig hebben, haar niet krijgen. De minister liet weten volgende week in gesprek te gaan met de armoedeorganisaties. 

Ik merkte ook op dat wij daarnaast in het regeerakkoord sowieso opgenomen hebben dat wij voor alle groepen de uitkeringen moeten optrekken tot aan de armoedegrens. De extra toelage van 50 euro kan al een stap zijn in de richting van de Europese armoedegrens. Ik kijk alvast uit naar de verdere initiatieven hieromtrent.

Lees hier (vanaf p.9) de volledige vraag en het antwoord van de Minister.

22-10-2020