21-03-2019

Vandaag wordt in de plenaire vergadering van het federaal parlement een laatste pakket van naturalisaties gestemd (226 goedkeuringen en 533 verwerpingen). De voorbije vier jaar werden 13.741 mensen Belg door naturalisatie, de uitzonderingsprocedure via de Kamer. Dat is nog geen 10% van het totale aantal nationaliteitsverwervingen. Daarbij gaat het voornamelijk om erkende vluchtelingen, maar ook om mensen uit Marokko, Congo, Roemenië en Armenië. Dat blijkt uit cijfers van de voorzitster van de commissie naturalisaties, Nahima Lanjri. “In de toekomst gaat dit aantal nog drastisch dalen aangezien er maar heel weinig nieuwe mensen in aanmerking komen voor deze uitzonderingsprocedure. Jaarlijks worden zo’n 200 aanvragen ingediend”, aldus de Lanjri.

We hebben in ons land 11.358.357 inwoners, waarvan 1.327.776 personen van vreemde nationaliteit. De afgelopen vier jaar namen er  in ons land 134.499 mensen de Belgische nationaliteit aan. De afgelopen 20 jaar gaat het om 837.610 mensen. Het gaat niet om nieuwkomers, maar om inwoners die hier legaal verblijven, hier soms geboren zijn, en er uitdrukkelijk voor kiezen om Belg te worden. Zij komen vnl. uit Marokko, Turkije, Italië, Congo, Rusland, Frankrijk, Nederland, Polen, Roemenië en Algerije (top 10).

Wie Belg wordt moet integratie aantonen 

In 2012 wijzigde de Kamer de Belgische nationaliteitswet en kwam er een einde aan de zogenaamde Snel-Belg-Wet. De nieuwe wet trad in werking  op 1 januari 2013. “Sindsdien moet wie Belg wil worden aan strengere criteria voldoen. Men moet minimaal 5 jaar legaal in het land verblijven, één van de drie officiële landstalen kennen, en voldoen aan de criteria van maatschappelijke integratie en economische participatie, zeg maar het bewijs leveren van inburgering en aantonen dat men een bepaalde periode in die vijf jaar gewerkt heeft.”, legt Nahima Lanjri uit. “Het doel van de nieuwe wet was niet om minder mensen Belg te maken, maar wel om hen aan te zetten tot maatschappelijke integratie en economische participatie. Deze strengere regels vragen inspanningen van mensen die Belg willen worden.”, aldus Nahima Lanjri.

Het CD&V-Kamerlid vervolgt: “Met de wetswijziging werd ook de procedure voor naturalisatie een uitzonderingsprocedure.” De nationaliteitsverklaring (Belg worden indien men voldoet aan de criteria opgenomen in de wet) is voortaan de regel. De gunstprocedure (naturalisatie) waarbij de Kamer van Volksvertegenwoordigers iemand de nationaliteit toekent, is na de wetswijziging enkel voor uitzonderlijke gevallen van mensen die een buitengewone verdienste hebben bewezen of kunnen bewijzen op wetenschappelijk, sportief of sociocultureel vlak voor ons land en hierdoor een bijzondere bijdrage kunnen leveren voor de internationale uitstraling van België.

Achterstand naturalisatiedossiers zo goed als volledig weggewerkt

De commissie Naturalisaties zat echter nog met een forse achterstand van aanvragen die waren ingediend voor de nieuwe wet van kracht werd (1/1/2013). Bij aanvang van deze legislatuur (mei 2014) waren er nog 36.935 hangende dossiers. De achterstand werd doorheen de legislatuur zo goed als volledig weggewerkt. Vandaag blijven er nog slechts 5.173 dossiers over.  Daarvan werden er 3.150 aanvragen al wel een eerste keer behandeld, maar verdaagd om één of andere reden .  Kortom, slechts 1.648 dossiers zijn nog niet behandeld en kon men niet behandelen, omdat men nog wacht op de noodzakelijke adviezen.

Van de 3.150 dossiers die werden verdaagd om een bijkomend advies te vragen aan het parket zijn het overgrote deel Brusselse dossiers. “Het kan bijvoorbeeld gaan over gebrekkige taalkennis, een vermoeden van schijnhuwelijk of een lopend onderzoek naar misdrijf of zware verkeersovertreding.”, verduidelijkt Lanjri.   “Al jaren loopt de adviesverstrekking vanuit het Brussels parket stroef waardoor helaas deze dossiers veel langer aanslepen.”, zegt het Antwerps Kamerlid.

Pers

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/kamercommissie-werkt-achterstand-nationaliteitsaanvragen-bijna-volledig-weg~a5b17b15/

http://www.standaard.be/cnt/dmf20190321_04272162