VERKIEZINGEN 2018

MIJN WAARDEN

Ik sta voor gelijkwaardigheid van alle mensen, ongeacht leeftijd, origine, sekse. Dat is voor mij fundamenteel. Niemand mag in een samenleving worden benadeeld of uitgesloten. Dat principe toets ik steeds af in al mijn voorstellen, adviezen, beslissingen. Ik wil vanuit het beleid, met veel passie, aan een betere en meer rechtvaardige samenleving werken, zowel op lokaal als op federaal vlak.

MIJN THEMA’S

Mijn thema’s zijn met mekaar verbonden door vier W’s. De W’s van Wonen, Werken, Weten en Welzijn. De ene W kan niet zonder de andere. Je kan geen goed Welzijn hebben als je niet goed Woont. Je kan niet goed Wonen zonder Werk en navenant inkomen. Je kan enkel goed Werken als je je gezond voelt, op tijd kan ontspannen en dus een goed Welzijn hebt. Als je geen kans op goed onderwijs (Weten) hebt, zal je het veel moeilijker hebben om een goede job of dus goed Werk te vinden.

De vier W’s staan nooit los van mekaar. In al mijn beleidsdaden toets ik de vier W’s goed af, en ik zorg er ook steeds voor dat de politiek hier oog voor blijft hebben.

MIJN AMBITIE VOOR ANTWERPEN

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen voeg ik hier nog een vijfde W aan toe, die van Wij. Waarom? Antwerpen telt vandaag ongeveer 525.000 inwoners, met een mooie mix van 176 nationaliteiten. De helft van de Antwerpenaren heeft allochtone roots, waarvan de meesten trouwens hier geboren zijn. Er zijn Antwerpenaren met autochtone roots en Antwerpenaren met allochtone roots. Maar, wat telt is dat het in de eerste plaats allemaal Antwerpenaren zijn. Allemaal Antwerpenaren, allemaal uniek. Ik zie die diversiteit niet als een probleem, wel als een rijkdom. De rijkdom aan diversiteit ligt in onze stad hoger dan in andere Vlaamse steden en dat is net een troef.

In een wereld die almaar kleiner wordt en meer globaliseert, zijn ontmoetingen en gesprekken cruciaal. Het laat mensen toe elkaar te begrijpen en te respecteren. In onze stad werken veel burgers elke dag aan nieuwe vormen van samenleven. Ze vormen de geëngageerde Antwerpenaren die samen beseffen dat Wij allemaal samen onze stad mooier en beter kunnen maken. Deze samenlevingshelden verdienen respect en erkenning. Heel wat (vrijwilliger)organisaties spelen daar een cruciale rol in. Dat moeten we ondersteunen.

Ik ga voor een stad waarin de overheid die superdiversiteit erkent en die organisaties, vrijwilligers en professionals in het veld ondersteunt. Ik wil politiek werken aan en in een stad waarin Wij samen plannen maken om respectvol, harmonieus en veilig samen te leven. Dit is een stad waarin Wij samen voor beter Wonen, meer Welzijn, meer Weten en meer Werk zorgen, en niemand uitsluiten.

WONEN

Graag wonen in onze stad begint met wonen in een aangename woning in een fijne buurt. We richten wijken in waarin iedereen zich goed voelt met ruimtes waarin iedereen, dus zowel een 8-jarige als een 80-jarige, zich lekker voelt, en heel veel mogelijkheden tot ontspanning krijgt.

 

Wat heb ik al gedaan?

 • Opkomen voor een betere woonkwaliteit voor wie het nodig heeft:
  • Strijd tegen en strengere aanpak van huisjesmelkerij
  • Op het federale niveau: Wie zich vroeger wenste in te schrijven in het bevolkingsregister in bv. een onbewoonbaar pand of in een stacaravan in een vakantiepark, kon zich na verloop van tijd definitief laten inschrijven op dit adres. Dit is nu niet langer mogelijk. Deze inschrijving blijft nu voorlopig.
 • Aandacht voor verkeersveilige straten in Antwerpen: oplossingen vragen voor Kroonstraat, schoolstraten, Turnhoutsebaan, …
 • Op het federale niveau aandacht gevraagd voor uitkeringsverlies bij cohousing en groepswonen als alternatieve woonvormen.

Mijn prioriteiten op een rij:

 1. Betaalbaar wonen.
  1. Jonge gezinnen, pas afgestudeerden, alleenstaanden en anderen met een eerder beperkt inkomen, krijgen voluit kansen om betaalbaar te wonen. Ze hebben voorrang om een voormalige sociale woning te kopen die gerenoveerd moet worden.
  2. We maken sociaal samenwonen en co-housing mogelijk. Nu verliezen mensen een deel van hun uitkering als ze met andere gezinnen onder één dak leven. Mensen met een uitkering of vervangingsinkomen, moeten hun uitkering ook in dat geval kunnen behouden. We zorgen ervoor dat solidair samenwonen in de stad mogelijk is zonder dat mensen hun uitkering kleiner wordt.
  3. Bij nieuwe stadsontwikkelingen voorzien we een aanbod van een aantal gronden en woningen met een korting, op voorwaarde dat deze niet binnen tien jaar opnieuw verkocht worden. We gaan voor Community Land Truts en erfpacht. De grond blijft eigendom van de stad en bewoners kopen alleen de bakstenen. Door de kostprijs van de grond met elkaar te delen, blijft de prijs laag.
  4. Meer sociale woningen. We bouwen nieuwe sociale woningen in wijken waar hun aantal lager ligt dan het stedelijk gemiddelde. We kijken na of onze maatregel het betaalbaar wonen op die buurt beïnvloedt, en stemmen het aantal bijkomende sociale woningen hierop af.
  5. Een versterking van de strijd tegen huisjesmelkerij met onder andere meer controles, nultolerantie voor niet-reglementair opgedeelde woningen en het mogelijk maken van het anonieme meldingen van die wantoestanden. Eigenaars worden gesensibiliseerd en gecontroleerd. Waar nodig grijpt de stad in om leegstaande woningen te renoveren en via sociale beheersmaatschappijen en sociale actoren te verhuren.
  6. Eigenaars van woningen bieden we een rollend fonds aan: een voorfinanciering om de woning te renoveren. Op voorwaarde dat de woning nadien kan verhuurd worden aan een gereguleerde huurprijs tot de eigenaar de financiering van die renovatie heeft terugbetaald.
 2. Aangename, propere en veilige buurten.
  1. We verhogen het aantal zitbanken in de stad. Ze bieden Antwerpenaren rustpunten aan zijn ideale plekken voor ontmoeting tussen alle generaties.
  2. We tekenen samen met de buurt aantrekkelijke en duurzame projecten uit voor de ontwikkeling van nieuwe stadsdelen. Bij de aanleg van straten, pleinen en parken zetten we in op echte burgerparticipatie. Zo benutten we de kennis en kunde van de omwonenden volop tijdens het volledige ontwerpproces.
  3. We ontharden Antwerpen. 15% van alle Antwerpse verharde straten, pleinen en voetpaden vervangen we door een groene invulling, door zinloze verharding terug te dringen. Daarmee voorkomen we overstromingen, vangen we fijn stof, koelt Antwerpen af en krijgen planten en dieren weer kansen. Maar vooral, op die manier wordt onze stad weer aangenamer om te wonen. We maken dit onthardingsplan samen met de Antwerpenaar.
  4. We zijn voorstanders om sluikstorters verplicht mee op veegronde in Antwerpen te sturen, in een verplichte ’Bezemdienst’. Een papiertje of grote meubels dumpen op straat, niet-opgehaalde vuilniszakken buiten laten staan…alle vormen van sluikstort zijn verboden.
 3. Verkeersveilige buurten voor iedereen op het voetpad, fietspad en de weg. Prioriteit nummer 1 is een veiliger verkeer voor iedereen op het voetpad, op het fietspad een op de weg. We gaan voor een maximale realisatie van zones 30 in onze woonwijken en die dwingen we af door frequente mobiele snelheidscontroles en de herinrichting van onze straten . 

Ik ga ook nog voor:

AANGENAAM EN BETAALBAAR WONEN

 • We creëren aangename woonbuurten met ruimte voor werk, ontspanning en groen dicht bij huis van de Antwerpenaar. Alleen zo verkleinen we onze verplaatsingen en maken we een stad die gezellig leeft.
 • Een passende woning voor elke Antwerpenaar moet dan ook energiezuinig, op maat van elke inwoner, kwalitatief en betaalbaar zijn. Vooruitzichten voorspellen dat Antwerpen zo’n 29.000 woningen nodig zal hebben tegen 2030, het woningaanbod zou met 30.500 stuks toenemen. Het blijven ramingen, maar ze vertellen ons dat we ons geen zorgen moeten maken over het aantal woningen. Wij willen vooral dat het betaalbare en kwalitatieve woningen zijn.
 • De gebouwen van de stad voorzien we van groene buitenmuren en daktuinen. We bouwen in elk district minstens één iconische verticale tuin op openbare gebouwen.
 • Dieren hebben een plaats in de stad
 • Met financiële stimulansen en groepsaankopen voor aanpassingswerken, kan ervoor gezorgd worden dat gebouwen en woningen kunnen meegroeien en -leven met de inwoners, en ze dus langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

MEER SOCIALE WONINGEN

 • Met verhuisvergoedingen en een bonusmalus prijsbeleid, waarbij de huur stijgt als het aantal inwoners daalt, streven we naar sociale woningen op maat van elke bewoner.

MILIEUVRIENDELIJKE WONINGEN

 • Met slimme warmtenetten, energiebesparende maatregelen en hernieuwbare energie verminderen we de gezamenlijke klimaatimpact van alle woningen met 20% tegen 2024. Alleen zo zijn we tijdig klimaatneutraal in 2050.
 • De stad organiseert ook groepsaankopen voor investeringen in energiebesparende maatregelen en hernieuwbare energie. Enerzijds om de investeringen financieel mogelijk te maken voor alle Antwerpenaren, anderzijds om het maken van de juiste keuzes te faciliteren. Er wordt gewaakt dat de groepsaankopen van de stad complementair zijn met gelijkaardige initiatieven vanuit de provincie.

GROENE STRATEN EN PLEINEN

 • We herinvesteren de opbrengst van de boetes op de Lage Emissie Zone (LEZ) in de vergroening van Antwerpen, door de aanleg van groendaken, toekomstbomen, groene pleinen en parken, met speciale aandacht voor de omgeving van scholen. Toekomstbomen zijn bomen die de ruimte krijgen om te kunnen uitgroeien tot monumentale bomen. 

BURGERS BESLISSEN MEE

 • Het wijkcirculatieplan start in de wijk. Districten werken hun eigen wijkcirculatieplannen uit samen met de inwoners. De stad houdt bijzonder goed in hoog dat problemen niet verschuiven van het ene district naar het andere, of van de ene wijk naar de andere.
 • Elke startende straatwerking krijgt een startbudget zodat bewoners zelf geen financiële kosten hebben. We stellen kosteloos binnenruimtes ter beschikking in wijken om ook in natte en koude periodes buurtactiviteiten mogelijk te maken.
 • Concreet:
  • De overkapping van de Ring moet er komen. We waken erover dat het project van het Toekomstverbond wordt gerealiseerd, in samenspraak met de omwonenden en alle Antwerpenaren.
  • Op de plaats van de gevangenis in de Begijnenstraat willen we innovatieve gezinswoningen gecombineerd met de uitbreiding van het Tropisch Instituut, een zwembad, een buurtpark en een moderne bibliotheek voor de binnenstad en de omliggende scholen.
  • De herontwikkeling van de Stuivenberg-site moet een hefboom zijn voor de hele wijk. De focus ligt op wonen in een groene omgeving, met collectieve voorzieningen zoals feest- en speelruimtes, gecombineerd met zorgfaciliteiten, kantoren en horeca voor de ruime omgeving.
  • De rijkswachtkazerne in Wilrijk krijgt in samenspraak met sportclubs en omwonenden een invulling die focust op wonen, groen en sport.

VEILIG WANDELEN EN FIETSEN

 • De politie versterkt de handhaving van verkeersovertredingen met een grotere focus op snelheidscontroles in de zones 30.
 • We realiseren ons ‘fietscomfortplan’ voor KoningFiets in onze stad.
 • We voorkomen wachttijden voor fietsers door fietsbruggen en of tunnels aan de verschillende kruispunten van de Singel, afzonderlijke snel-fietsstroken op de Scheldekaaien en de Singel, en een nieuwe brug over de Schelde. Oversteekplaatsen voorzien we maximaal van verhoogde fietskruispunten die ook een extra verkeersdrempel voor het autoverkeer zijn.
 • Elke fiets krijgt een veilige en comfortabele stalplaats: vele grote en kleine fietsstallingen worden verspreid over de stad, met publieke fietspompen en elektrische laadpunten.
 • We zorgen voor een opwaardering van de Velo’s in het succesvolle Velosysteem zodat ze kwaliteit leveren van een betrouwbare stadsfiets.

MEER BUURTPARKINGS

 • We voorzien parkeerplaatsen met sensoren en apps, bestuurders kunnen zo op voorhand hun parkeerplaats reserveren. Bedrijven en winkels stimuleren we om hun parking na de uren beschikbaar te maken voor de buurt.
 • Parkeerplaatsen in overheidsgebouwen en nieuwe bedrijfsgebouwen stellen we verplicht open na de kantooruren. Bestaande bedrijven en winkels moedigen we hiertoe aan.
 • In de kernstad voorzien we op 300 m van elke woning een deelauto, buiten de oude kernstad willen we deelmobiliteit aantrekkelijk maken met meer deelfietsen en -auto’s.

SNELLERE EN STIPTERE TRAM EN BUS

 • Het openbaar vervoer in Antwerpen moet toegankelijker, sneller, stipter en frequenter. Reizigers weten dankzij real time informatie wanneer tram/bus aankomt én welke aansluitingen ze kunnen maken met ander openbaar vervoer, deelfietsen, deelauto’s en de Waterbus. Met extra Park&Ride parkings en beveiligde fietsstallingen vlakbij bus- en tramhaltes zorgen we voor meer en betere overstapplaatsen in de stad. Ze dagen ons uit om de wagen aan de kant te laten staan, voor wie het kan.
 • We maken versneld alle haltes van het openbaar vervoer bereikbaar voor rolstoel- en kinderwagens Desnoods prefinancieren we de maatregelen, die we later terugvorderen van De Lijn.
 • Bij afstelling van verkeerslichten geven we prioritair groen voor trams. Zo maken we de tram sneller o.m. op de Leien en Grotesteenweg in Berchem. Wanneer er geen tram is moeten voetgangers, fietsers en auto’s niet nodeloos wachten. Ontoegankelijke tram, bus- en premetrostations pakken we
 • Ongebruikte infrastructuur zoals de metrohaltes en -tunnels moeten versneld open. Aan de pre-metrohaltes Drink en Carnot in Borgerhout en Antwerpen-Noord stappen ten laatste in 2020 reizigers op.

SLUIKSTORTEN = ZELF MEE OPRUIMEN

 • We ijveren voor statiegeld op lege flesjes en blikjes in Vlaanderen. We zijn overtuigd. Het statiegeld is de manier om onze afvalberg te verkleinen, de straten en waterwegen te bevrijden van plastic en de opruimkosten voor zwerfvuil te verminderen.
 • Naast het gebruik van camerabeelden en het systematisch doorzoeken van het sluikstort, zetten we in op preventie door met duidelijke boodschappen op gevoelige plaatsen sluikstorters te ontmoedigen.

DE WIJKAGENT UW PARTNER VOOR VEILIGHEID

 • De politie is het eerste aanspreekpunt van de Antwerpenaar, en dus een vertrouwd en bereikbaar gezicht die uw buurt door en door kent. We versterken de wijkagenten, wijkteams en wijkkantoren van de lokale politie, en ze werken in dialoog met de burgers en de sociale werkers. Laagdrempelige kantoren en herkenbare vaste uitkijkteams vervullen de sleutelfunctie in de politieorganisatie. De wijkagent speelt meteen in op overlast en ‘kleine’ criminaliteit.
 • We verbreden de openingsuren van de wijkkantoren van de politie zodat iedereen er ook ’s nachts terecht kan.
 • De wijkagent zorgt voor mee preventieve controles tijdens gemelde afwezigheid van de bewoners. Door voldoende tijd en middelen kent hij elke voordeel en kan hij proactief bewoners wijzen op veiligheidsgebreken aan de woning. Een sterke preventie van woninginbraken en snelle opsporing van daders zijn voor ons prioriteiten.
 • Het politiekorps is een sterk en divers korps, een afspiegeling van de bevolking in Antwerpen. We werven alleen de beste kandidaten aan. Voor politiemannen en vrouwen pleiten we voor strikte controle van integriteit.
 • Verenigingen, organisaties en geloofsgemeenschappen spelen een actieve rol bij een veilig Antwerpen. We kennen nu al moskee- en voetbalstewards. We werken samen met hen concrete initiatieven uit in het belang van een veilig Antwerpen.

GEEN DRUGSWIJKEN

 • Drugsoverlast, waarbij lokale dealers op talrijke pleintjes en straten het subjectieve onveiligheidsgevoel verhogen, doet zich in min of meerdere mate voor in alle districten.
 • We pleiten voor een gelijke aandacht voor deze problemen in alle districten, zodat dat naast Borgerhout en Antwerpen ook gekende problematieken in Deurne en Merksem en Hoboken aandacht krijgen. Winkels die een dekmantel zijn voor mensenhandel, witwaspraktijken.. sluiten we.

WERKEN

Werk is voor iedereen een belangrijk onderdeel in het leven. Het brengt mensen samen, geeft structuur aan ons leven en het allerbelangrijkste: het zorgt voor een inkomen. Werk is de beste remedie tegen armoede, en de bron van welvaart en welzijn. Werk is voor nieuwkomers en mensen met een migratieachtergrond ook een enorme sleutel tot echte integratie en participatie. Werk vinden, hebben, behouden is echter niet voor iedereen even gemakkelijk.

Wat heb ik al gedaan?

 • Als parlementslid heb ik me steeds ingezet voor een betere combinatie van werk en gezin. Afgelopen zomer keurde het federaal parlement nog wetsvoorstellen goed die het mogelijk maken om ouderschapsverlof binnenkort in een halve dag per week of tweewekelijks een dag op te nemen. De afgelopen jaren werden nog verschillende andere wetsvoorstellen van me gerealiseerd, zoals bv. vierde maand ouderschapsverlof, betaald verlof voor een ziek of gehospitaliseerd kind, …
 • Invoering van praktijktesten, of mystery calls, om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken.
 • Strijd tegen en aanpak van sociale dumping en sociale fraude. Mensen die zich schuldig maken aan sociale fraude leggen beslag op middelen die bedoeld zijn voor andere mensen. Dat moeten we opsporen, bestraffen, maar ook voorkomen.

Mijn prioriteiten op een rij:

 1. Jeugdwerkloosheid aanpakken, ook op straten en pleinen, in de jeugdhuizen en op sociale media. We verhogen het aantal jongerenbegeleiders die jongeren zonder diploma of opleiding weer naar een job of opleiding leiden.
 2. Iedereen een faire kans op de arbeidsmarkt. 
  1. Antwerpen als voortrekker en partner van de federale overheid voor de praktijktests. We houden vast aan een nultolerantiebeleid in discriminatie op de werkvloer, op de woningmarkt en op alle andere domeinen. Er komen stedelijke informatiecampagnes die slachtoffers en getuigen van discriminatie informeren over hun rechten en ze ook aansporen om ze te melden bij de bevoegde diensten.
  2. Daarnaast moeten we als stad het goede voorbeeld geven door ervoor te zorgen dat ons personeel een weerspiegeling is van de diversiteit van onze samenleving. De stad moet bij zijn aanwervingen voluit de kaart trekken van de elders verworven competenties in plaats van de diploma’s.
  3. Overtuigen van ondernemers om samen met de stad alternatieve sollicitaties te organiseren ‘Hire the will, not the skill’. Werkmotivatie is belangrijk bij een sollicitatie.
 3. Werkzoekenden activeren en als stad hierin een voortrekkersrol blijven spelen. Hoe? Zeer breed, o.m. door die mensen ervaring te laten opdoen in jobs, zodat ze hun talenten kunnen ontdekken, maar ook door mee te werken aan het wegwerken van hindernissen zoals geen toegang tot vervoer of kinderopvang.
 4. Voor eigen personeel als stadsbestuur inzetten op levenslang leren en stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling, zodat men kan doorstromen naar een andere, hoger gekwalificeerde job of met nog meer vaardigheid de bestaande functie kan uitvoeren.

Ik ga ook nog voor:

 • De stad Antwerpen zelf moet nog extra inzetten een intensievere vooropleiding voor de zwaksten op onze arbeidsmarkt, met indien nodig meer taalondersteuning. Dit moet een springplank zijn voor iedereen naar verdere opleiding en een job.
 • De grote uitdaging zit in werkzoekende Antwerpenaren naar een job te leiden, en omgekeerd bedrijven een geschikte werknemer te doen vinden. In Antwerpen stonden eind februari 26.182 vacatures open. In theorie zijn er nochtans kandidaten genoeg, want op hetzelfde moment waren er 33.467 werkzoekenden. De werkloosheidsgraad in Antwerpen bedraagt 14,6%, dat is dubbel zoveel als in Vlaanderen met 6,7%. Dat is veel, veel te veel.

DE WITTE RAAF BESTAAT NIET

 • Onze grootste uitdaging bestaat uit al die werkzoekenden – ongeacht leeftijd – (weer) aan de slag te krijgen. En daarvoor zijn een aantal fundamentele wijzigingen nodig in mentaliteit en attitude. Technische opleidingen in het onderwijs doen het bijvoorbeeld slecht, omdat ze nog te veel met het vooroordeel van een minderwaardige onderwijsrichting kampen. Nochtans zijn in die technische richtingen de meeste jobs te rapen.
 • Werkgevers zoeken ook nog te veel de witte raaf. Ze mogen niet verwachten dat ze in één klap een kandidaat vinden die aan alle verwachtingen voldoet.
 • Allochtonen, gehandicapten en 60- plussers zijn in Vlaanderen én in Antwerpen opvallend minder aan de slag dan elders in Europa. Een zeer groot aandachtspunt in ons beleid.
 • Wij maken daar werk van. We zetten mensen aan het werk met loopbaanbegeleiding, met alternatieve sollicitaties, begeleiding op de werkvloer en met stages. We stimuleren ondernemers om mensen aan te werven uit kansengroepen.

DE STAD WERKT SOCIAAL

 • Bij overdachten van de overheid moeten er sociale criteria komen, waarbij de stad oog heeft voor anti-discriminatie én gelijke kansen in de bedrijven die meedingen naar het contract. We blijven bedrijven in en rond de stad ook aansporen om mee vluchtelingen te activeren. Veel van die vluchtelingen kunnen we mits goede begeleiding en eventueel bijkomende opleiding sneller aan het werk krijgen. Overigens hebben een aantal onder hen reeds een mooi diploma én opleiding op zak.
 • De stad is vandaag al een belangrijke werkgever in de reguliere en sociale economie. Dit blijft een belangrijke taak van de overheid. Zeker om ook de kansengroepen een duurzame tewerkstelling te bieden Ook stages aan bieden aan kwetsbare groepen is een hefboom waar de stad volop moet inzetten.
 • Sociale opdrachte: een deel van de utivoering voor sociale economie bij de aanbesteding voor overheidsopdrachten.

GEEN JONGERE ZONDER WERK

 • We laten jongeren actief kennismaken met verschillende jobs en wat in die jobs precies aan werkattitude wordt verwacht. Zo helpen we hen naar een juiste studie- en jobkeuze. Als jonge werkzoekenden in hun omgeving niemand kennen die werkt, is het ook voor hen moeilijk om een beeld te vormen van hun eigen ambities.
 • We gebruiken de werven in Antwerpen als een leerplek voor toekomstige bouwvakkers. We zoeken actief naar bedrijven en partners voor nieuwe projecten om leren op de werkvloer te stimuleren. Dit leren op de werkplek houdt scholieren op school en leidt hen naar een diploma. 

GEEN DISCRIMINATIE

 • Discriminatie en racisme zijn een structureel maatschappelijk probleem. Allochtone schoolverlaters die solliciteren voor jobs waarvoor er geen tekort is aan kandidaten, worden geconfronteerd met etnische discriminatie. Uit onderzoek blijkt dat voor niet-knelpuntberoepen, waarvoor zich in principe voldoende kandidaten aanbieden, Turkse sollicitanten dubbel zoveel sollicitaties uitsturen dan Vlaamse jongeren om uitgenodigd te worden op een sollicitatiegesprek.
 • De laatste jaren is er goed wetgevend werk geleverd, o.a. door het invoeren van de mogelijkheid om praktijktesten uit te voeren (Mystery Calls). Die praktijktesten zetten we in op de arbeidsmarkt én de woningmarkt. Antwerpen moet mee voortrekker zijn in het samenwerken met de federale overheid voor de praktijktests. We houden vast aan een nultolerantiebeleid in discriminatie op de werkvloer, op de woningmarkt en op alle andere domeinen. Er komen stedelijke informatiecampagnes die slachtoffers en getuigen van discriminatie informeren over hun rechten en ze ook aansporen om ze te melden bij de bevoegde diensten. De proactieve aanpak van discriminatie wordt een topprioriteit van alle diensten.
 • De stad Antwerpen zelf geeft het voorbeeld als werkgever door elke vorm van discriminatie uit te sluiten. Zowel bij de opstelling en het beschikbaar stellen van de vacatures, als bij de aanwervingsprocedure, als in het dagelijkse werk op de werkvloer.

MEER STUDENT-ONDERNEMERS

 • Antwerpen is een student-ondernemersstad. We mikken op een verdubbeling van student-ondernemers. Innovatieve ondernemingen zijn cruciaal voor onze economie, daarom geven we jongeren alle kansen om hun ideeën te ontwikkelen en hun weg te vinden naar het ondernemerschap met projecten als TAKEOFFANTWERP OF BAAS, waar schoolverlaters of jonge ondernemers wegwijs worden gemaakt in het opstarten van een zaak of hun ideeën mogen komen aftoetsen over een zaak of product waarmee ze willen beginnen.
 • Antwerpen moet ook de startup stad blijven. We verhogen dat aantal door nauw te samen werken met het Antwerpse bedrijven en universiteiten. We brengen de kennis en expertise van bedrijven en universiteiten samen en geven ze een fysieke werkplek in Antwerpen, zodat jonge ondernemers kunnen leren. We ondersteunen hen door hun producten en diensten te kopen en schrijven als overheid ook innovatieve opdrachten uit, waarmee ze hun kennis kunnen omzetten in concrete producten of realisaties.
 • We willen Antwerpen op de kaart zetten als kenniscentrum, daarom moeten we ook sterker inzetten op expats zich hier thuis voelen. Daarom openen we een online expat center met artikelen over werk, kinderopvang, huisvesting,  belastingen en andere zaken.

WETEN

Elk kind heeft recht op een school met kwaliteit. Geen enkel kind mag onder de radar van het onderwijs doorgaan, te beginnen bij kleuters en eindigend bij jongeren met een diploma. Het aantal jongeren dat in Antwerpen de school verlaat zonder diploma is dubbel zo hoog als in de rest van Vlaanderen (22% tov 11%). We moeten spijbelen beter aanpakken en jongeren beter begeleiden tijdens hun schoolloopbaan, zowel binnen als buiten de school. De uitdagingen zoals de aanpak van spijbelen, vroegtijdige schoolverlaters en een plaats voor elk kind moeten we nù met beide handen grijpen. Antwerpen moet opnieuw de stad der scholen worden.

Wat heb ik al gedaan?

 • Oprichting van PINA, Project Integratie Nieuwkomers Antwerpen: taal- en integratielessen
 • De 'Dag schatje'-parkeerplaatsen aan scholen, nu beter bekend als de ‘kiss and ride’-zones.

Mijn prioriteiten op een rij:

 1. Vrije schoolkeuze en voldoende capaciteit.
  1. Een plek voor elk kind in de school van zijn of haar keuze.
  2. We verbeteren het centraal inschrijvingssysteem. We nemen het digitale inschrijvingssysteem onder de loep en schaven aan de gebreken. Ons doel moet zijn: elke leerling op de juiste plaats.
 2. Uitmuntend onderwijs met huiswerkbegeleiding, coaching en positieve rolmodellen.
  1. Huiswerkbegeleiding is van belang om kinderen in armoede te bereiken, maar ook hun ouders, en ervoor te zorgen dat zij alle kansen krijgen. Organisaties die kinderen in armoede opvangen, verdienen een betere omkadering. We maken partnerschappen tussen scholen en verenigingen uit de buurt die huiswerkbegeleiding aanbieden.
  2. Coaching: elk talent telt. We werken met positieve voorbeelden als rolmodel om jongeren op weg te helpen. We doen daarvoor beroep op vzw PEP!, een organisatie die ouders en leerlingen sensibiliseert en informeert over ons onderwijssysteem.
  3. We verhogen de slaagkansen van eerstejaars hogeschool- en universiteitsstudenten door coaches en peterschappen in te voeren in alle hogere onderwijsinstellingen. We werken hiervoor samen met organisaties die hiervoor de kennis hebben.
 3. Open scholen. Na de schooluren stellen we de schoolinfrastructuur open: speelplaatsen, turnhallen maar ook klaslokalen. Jeugdbewegingen, jongerengroeperingen, buurtwerkingen en huiswerkbegeleiding krijgen er nieuwe kansen.
 4. Maximale ouderbetrokkenheid en -participatie tijdens de schoolloopbaan van de kinderen door frequent laagdrempelige contactmomenten te organiseren, tijdens en buiten de schooluren, met kinderopvang voor de jongsten van het gezin tijdens die oudercontacten.
 5. Onze klassen zijn een weerspiegeling zijn van onze diverse samenleving, zowel op als vóór de schoolbanken (m.a.w. zowel bij leerlingen, als bij leerkrachten). We moeten inzetten op een divers lerarenkorps in de stad, waarbij scholen zo breed mogelijk rekruteren.

Ik ga ook nog voor:

ELK KIND OP DE JUISTE SCHOOLPLEK

 • De superdiversiteit in onze stad laat zich nu vooral voelen in het onderwijs waar één derde tot drie kwart van de leerlingen van niet-Belgische oorsprong zijn, en waarbij 44,1% van de leerlingen een vreemde taal als thuistaal heeft.
 • Ons onderwijssysteem kan voor kinderen en ouders een doolhof zijn met verschillende schoolkoepels en verschillende studierichtingen. Ons doel moet zijn: elke leerling op de juiste plaats. In die richting dus die de juiste combinatie vormt van de passies en capaciteiten van elk kind. Daarvoor doen we verder beroep op de vzw PEP!, een organisatie die ouders en leerlingen sensibiliseert en informeert over ons onderwijssysteem.

EEN DIVERSER LERARENKORPS

 • Ook ons lerarenkorps in de stad zien we graag divers, scholen moeten daarom zo breed mogelijk rekruteren. Leerkrachten en scholen spelen ook maximaal in op de grote diversiteit in de klas. Zij tonen zich oprecht nieuwsgierig naar de culturele bagage en/of herkomst van leerlingen. Ze doen inspanningen om inzicht te verwerven in de eventuele banden tussen de landen van herkomst en België en dit steeds met één doel: samen een toekomst maken doen we hier en nu in Antwerpen, Vlaanderen, België, Europa.
 • We zullen onderwijs, leerkrachten en scholen te allen tijde op de meest positieve manier benaderen. Onze leerkrachten en scholen verdienen alle waardering en steun voor de manier waarop ze zich inzetten om onze jeugd te trainen.

ELKE KLEUTER IN DE KLAS

 • Elke dag kleuteronderwijs telt. Samen met Kind en Gezin werken we aan 100% kleuterparticipatie van in de eerste kleuterklas. Inzetten op meertalige communicatietools in het onderwijs ????
 • Samen met Kind en Gezin en de basisscholen werken we aan 100% kleuterparticipatie. Meteen bij de start van de eerste kleuterklas nemen we mogelijke drempels weg voor kleuters en hun ouders, zoals taal- en culturele verschillen. 

SCHOOL EN WERK HAND IN HAND

 • We gebruiken de bouwwerven in Antwerpen om leerlingen op de werf een job te leren. Ook in andere sectoren combineren we leren op de schoolbank en leren op de werkplek. Deze positieve leerervaringen voorkomen schoolverlaters zonder diploma of opleiding..
 • We sluiten in de stad een pact met hogescholen, de universiteit, scholen en bedrijven. Daarmee beogen we een betere doorstroming van studenten naar het hoger onderwijs en bedrijven. We versterken de kruisbestuiving met nieuwe projecten en initiatieven zoals Makerspaces (een ruimte waar creatieve makers – professioneel en hobbyist – elkaar ontmoeten, en waar ze naast de ruimte ook machines delen en ideeën uitwisselen). We zetten ook in het hoger onderwijs in op leren op de werkplek.

FIJNE SCHOOLBUURTEN

 • We trekken voluit de kaart van schoolstraten waar de omgeving rond de schoolpoort even afgesloten wordt als de schoolbel gaat. Zo maken we onze schoolomgeving veiliger. We realiseren de schoolstraten in samenspraak met buren, scholen en ondernemers.
 • De stedelijke groendienst vormt speelplaatsen van scholen om tot groene parken en speeloases en zorgt voor het onderhoud. In ruil stellen scholen na de schooltijd de speelplaatsen open voor de buurt.
 • We bieden versterkte inburgeringstrajecten aan. We ijveren bij de Vlaamse overheid voor het verdubbelen van het aantal lesuren ‘Nederlands tweede taal’. Kennis van het Nederlands blijft essentieel voor een volwaardige deelname aan onze samenleving.
 • ‘We gaan voor inburgeringsprojecten met ‘on the job’ training, waarbij we inzetten op een combinatie van werkplekken, op onder meer bouwwerven.

WELZIJN

Bij Welzijn gaat het over het sociaal beleid in de brede zin van het woord, m.n. aandacht voor elke mens én de diversiteit in onze stad: jong, oud, alleenstaanden, gezinnen, met of zonder beperking, …. Welzijn kan je niet los zien van de drie andere W’s: wonen, werken en weten. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, in alle fases van iemands leven. Armoedebestrijding is hier natuurlijk een belangrijk onderdeel van. Meer dan 90.000 Antwerpenaren leeft in armoede. Zo’n 29%  van de Antwerpse baby’s en peuters groeit op in een kansarm gezien. Ik vind dat zorgwekkend en onaanvaardbaar. Als we niet ingrijpen, dreigen nog meer mensen in armoede te moeten leven. We moeten evolueren naar een stad waarin mensen in een noodsituatie direct geholpen worden, een stad waarmee we model staan in Vlaanderen voor het bestrijden van kansarmoede. Ik wil de stijgende armoede NU een halt toeroepen.

Wat heb ik al gedaan?

 • Armoede moeten we structureel aanpakken, over alle beleidsdomeinen en -niveaus heen. In 2015 werd daarvoor mijn resolutie armoedebestrijding nog goedgekeurd. Sindsdien diende ik verschillende wetsvoorstellen in, onder meer om de uitkeringen op te trekken boven de armoedegrens.
 • Welzijn moet er voor iedereen zijn. Aanpak van fraude bij het gebruik van parkeerkaarten voor personen met een beperking: door een QR-code en een doorgedreven controle kunnen vervallen en frauduleuze kaarten sneller opgespoord worden.
 • Voorstellen ingediend om mantelzorg de nodige aandacht te geven: mantelzorgresolutie federaal, maar ook voorstellen voor een mantelzorgpremie in het district Borgerhout.

Mijn prioriteiten op een rij:

 1. Armoedebestrijding als topprioriteit in de stad.
  1. We gaan elke Antwerpenaar de hulp en financiële steun geven waar hij recht op heeft. Dat klinkt evident, maar dat is het helemaal niet, want veel van die mensen in armoede vinden niet eens de weg naar de dingen waar ze recht op hebben.
  2. We blijven inzetten op een goede service van de stad. Inwoners die een vraag persoonlijk willen stellen, moeten ook in de toekomst terechtkunnen aan een loket. Een goede, persoonlijke service blijft belangrijk. Niet enkel digitaal, maar ook persoonlijk.
  3. Hulpverleners (van CAW, OCMW, mutualiteiten, enz.) moeten zelf proactief op zoek gaan naar steunmaatregelen voor hun klanten en niet enkel ingaan op een concrete vraag. Ze moeten zelf verder zoeken waar mensen nog recht op hebben. Zo ontlopen mensen in armoede niet de voordelen die bestaan verschillende niveaus.
  4. We gaan die mensen in armoede automatisch hun rechten toekennen, zodat ze extra toelagen of kortingen voor bijvoorbeeld energie, wonen en gezondheid maximaal automatisch ontvangen. En dat kunnen we, omdat we heel wat gegevens kennen. Het OCMW kan daarvoor samenwerken met de kruispuntbank sociale zekerheid.
  5. We toetsen elke stedelijke maatregel af met een armoedetoets die duidelijk maakt welke gevolgen beslissingen hebben voor mensen in armoede.
  6. Wijkteams sporen armoede en eenzaamheid actief op samen met dienstencentra en lokale verenigingen.
 2. Kinderarmoede aanpakken door meer middelen uit te trekken voor goedkopere kinderopvang, huiswerkbegeleiding en jeugdwerking.
 3. Verdubbelen van het seniorenbudget voor de districten, zodat ze meer projecten dicht bij de Antwerpenaar kunnen waarmaken. We moeten ouderen niet alleen opvangen met goede zorg, maar ook zorgen dat ze actief blijven deelnemen aan de samenleving via sport, cultuur en engagement voor anderen. We investeren zeker in voldoende ontmoetingsplekken over alle districten voor senioren en seniorenverenigingen.
 4. We breiden de mantelzorgpremie uit naar alle districten, waardoor iedereen een mantelzorgpremie krijgt van 175 euro.
 5. We zetten in op een verdere uitbreiding van de kinderopvang, ook de occasionele kinderopvang (d.w.z. kinderopvang voor werkzoekenden die moeten gaan solliciteren of een opleiding volgen). Met een opvangplaats voor elke Antwerpse baby en peuter, met een tarief op maat van het inkomen van de ouders.

Ik ga ook nog voor:

AUTOMATISCHE STEUN

 • OCMW-medewerkers moeten zelf actief op zoek gaan naar alle steunmaatregelen voor hun klanten. Dat kan via de kruispuntenbank Sociale Zekerheid. Ze moeten niet langer enkel ingaan op een concrete vraag, maar zelf onmiddellijk verder zoeken waar mensen nog recht op hebben. Zo ontlopen mensen in armoede niet de voordelen die bestaan op lokaal, Vlaams of federaal niveau. Geef elke Antwerpenaar waar hij recht op heeft.
 • Rechten worden maximaal automatisch toegekend. Via de rechtenverkenner wordt dit voor elke klant proactief gescreend. Dus armoede bestrijden door die armoede veel beter te screenen, en mensen zonder veel poespas de toelagen te geven die ze verdienen.
 • Wijkteams sporen armoede en eenzaamheid op samen met dienstencentra en lokale verenigingen. Mensen in armoede blijven nog te vaak onder de radar. Snel ingrijpen door een vertrouwd gezicht is hiervoor het meest geschikt. Kansarmen hebben het moeilijk om de hulp te krijgen die ze nodig hebben.
 • Organisatie van een Geïntegreerd Breed Onthaal: een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen.

ARMOEDEBESTRIJDING

 • Alle alleenstaande ouders en hun kinderen krijgen goedkopere kinderdagverblijven en naschoolse kinderopvang tot 12 jaar. Bijna een kwart van de éénoudergezinnen leeft onder de armoedegens. Deze alleenstaandenreflex is echt nodig.
 • We strijden tegen lege brooddozen in scholen. De school heeft hier een signaalfunctie. De sociale diensten van de stad moeten hiermee aan de slag om een eventueel onderliggend probleem aan te pakken. Elk kind telt.
 • Scholen die hun leerkrachten meer willen vormen om meer aandacht te hebben voor armoede of maatschappelijk kwetsbare groepen, krijgen hiervoor steun. De stad promoot het project ‘samen tegen onbetaalde schoolfacturen bij Antwerpse scholen.
 • Organisaties die kinderen in armoede opvangen, verdienen een betere omkadering. We maken partnerschappen tussen scholen en verenigingen uit de buurt die huiswerkbegeleiding aanbieden.
 • Om grote stappen vooruit te zetten willen we van Antwerpen een pilootproject/proeftuin maken voor armoedebestrijding. We willen alle nuttige ideeën ondersteunen, minstens als proefproject. We maken hier voldoende budget voor vrij en lanceren tweejaarlijkse projectoproepen voor vernieuwende projecten die mee kinderarmoede uit de wereld kunnen helpen.
 • Schulden voorkomen is beter dan genezen. We zetten in op sensibilisering, opleiding en sterke diensten voor schuldbemiddeling.
 • We streven naar een goed werkende sociale kruidenier in elk district of wijk. Zij spelen een belangrijke rol in ontmoetingen van sociaal kwetsbare Antwerpenaren en ook wie het financieel moeilijk heeft, verdient kwaliteitsvoeding.

MEER KINDEROPVANG

 • We voeren een toelage in voor naschoolse kinderopvang voor kinderen tot 12 jaar voor alle alleenstaande ouders, niet enkel voor zij die inkomenssteun van het OCMW genieten.

SOCIAAL SAMENWONEN

 • Mensen met een uitkering of vervangingsinkomen kunnen niet zomaar samenwonen zonder gevolgen op hun uitkering. De stad bekijkt samen met het OCMW en de controlerende overheidsadministraties hoe mensen die een apart huishouden vormen toch een woning kunnen delen zonder gevolgen voor hun uitkering. Het OCMW Antwerpen moet werk maken van een werkbaar kader om solidair samenwonen in de stad toe te passen zonder dat dit mensen hun uitkering aantast.
 • In elk district of elke wijk moet een goede sociale kruidenier komen, dat is een zaak waar - basisgoederen tegen een sterk verlaagde prijs worden verkocht. Iedereen heeft recht op kwaliteitsvoeding, ook zij die het financieel moeilijk hebben.

DAKLOZEN

 • Voldoende opvangplaats en zorg voor alle dak- en thuislozen, ook overdag. We bouwen het proefproject ‘Housing First’ uit zodat chronische daklozen eerst een woonst en passende zorg krijgen. Volgens het ‘Housing First’ principe wordt eerst een woonst aangeboden, als een fundamenteel grondrecht, waarna zij volgens een uitgestippeld traject verder begeleid worden op een aangepaste, intensieve en multidisciplinaire manier. Jonge daklozen vinden een plaats in aangepaste winteropvang.
 • Projecten in de scholen waarbij mama’s en papa’s in de klas en het bezoek va een OCMW-vertrouwenspersoon, die vragen van de ouders beantwoordt in de school zelf.
 • We pakken ook schulden snel en efficiënt aan: de stad zet in op een onmiddellijke aanpak van schulden. Door afdoende capaciteit bij de erkende diensten schuldbemiddeling en door de inzet van innovatieve modellen zoals MYTrusto, een initiatief van de Beweging .net, dat mensen met veel schulden beschermt tegen schuldeisers, afbetalingsplannen bemiddelt, en vooral vermijdt dat mensen in de schulden extra kosten maken omwille van schulden.

MEER GELD VOOR DE SENIOREN EN NAAR HEN LUISTEREN

 • We onderzoeken wat ouderen belangrijk vinden in hun stad door een ontmoetingsplatform te creëren voor professionals die zich op senioren richten. Amsterdam en Den Haag hebben zich hierbij aangesloten, we volgen dat voorbeeld.

THUIS BLIJVEN WONEN

 • Alle straten in Antwerpen worden ‘Zorg-samen-straten’’. Met dit project kunnen kleine zorgen van straatbewoners opgelost worden en kunnen senioren ook langer in hun straat blijven wonen. Mensen die zorg nodig hebben worden bezocht en er wordt gekeken welke vrijwillige buur deze mensen kan helpen dichtbij huis.
 • Als daarnaast ook slimme aanpassingen gebeuren in de woning, kunnen ouderen, mensen met een beperking en chronisch zieken langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Met financiële stimulansen en groepsaankopen voor aanpassingswerken, kan ervoor gezorgd worden dat gebouwen en woningen kunnen meegroeien en -leven met de inwoners, en ze dus langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Woonadvies, juiste premies en steun bij het vinden van een geschikte aannemer helpen dat ideaal al een heel stuk op weg.
 • We ondersteunen de kleinschalige co-housing projecten, zodat ze kunnen uitgroeien tot betaalbare zorgplaatsen. Deze kleine huizen, die nauw aansluiten bij de vroegere woonkamer, bieden zorg op maat aan een beperkte groep inwoners. Toch blijven de medische kosten dezelfde als voor een grote zorginstelling. We werken initiatieven uit om hen te ondersteunen.
 • We realiseren ook een ruim aanbod serviceflats, zorgverblijven en kangoeroewoningen voor ouderen. We doen dat samen met private ondernemers en het zorgbedrijf. Daarnaast breiden we het aanbod van dienstencentra uit, zowel in aantal als in de service zelf.

DE WARME HULPLIJN

We richten een ’warme hulplijn’ op : een centraal nummer van de stad, bereikbaar van 6 tot 22 uur. Op deze manier kan je je hulpbehoevende buur eenvoudig helpen. De hulplijn helpt buren die mekaar willen helpen, en vooral er willen voor zorgen dat hun wat oudere buur nog langer onder hen blijft. Wat moet er gebeuren als mijn buurman nood heeft aan warme maaltijden of een poetshulp?

HUIS VAN DE SENIOR

 • We bouwen het Huis van de Senior uit tot een nieuwe plaats voor vragen en antwoorden over mobiliteit, gezondheid, vrije tijd. Het wordt dé informatieplek voor Antwerpenaren die zich voorbereiden op een nieuwe fase in hun leven of voor mensen uit hun omgeving; Het is ook de plaats waar open en anonieme vragen mogelijk moeten zijn. We zorgen voor zo’n Huis van de Senior is in elk district.
 • We blijven een breed vrijetijdsaanbod voor senioren actief ondersteunen en faciliteren: taallessen, computerlessen, sport, lezingen, concerten in elke buurt. Levenslang leren versterkt ouderen in hun persoonlijke ontplooiing en brengt hen samen.

JONG EN MINDER JONG SAMEN

 • We moedigen de ontmoeting tussen generaties aan: sociale projecten van studenten bij ouderen, scholen die les krijgen in een ouderenvoorziening, crèches naast rusthuizen. Zo moedigen we gesprekken en ontmoetingen aan tussen Antwerpenaren van alle leeftijden.
 • En jeugdverenigingen die zich toeleggen op contacten met de ouderen verdienen meer ondersteuning. Diezelfde jeugdverenigingen, buurtcomités en familiefeesten vinden ook een plaats in diensten- en zorgcentra. Zo worden deze ruimtes optimaal gebruikt, en brengen we het Antwerpse leven meer binnen bij onze ouderen.

DE BUURTDOKTER

 • Iedereen heeft op verschillende momenten zorg nodig in zijn leven. Het is belangrijk dat we op zo’n kwetsbare momenten in goede handen zijn.
 • We moeten initiatieven starten om het aantal huisartsen en wijkgezondheidscentra (met huisartsen, kinesisten en maatschappelijk werkers) te verhogen. Nieuwe groepspraktijken in zones met weinig of geen huisartsen krijgen voorrang in stedelijke ontwikkelingen. Huisartsen kennen hun patiënten én de buurt. Ze volgen hen van dichtbij op, verwijzen hen door en bouwen een vertrouwensband met hen op. Goede zorg, is zorg op maat.

MANTELZORGPREMIE IN ELK DISTRICT

 • Slechts vier van de negen Antwerpse districten hebben vandaag een mantelzorgpremie, de nadere niet. We breiden die dus uit naar alle districten, waardoor iedereen een mantelzorgpremie krijgt van 175 euro. We stellen ook vast dat amper 20% van de mantelzorgers maakt gebruik maakt van de premie. We moeten de mensen dus voldoende hierover informeren, en ervoor zorgen dat de procedure voor aanvraag van de premie eenvoudig blijft. We zorgen ook voor een contactpunt waar de mantelzorger terechtkan. Mantelzorgers zullen hun inzet niet laten afhangen van het al dan niet krijgen van de mantelzorgpremie, maar toch is zo’n premie symbolisch belangrijk: de overheid geeft daarmee het signaal waardering te hebben voor de onbaatzuchtige inzet van mensen voor anderen die hulp nodig hebben.

SPORT IS WELZIJN

 • Sport maakt ons krachtig en veerkrachtig. Sport brengt een stad in beweging. Wie een theatervoorstelling of concert bijwoont, voelt zich 38% gezonder dan wie dit mist. Cultuur zorgt voor ontmoeting tussen mensen.
 • We zetten de poorten van de sportruimtes en de buitenterreinen van Antwerpse scholen open voor alle sportieve Antwerpenaren. Elke nieuwe sporthal loopt snel vol, daarom loeten we goede sportvoorzieningen kunnen delen met elkaar.
 • Sport brengt Antwerpenaren bij elkaar. We ondersteunen jeugdploegen in de begeleiding van jonge sporters met hun schoolwerk. We verlagen het lidgeld tot één euro voor kinderen van ouders die het moeilijk hebben. Nieuwkomers wijzen we de weg naar sport als middel voor een snelle, sterke integratie.

CULTUUR IS WELZIJN

 • We blijven gaan voor een cultureel aanbod op maat. We blijven de diversiteit van cultuurplekken én de verscheidenheid van het aanbod stimuleren.
 • We erkennen en (financieel) waarderen de waarde en de rol van het maatschappelijk middenveld en de armoedeorganisaties.
 • We zetten in op een verdere uitrol van de vrijetijdsloketten
  • Lokaal fonds vrijetijdsparticipatie een structurele plaats geven.
  • Uitrol A-kaart met sociaal luik
  • Ook nood aan doelgroepgerichte werkingen met mensen in armoede, etnisch-culturele minderheden … Stedelijke cultuur kan hier een verbindend element vormen.
 • We ondersteunen reguliere aanbieders in het zich openstellen voor kansengroepen.
 • Voor Antwerpse senioren willen we in elk district een ‘danscafé’ inrichten. Als een private partner dit niet kan uitvoeren, organiseren we danscafés in lokale cultuur- of ontmoetingscentra. Zo brengen we senioren samen in beweging.
 • We voorzien nachttrams en -bussen zodat onze concertzalen bereikbaar blijven.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.