Nieuws

Automatische toekenning van sociaal tarief telecommunicatie

De Kamercommissie Mobiliteit heeft een CD&V-voorstel goedgekeurd om het sociaal tarief voor telecom automatisch toe te kennen. De voorgestelde regeling is analoog aan het bestaande systeem van het sociaal tarief voor elektriciteit en gas. Negen commissieleden stemden voor; acht onthielden zich. Kamerleden Jef Van den Bergh en Nahima Lanjri (CD&V) reageren opgetogen: “Door deze administratieve vereenvoudiging zullen meer kwetsbare gezinnen gebruik kunnen maken van een betaalbaar tarief voor telefonie en internet.”

Coronatoeslag voor uitkeringsgerechtigden

De afgelopen maanden werd veel financiële steun toegekend: tijdelijke werkloosheid, het overbruggingsrecht, extra budgetten voor de OCMW’s. Maar verschillende middenveldorganisaties vragen om extra directe financiële hulp voor mensen in armoede of voor wie door Corona een groot inkomensverlies leidt. Daarnaast vragen ze om een coronatoeslag toe te kennen aan uitkeringsgerechtigden bovenop hun uitkering. Ik vroeg aan de minister of hij zal ingaan op deze vragen. De regering zal vanaf juli gedurende zes maanden 50 euro per maand toekennen aan mensen die een leefloon, tegemoetkoming voor personen met een handicap of een IGO krijgen.