Wie voor een zwaar ziek gezins- of familielid zorgt, kan verlof voor medische bijstand opnemen. Zo kunnen mensen hun werk volledig of gedeeltelijk onderbreken om te helpen bij het herstel van een ernstig ziek gezins- of familielid. Wie verlof voor medische bijstand opneemt kan rekenen op een uitkering van de RVA. 

Wat wordt beschouwd als een ernstige ziekte? 

Het verlof voor medische bijstand kan alleen worden opgenomen voor een gezins- of familielid met een zware ziekte. Hieronder wordt verstaan elke ziekte of medische ingreep die de behandelend arts van uw familie- of gezinslid beoordeelt als zware ziekte.

Het is niet aan de werkgever noach aan de RVA om hierover te oordelen. Die verantwoordelijkheid wordt overgelaten aan de behandelend arts van de patiënt voor wie de schorsing of de vermindering van de prestaties nodig is.

Voor wie kan het verlof voor medische bijstand worden aangevraagd?

1.    Familieleden

In de privésector privésector of bij de lokale en provinciale besturen of de diensten die hieronder vallen wordt onder familieleden verstaan de volgende bloed- en aanverwanten:

 • de bloedverwanten tot de 2de graad;
 • de aanverwanten tot de 1ste graad.

In de andere sectoren (namelijk in de federale, regionale en gemeenschapsbesturen, in de autonome overheidsbedrijven, in het onderwijs en de Centra voor Leerlingenbegeleiding ...) worden alle bloed- of aanverwanten tot de 2de graad als familieleden beschouwd.

Graden van bloedverwantschap

 • bloedverwanten 1ste graad
  • Uw ouders (vader en moeder)
  • Uw kinderen
 • bloedverwanten tot de 2de graad
  • Uw grootouders
  • Uw kleinkinderen
  • Uw broers en zussen

Graden van aanverwantschap

 • aanverwanten 1ste graad
  • Uw schoonouders
  • Uw stiefouders
  • Uw stiefkinderen
  • De echtgenoten van uw kinderen
 • aanverwanten 2de graad
  • de broers en zussen van uw echtgeno(o)t(e)
  • de echtgenoten van uw broers en zussen
  • de echtgenoten van uw kleinkinderen
  • de kleinkinderen van uw echtgeno(o)t(e)
  • de grootouders van uw echtgeno(o)t(e)
  • de echtgenoten van uw grootouders

2. Gezinsleden

Gezinsleden zijn de personen met wie u samenwoont, met name alle personen die onder hetzelfde dak wonen als u (ongeacht de band die u met hen hebt). Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de samenlevingsvorm van 2 personen (ongeacht de aard van de verhouding en het geslacht) die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats.

Opgelet! Wie verlof wenst op te nemen om voor een hulpbehoevende te zorgen die niet tot de categorieën familie- of gezinsleden behoren zoals die hierboven worden beschreven, kan wel beroep doen op het mantelzorgverlof. Lees er hier meer over. 

Welke mogelijkheden zijn er?

Er zijn drie vormen van onderbreking voorzien in het kader van verlof voor medische bijstand:

 1. De volledige onderbreking
 2. De halftijdse onderbreking: mogelijk wanneer je minstens 3/4 van een voltijdse betrekking werkt.
 3. De 1/5 gedeeltelijke onderbreking: mogelijk wanneer je fulltime werkt. 

Hoe lang?

U kunt uw prestaties volledig onderbreken voor minimum 1 maand tot maximum 3 maanden per zwaar zieke patiënt. De periodes van volledige onderbreking in het kader van de medische bijstand, kunnen verlengd worden tot maximaal 12 maanden.

Per zwaar zieke patiënt kunt u uw prestaties verminderen met 1/5 of tot een halftijdse betrekking per periode van minimum 1 maand tot maximum 3 maanden. De periodes van halftijdse of 1/5 onderbreking in het kader van medische bijstand, kunnen verlengd worden tot maximum 24 maanden.

Uitkering?

De hoogte van de onderbrekingsuitkering is een forfaitair bedrag en afhankelijk van de sector waarin u werkt, uw leeftijd en uw gezinssituatie. Lees er hier meer over. 

Meer weten over het verlof voor medische bijstand? Klik dan hier.