22-09-2021 - Zopas stelde minister Lalieux het nieuwe Actieplan Handicap voor. Met dit actieplan zetten we de krijglijnen uit voor het handicapbeleid van de komende vier jaar. Samen met haar collega-ministers heeft de bevoegde minister gewerkt aan een omvattend plan dat heel wat belangrijke thematieken en domeinen voor personen met een handicap bevat. Er moeten namelijk nog heel wat obstakels weggewerkt worden om te komen tot een inclusieve samenleving. Ik gaf de minister alvast onze prioriteiten voor het beleid mee. Het Actieplan Handicap is nog maar een eerste stap. Het echte werk begint nu.

 
Nauwe samenwerking met de regio's en organisaties. Het afstemmen van het beleid op de verschillende niveaus is essentieel om de beste dienstverlening aan personen met een handicap te kunnen bieden. We streven namelijk allemaal hetzelfde doel na. We moeten de regio's als bondgenoot erkennen (voor een plan 2021- 2030) en hen opnieuw nauw bij het beleid betrekken door middel van de interministeriële conferenties.
 
 

De participatie van personen met een handicap op de arbeidsmarkt is ook een belangrijk thema. Mensen die kunnen en willen werken moeten deze kansen ook krijgen. Personen met een handicap mogen al zeker niet afgestraft worden omdat ze werken doordat dit bijvoorbeeld een disproportionele impact heeft op hun uitkering. Een hervorming van de berekening van de integratietegemoetkoming door een hogere vrijstelling voor arbeidsinkomen om deelname aan de arbeidsmarkt te bevorderen is dan ook welkom. De impact van de prijs van de arbeid moet verminderen.

Het verbeteren en actualiseren van de bestaande sociale tarieven. Ik wees de minister al meermaals op het feit dat de retroactieve toepassing van het sociaal tarief gas en elektrictieit voor personen met een handicap ondanks de goedkeuring van mijn wetsvoorstel uit 2019 nog niet volledig automatisch gerealiseerd werd in de praktijk. Het gaat hier nochtans over een korting van zeker 300 euro op jaarbasis voor een gemiddeld gezin. (3500 KWH )  Daarnaast pleitte ik ook voor een algemene retroactieve toepassing voor alle rechthebbenden. Door de regionalisering vielen de rechthebbenden van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood en een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte uit de boot. Ik diende een wetsvoorstel in om de algemene retroactieve toepassing ook voor hen mogelijk te maken. 

Op het vlak van de tewerkstelling van personen met een handicap moet onze overheid uiteraard het goede voorbeeld geven. Als wij al niet investeren in de talenten van personen met een handicap en hen aangepast werk aanbieden, waarom zouden andere werkgevers dit dan doen? De 3%-doelstelling die we als overheid voor onszelf hebben opgelegd halen we niet, in tegendeel we blijken er nog eens op achteruit te gaan. In 2019 kende onze overheid een tewerkstellingsgraad van personen met een handicap vast van 1,22%, tegenover 1,25% in 2018 –ver onder het quotum van 3%. Er moet de nodige aandacht besteed worden aan de adviezen van het “Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt”. Zij beschikken namelijk over de juiste expertise en ervaring om ervoor te zorgen dat de overheidsdiensten een aantrekkelijke werkgever worden voor personen met een handicap. Vandaag wordt er nog te weinig actie ondernomen op basis van deze adviezen.

De verdere uitrol en bekendmaking van de European Disability Card. De European Disability Card is een hulpmiddel met heel veel potentieel dat vandaag nog niet volledig benut wordt. De recente onderzoeken over de EDC bevestigen nogmaals dat deze kaart de participatie van personen met een handicap in onze samenleving bevordert. Het is daarom essentieel dat de kaart breder kenbaar gemaakt wordt en dit zowel bij personen met een handicap (potentiële gebruikers) als bij organisaties, verenigingen en lokale besturen (potentiële dienstverleners). Hiervoor zijn samenwerkingen met stakeholders en organisaties van belang net als een grondige informatiecampagne, een toegankelijke en up-to-date website en nieuwe communicatietools (online en offline). Vandaag laat de dienstverlening  en zeker de website in het kader van de EDC nog te wensen over. Organisaties en gemeenten die de kaart willen erkennen of vragen hebben en hiervoor contact opnemen met de bevoegde dienst krijgen vaak na lange tijd een antwoord of soms helemaal niet.