13-12-2016

Andersvaliden moeten vanaf het moment dat ze erkend zijn als persoon met een handicap (dus vanaf de ingangsdatum dat zij een tegemoetkoming krijgen) ook hun recht op sociaal tarief voor gas en elektriciteit kunnen doen gelden. Ik heb hiervoor samen met mijn collega's Leen Dierick (CD&V), Wouter Raskin (N-VA) en Bert Wollants (N-VA) een wetsvoorstel ingediend.


Vandaag is het de tiende verjaardag van het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap. Uit de cijfers van mensenrechtenorganisatie GRIP (Gelijke Rechten voor Iederen Persoon) bleek gisteren onder meer dat 1 op 4 personen met een handicap moeilijk rondkomt. Dat zijn meer dan alarmerende cijfers. Mensen moeten krijgen waar ze recht op hebben, zeker de zwaksten in onze samenleving, mensen met een handicap. We merken echter vaak dat er een probleem is van non-take up, het niet opnemen van bepaalde rechten of voordelen, omdat men niet weet waar men recht op heeft. Daarom pleit ik ook voor een automatische toekenning van rechten. Ik heb hiervoor al een lans gebroken in mijn resolutie armoedebestrijding, die op 28 mei 2015 werd goedgekeurd in de Kamer. 

Sinds 2007 hebben personen met een handicap recht op een sociaal tarief voor gas en elektriciteit. Dit sociaal tarief wordt echter pas toegekend vanaf de eerste dag van het trimester waarin de DGPH (Directie-generaal Personen met een handicap) beslist om een tegemoetkoming voor personen met een handicap toe te kennen. Soms laat de beslissing over een tegemoetkoming echter lang op zich wachten, waardoor ze soms maanden- of zelfs jarenlang te veel betalen voor hun gas- en elektriciteitsfactuur. Voor een gemiddeld gezin met een verbruik van 3.500 kwh elektriciteit per jaar is dat al gauw 280 euro en meer per jaar.
 
Om dit probleem te verhelpen, heb ik een wetsvoorstel ingediend om mensen met een beperking het sociaal tarief toe te kennen. Als blijkt dat de persoon met een beperking recht had op een tegemoetkoming vanaf een bepaald ogenblik, dan zal het sociaal tarief met terugwerkende kracht worden toegekend, zodat men niets misloopt. Als bv. blijkt dat iemand al vanaf januari van dit jaar een handicap heeft, maar de DGPH beslist pas in oktober dit jaar dat die persoon ook sindsdien recht heeft op een tegemoetkoming voor personen met een handicap, dan moet ook het sociaal tarief voor gas en elektriciteit toekend worden vanaf januari en dus niet pas vanaf oktober. Om het recht op een sociaal tarief uit te oefenen zou men niet afhankelijk mogen zijn van de snelheid van de administratie. In een volgende fase moeten we werk maken van een volledig automatische toekenning van dit sociaal tarief.

Dit probleem werd eerder al aangekaart door de federale ombudsman, die er sinds 2012 verschillende klachten over ontvangen heeft. Administratieve moeilijkheden zijn er niet. De FOD Economie beschikt over alle nodige gegevens om het sociaal tarief retroactief te kunnen toepassen. Van een meerkost is ook geen sprake, want als de beslissing eerder was genomen of onmiddellijk, dan zouden deze personen ook al van het sociaal tarief kunnen genoten hebben.

 

In de pers

De Morgen, 13/12/2016, 'Sociaal tarief energie vlotter toekennen' (c)

Het Laatste Nieuws, 13/12/2016, 'Andersvaliden moeten retroactief van sociaal tarief kunnen genieten', (c)

Knack online, 10/12/2016, 'Wie geloofwaardig wil opkomen voor mensenrechten, moet dat consequent voor iedereen doen', (c)