16-11-2018

“Een gezin runnen is niet evident. Een evenwicht zoeken tussen werken, huishoudelijke taken, de opvoeding van kinderen en een eigen persoonlijke ontwikkeling lijkt vaak gekkenwerk. Voor pleeggezinnen gaat die zoektocht bovendien met horten en stoten dankzij de nodige administratieve en juridische hobbels. Met de stelselmatige uitbreiding van het pleegzorgverlof naar 17 weken vanaf 1 januari 2019 proberen we pleegouders hierin te ondersteunen.”, zegt CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri, mede-indiener van het recent goedgekeurde wetsvoorstel.

Naar een écht zorgverlof

Van 9 tot 18 november is het de Week van de Pleegzorg. Vandaag de dag hebben pleegouders recht op slechts 6 dagen afwezigheid per kalenderjaar.

De oorspronkelijke idee achter dit verlof zijn een aantal afwezigheidsdagen om te voldoen aan talrijke administratieve en gerechtelijke verplichtingen.Maar bovenal hebben pleegouders een zorgtaak en is het belangrijk dat zij de nodige ruimte krijgen om een band te creëren met hun pleegkind.

Bovendien geldt het ‘verlof om te pleegzorgen’ per gezin en niet per pleegouder. 

Als het pleeggezin bestaat uit twee pleegouders, die allebei werknemer zijn, dan moet dit verlof voor pleegzorg zelfs onder hen verdeeld worden. Dit is absoluut onvoldoende om tegemoet te komen aan de belangrijke en maatschappelijk waardevolle zorgtaak waar deze mensen voor staan.

Het parlement keurde daarom haar voorstel dat ze samen met anderen indiende unaniem goed en breidt vanaf 1 januari het pleegzorgverlof gevoelig uit.

 Stelselmatige uitbreiding naar 17 weken 

Vanaf 1 januari kan men voor langdurige pleegzorg (minimum zes maanden) terugvallen op quasi dezelfde regeling als die voor adoptie. Elke pleegouder krijgt voortaan zes weken pleegzorgverlof. Vanaf 2019 komt daar om de twee jaar telkens een week bij zodat men tegen uiterlijk 2027 samen aan zeventien weken komt. Dat is namelijk evenveel als natuurlijke ouders, die vijftien weken moederschapsverlof en twee weken vaderschapsverlof krijgen. Elke ouder zal minstens zes weken zelf kunnen opnemen. De vijf extra weken op termijn zullen vrij verdeeld kunnen worden tussen de beide pleegouders.

Dit verlof wordt bovendien verdubbeld ingeval van een gehandicapt kind en wordt verlengd met twee weken per ouder indien de ouders gelijktijdig meerdere kinderen langdurig opvangen.

Deze regeling geldt zowel voor werknemers als voor zelfstandigen. Het verlof moet daarenboven aanvangen binnen het jaar na het onthaal van het kind in het gezin.         

 De kracht van pleegzorg is de kans voor pleegkinderen om deel te kunnen uitmaken van het dagelijks gezinsleven, waar ze de warmte, geborgenheid en structuur vinden die ze nodig hebben voor hun verdere ontwikkeling. In onze maatschappij is het zeker niet evident om een extra kind, dat vaak een trauma meesleept en dus bijzondere aandacht nodig heeft, in huis te nemen. Pleegouders verdienen dan ook onze bijzondere waardering. Door het pleegzorgverlof stelselmatig uit te breiden naar 17 weken zorgen we ervoor dat pleegouders voldoende aandacht kunnen besteden aan deze waardevolle zorgtaak.

 Lees hier het wetsvoorstel.

Pers

Het Laatste Nieuws, 16/11/2018, 'Dubbel pleegverlof voor wie gehandicapt kind opvangt' (c)