Uitzendarbeid als springplank naar een volwaardige job

30-01-2012

30-01-2012

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft een compromis bereikt voor de bijsturing van de reglementering inzake uitzendarbeid. 

"Dit belangrijk akkoord moet zorgen voor een betere bescherming van tienduizenden uitzendkrachten en voorziet een nieuw motief ‘instroom’ voor uitzendwerk, dat een hefboom kan zijn voor de creatie van volwaardige nieuwe jobs."

De besprekingen hebben lang aangesleept, maar onder druk van de commissie sociale zaken en het CD&V-wetsvoorstel dat ik samen met Stefaan Vercamer onlangs indiende, kwam er eindelijk schot in de zaak. Wij hadden met de commissie een advies gevraagd aan de NAR over de hangende wetsvoorstellen i.v.m. uitzendwerk en daaraan toegevoegd dat het parlement zelf een regeling zou uitwerken, als een advies zou uitblijven. We stellen dan ook tevreden vast dat deze methode gewerkt heeft, en wellicht voor herhaling vatbaar is.

Het compromis van de sociale partners omvat ten eerste een betere regeling van de informatie en controle op uitzendarbeid, wat moet leiden tot meer transparantie in het uitzendbeleid dat werkgevers voeren.

Verder zullen dagcontracten verboden worden, tenzij men kan bewijzen dat ze noodzakelijk zijn voor de leefbaarheid van de sector. Wij hadden hier in hun wetsvoorstel ook op aandrongen omdat opeenvolgende dagcontracten de oorzaak zijn van veel onzekerheid bij uitzendkrachten. De procedures om misbruik te voorkomen zullen worden vastgelegd in een CAO en de straffen op misbruik zullen groter worden. Op termijn zal de mogelijkheid om uitzendcontracten te ondertekenen binnen de 48 uur na indiensttreding eveneens verdwijnen en vervangen worden door een elektronische aanmelding bij de Sociale Zekerheid. Op deze manier zal de kans op fraude aanzienlijk verkleinen. 

Goed nieuws is ook dat uitzendarbeid vanaf nu zal mogen gebruikt worden te komen tot  een definitieve aanwerving. We kunnen dan ook spreken van het vierde motief,‘instroom’. Tot nu toe mocht uitzendarbeid enkel ingezet worden voor de vervanging van vaste werknemers, om te voldoen aan een tijdelijke vermeerdering van werk of voor de uitvoering van een uitzonderlijke opdracht. In de praktijk werd uitzendarbeid al vaak gebruikt om nieuwe krachten te zoeken en binnenkort zal deze procedure dus ook wettelijk geregeld worden.

Verwacht wordt dat de nieuwe regeling omtrent informatie en controle, dagcontracten en motief instroom een feit zal zijn tegen 1 juli 2012. De afschaffing van de 48-urenregeling en de elektronische arbeidsovereenkomst zou in 2014 van kracht worden.