Sociale fraude harder aanpakken

08-03-2012

08-03-2012

In bepaalde sectoren komen ingewikkelde constructies van aannemers en onderaannemers veelvuldig voor. Vaak worden ze gebruikt om onderbetaalde arbeidskrachten te werk te stellen. De constructies hebben nadelige gevolgen voor de uitgebuite werknemers, de bonafide concurrenten in de sector en de overheid die sociale bijdragen misloopt.

Om uitbuiting tegen te gaan, voert de programmawet de hoofdelijke aansprakelijkheid voor lonen in: wanneer een onderaannemer geen of te lage lonen uitbetaalt, zal de opdrachtgever of de aannemer van de werken hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Zowel de betrokken werknemers als de sociale inspectiediensten kunnen zich tot de opdrachtgever van de werken wenden om de loontekorten aan te klagen. Hoofdelijke aansprakelijkheid houdt in dat elke aansprakelijke, dus opdrachtgever of onderaannemer,  voor het geheel van de schulden kan aangesproken worden.

CD&V  ijvert al lange tijd voor de uitbreiding van het systeem van hoofdelijke aansprakelijkheid, dat reeds zijn kracht bewezen heeft in de bouwsector, naar andere sectoren. Nahima Lanjri en collega’s Vercamer en Becq dienden hierover reeds een wetsvoorstel in. Ze dringen wel aan op  sociaal overleg, zodat het systeem kan aangepast worden aan de noden van elke individuele sector. 

Naast de aansprakelijkheid voor lonen  zal een opdrachtgever ook aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de betaling van de sociale schulden die zijn onderaannemer heeft op het moment van het afsluiten van een overeenkomst.  De hoofdelijke aansprakelijkheid wordt hier beperkt tot de totale prijs van de activiteiten, exclusief BTW.

Dit systeem werkt op basis van getrapte ketenaansprakelijkheid. Dit wil zeggen dat de hoofdelijke aansprakelijkheid in de eerste plaats wordt toegepast in hoofde van de aannemer die een beroep doet op de onderaannemer die zijn sociale bijdragen niet of niet volledig heeft betaald.  Ze wordt chronologisch verdergezet t.o.v. de aannemers in een voorafgaand stadium als de aannemer nalaat de bij hem gevorderde sommen binnen de 30 dagen te vereffenen.

Het mechanisme van hoofdelijke aansprakelijkheid is niet van toepassing op opdrachtgevers die louter voor privédoeleinden werken laten verrichten. 

Hier kan je mijn wetsvoorstel lezen

Hier kan je de ontwerpwet lezen