Resolutie armoede gestemd in de Senaat

14-06-2011

14-06-2011

Zopas zette de Senaat het licht op groen voor de resolutie van senator Cindy Franssen waarin de toekomstige regering wordt gevraagd een nieuw, ambitieus federaal Plan Armoedebestrijding uit te werken. De tekst heeft een breed politiek draagvlak zoals bleek uit de stemming. Een belangrijk politiek statement want de resolutie zet zo de bakens uit voor het toekomstige beleid ter zake.

De armoede in ons land daalt niet. Volgens de jongste EU-statistieken (EU-SILC, 2009) zit 14,7% van de Belgische bevolking in de groep met een armoederisico op basis van inkomen. Bij jongeren onder de 16 loopt dit op tot 16,4%, bij senioren tot 21,6%, bij laaggeschoolden tot 24%, bij werklozen tot 33,4%, bij eenoudergezinnen tot 36,9% en bij niet-Europese migranten tot 48,7%. In Vlaanderen alleen al moet 13% van de gezinnen noodzakelijke gezondheidszorgen uitstellen omdat er geen geld voor is (bij alleenstaanden met kinderen 30%).

Achter deze en andere armoedecijfers schuilt een erg problematische, structurele en multidimensionele realiteit waarmee heel wat Belgen dagelijks worden geconfronteerd: vele landgenoten hebben geen inkomen dat volstaat om menswaardig te leven, met alle gevolgen van dien. Toegang tot kwaliteitsvolle huisvesting is moeilijk, noodzakelijke medische zorg geen evidentie, basisbehoeften zoals elektriciteit onbetaalbaar,...

Ruime politieke meerderheid voor ambitieus strijdplan

Gemeenschapssenator Cindy Franssen: "De strijd tegen armoede is een werk van lange adem. De rechtvaardigheidsagenda van Yves Leterme heeft hier al sterk op ingezet, maar de aandacht en inzet mogen niet verslappen. Zeker niet nu er in de formatiegesprekken terecht ook volop gefocust wordt op het terugdringen van het belangrijke begrotingstekort. Daarom diende ik in de Senaat een kaderresolutie in die oproept een nieuw, ambitieus federaal Plan Armoedebestrijding uit te werken. En dit op basis van strategische en operationele doelstellingen, met duidelijke streefcijfers en een strikte timing. Dat mijn tekst kan rekenen op brede steun is een belangrijk politiek statement. Hiermee erkent men over de politieke grenzen heen dat armoedebestrijding een win-winsituatie is. We zorgen voor mensen en investeren tegelijk in de samenleving van morgen. Deze resolutie is als het ware de stok achter de deur die ervoor moet zorgen dat de strijd tegen armoede meer dan ooit op de Wetstraatkaart blijft staan, om het even welke regering er op poten wordt gezet."

Waslijst concrete richtsnoeren en prioriteiten

De tekst van senator Franssen omvat een waslijst aan heel concreet uitgewerkte richtsnoeren en prioriteiten, op uiteenlopende domeinen, steunend op het herstellen van de sociale grondrechten. We sommen er hier enkele van op:

  • Verdere herwaardering en welvaartskoppeling van de wettelijke pensioenen;
  • Versterking van de verplichte solidaire ziekteverzekering;
  • Uitkeringen en vervangingsinkomens structureel verhogen tot minimaal boven de armoedegrens (966 € voor een alleenstaande, 2.029 € voor een gezin met twee ouders en twee kinderen);
  • Beleidsmaatregelen en federale uitgaven toetsen op Mattheüseffecten;
  • Automatische toekenning van sociale rechten bespoedigen;
  • Energie moet een grondrecht worden;
  • Bijzondere aandacht voor het terugdringen van armoede bij kinderen.

Geen eindpunt

Deze resolutie is voor Cindy Franssen geen eindpunt. Ondertussen heeft ze in de Senaat een wetsvoorstel ingediend om het federale armoedebestrijdingsbeleid wettelijk te verankeren, zoals dat nu al in Vlaanderen het geval is. Daarnaast wil ze dat toegang tot energie als specifiek basisrecht wordt opgenomen in de Grondwet.

Cindy Franssen: "Noodzakelijke besparingen en broodnodige hervormingen moeten gepaard gaan met doordachte investeringen in een sociale toekomst. Strijden tegen armoede en sociale uitsluiting is geen vrijblijvende opgave, maar onze plicht."


    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.