Vier jaar geleden kreeg ik dankzij de steun van heel wat mensen opnieuw een mandaat in het parlement, om daar de belangen, verwachtingen en bekommernissen van de burgers te verdedigen. Ikzelf koos daarbij steeds de weg van meer sociale rechtvaardigheid, meer eerlijkheid en meer gezinswarmte. Fier ben ik alleszins op de volgende realisaties:

Gezin

Het gezin is en blijft voor mij een topprioriteit. Ik zette me de voorbije vier jaar volop in voor een verbetering van de combinatie arbeid en gezin. Het Scandinavisch model is op dit vlak een inspiratiebron: het combineert hoge welvaart en groei met veel aandacht voor het welzijn van werknemers en hun gezin.

Onder mijn impuls werden volgende voorstellen gerealiseerd:

1) Ouderschapsverlof verlengd

Voortaan heeft elke ouder recht op 4 maanden ouderschapsverlof. Eén maand langer dan voordien.

2) Verlof ziek kind versoepeld

Het verlof voor bijstand aan een gehospitaliseerd, ziek kind kan u sinds kort per week opnemen. Dit versoepelde systeem sluit beter aan bij de noden van werkende ouders.

3) Vaderschapsverlof beschermd

Papa’s worden beschermd tegen ontslag tijdens hun vaderschapsverlof. Ze krijgen dezelfde bescherming als moeders tijdens het moederschapsverlof.

4) Geboorteverlof voor mee-ouders gerealiseerd

Mee-ouders hebben voortaan recht op tien dagen geboorteverlof. Ze komen hierdoor op gelijke voet te staan met de biologische papa’s.

Gelijke kansen

Vrouwenrechten zijn één van mijn stokpaardjes. Hoewel de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt verbeterd is, moeten we blijven vechten tegen de loonkloof en het glazen plafond.  Het kan toch niet dat vrouwen vandaag gemiddeld tot 25% minder verdienen dan mannen?

Ik ben heel tevreden dat we volgende wetten ter verbetering van de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt mochten stemmen:

1) Loonkloofwet gestemd

Ondernemingen moeten vanaf dit jaar de loongegevens in hun sociale balans opsplitsen per geslacht en een actieplan opstellen om ongelijkheid tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers te bestrijden. Op deze manier worden werkgevers en werknemers verplicht om actief na te denken over de genderongelijkheid op hun werkvloer.

 2) Quota voor vrouwen in de raden van bestuur vastgelegd

Ondernemingen zullen op termijn één derde van de posities binnen hun raad van bestuur moeten bezetten met vrouwen i.p.v. 8% vandaag. Talentvolle vrouwen moeten de kans krijgen om mee te draaien op topniveau in het bedrijfsleven.

Gezondheid

Gezondheid is het hoogste goed. Wie ziek is, wordt vaak naast de medische problemen ook geconfronteerd met financiële en administratieve problemen. Als wetgever kunnen we jammer genoeg de ziekten niet uit de wereld bannen. Ik wil er wel alles aan doen om de zorgen van zieken en hun familie te beperken.

1) Toekenning hogere tegemoetkoming vereenvoudigd

Wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming voor de betaling van ziektekosten, zal dat recht op een eenvoudige manier kunnen doen gelden.

2) Psychologen, psychotherapeuten en orthopedagogen erkend

Klinisch psychologen, psychotherapeuten en orthopedagogen kunnen wettelijk erkend worden: op die manier is de patiënt zeker van de kwaliteit van de aangeboden zorgen.

3) Vakantiegeld voor langdurig zieken verhoogd

Het vakantiegeld voor langdurig zieken werd opgetrokken van 200 EUR tot 309 EUR. Ook wie ziek is heeft recht op vakantie!

4) Ereloonsupplementen voor meerpersoonskamers afgeschaft

Artsen mogen geen ereloonsupplementen meer vragen aan patiënten op een twee- of meerpersoonskamer. Dit betekent een vermindering van de ziekenhuisfactuur.

5) Wilsonbekwamen beter beschermd

De bescherming van mensen die niet meer zelf hun persoonlijke belangen, geld en goederen kunnen beheren worden beter beschermd dankzij het nieuwe statuut.

6) Strijd tegen hepatitis C opgevoerd

Dankzij de goedkeuring van mijn resolutie om hepatitis C te bestrijden zal de strijd tegen deze virale longontsteking met verstrekkende gevolgen opgevoerd worden.

Werk

We moeten met meer mensen, langer werken om onze welvaartsstaat betaalbaar te houden. Dat kan natuurlijk enkel als werken kan in goed omstandigheden: met aangepast jobs voor ouderen, kansen voor jongeren en allochtonen en de nodige flexibiliteit voor ouders en mantelzorgers.  

De arbeidsmarkt hervormen is een taak van werkgevers, werknemers en overheid. Ik ben trots dat ik heb kunnen meewerken aan volgende verwezenlijkingen:

1) Eén nieuw statuut voor arbeiders en bedienden gecreëerd

De carenzdag is afgeschaft en de ontslagregeling is in de toekomst gelijk voor arbeiders en bedienden. Bovendien wordt outplacement veralgemeend. Alle werknemers krijgen dezelfde kansen!

2) Ons pensioenstelsel hervormd

De pensioenhervorming heeft tot doel te zorgen dat mensen langer aan de slag blijven, zodat ons pensioenstelsel betaalbaar blijft. De ontgroening, vergrijzing en verwitting bedreigen immers het bestaande stelsel.

3) Psychosociale risico’s op het werk aangepakt

De nieuwe wet verfijnt en verruimt de bestaande maatregelen waardoor ook psychosociale problemen die niet direct voortvloeien uit pestgedrag, maar het gevolg zijn van de arbeidsomstandigheden, -verhoudingen of –voorwaarden, voortaan kunnen worden aangepakt.

Sociale fraude

Sociale fraude kan me enorm kwaad maken. Mensen die ons stelsel van sociale zekerheid misbruiken, ondermijnen het systeem en zorgen ervoor dat de uitkeringen niet terecht komen bij wie het nodig heeft. Als het van mij afhangt, moeten we fraudeurs zwaar aanpakken.

1) Schijnzelfstandigheid bestraffen

In een aantal fraudegevoelige sectoren werden maatregelen uitgewerkt om schijnzelfstandigheid uit te roeien. Werkgevers die werknemers als schijnzelfstandige aan het werk zetten om sociale bijdragen te ontduiken, moeten alsnog bijdragen betalen en krijgen een fikse boete bovenop.

2) Uitbuiting van illegalen aanpakken

Werkgevers die betrapt worden op het tewerkstellen van illegale werknemers van buiten de Europese Unie kunnen rekenen op een zware boete. Ze worden ook verplicht een normaal, eerlijk loon te betalen aan de illegale werknemer. Dankzij het systeem van hoofdelijke aansprakelijkheid kunnen hoofdaannemers zich niet meer verschuilen achter hun onderaannemers.

Asiel en Migratie

Al jaren zet ik me in voor een rechtvaardiger asiel- en migratiebeleid. Mijn inspanningen op dit domein beginnen duidelijk vruchten af te leveren.

1) Gezinshereniging: streng maar rechtvaardig

Wie aan gezinshereniging wil doen, moet kunnen aantonen dat hij de nieuwkomers zal kunnen onderhouden. Instromers krijgen zo een beter toekomstperspectief.

2) Schijnhuwelijk en schijnsamenwoonst opsporen en bestraffen

Er kwamen meer middelen en mogelijkheden om schijnhuwelijken en schijnsamenwoonst op te sporen en te bestraffen. Wie betrapt wordt, kan zijn verblijfsvergunning verliezen.

3) Oneerlijk gebruik van OCMW-steun wegwerken

Door betere samenwerking tussen de controlediensten en de OCWM’s kan misbruik van het leefloon sneller opgespoord worden. Als Europeanen langer dan drie maanden steun trekken van het OCMW gaat er een knipperlicht branden en wie misbruik maakt van onze bijstand moet eruit.

4) Eerst integreren dan Belg worden

Nieuwkomers kunnen pas Belg worden na vijf jaar verblijf én mits bewijs van hun integratie in onze samenleving. Dit betekent het einde van snel-Belgwet.

5) Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen beter beschermen

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen kunnen rekenen op een betere bescherming, waarbij ook echt werk zal gemaakt worden van de hereniging met hun familie in het thuisland. Indien dit niet kan, dan bouwt men aan de toekomst van de jongeren hier in ons land.

6) Gezinnen met kinderen niet langer in een gesloten centrum opsluiten

Gezinnen met kinderen mogen niet in een gesloten centrum geplaatst worden. Zolang ze de voorwaarden respecteren verblijven ze in een open centrum. Dit is beter voor de psychische en lichamelijke ontwikkeling van de kinderen.

Wist je dat….

1) Ik dit jaar een zilveren klaptroos van de Vrouwenraad mocht ontvangen en daarmee benoemd werd tot “vredesvrouw” omdat ik me inzet voor vrede, verzoening en vrouwenrechten?

2) Ik het Groot Onderhandelingsdictee won op radio 1? Een variant op het Groot Dictee der Nederlandse taal, met in het strijdperk op de radio heel wat hoofdredacteurs en journalisten.

 

 

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.