Ik diende een wetsvoorstel in om recht op ouderschapsverlof te verlenen aan pleegouders die een kind langdurig opvangen. 

Nu hebben pleegouders enkel recht op het zogenaamde pleegouderverlof. Hiermee genieten ze niet van de verlofregelingen die andere ouders wel krijgen voor de opvoeding van hun kind, terwijl de zorg voor pleegkinderen vaak even zwaar of zelfs nog zwaarder is.  

Sinds 2018 hebben pleegouders recht op pleegouderverlof. Elke ouder krijgt zes weken voor het onthaal van een pleegkind in het eerste jaar waarin het kind in het gezin geplaatst werd. Dat verlof, van in totaal 12 weken, wordt vanaf 2021 stelselmatig aangevuld met 5 weken.  Zo krijgen pleegouders op termijn 17 weken pleegouderverlof, of evenveel verlof als natuurlijke ouders die een kind krijgen (nl. 15 weken moederschapsverlof en 2 weken vaderschapsverlof). De maximumduur van het pleegouderverlof verdubbelt voor een kind met lichamelijke of geestelijke beperking. Ik schreef mee aan de wet die deze regeling mogelijk maakte.

Maar pleegouders hebben nog steeds geen recht op regulier ouderschapsverlof.  Met mijn nieuwe voorstel zouden pleegouders nu ook het recht op vier maanden ouderschapsverlof genieten. Ze zouden dan ook kunnen kiezen tussen een volledige, halftijdse, 1/5 of 1/10 onderbreking. Die vrijgekomen tijd moet hen toelaten een balans te vinden tussen werk en gezin. Ook pleegouders hebben recht op voldoende tijd en ruimte voor de zorg voor hun kind. 

Het wetsvoorstel zou dus een einde maken aan de ongelijke behandeling van pleegouders en natuurlijke ouders. Zorg voor een pleegkind stopt niet na het onthaal. Ouders en pleegkind moeten elkaar leren kennen en een vertrouwensband opbouwen. Vaak is dit een moeizaam en traag proces, aangezien heel wat kinderen extra kwetsbaar zijn door wat ze hebben meegemaakt. Bovendien hebben pleegouders ook te kampen met de druk om een goed evenwicht te vinden tussen arbeid en de zorg voor hun gezin. Voor CD&V moeten ook pleegouders, net zoals alle andere ouders, kunnen rekenen op ouderschapsverlof. 

Het aantal kinderen en jongeren dat terecht kan in een pleeggezin is in de vorige vijf jaar gestegen met 37%, tot 7.756. Dat is goed nieuws: steeds meer pleegkinderen vinden een warme gezinsomgeving. We moeten alle pleegouders blijven ondersteunen. Mijn wetsvoorstel helpt daarbij.

Vandaag lees je hierover meer in Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad. Mijn wetsvoorstel kan je hier integraal terugvinden. 

06-07-2020