04-07-2018

Ouders zullen op een veel makkelijker manier ouderschapsverlof kunnen nemen. Wie wil, kan binnenkort een halve dag per week ouderschapsverlof nemen of een hele dag om de twee weken. En dat gedurende een periode van veertig maanden. Ook het adoptie- en pleegzorgverlof wordt uitgebreid. Daarnaast kan het verlof voor medische bijstand én het ouderschapsverlof ook per week worden opgenomen. De Kamercommissie Sociale Zaken keurt daarvoor vandaag een aantal van mijn voorstellen goed. Ik speel daarmee in op de vraag van werknemers om hun beroeps- en gezinsleven beter op mekaar af te stemmen.

 

Een halve dag per week ouderschapsverlof

Werknemers met kinderen kunnen ouderschapsverlof vandaag enkel op volgende drie manieren nemen: vier maanden voltijds ouderschapsverlof, acht maanden halftijds werken en halftijds ouderschapsverlof, twintig maanden viervijfde werken én één dag per week ouderschapsverlof. Op mijn voorstel wordt die regeling veel versoepeld. ‘Zo zal het mogelijk zijn om een halve dag per week of een hele dag om de twee weken op te nemen.

Het rugzakje van het ouderschapsverlof op zich wordt niet uitgebreid: het blijven in totaal 4 maanden per kind per ouder. Wel zullen moeders en vaders voortaan nog meer vrijheid hebben in het opnemen van hun zorgtaken. Het afgelopen jaar maakten maandelijks gemiddeld maar liefst 63.739 papa’s en mama’s gebruik van het ouderschapsverlof, vooral dan in de formule van 1/5de (43.939 personen).  Dit succes wijst op het feit dat vele ouders vragende partij zijn voor een goed evenwicht tussen werk en gezin. Men zal dankzij ons voorstel tegemoetkomen aan een vraag die bij veel ouders leeft om slechts een halve dag per week op te nemen in plaats van een hele.  Bovendien zal men langer (40 maanden) kunnen genieten van het ouderschapsverlof, terwijl er een kleinere impact is op het gezinsbudget. Deze vernieuwde regeling beantwoordt ook aan de verzuchtingen van nieuw samengestelde gezinnen die bijvoorbeeld in een traject van co-ouderschap zitten en die liever ouderschapsverlof opnemen in de week dat de kinderen bij hen zijn.

Men kan beroep doen op de 1/10e-regeling indien zowel werknemer als werkgever hiermee instemmen. Ik ben verheugd dat werkgeversorganisaties recent nog erg enthousiast reageerden.

Uitbreiding adoptie- en pleegzorgverlof

Momenteel krijgen adoptieouders zes weken verlof als ze een kind tot drie jaar adopteren. Als het kind ouder is dan drie jaar, dan krijgen de ouders vier weken verlof. Vanaf de leeftijd van 8 jaar hebben de ouders helemaal geen recht op adoptieverlof.

Deze ongelijkheid werken we nu weg door elke ouder te laten starten met zes weken adoptieverlof, ongeacht de leeftijd van het kind. In elke levensfase van een kind is de beginperiode bij adoptie cruciaal om een vertrouwensband te creëren. Verder wordt er identiek dezelfde regeling uitgewerkt voor langdurige pleegzorg, dat sterke gelijkenissen vertoont met adoptie.

Stelselmatig zal het adoptie- en pleegzorgverlof, dat zowel geldt voor werknemers als zelfstandigen, uitgebreid worden om zo te komen tot een totaalpakket van 17 weken. Dat cijfer stemt overeen met de optelsom van moederschapsrust en vaderschapsverlof bij biologische ouders. Elke ouder zal minstens 6 weken zelf moeten opnemen, maar de 5 extra weken zullen vrij verdeeld kunnen worden tussen de beide adoptie- of pleegouders.

Thematische verloven opnemen per week of per maand

Ook de opname van het verlof voor medische bijstand en ouderschapsverlof wordt nog flexibeler.

Iemand die zijn arbeidsprestaties volledig wil schorsen, zal deze thematische verloven vanaf nu per week kunnen opnemen. Vroeger was dat minstens een maand. Iemand die nog halftijds wenst te blijven werken, kan dat nu per maand doen, waar het vroeger ten minste twee maanden waren.

Dit is een nieuwe realiteit waarmee veel nieuw samengestelde gezinnen geconfronteerd worden. Elk gezin verdient tijd met elkaar, onafgezien van haar samenstelling. Door de opname per week (voltijds) of per maand (halftijds) mogelijk te maken, bieden we een antwoord op de variëteit aan verblijfsregelingen, zoals co-ouderschap. Ook hier geldt het dat de flexibele opname pas kan als zowel werknemer als werkgever daarmee instemmen. Dat is logisch en een win-win voor beiden. Vroeger was een werkgever zijn werknemer minstens een maand kwijt omdat de wet geen kortere periodes toeliet. Deze regeling zorgt ervoor dat een werknemer die bijvoorbeeld één of twee weken wil opnemen tijdens schoolvakanties, sneller terug beschikbaar is.

Verdere stappen richting afschaffing “prijs van de liefde”

Momenteel verliezen personen met een handicap een groot gedeelte van hun uitkering wanneer zij huwen of samenwonen, de zogenaamde “prijs van de liefde”. Om de waardigheid van personen met een handicap te ondersteunen, zal huwen of wettelijk samenwonen voor personen met een handicap binnenkort niet langer leiden tot een grote vermindering van die tegemoetkomingen. Door de grensbedragen op te trekken voor de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap zal een groter gedeelte van het inkomen vrijgesteld worden en zetten we dus stappen vooruit in de richting van de afschaffing van de prijs van de liefde. Samen met mijn collega Stefaan Vercamer diende ik hiertoe eerder reeds een resolutie in en we zijn verheugd dat dit nu wettelijk verankerd wordt. We ondersteunen het  voorstel van MR ten volle. 

Het jaarbedrag wordt verhoogd van € 22.450 naar € 39.287, dit is een stijging van maar liefst 75%.

Het is een knappe prestatie die we met de coalitiepartners hebben bereikt met dit pakket maatregelen.

De levenskwaliteit van heel wat gezinnen zal er aanzienlijk op vooruit gaan. In goede en minder goede tijden zal het makkelijker zijn om sneller en gepaster bij je familie te zijn.

Lees hier mijn wetsvoorstellen:

Het 1/10de ouderschapsverlof: http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=0313&legislat=54&inst=K

het adoptie- en pleegzorgverlof: http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=2240&legislat=54&inst=K

Het flexibeler opnemen van de thematische verloven: http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?dossierID=2464&legislat=54&inst=K

Pers

De Tijd, 07/07/2018, Thuisblijven voor kinderen kan binnenkort ook vanaf halve dag per week' (c)

De Tijd, 05/07/2018, 'Halve dagen ouderschapsverlof voortaan mogelijk' (c)

Het Belang van Limburg, 05/07/2018, 'Ouderschapsverlof in halve dagen' (c)

Het Laatste Nieuws, 05/07/2018, 'Meer speelruimte met verlof en onbeperkt werken op zondag' (c)