Opvang van asielzoekers: ingrijpende wijziging van de regels op til

28-06-2011

28-06-2011

Vandaag is in de kamercommissie Volksgezondheid een nieuw voorstel besproken dat een ingrijpende wijziging aan de regels voor de opvang van asielzoekers inhoudt.

Ik ben blij met deze aanpassing en ik hoop dat de nieuwe maatregelen voor de opvangcrisis snel tastbaar worden: de vrijwillige terugkeer moet de regel worden en we zetten een rem op meervoudige aanvragen. EU-onderdanen die misbruik maken van de asielprocedure of het vrij verkeer van werknemers en aankloppen bij het OCMW zijn eraan voor de moeite, ze kunnen geen steun krijgen.”

We blijven hier uitgaan van het principe van materiële hulp voor asiel tijdens de hele procedure maar het recht op opvang zou wel strenger worden toegepast en in overeenstemming gebracht worden met datgene waartoe het internationaal recht ons verplicht. De vrijwillige uitkeer, waar wij binnen CD&V ons sterk maken, staat centraal in het wetsvoorstel

De meest ingrijpende wijziging is de invoering van het terugkeertraject, dat toelaat om een afgewezen asielzoeker veel intensiever op te volgen en te begeleiden. Vandaag is het al te vaak zo dat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een papieren ‘bevel om het grondgebied te verlaten’ aflevert, waarop Fedasil de uitgeprocedeerde asielzoeker uit de opvangstructuur zet. Op die manier wordt illegaliteit bijna aangemoedigd.

Met het in het wetsvoorstel omschreven terugkeertraject breekt men hier radicaal met het verleden. De uitgeprocedeerde vreemdeling zal veel intensiever kunnen worden opgevolgd. Zo kan er eindelijk werk worden gemaakt van een geloofwaardig terugkeerbeleid. De terugkeerbegeleiding start reeds na de eerste negatieve beslissing. Na een bevel om het grondgebied te verlaten kan het recht op opvang verlengd worden indien er bereidheid is tot meewerken aan een terugkeertraject. Vanaf dan zijn er termijnen waarbinnen de terugkeer moet gerealiseerd worden. Worden de termijnen niet gerespecteerd, of is er onvoldoende medewerking, dan wordt het dossier overgedragen aan DVZ met het oog op een gedwongen terugkeer.

Het opvangrecht wordt, conform de Europese opvangrichtlijn, beperkt tot de 1e asielaanvraag. Indien een tweede aanvraag toch in overweging wordt genomen, kan het opvangrecht opnieuw geopend worden. EU-burgers worden uitgesloten van de opvang, met uitzondering van de burgers uit lidstaten die geen toegang hebben tot de arbeidsmarkt. In praktijk gaat dit om de Roemenen en Bulgaren, slechts tot het einde van dit jaar. Om te vermijden dat zij op de OCMW’s zouden terugvallen, wordt de OCMW-wet aangepast zodat EU-burgers voortaan uitgesloten worden van bijstand tijdens de eerste periode van hun verblijf

Voorts zal een asielzoeker die zonder geldige reden de opvangstructuur verlaat of zijn plaats weigert, kunnen uitgesloten worden van het recht op opvang. Ook voor deze categorie wordt een wijziging aan de ocmw-wet gedaan, om te vermijden dat deze asielzoekers naar de OCMW’s kunnen stappen voor financiële steun.

En last but not least: het principe van één minister bevoegd voor migratie wordt in de wet ingeschreven. Op die manier komt er eindelijk terug een echt asielbeleid en wordt een betere samenwerking tussen Fedasil en DVZ gegarandeerd.

De wet is er echter nog niet. De commissie volksgezondheid besliste vandaag unaniem om het nieuwe voorstel bij hoogdringendheid voor advies naar de Raad van State te sturen. Met deze maatregel wil men een maximale juridische zekerheid verkrijgen en zekerheid dat de wetswijzigingen juridisch niet kunnen worden aangevochten. 

Met deze wijzigingen zal onze wetgeving moderner, efficiënter en doeltreffender gemaakt worden. Met dit initiatief wordt weeral bewezen dat het parlement zijn verantwoordelijkheid neemt en de komende regering de middelen aanreikt om de asiel- en opvangcrisis goed aan te pakken.