25-05-2012

Bij de gespreksavond over de Turnhoutsebaan had ik enkele thema's genoteerd die ik verder ging onderzoeken. Dit heb ik gedaan in de commissie van maandag. Mijn informatieve vraag kan je hieronder vinden.

Nahima Lanjri: Op de Turnhoutsebaan zijn heel wat problemen in verband met geluidsoverlast, imagoverlagende panden en bedelen.

 • Welke acties heeft de politie al ondernomen om de geluidsoverlast bij horecazaken op de Turnhoutsebaan in te dijken? Is hiervan al een evaluatie geweest? Wat is de evolutie ten opzichte van voorgaande jaren ?
 • Hoeveel PV’s heeft de politie in 2011 uitgeschreven voor geluidsoverlast op de Turnhoutsebaan?
 • Hoeveel PV’s en/of GAS-boetes zijn er in 2011 uitgeschreven voor bedelarij?
 • Hoe wil de stad het probleem van de bedelarij inperken ? Welke aanpak staat de stad voor? Is er hiervan al een evaluatie geweest?

De imagoverlagende panden zijn een doorn in het oog van de buurtbewoners. Deze handelszakenzoals nachtwinkels, club-vzw’s, schishabars, ... dienen te beschikken over eenuitbatingsvergunning. Sommige specifieke handelszaken dienen ook te beschikken over extra vergunningen. Deze vergunningen worden door de stad Antwerpen verstrekt indien de handelszaak voldoet aan de oorwaarden zoals beschreven in het “uitbatingsreglement voor bepaalde inrichtingen”. Hetzelfde reglement vermeldt ook dat bij elke overtreding op het politiereglement (artikel 9) de handelzaak tijdelijk of definitief kan worden gesloten. Bij overlast en overtreding van de voorwaarden voor uitbating, kunnen deze vergunningen ook wordeningetrokken. De buurtbewoners uit de Turnhoutsebaan hebben mij echter gemeld dat er meer dan genoeg klachten (via politie) zijn ingediend, maar dat de handelszaken open blijven.

 • Controleren de stadsdiensten of de handelszaken, na de toekenning van de vergunningen, nog voldoen aan de vereisten ervoor?
 • Gebeuren deze controles systematisch?
 • Hoeveel vestigings- en uitbatingsvergunningen heeft de stad Antwerpen ingetrokken van bestaande handelszaken, opgedeeld per jaar?
 • Hoeveel van deze handelszaken hadden een uitbating of zetel in Borgerhout en met uitbreiding, de Turnhoutsebaan, opgedeeld per jaar?
 • Wat was de belangrijkste grond voor intrekking van deze vergunningen?

De korpschef:  Wat betreft de PV’s die werden uitgeschreven in verband met geluidsoverlast voor de Turnhoutsebaan, wat betreft het stuk Borgerhout, kan ik u zeggen voor:

•  2008: 34

•  2009: 22

•  2010: 16

•  2011: 32

•  2012 tot en met april: 8

In het gedeelte Borgerhout was er een grote stijging in 2011 t.o.v. 2010. Zoals hierboven aangehaald evolueren de cijfers in 2012 gunstig t.o.v. de stijging in 2011.  Specifieke acties zijn derhalve niet echt aan de orde. Op elke oproep voor geluidshinder wordt politioneel gereageerd.  Het eerstelijntoezicht gebeurt door de wijkwerking en de interventieploegen. Indien nodig wordt  het geluidsteam van onze dienst leefmilieu ter plaatse gezonden voor meting. Vanaf twee vaststellingen in dezelfde instelling gebeurt de opvolging standaard door het geluidsteam, met het oog op het eventueel laten nemen van een bestuurlijke maatregel. De voorbije zes maanden zijn er op de Turnhoutsebaan geen inrichtingen waarvoor twee overtredingen werden vastgesteld inzake geluidsoverlast.  In 2011 bleef het aantal sluitingen voor geluidsoverlast op de Turnhoutsebaan beperkt tot De Nieuwe Roma (Turnhousebaan 339), met name één weekend in het voorjaar en één weekend in het najaar. Bedelen an sich is niet meer strafbaar sinds 1993. Het is wel verboden te bedelen en daarbij de openbare orde te verstoren door bv. het aanklampen van voorbijgangers, verbaal opdringerig gedrag, demonstratief tonen van een lichamelijk gebrek, het werken met kinderen of georganiseerde bedelarij. De codex bepaalt in welke straten het in Antwerpen verboden is om te bedelen. De Turnhoutsebaan is niet in deze verbodslijst opgenomen (itt tot bv. de Carnotstraat en de Gemeentestraat, waar niet mag gebedeld worden).

Er werden in 2011 inzake bedelarij door de politie drie processen-verbaal opgesteld op de Turnhoutsebaan. Na toekenning van de uitbatingsvergunning is er door de politie geen systematische hercontrole van de uitbatingsvereisten. Wanneer er overlastindicaties zijn wordt dit opgevolgd door de wijkwerking en kan er wel worden overgegaan tot algemene controles  De dienst leefmilieu van de lokale recherche voorziet permanent twee personeelsleden die toezicht uitoefenen op de imagoverlagende inrichtingen. Hun taak is deels ook ondersteunend aan SL in het verlenen van advies voor het toekennen van nieuwe vergunningen. De cijfers die u heeft opgevraagd zal directeur Tom Meeuws u later schriftelijk bezorgen.

Ik zal voor een deel van mijn antwoorden nog moeten wachten op de cijfers. Ik neem aan dat ik die vrij snel kan krijgen?  Belangrijk is toch wel dat de klachten die hierover zijn toch “au serieux”worden genomen. Wat de geluidsoverlast betreft dat er een standaardprocedure is na twee vaststellingen om te bekijken of deze panden eventueel moeten gesloten worden. Ik vraag mij dan toch wel af wat er misloopt, het gaat blijkbaar toch altijd over dezelfde panden waar de mensen over klagen.  Ik denk toch wel dat dit moet opgevolgd worden. Ik zal de mensen doorverwijzen naar de politie om dit verder op te volgen.  

Wat betreft bedelarij; u zegt Turnhoutsebaan staat nog niet op die lijst. Ik neem aan dat de lijst vatbaar is voor verbetering of aanvulling wanneer we vaststellen dat bepaalde winkelstraten, bepaalde winkelassen toch meer getroffen worden door bedelarij. Het gaat hier wel degelijk over georganiseerde bedelarij, bendes die de mensen daar droppen op vrijdag, wanneer het markt is. Zij klampen mensen echt aan. Ik denk dat het nuttig is dat de Turnhoutsebaan op die lijst komt en er onmiddellijk ingegrepen kan worden. Over de uitbatingsvergunningen moeten er systematisch hercontroles worden uitgevoerd om na te gaan of men nog steeds in orde is en nog steeds aan alle voorwaarden voldaan is om hierover te  beschikken. Voor de cijfers moet ik nog even wachten op hetgeen u mij gaat bezorgen. Ik ga het verder opvolgen maar ik wil eerst de cijfers bekijken.

Misschien toch twee zaken ter aanvulling in verband met de vraag die u stelt over de geluidsoverlast op de Turnhoutsebaan. Het is ook iets dat op heel wat plaatsen in de stad terugkomt. Mensen klagen over geluidsoverlast maar als wij een analyse maken over de feiten blijkt dit niet overeen te komen. Ik denk dat er twee redenen de oorzaak zijn: mensen ervaren iets als hinderlijk en maken daar een melding van maar het blijkt dat het binnen de wettelijke normen ligt. Wat men storend vindt of niet is natuurlijk heel subjectief. De politie kan natuurlijk enkel zijn vaststellingen maken, gebaseerd op de wet.  Ten tweede: er zijn heel wat situaties dat er een klager op een bepaald ogenblik een melding maakt  en dat als er een patrouille ter plaatse gaat er op dat moment geen overlast kan vastgesteld worden. Dat zijn redenen die kunnen maken dat wat men rond een bepaald pand ervaart niet altijd overeenkomt met wat men bij de politie kan terugvinden. Dit is al op verschillende plaatsten voorgekomen. Het is toch zo dat mijn ervaring mij leert dat instellingen waarmee systematisch problemen mee zijn, waar een goed dossier is rond opgebouwd, dat wij die dan sluiten. Op basis van objectieve criteria. Het is niet noodzakelijk wat de buur wil!  Dat is natuurlijk niet meer dan logisch.

Wat specifiek de Turnhoutsebaan betreft; de politiecodex wordt, zoals u weet, goedgekeurd in de gemeenteraad. Die lijst is door ons allemaal samen vastgesteld. Als er een meerderheid is die wildat de Turnhoutsebaan aan die lijst wordt toegevoegd? kunnen we dat doen bij een volgende wijziging van de politiecodex. We moeten ons enkel realiseren, zoals de korpschef zegt: wat niet wettelijk is, is dat we bedelen zouden verbieden binnen de totaliteit van het grondgebied van destad Antwerpen. Want bedelen is wettelijk toegelaten. We hebben herhaaldelijk op een aantal terreinen geprobeerd dingen in de stad Antwerpen te verbieden. Dingen verbieden die wettelijk toegestaan zijn, wat we recentelijk nog met de quads hebben meegemaakt, blijft niet overeind. Mensen gaan naar de Raad van State en het blijft niet overeind. Dat hoeven niet de betrokkenen te zijn, het kan ook de Liga voor de rechten van de mens zijn die bijvoorbeeld naar de Raad van State gaat. We kunnen wel het aantal straten uitbreiden en dat hebben we in het verleden ook herhaaldelijk gedaan en als er wordt vastgesteld dat het structureel een probleem is op de Turnhoutsebaan wil ik dat zeker niet uitsluiten.  

Nahima Lanjri: Dank voor uw antwoord. Ik denk dat het belangrijk is, zoals u zelf zei, bedelen op zich is niet verboden tenzij het gaat over georganiseerde bedelarij, tenzij het gaat over misbruik van kinderen, enz… Dat is daar het geval, los van het feit dat de Turnhoutsebaan nog niet op de lijst staat. Ik denk dat dat al een aanknopingspunt is om daarop in te grijpen. Het zou natuurlijk nog beter zijn, gezien het gaat over een drukke winkelstraat, bij de eerstvolgende gelegenheid de Turnhoutsebaan toe te voegen aan de lijst van straten waar extra controle moet zijn op bedelarij. Het probleem wordt gemeld en komt ook systematisch voor.

Ten tweede wat de geluidsoverlast betreft: uiteraard is geluidsoverlast subjectief dat begrijp ik,maar de tweede opmerking van mensen die het melden en tegen dat de politie er is, is het lawaai er niet meer en stellen wij het niet meer vast. Wanneer men vaststelt dat er over een bepaald pand veel klachten zijn in verband met geluidsoverlast en wanneer men ter plaatse komt het geluid er niet meer is, denk ik dat je preventief moet gaan optreden. Bijvoorbeeld een ganse week metingen doen om vast te stellen, los van dat er iemand belt, of je daar geluidsoverlast hebt. Dan ga je dat ook beter kunnen vaststellen en ga je niet moeten reageren als de buurt begint te bellen over de geluidoverlast en wanneer er ruzie van komt. De wettelijke norm is er, daar hebt u gelijk in maar de mensen hebben ook wel iets van “mijn nachtrust”. Mensen hebben dat ook nodig. Zij wonen boven winkels, we willen dat ook stimuleren, dat is goed maar zij hebben er niet voor gekozen om te wonen boven café’s en vzw’s, een hele straat aaneen. Hier en daar een café, iedereen gaat wel eens graag af en toe iets drinken, dat moet ook mogelijk zijn. Je kan ook niet alles gaan verbieden. Ik weet dat het vergunningsbeleid rekening houdt met bepaalde afstanden, maar het zijn er veel. Op de Turnhoutsebaan heb je 40 van die panden, 40 van die imagoverlagende panden, waarvan heel wat horeca, vzw’s, enz…die zorgen voor geluidsoverlast. En niet enkel voor geluidsoverlast. Het is ook subjectief : sinds het rookverbod staat iedereen gewoon op straat. Dat zorgt ook voor een stuk hinder, mensen kunnen niet gewoon door. Je kan natuurlijk niet gaan verbieden dat mensen op straat mogen staan maar ook daar zegt het rookverbod dat het etablissement moet voorzien dat de openbare orde niet verstoord wordt. Dat is een zeer grijze zone, wanneer grijp je in en wanneer niet?  We moeten toch wel zorgen dat de Turnhoutsebaan een leefbare winkelstraat is waar iedereen nog wel durft te komen en buiten te komen. Het is een vraag om daarvoor te zorgen met een gepast beleid, zowel preventief, maar als het moet ook repressief.  We hebben daarvoor de middelen, laat ons die dan ook toepassen. Ik hoop dat het verder wordt opgevolgd want het is ook echt nodig. De vraag is er zowel van de winkeliersvereniging als van de mensen die daar wonen. Het komt niet van één partij voor alle duidelijkheid. Het komt van de mensen die daar wonen.

Addendum:

Vragen raadslid Nahima Lanjri en respectievelijke antwoorden met cijfergegevens.

 • Hoeveel PV’s heeft de politie in 2011 uitgeschreven voor geluidsoverlast op de Turnhoutsebaan?

31 in de postcode 2140 op de Turnhoutsebaan.

 • Hoeveel PV’s en/of GAS-boetes zijn er in 2011 uitgeschreven voor bedelarij ?

3 in de postcode 2140 op de Turnhoutsebaan.

 • Hoe wil de stad het probleem van de bedelarij inperken? Welke aanpak staat de stad voor? Is er hiervan al een evaluatie geweest?

Artikel 166 §1. van de code van politiereglementen verbiedt bedelen, al dan niet in het gezelschap van kinderen, in bepaalde straten, op bepaalde pleinen en in elke publiek toegankelijke inrichting gelegen in een van de in het artikel opgesomde gebieden. Het artikel is ook van toepassing op deTurnhoutsebaan tot aan de zijstraat Drink. Artikel 166 §2. verbiedt ook het bedelen aan de deur. Op basis van artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet kan de gemeente een inbreuk op artikel 166 van de code van politiereglementen bestraffen met een administratieve geldboete. StadAntwerpen maakt sinds 2005 van deze mogelijkheid gebruik. Als het bedelen zich herhaalt en de openbare orde wordt verstoort, gaat de politie over tot een bestuurlijke aanhouding. De bedelaar wordt dan voor maximum 12 uur vastgehouden.Begin 2011 werden de maatregelen omtrent bedelarij geëvalueerd. Omdat de boetes te weinig effect hadden werd beslist recidiverende bedelaars indien nodig een straat- en plaatsverbod op te leggen. Dat kan op basis van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet in functie van het indijkenvan openbare overlast.  

 • De imagoverlagende panden zijn een doorn in het oog van de buurtbewoners. Deze  handelszaken zoals nachtwinkelsb, club-vzw’s, schishabars, ... dienen te beschikken over een uitbatingsvergunning. Sommige specifieke handelszaken dienen ook te beschikken over extra vergunningen. Deze vergunningen worden door de Stad Antwerpen verstrekt indien de handelszaak voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in het “uitbatingsreglement voor bepaalde inrichtingen”. Hetzelfde reglement vermeld ook dat bij elke overtreding op het politiereglement (art9) de handelzaak tijdelijk of definitief kan worden gesloten.  Bij overlast en overtreding van de voorwaarden voor uitbating, kunnen deze vergunningen ook worden ingetrokken. De buurtbewoners uit de Turnhoutsebaan hebben mij echter gemeld dat er meer dan genoeg klachten (via politie) zijn ingediend, maar dat de handelszaken open blijven.
  • Controleren de stadsdiensten of de handelszaken, na de toekenning van de vergunningen, nog voldoen aan de vereisten ervoor ?
  • gebeuren deze controles systematisch ?
  • Hoeveel vestigings- en uitbatingsvergunningen heeft de Stad Antwerpen ingetrokken van bestaande handelszaken, opgedeeld per jaar ?
  • Hoeveel van deze handelszaken hadden een uitbating of zetel in Borgerhout en met uitbreiding, de Turnhoutsebaan, opgedeeld per jaar ?
  • Wat was de belangrijkste grond voor intrekking van deze vergunningen?

Sinds de inwerkingtreding van het uitbatingsreglement in 2007 werd er voornamelijk ingezet op de controles die voorafgaan aan de toekenning of de weigering van de uitbatingsvergunning. In de loop van de aanvraagprocedure werden 298 dossiers stopgezet, 68 vergunningen werden geweigerd. Ondertussen worden instellingen ook na de toekenning van de uitbatingsvergunning vaker gecontroleerd. In het eerste kwartaal van 2012 controleerde de politie de wedkantoren en ook denachtwinkels worden momenteel onder de loep genomen. De resultaten van deze controles zullen pas op langere termijn zichtbaar worden. De wetgeving bepaalt immers dat een intrekking of schorsing pas kan na herhaalde vaststelling van de feiten en na het verzenden van een formele waarschuwing. Sinds de invoering van de uitbatingsvergunning kwam het in totaal 4 keer tot een schorsing of intrekking: één keer in 2009, één keer in 2010 en 2 keer in 2012. Geen enkele van deze instellingen ligt in postcode 2140 of op de Turnhoutsebaan. Er werden wel boetes opgelegd voor overtredingen op het uitbatingsreglement: 86 in totaal. Behalve het handhaven van instellingen met een uitbatingsvergunning worden ook overlastgevoelige instellingen gehandhaafd die uitbaten zonder de vereiste vergunning. Deze instellingen worden beboet (266 in totaal) of bij herhaalde vaststelling verzegeld.