18-11-2021 - "Wie ziek is, moet voldoende tijd krijgen om te herstellen. Wie terug aan de slag kan, moet zo goed mogelijk begeleid worden. De focus moet liggen op wat mensen wel nog kunnen en hoe ze gepast ondersteund kunnen worden." Dit was mijn boodschap aan minister Vandenbroucke die met de 'Terug naar Werk'-trajecten wil inzetten op een duurzame re-integratie van de bijna 500.000 langdurig zieken.

Met de inzet van “Terug-Naar-Werkcoördinatoren” voor langdurig zieke werkenemers willen we werknemers met gezondheidsproblemen vroeger en gerichter begeleiden om terug aan de slag te gaan. Op die manier kan de instroom in een traject en de uitstroom naar een gepaste job versneld en verhoogd worden. Bij zo'n traject gaat de langdurig zieke in gesprek met de “Terug Naar Werk-coördinator”, de adviserend arts en alle andere te betrokken actoren.

Wij geloven in een aanklampende houding, die focust op een positief verhaal en op wat mensen wel nog kunnen. Er moet ruimte zijn voor ziekte en herstel, maar op een bepaald moment moet re-integratie aan bod komen voor wie kan. Hierbij is duurzame werkhervatting cruciaal. Belangrijker dan het aantal mensen die op een of andere manier aan re-integratie doet, is dat dit zo kwalitatief en duurzaam mogelijk gebeurt. Kwaliteit gaat boven kwantiteit. 

Dit traject moet een én-én-verhaal zijn: iedere actor moet in zijn sterktes een rol kunnen spelen. De betrokkene moet een actieve rol spelen in het proces en er moet een snelle doorverwijzing zijn naar de juiste persoon. Daarnaast moet iedere arts (adviserend arts ziekenfonds, arbeidsarts, behandelende arts) zijn taak en expertise optimaal kunnen inzetten, daarvoor moeten ze de mogelijkheid krijgen om onderling vlot te communiceren.

We kijken ook uit naar de bijkomende initiatieven die minister Vandenbroucke in samenspraak met minister Dermagne zal nemen om langdurig zieken beter te begeleiden.