23-09-2016

Sinds 1999, samen met de vrijmaking van de energiemarkt, werd een systeem in het leven geroepen, waardoor voor bepaalde groepen mensen een sociaal tarief voor gas en elektriciteit mogelijk is. In 2007 werd er dan ook beslist om aan mensen met een tegemoetkoming voor personen met een handicap altijd het recht op dat statuut te geven. Sinds 2009 is er in principe ook een automatische toekenning, maar in de praktijk blijkt dat die pas toegepast wordt vanaf de beslissing van de Directie-generaal Personen met een handicap. Deze automatische toekenning bleek een zeer complexe zaak. Daarom stelden de ombudsmannen in 2012 een soort compromis voor. Zij stelden voor dat de Directie-generaal Personen met een handicap papieren attesten zou uitreiken aan de personen met een handicap die een tegemoetkoming krijgen, zodat deze dat aan hun leverancier kunnen bezorgen en de toepassing van het sociaal tarief aan te vragen, met retroactieve kracht. Tot heden is dat probleem echter niet opgelost, hoewel er intussen overleg geweest is tussen de administraties, met de Algemene Directie voor Energie en met de FOD Economie. Ik stelde hierover een vraag in de commissie Bedrijfsleven.


Ik vind het alvast goed dat de minister constructief probeert mee te denken, maar ik hoop dat de verschillende diensten nog verder overleg kunnen plegen met de ombudsman. Het probleem ten gronde is nog niet opgelost, omdat personen nog altijd één of twee jaar het sociaal tarief kunnen mislopen. Dat geldt des te meer omdat de uitkeringen voor personen met een handicap al niet hoog zijn. Ik vind het dan ook niet meer dan logisch dat zij retroactief krijgen waar zij recht op hebben. Momenteel kan dit niet, omdat het wettelijk nog niet toegestaan is. De wetten kunnen echter aangepast worden indien daartoe noodzaak blijkt of indien een aanpassing gerechtvaardigd is.

 

Lees hier mijn vraag en het antwoord van de minister (p.38-42).