In de zomer van 2019 werd ik opnieuw verkozen om jullie te vertegenwoordigen in het federaal parlement. Maar op welke manier doe ik dit? Waar werk ik rond? Ik geef hieronder alvast een overzicht van de thema's en dossiers die ik mee heb kunnen realiseren.

Personen met handicap

Samen met senatrice Sabine De Bethune zorgden we ervoor dat de rechten van personen met handicap nu ook verankerd worden in de Grondwet. Beluister hier de podcast over dit initiatief.

De tegemoetkomingen (inkomensvervangende en integratietegemoetkoming) voor personen met handicap worden voortaan automatisch toegekend. Ze moeten deze niet langer zelf aanvragen.

Op mijn vraag zorgde minister Annelies Verlinden ervoor dat de European Disability Card breder kenbaar wordt gemaakt bij onze politiediensten. Door deze Europese kaart kunnen personen met een beperking hun handicap eenvoudiger aantonen.

Mijn resolutie om de European Disability Card verder uit te rollen werd goedgekeurd. Met de resolutie wordt de regering aangemoedigd om de EDC breder kenbaar te maken en het gebruik ervan te promoten bij personen met een handicap en organisaties, de aanvraagprocedure te vereenvoudigen en de kaart in te zetten op meer domeinen.

In samenwerking met de regio's zetten we een proefproject op om de inschakeling van personen met een handicap op de arbeidsmarkt te stimuleren. Door het proefproject krijgen personen met een handicap een betere begeleiding en kunnen ze  werken zonder dat zij hun tegemoetkoming dreigen te verliezen. Ik diende hier samen met collega Nathalie Muylle een wetsvoorstel over in.

De 'prijs van de arbeid' wordt eindelijk afgeschaft bij de berekening van de integratietegemoetkoming. Door de ‘prijs van de arbeid’ af te schaffen zullen personen met een handicap meer kunnen werken en verdienen zonder dat ze hun integratietegemoetkoming geheel of gedeeltelijk verliezen.

 

Werk en gezin

Dankzij mijn wetsvoorstel werd het rouwverlof uitgebreid van 3 naar 10 dagen voor wie een kind of partner verliest. Het recht op rouwverlof werd ook opgensteld voor pleegouders in het kader van langdurige pleegzorg.

Mantelzorgers kunnen voortaan drie maanden voltijds mantelzorgverlof opnemen per zorgbehoevend familielid of kennis. Dat is twee maanden extra dan wat voorheen mogelijk was. Mantelzorgers krijgen nu meer tijd, vrijheid en flexibiliteit voor hun zorg.

Mama's krijgen altijd recht op 15 weken zwangerschapsrust ook indien ze vlak voor de geboorte ziek of werkloosheid werden. 

Het geboorteverlof voor vaders en meemoeders werd uitgebreid van 10 naar 20 dagen. Dit geldt zowel voor werknemers, zelfstandigen als voor ambtenaren.

We voerden het klein verlet voor vaccinatie, ook wel het vaccinatieverlof in. Werknemers kunnen zo vrijaf nemen met behoud van loon om zich van en naar het vaccinatiecentrum te begeven voor een inenting tegen COVID-19. Het vaccinatieverlof werd ook uitgebreid zodat ouders of voogden van minderjarige inwonende kinderen en kinderen met een handicap ook afwezig kunnen zijn van hun werk om met hun kind naar het vaccinatiecentrum te gaan.

Verplicht thuiswerken met kinderen? Niet simpel! Daarom zorgden we voor bijkomend corona-ouderschapsverlof voor àlle ouders met kinderen tot 12 jaar en kinderen met een handicap. 

 

Werk en zelfstandigen

We zorgden ervoor dat zelfstandigen voortaan retroactief beroep kunnen doen op een ziekte-uitkering. Door de nieuwe wet kunnen zelfstandigen een ziekte-uitkering krijgen als ze binnen de 14 dagen naar de dokter gaan.

Door het afschaffen van de  “harmonisatiecoëfficiënt” bij de berekening van het pensioen voor zelfstandigen, worden hun pensioenen op een vergelijkbare manier berekend als deze van werknemers. Daarnaast werd ook het loonplafond bij de pensioenberekening voor zowel zelfstandigen als werknemers verhoogd. 

We maakten werk van tijdelijke steunmaatregelen voor Belgische bedrijven die zwaar leden onder de harde Brexit. Het ging om tijdelijke economische werkloosheid voor arbeiders en bedienden, tijdelijke individuele vermindering van prestaties met compensaties of collectieve arbeidsduurvermindering met behoud van wedde.

Voor zelfstandigen die hun zaak moesten sluiten als gevolg van de coronamaatregelen werkten we een regeling uit zodat zij ook financieel ondersteund werden, het zogenaamde overbruggingsrecht.

65-plussers die naast hun pensioen ook een bijverdienste hadden die ze door het coronavirus niet meer konden uitvoeren, kregen ook recht op een uitkering voor tijdelijke werkloosheid met terugwerkende kracht voor de ganse coronaperiode.

We zorgden ervoor dat ondernemingen hun sociale verkiezingen ook digitaal kunnen organiseren. Heel wat bedrijven hadden deze verkiezingen immers moeten uitstellen als gevolg van de coronamaatregelen.

Door ons initiatief kunnen de praktijktesten of "mystery calls" effectiever worden ingezet in de praktijk en blijven ze niet langer een lege doos. Door onnodig strikte voorwaarden weg te werken, kan discriminatie op het vlak van gender, handicap, afkomst, geloof, ... op de arbeidsmarkt beter opgespoord en aangepakt worden.

Sociale Zaken

Door mijn aanbevelingen kunnen consumptiecheques en coronapremies nu veel ruimer ingezet worden in winkels maar ook in bijvoorbeeld schoonheidssalons en rijscholen. Daarnaast werd ook de geldigheid van de nieuwe en bestaande cheques verlengd tot eind 2022.

Alle maaltijd- en ecocheques die in 2021 zijn vervallen en niet meer in aamerking komen voor een verlenging, werden opnieuw uitgegeven. Dankzij mijn voorstel komt de waarde van de cheques opnieuw toe aan de bedoelde eigenaar, de werknemer.

We zorgden voor een verlenging van de verhoogde onkostenvergoeding voor vrijwilligers in de zorgsector en vaccinatiecentra. Door de verlenging konden vrijwilligers zich blijven inzetten in bijvoorbeeld een ziekenhuis, woonzorgcentrum, triage- of vaccinatiecentrum zonder zich zorgen te maken over de fiscale gevolgen van hun extra bijdrage in de strijd tegen corona.

Na de vernietiging van de Bijkluswet in 2020, werkten we een duurzame regeling uit voor het verenigingswerk. Het gaat bijvoorbeeld om trainers of scheidsrechters in amateurvoetbal, dirigenten in een jeugdkoor of fanfare, begeleiders van schooluitstappen, verstrekkers van lezingen… Op deze manier kunnen verenigingswerkers hun engagement blijven verderzetten.

De overgangsuitkering voor jonge weduwen en weduwnaars werd verlengd zodat ze meer financiële ademruimte krijgen na zo'n zwaar verlies. De uitkering voor mensen met een kind ten laste werd verlengd van 24 tot 36 maanden (kinderen ouder dan 13) of 48 maanden (met een kind jonger dan 13). Voor mensen zonder kind ten laste werd de uitkering dan weer uitgebreid van 12 naar 18 maanden.

Op mijn aandringen werden de wachtrijen voor personen die hun studiejaren wensten af te kopen weggewerkt. Daarnaast werd het ook weer mogelijk om simulaties van je pensioen te laten maken voor mensen jonger dan 57 jaar.

De onmenselijke controles waarbij de postbode moest controleren of gepensioneerden met een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) wel in ons land verbleven, gaan op de schop. De nieuwe procedure zorgt ervoor dat deze 65-plussers met financiële moeilijkheden meer vrijheid hebben om te genieten van hun oude dag.

Armoede

Mensen die een uitkering ontvingen zoals een leefloon, een IGO of een inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming kregen extra directe financiële hulp (coronatoeslag) bovenop hun uitkering omdat ook zij hard getroffen werden door de coronacrisis.

De doelgroep van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit werd uitgebreid naar mensen met een laag inkomen zoals sommige gepensioneerden, eenoudergezinnen enzoverder. Ook zij zullen dit sociaal tarief automatisch kunnen ontvangen.

Samen met collega Jef Van Den Bergh zorgde ik ervoor dat het sociaal tarief voor telecommunicatie automatisch wordt toegekend aan zij die hier recht op hebben. Ze hoeven dit niet langer aan te vragen. Het sociaal telecomtarief ondersteunt ouderen, mensen met een laag inkomen of een beperking en laat hen toe betaalbaar te telefoneren of internet te raadplegen. 

Varia

Belgen die nog een tweede nationaliteit hebben, uit hun land van herkomst, moeten in de toekomst afstand kunnen doen van die tweede nationaliteit als ze dit willen. Ik vind dat wie enkel Belg wil zijn, enkel Belg moet kunnen zijn. Mijn voorstel dat de regering oproept om werk te maken van diplomatiek overleg hierover werd goedgekeurd.

Slachtoffers van intrafamiliaal geweld kregen een betere bescherming. Om te vermijden dat de overgekomen partner die slachtoffer werd van intrafamiliaal geweld bij zijn/haar partner blijft, enkel en alleen omdat men anders niet meer aan de voorwaarden voldoet om in ons land te mogen verblijven, zorgden we voor een regeling om dergelijke slachtoffers te beschermen. 

Antwerpen

Ik lanceerde verschillende voorstellen om het dak- en thuislozenbeleid in de stad te verbeteren. Zo ging de stad in op mijn vraag om meer middelen vrij te maken voor meer privacy voor cliënten in de stedelijke opvang van dak -en thuislozen. Het gaat o.a. over het plaatsen van scheidingswanden in grote slaapzalen. Ook werd mijn voorstel om deel te nemen aan een onderzoek om het aantal dak- en thuislozen in de stad in kaart te brengen ter harte genomen door het stadsbestuur.

De Stad Antwerpen wordt een partner van de European Disability Card. Door deel te nemen aan het project engageert de stad zich om de kaart actief te promoten en personen met een handicap te helpen om de kaart aan te vragen. Ik ben tevreden dat de stad eindelijk inging op mijn voorstel.

Voortaan kunnen gokkantoren die gelegen zijn in de buurt van scholen of andere plaatsen waar minderjarigen of verslaafden komen, niet langer convenanten verlengen of nieuwe afsluiten met de stad Antwerpen. Na jarenlang aandringen gaat de stad eindelijk in op onze vraag om gokkantoren ver weg te houden van plaatsen waar jongeren komen.

Bekijk hier ook een video van mijn jaaroverzicht 2021: