Meer oog voor alleenstaande ouders

13-11-2012

13-11-2012

Wetenschappelijk onderzoek heeft nogmaals aangetoond dat ruim één gezin op acht niet de alimentatievergoeding krijgt waar het recht op heeft. Voornamelijk alleenstaande vrouwen met kinderen worden hierdoor getroffen. CD&V wil daarom de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) snel hervormen.

Ik pleit samen met Cindy Franssen en Sonja Becq (CD&V) voor een verdere uitbreiding van de werking van DAVO, de dienst voor Alimentatievorderingen die voorschotten toekent aan gezinnen waarvan de onderhoudsplichtige niet aan zijn wettelijke verplichtingen voldoet.

We hebben daartoe in de Senaat en Kamer wetsvoorstellen ingediend, waarvoor we een agendering vragen.

Op dit moment heeft de onderhoudsgerechtigde slechts recht op een voorschot wanneer zijn of haar netto bestaansmiddelen 1.344 euro bedraagt, en dit verhoogd met 64 euro per kind ten laste. Dit heeft als gevolg dat heel wat beroepsactieve alleenstaande ouders uit de boot vallen om te kunnen genieten van een voorschotregeling.

Door het huidige plafond vast te leggen op 1.344 euro, ontstaat er een grote groep 'werkende armen'. Daarom willen we graag het plafond verhogen tot 1.800 euro, verhoogd met 64 euro per kind ten laste.

Naast het aanbieden van voorschotten is het DAVO ook verantwoordelijk voor het terug invorderen van achterstallige onderhoudsgelden. Dit verloopt echter niet zoals het hoort, aangezien de dienst slechts 20 procent van de totale uitstaande schuld kan terughalen, zo blijkt uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Om deze taak beter te ondersteunen heeft DAVO meer instrumenten nodig om de voorschotten terug te vorderen. Dit wetsvoorstel kent de dienst meer juridische middelen toe om te komen tot een meer efficiëntere invordering.

Hier kan u het wetsvoorstel vinden.