04-04-2019

Mantelzorgers en het werk dat ze verrichten zijn van onschatbare waarde. Zij bieden toegewijde zorg aan chronisch zieken, mensen met een beperking en zorgbehoevenden zodat deze thuis, in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Mantelzorgers zetten zich belangeloos in en investeren niet alleen tijd maar vaak ook eigen middelen. Dat willen wij nu erkennen. Om de inspanningen van mantelzorgers te ondersteunen creëren we nu de mogelijkheid om een thematisch verlof van één maand op te nemen. Door hier een uitkering aan te koppelen blijft het inkomensverlies beperkt.

Wat is mantelzorgverlof?

Veel mantelzorgers combineren de zorgtaken die zij op zich nemen met een job. Met een thematisch verlof van een maand zal een mantelzorger nu beter in staat zijn om op de zwaarste momenten de nodige ademruimte voor zichzelf en de hulpbehoevende te creëren. De uitkering die tijdens dit verlof voorzien wordt is dezelfde als voor het thematisch verlof ‘medische bijstand’ en zal € 1.035 voor een alleenstaande en € 750 voor een samenwonende bedragen. Het verschil met het thematisch verlof ‘medische bijstand’ is dat élke mantelzorger dit kan opnemen, ook als je geen familie bent van de hulpbehoevende. Het is mogelijk om het mantelzorgverlof voltijds op te nemen gedurende 1 maand, of halftijds of per 1/5egedurende twee maanden. Het verlof telt ook mee in de pensioenberekening. Het is de bedoeling om het mantelzorgverlof in de toekomst op te trekken tot drie maanden.

Welke voorwaarden?

Er zijn wel enkele voorwaarden gekoppeld aan dit verlof. Zo moet de geholpen persoon zijn hoofdverblijfplaats in België hebben, moet de geholpen persoon voldoende hulpbehoevend zijn en moet de mantelzorger kunnen aantonen dat hij minstens 50 uur per maand bijstand en hulp verleent, of 600 uur per jaar. Voor elke hulpbehoevende kunnen maximaal 3 personen erkend worden als mantelzorger. De voorwaarden voor erkenning als hulpbehoevende persoon zijn de volgende:

- voor wie minstens 21 jaar oud is:

  • graad van zelfredzaamheid op 12 punten (vastgesteld door DGHAN, Medex of adviserend geneesheer ziekenfonds), of
  • wie recht heeft op IT of IVT of THAB, of 
  • graad van zelfredzaamheid op 12 punten in kader van Vlaamse sociale bescherming, of
  • graad van zelfredzaamheid op 12 punten in kader van hulp van derden, of
  • graad van zelfredzaamheid op 12 punten in kader van supplement in geval van zware handicap

- voor wie jonger is dan 21 jaar:

  • in kader van verhoogde kinderbijslag: ten minste 12 punten of ten minste zes punten op 18 in de derde pijler die de gevolgen van de aandoening op de familiale omgeving van het kind meet, of
  • in kader van bijkomende kinderbijslag 80% fysieke of mentale ongeschiktheid met 7 tot 9 punten voor graad van zelfredzaamheid

- al wie op gemeenschaps- of gewestelijk niveau geniet van een voordeel en die

  • ten minste 35 punten heeft behaald op de bel-profielschaal voor mantelzorgpremie in Vlaanderen, of
  • ten minste 15 op de AVQ/CPS-schaal in Wallonië;
  • een attest kan voorleggen dat hem recht geeft op een forfait B of C na de evaluatie volgens de KATZ-schaal; 

Wat is de aanvraagprocedure?

De mantelzorger dient met het akkoord van de geholpen persoon een erkenningsvraag in bij het ziekenfonds. Vervolgens wordt de medisch-sociale toestand bij de hulpbehoevende vastgesteld, waarna de mantelzorger wordt erkend of geweigerd. Bij een weigering kan een nieuwe aanvraag ingediend worden na 3 maanden.