Lijst van veilige landen is een feit, de bakens voor het asielbeleid wederom verzet

16-11-2011

16-11-2011

Vandaag is er een akkoord bereikt over een lijst van veilige terugkeerlanden. Asielzoekers uit die landen zullen een nieuwe snellere procedure doorlopen waarbij de bewijslast wordt omgedraaid. Een belangrijke stap naar een coherent asielbeleid maar hier mag het niet bij blijven.

Je kan maar spreken over een coherent asielbeleid als je werkt aan de volledige asielketen: een beperking van de instroom, een korte kwaliteitsvolle procedure, een aanpak van misbruiken en een effectief terugkeerbeleid voor wie geen asiel krijgt. Maatregelen die zowel op het vlak van de in- als uitstroom van asielzoekers de bakens verzetten en snel resultaat moeten opleveren.”

Instroom

De stemming van vandaag heeft het beslist; er komt een lijst met veilige landen. Met deze lijst geven we aan asielzoekers uit die landen het signaal dat ze niet naar België moeten komen om asiel te vragen, want dat de kans op erkenning zo goed als nihil is. De lijst wordt weldra bekendgemaakt, na overleg met de nodige instanties, maar het gaat hier o.m. over Balkanlanden zoals Albanië, Bosnië-Herzegovina, Macedonië en Armenië. Ook landen uit de EU worden als veilig beschouwd.  Als er toch aanvragen komen uit deze landen dan wordt de bewijslast omgekeerd en krijgen ze een spoedbehandeling van max. 15 dagen.

Uitstroom

Net zoals 21 andere EU-landen geven we uitvoering aan de terugkeerrichtlijn, en verduidelijken en verstrengen we zo het terugkeerbeleid. Wanneer iemand het land moet verlaten, zal dit in principe binnen de 30 dagen zijn. Dit als de vreemdeling meewerkt aan een vrijwillige terugkeer. Maar die termijn kan worden verkort tot 7 dagen of zelfs 0 dagen wanneer het risico op onderduiken bestaat, of de vreemdeling een gevaar betekent voor de veiligheid, of een eerder bevel niet heeft opgevolgd, of na een negatieve beslissing in een meervoudige asielaanvraag.

Voorts kunnen vreemdelingen die zo’n bevel om het grondgebied te verlaten naast zich hebben neergelegd, ook een inreisverbod krijgen dat niet alleen in België maar in alle landen van de EU en Schengengebied geldt. Dat inreisverbod kan 3 jaar zijn als men zich niet hield aan het bevel om het grondgebied te verlaten, 5 jaar bij fraude of misbruik of meer dan 5 jaar bij ernstige bedreiging voor de openbare orde of nationale veiligheid.

Tot slot wordt, mede op vraag van minister De Clerck en steden zoals Antwerpen, werk gemaakt van de uitwijzing van illegale criminelen.  Van zodra een illegale crimineel in hechtenis wordt genomen, zal contact worden opgenomen met DVZ om de persoon te identificeren indien nodig.  Twee maanden voor de vrijlating zal nogmaals contact worden opgenomen om de terugkeer concreet voor te bereiden (Visum, tickets, …). Het wordt verder mogelijk de betrokkene 7 dagen langer vast te houden in de gevangenis of in een gesloten centrum om de terugkeer verder voor te bereiden.

Aanpak misbruiken

Ook elke vorm van misbruik moet kordaat aangepakt worden.  Er ligt daarom een voorstel klaar om de misbruiken in de medische regularisatie aan te pakken. De procedure voor medische regularisatie wordt vandaag overbelast. Vaak gaat het ook om personen die verschillende regularisatieprocedures tegelijk aanvragen (9bis – humanitair en 9ter – medisch).

Sedert begin dit jaar werden maar liefst 7.959 aanvragen voor medische regularisatie ingediend. Dit is meer dan het aantal aanvragen voor een regularisatie om humanitaire reden (7.046) Dit is voor een groot stuk te verklaren doordat mensen die een aanvraag hebben ingediend tot medische regularisatie OCMW-steun kunnen krijgen en ook een tijdelijk verblijfsrecht van zodra de aanvraag ontvankelijk verklaard is. Daarom moeten we veel strenger toekijken op misbruiken en een filter inbouwen.

De wetswijziging voert 3 nieuwe elementen in om misbruiken beter te filteren:

  • Naast het reeds gestandaardiseerde medisch getuigschrift moet de aanvrager nu een RECENT getuigschrift aanbrengen dat niet ouder is dan 3 maanden voor de indiening.
  • De aanvraag kan onmiddellijk afgewezen worden indien het GEEN ERNSTIGE ZIEKTE betreft die aanleiding kan geven tot bescherming in uitvoering van 9ter. De beoordeling gebeurt door de geneesheer (ambtenaar-geneesheer of erkende geneesheer).
  • Wie reeds een verblijfsmachtiging heeft bekomen op een andere grond (bvb 9bis) wordt de aanvraag zonder voorwerp verklaard, tenzij de vreemdeling hierom verzoekt binnen de 60 dagen na toekenning van die andere verblijfstitel.

De medische regularisatie kan ook geweigerd worden indien de vreemdeling zonder geldige reden niet verschijnt op een oproeping bij de geneesheer.

Hier kan u het wetsontwerp betreffende de verstrenging van een asielaanvraag op medische gronden vinden.

Hier kan u het wetsontwerp betreffende de lijst van veilige landen vinden.

Hier kan u het verslag op VRT-journaal vinden

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.