9-03-2021- Heel wat werknemers in ons land zijn tijdelijk werkloos als gevolg van de coronacrisis. Een deel van deze werknemers zijn maanden aan een stuk tijdelijk werkloos. Deze periode van tijdelijke werkloosheid mag voor de werknemers geen verloren tijd worden. Daarom riep ik minister Dermagne op om in te zetten op de activering van langdurig tijdelijke werklozen. Dit kan door hen opleidingen of stages te laten volgen of door hen al dan niet tijdelijk te laten heroriënteren naar een nieuwe job. Een verplichte inschrijving bij VDAB speelt hierbij een belangrijke rol.

Onlangs besliste de regering om de steunmaatregelen voor bedrijven en werknemers te verlengen tot eind juni 2021 en om een nieuw pakket sociale maatregelen in te voeren. Dit is essentieel aangezien heel wat bedrijven in uiteenlopende sectoren het zeer zwaar te verduren kregen en nog krijgen tijdens de coronacrisis.

Het vereenvoudigd stelsel tijdelijke werkloosheid is onderdeel van dit pakket aan steunmaatregelen. Het zorgt er onder meer voor dat bedrijven zonder al te veel formaliteiten gebruik kunnen maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid. In normale omstandigheden moeten werknemers die tijdelijk werkloos worden wegens overmacht, zich na drie maanden inschrijven bij VDAB. De huidige steunmaatregel zorgt er nu voor dat werknemers die door corona tijdelijk werkloos zijn, zich niet moeten inschrijven bij VDAB en zich dus niet hoeven bij te scholen of op zoek hoeven te gaan naar een (tijdelijke) job. 

Deze maatregel baart me zorgen aangezien dat mensen die voor een lange tijd tijdelijk werkloos zijn, een hoge kans hebben om later in de reguliere werkloosheid terecht te komen. Bovendien liggen de tijdelijke werkloosheidscijfers zeer hoog. In december 2020 waren er in Vlaanderen alleen al 162.009 werknemers tijdelijk werkloos, waarvan bijna 60.000 daarvan minstens 10 dagen tijdelijk werkloos waren. Minister Hilde Crevits riep dan ook op om dit tijdelijk stelsel bij te sturen zodat wie intensief tijdelijk werkloos is, dat betekent minstens drie maanden op rij 10 dagen per maand tijdelijk werkloos, zich verplicht moet inschrijven bij VDAB.

Op deze manier krijgen de tijdelijke werklozen immers de kans om opleidingen te volgen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Bovendien kunnen ze zich al dan niet tijdelijk heroriënteren. Kortom, zo wordt deze periode voor langdurig tijdelijke werklozen geen verloren tijd.​ Ik drong er dan ook bij de minister op aan om deze langdurig tijdelijk werklozen de weg te wijzen naar een inschrijving bij VDAB. 

Minister Dermagne gaf aan dat het verplichten van langdurig tijdelijke werklozen om zich in te schrijven bij VDAB, heel wat bijkomende administratieve lasten zou opleveren. Dit omdat deze verplichting inhoudt dat de instanties zoals de RVA deze mensen moet opvolgen en controleren. Desondanks heeft de minister de opdracht gegeven aan de RVA om samen met de sociale partners en Gewesten te zoeken naar oplossingen zodat langdurig tijdelijk werklozen zich toch kunnen bijscholen of tijdelijk een andere job kunnen aannemen.