Innesto, met hernieuwde kracht naar een warme toekomst

18-11-2013

18-11-2013

Toen Wouter vorig jaar “Operatie Innesto” lanceerde was de buitenwereld daar nog niet meteen ondersteboven van. Na het congres in Lommel denkt men daar ongetwijfeld anders over. Met 3500 aanwezigen, meer dan 300.000 leden en sympathisanten die in de voorbije maanden meegewerkt hebben en een pak verbeteringen voorstelden aan de tekst  en  de goedkeuring van de uiteindelijke congrestekst door meer dan 2000 leden die eerst nog in werkgroepen hadden meegewerkt, kan men niet anders dan van een overweldigend succes te spreken.  Ik had de eer en het genoegen om niet alleen mee te werken aan de voorbereiding, maar ook op het congres zelf, samen met Ward Kennis de werkgroep “Overheid en Samenleven “ in goede banen te leiden.

Het innestocongres was een ware voltreffer. Het was vrijdagavond al meteen duidelijk dat dit weekend er eentje zou worden om "in te kaderen". Alle vakantiewoningen op het domein waren verhuurd. Vanuit alle hoeken van het land kwamen gezinnen en afdelingen afgezakt om drie dagen lang mee te praten, mee te discussiëren op dit innestocongres. Maar ook om mee te genieten op ons God Gezind Weekend.

3500 congresgangers uit alle windstreken van Vlaanderen vonden hun weg naar Lommel, waarna congresvoorzitter Griet Smaers het officiële startschot kon geven. De debatten konden direct erna starten in de werkgroepen mobiliteit, zorg en ondernemen & werk. Men nam er de nodige tijd en de discussies waren bijtijds erg levendig. Zo hoort het ook.

Ook zaterdagvoormiddag werd verder gedebateerd over wonen, leren, samenleving & overheid, gezin en cultuur & vrije tijd. Dankzij efficiënte discussies kon dan zaterdagnamiddag het plenum starten, waar de laatste puntjes op de i werden gezet en de volledige innestotekst werd goedgekeurd. In de tekst staan enkele opmerkelijke zaken:

Woonbonus

CD&V wil de formule van de woonbonus (de fiscale aftrek voor aflossingen van kapitaal en rente van hypothecaire leningen) herbekijken.

 • De woonbonus wordt bevestigd voor bestaande leningen. Het is belangrijk dat de engagementen uit het verleden voor de bestaande aflossingen voortgezet worden via een evenwaardige steunmaatregel;
 • De fiscale steunmaatregelen bij aankoop worden beperkt tot de enige en eigen woning;
 • Nieuwe eigendomsverwerving ondersteunen we blijvend. Nieuwbouw, aankoop en renovatie zullen bij nieuwe hypotheekleningen blijvend ondersteund worden, evenwel met een grotere steun voor aankoop en renovatie van bestaande woningen. Ook projecten van ‘vervangbouw’ genieten de steun van de woonbonus;
 • Energiezuinigheid wordt opgelegd door randvoorwaarden op het E-peil bij renovatie te koppelen aan de woonbonus en aan de controle op de effectieve uitvoering van de vereiste voorwaarden;

Kortom :

 • Rechtszekerheid voor het verleden en keuzes voor de toekomst (we weten immers ook dat het huidige systeem een hoge kostprijs heeft).
 • Algemeen blijven we steun bieden zolang het om de enige en eigen woning gaat. Dus niet voor het 2de verblijf. De overheid moet steun geven waar die meest nodig is.
 • Daarnaast leggen we accent op bestaande “percelen” (hetzij renovatie, hetzij heropbouw na sloop). Open ruimte in Vlaanderen is al zeer beperkt. Bovendien is er ook vraag naar meer ruimte voor natuur, landbouw, industrie.
 • Let wel : ook nieuwbouw zal nog steun krijgen, maar dan wel iets minder.
 • En we trekken de lijn door die de Vlaamse Regering al langer aanhoudt : energiezuinigheid promoten.

Schoolplicht

Wat is weerhouden :

CD&V wil inzetten op kleuters vanaf drie jaar die niet participeren aan het kleuteronderwijs. Kind en Gezin, CLB en school moeten op dit vlak intensief samenwerken. Ouders moeten verplicht worden om hun kinderen regelmatig naar school te brengen.

 • Onze leden hebben gekozen voor een verplichting. Niet voor het zwakkere stimuleren. Dit omdat we net weten dat als het vrijblijvend is, net die kinderen die we willen bereiken niet bereikt zullen worden.
 • Concreet : het gaat om kinderen ofwel uit sociaal achtergestelde milieus, ofwel uit allochtone gezinnen waar thuistaal niet NL is. Zij komen met een serieuze achterstand in het basisonderwijs. Zowel voor ICT als voor taal. Die achterstand halen ze vaak ook niet meer in, cf. ook slechte score op arbeidsmarkt.
 • Vandaar dus verplichting. Het gaat dus ook niet om verlagen van de leerplicht, maar eerder om het invoeren van een soort schoolplicht tussen 3 en 6 jaar.
 • Concrete uitwerking is echter nog een andere zaak :
  • Belangrijk is dat er “regelmatig” staat. Zeker op jonge leeftijd zijn kinderen ook vaker ziek. Het is dus niet zo dat we opeens dagelijkse aanwezigheid zullen eisen, incl. doktersbriefjes en zo meer.
  • Het verplichten impliceert wel dat we op één of andere manier de aanwezigheid zullen registreren. En dat er ook sancties gekoppeld zullen zijn aan het niet-respecteren van de plicht. Maar dat mag niet de essentie zijn.
  • Centraal staat het versterken van de kinderen in kwestie. We doen dit via ouders sensibiliseren met gerichte acties en daarnaast een stok achter de deur hebben. En die stok willen we ook creëren.

 Kinderbijslag

Wat is weerhouden :

De financiële tussenkomst in de opvoedingskost van kinderen, ‘de kinderbijslagen’, hervormen:

 • We kiezen voor een vereenvoudigd systeem van kinderbijslag. We houden daarbij niet langer rekening met het socio-professioneel statuut van de ouder (bv. zelfstandige, werkloos, ziek, eenouder). Aangezien elk kind gelijk is, wordt aan elk kind eenzelfde basiskinderbijslag toegekend. We differentiëren wel nog o.a. op basis van leeftijd, aangezien de opvoedingskosten niet gelijk zijn doorheen de baby-, kind- en jeugdjaren;
 • Deze basiskinderbijslag zal, rekening houdend met de reële inkomenssituatie van het gezin waarbinnen het kind opgroeit, worden aangevuld met een sociale toeslag;
 • We gaan na of de school- en studietoelagen kunnen worden geïntegreerd in de sociale toeslagen;
 • We waken erover dat deze hervorming geen negatief effect heeft op de strijd tegen kinderarmoede;
 • We pleiten voor het behoud van private diensten als uitvoeringsorganisaties, diensten die dicht bij de burgers staan en op die manier de link vormen tussen gezinnen en overheid;

Wat is dus cruciaal : Algemeen uitgangspunt ieder kind is gelijk. En kinderbijslagen worden aangepast aan de nieuwe realiteit. Meer nieuw samengestelde gezinnen maken ook dat de rangregeling nog maar moeilijk toepasbaar is (soms eerste kind, en de elders 3de kind, enz.). Statuten moeten ook niet bepalend zijn voor het bedrag, dat zijn historisch gegroeide anomalieën. Vandaar kiezen we voor een eenvoudiger systeem dat wel nog corrigeert voor leeftijd, want opvoedingskosten verschillen voor een kleuter of een puber.  Daarnaast houden we ook nog rekening met inkomenspositie van het gezin waarin het kind opgroeit. Maar dan wel op basis van het reële inkomen, dus niet op basis van een gecorrigeerd inkomen waarbij manipulatie mogelijk is. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor differentiatie op basis van aspecten eigen aan het kind zoals bijvoorbeeld een handicap.

Concurrentie

De loonkosthandicap wordt versneld weggewerkt en dat uiterlijk tegen 2018.

 • Een realistisch voorstel

Het is een duidelijk engagement, dat ook nog wat realiteitsgehalte heeft. Vandaar niet vastgepind op 2016. Ook de begroting moet immers nog verder aangepakt worden.

 • We willen dit doen via lastendaling
  We gaan voor meer efficiëntie bij de overheid (het overheidsbeslag mag maximum 50% zijn). We willen een lastenverschuiving naar milieu, consumptie en inkomen uit kapitaal. Daarbovenop willen we loonmatiging, zodat iedereen mee verantwoordelijkheid neemt.

Wil je de volledige tekst lezen, dan kan je die nu al aanvragen op http://www.cdenv.be/congrestekst