Een half miljoen langdurig zieken tegen eind 2021. Dit is een triest record. Een stijging met een kwart op amper vijf jaar tijd! Veel van deze mensen die nog kunnen werken, wilen ook graag werken. Alleen botsen zij op enorme drempels die de stap naar aangepast werk onmogelijk maken. Ik riep de minister op om deze drempels weg te werken en de langdurig zieken beter te ondersteunen bij hun herintegratie op de arbeidsmarkt.

Uit de nieuwste cijfers van het RIZIV blijkt dat er tegen het einde van dit jaar een half miljoen langdurig zieken zullen zijn. Voor elke tien mensen die in ons land werken, is er 1 langdurig ziek. Veel van hen willen opnieuw aan de slag gaan maar worden geconfronteerd met heel wat moeilijkheden. 

We moeten focussen op wat mensen wél nog kunnen. We moeten meer middelen voorzien voor coaching en begeleiding, niet alleen van de werknemers maar ook van de werkgevers. En we moeten meer mogelijkheden bieden om loon en ziekte-uitkering te combineren. Ook  is het belangrijk om samen te werken met de regio's. En zoals miniter Crevits al voorstelde, moeten we de VDAB, ACTIRIS en FOREM sneller betrekken bij dit reintetegratieproces.

De huidige re-integratietrajcten hebben immers niet het gewenste effect. Heel wat werkgevers en werknemers staan niet te springen voor zo’n dergelijk traject, onder meer omwille van de grote administratieve rompslop. Voor veel werknemers hebben de re-integratietrajecten niet geleid tot een terugkeer naar de werkvloer met aangepast werk, maar wel tot ontslag omwille van medische redenen. Dat heeft het wantrouwen bij andere langdurig zieken alleen maar doen toenemen. 

Verder is er een gigantisch tekort aan adviserend artsen voor de nodige begeleiding. Ook houdt het een financieel risico in. Wie gedeeltelijk aan het werk gaat en hervalt, dreigt een lager inkomen te krijgen dan wanneer men volledig arbeidsongeschikt blijft. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Minister Vandenbroucke stelde aan een omvattend plan te werken om deze problematiek aan te pakken. Hij beloofde nauw samen te werken met de regio's. Ik kijk alvast uit naar de verdere bespreking van zijn plannen om langdurig werklozen te ondersteunen in de commissie. 

5-02-2021