Gerust op weg naar het rustpensioen

26-06-2012

26-06-2012

De pensioenhervorming was noodzakelijk. Ik heb er echter samen met mijn collega's en Sonja Becq in het bijzonder, altijd voor gestreefd om de impact van deze hervorming op de gepensioneerden of nog net niet gepensioneerden te beperken via overgangsmaatregelen.  In de commissie van 26 juni hebben we dan ook ingestemd met compenserende overgangsmaatregelen voor mensen  die net voor hun vervroegd pensioen staan. Het is onze mening dat iemand die nu voldoet aan de voorwaarden van het vervroegd pensioen, verder moet kunnen beschikken over dit recht.  

Na overleg met de sociale partners is er een akkoord gesloten over deze maatregelen. Een eerste deel ging over enkele bijzondere stelsels, zoals het mijnwerkerspensioen en werd reeds gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Vandaag werd in de commissie Sociale Zaken een tweede luik gestemd, dat een grote groep werknemers aanbelangt en hopelijk duidelijkheid kan geven aan wie kort voor zijn of haar pensioen staat.

Waarover gaat het tweede luik overgangsbepalingen op de werknemerspensioenen?

 1. Wie dicht bij zijn pensioen staat moet max. 2 jaar langer werken.
 2. Wanneer je eenmaal in aanmerking kwam om vervroegd met pensioen te gaan, behoud je die rechten
 3. Vervroegd pensioen voor wie al voor 28.11.2011 in een regeling van opzeg, brugpensioen, ... zat
 4. Regeling voor de berekening van de gelijkgestelde periodes
 5. Pensioen journalisten
 6. Pensioen burgerluchtvaart  

Huidige situatie

Jaar

Min. leeftijd

Loopbaan

Uitz. Lange loopbaan

2012

60

35

 

2013

60,5

38

60+40

2014

61

39

60+40

2015

61,5

40

60+41

2016

62

40

60+42 of 61+41

1. Aanpassing voor wie dicht bij pensioen staat

Wie geboren is voor 01.01.1956 (en dus 57 jaar is in 2012, ook wie in december geboren is valt hieronder) en op 31/12/2012 een loopbaan van min. 32 jaar kan voorleggen, kan zijn pensioen vervroegd opnemen op de eerste dag van de maand volgend op dewelke hij 62 jaar geworden is, voor zover hij een loopbaan van 37 jaar (i.p.v. de vereiste 40 jaar) kan bewijzen.

Dit betekent dat  de loopbaan van mensen die 57 jaar worden in 2012 met maximaal 2 jaar verlengd wordt.

2. Vastklikken van de rechten

Wie op een bepaald ogenblik voldoet aan de voorwaarden voor vervroegd pensioen, behoudt het recht ongeacht de latere datum van pensionering.

Dus ook wie op 31.12.2012 volgens de huidige regels met vervroegd pensioen kon gaan, behoudt het recht om op een latere datum vervroegd met pensioen te gaan.

3. Vervroegd pensioen aan de huidige voorwaarden

Werknemers waarvan de opzeggingstermijn is ingegaan voor 01.01.2012 en eindigt na 31.12.2012.

Werknemers die buiten het kader van conventioneel brugpensioen voor 28.11.2011 een overeenkomst van vervroegde uittreding hebben afgesloten die ten vroegste vervalt op 60 jaar voor zover men een loopbaan van 35 jaar heeft.

Werknemers die een aanvraag tot vervroegd pensioen hebben ingediend voor 28.11.2011.

4. Gelijkgestelde periodes

Principe is dat de wijze waarop de gelijkgestelde periodes in aanmerking genomen worden voor het pensioen vastgelegd wordt door de Koning. Het gaat om periodes zoals, de werkloosheid derde periode (moet nog bepaald worden), stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (zie hieronder) en periodes van tijdskrediet/ loopbaanonderbreking. De gelijkstelling voor Werkloosheid met bedrijfstoeslag vóór de leeftijd van 60 jaar zal gebeuren op basis van het minimumrecht per beroepsloopbaanjaar

Een aantal gelijkgestelde periodes blijven echter volledig meetellen zoals vandaag. Het gaat in hoofdzaak om diverse stelsels van Werkloosheid met BedrijfsToeslag (WBT = de vroegere brugpensioenen) :

 • WBT voor ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering
 • WBT  voor wie 20 jaar gewerkt  in een regime van  nachtarbeid of bouwbedrijf mits ongeschiktheidsattest
 • WBT voor wie werkte in een stelsel van zwaar beroep
 • WBT voor wie beschouwd kan worden als mindervalide werknemer
 • WBT voor werknemers met 40 jaar beroepsverleden
 • WBT 55+, 57+, 58+voorzien door een CAO , maar hier worden enkel de maanden vanaf  59 jaar volledige gelijkgesteld

Bij wijze van overgangsmaatregel is er een uitzondering op deze berekening van de gelijkgestelde periode aan het minimumrecht per beroepsloopbaanjaar voor een aantal groepen nl.

  • Wie voor 28.11.2011 ontslagen is of in opzeg geplaatst met het oog op WBT
  • Wie voor 28.11.2011 in een stelsel van WBT, gehele of gedeeltelijke vrijwillige loopbaanonderbreking, tijdskrediet, halftijds of 1/5de tijdskrediet voorbehouden aan WN van 50+ zat.
  • Personen die een aanvraag tot het bekomen van loopbaanonderbreking of tijdskrediet hebben ingediend voor 28.11.2011  en mits
   • ontvangst van  formulier door RVA voor 02.03.2012 en
   • ingang van het tijdskrediet  voor 03.04.2012

5. Beroepsjournalisten

Recente studies  zouden uitwijzen  dat dit stelsel financieel in evenwicht is. De bepalingen en overgangsmaatregelen van december worden ingetrokken.

Elk jaar brengt de RVP bij de Minister verslag uit over de financiële toestand van het stelsel. De Koning is gemachtigd om de nodige maatregelen te treffen voor het herstellen van het financieel

6. Burgerluchtvaart

Verlenging van de termijnen voor de aanpassing van de KB’s i.v.m. burgerlijke luchtvaart (definitie gelijkgestelde periodes en modaliteiten voor de mededeling van de gegevens aan de RVP). Maatregelen moeten genomen zijn voor 30 september 2012 en bekrachtigd voor 31 december 2012. 

Lees ook: http://www.nahima.be/nl/bouwen-aan-de-toekomst-de-pensioenhervorming