29-06-2021 - Pleegouders verdienen ook ouderschapsverlof. In het parlement werken we hier momenteel aan. Naast mijn wetsvoorstel behandelen we ook voorstellen van verschillende andere parlementsleden uit de Vivaldi-meerderheid. Vandaag zijn er in Vlaanderen meer dan 5000 pleeggezinnen die instaan voor de zorg en opvoedig van meer dan 7700 pleegkinderen. Hopelijk kunnen we binnenkort stappen vooruit zetten om pleegouders ook recht te geven op ouderschapsverlof want ook zij verdienen voldoende tijd en ruimte voor de zorg van hun kind.

Momenteel hebben pleegouders enkel recht op het zogenaamde pleegouderverlof. Hiermee genieten ze niet van de verlofregelingen die andere ouders wel krijgen voor de opvoeding van hun kind, terwijl de zorg voor pleegkinderen vaak even zwaar of zelfs nog zwaarder is.  

Sinds 2018 hebben pleegouders recht op pleegouderverlof. Vandaag krijgen pleegouders samen dertien weken voor het onthaal van een pleegkind in het eerste jaar waarin het kind in het gezin geplaatst werd. Concreet gaat het om zes weken voor elke pleegouder aangevuld met één week die de pleegouders onderling kunnen verdelen. Het pleegouderverlof wordt vanaf 2021 stelselmatig aangevuld met 5 weken.  Zo krijgen pleegouders op termijn 17 weken pleegouderverlof, of evenveel verlof als natuurlijke ouders die een kind krijgen (nl. 15 weken moederschapsverlof en 2 weken vaderschapsverlof). Dit zal worden gerealiseerd vanaf 1 januari 2027. De maximumduur van het pleegouderverlof verdubbelt voor een kind met lichamelijke of geestelijke beperking. Ik schreef mee aan de wet die deze regeling mogelijk maakte.

Maar pleegouders hebben nog steeds geen recht op regulier ouderschapsverlof. Mijn wetsvoorstel dat ik in juli 2020 indiende, wil ervoor zorgen dat pleegouders ook het recht op vier maanden ouderschapsverlof genieten. Ze zouden dan ook kunnen kiezen tussen een volledige, halftijdse, 1/5 of 1/10 onderbreking. Die vrijgekomen tijd moet hen toelaten een balans te vinden tussen werk en gezin. Momenteel bespreken we in het parlement de verschillende voorstellen over ouderschapsverlof voor pleegouders die zijn ingediend.

Zorg voor een pleegkind stopt niet na het onthaal. Ouders en pleegkind moeten elkaar leren kennen en een vertrouwensband opbouwen. Vaak is dit een moeizaam en traag proces, aangezien heel wat kinderen extra kwetsbaar zijn door wat ze hebben meegemaakt. Bovendien hebben pleegouders ook te kampen met de druk om een goed evenwicht te vinden tussen arbeid en de zorg voor hun gezin. Voor CD&V moeten ook pleegouders, net zoals alle andere ouders, kunnen rekenen op ouderschapsverlof. 

Het aantal kinderen en jongeren dat terecht kan in een pleeggezin is tussen 2015 en 2020 gestegen met 37%, tot 7.756. Dat is goed nieuws: steeds meer pleegkinderen vinden een warme gezinsomgeving. We moeten alle pleegouders blijven ondersteunen. Hopelijk kunnen we dit binnenkort realiseren. 

Lees hier het integrale wetsvoorstel.