27-04-2018

Werknemers kunnen kort verlof opnemen om voor hun minderjarig kind te zorgen dat gehospitaliseerd wordt. Een werknemer met een minderjarig kind in het ziekenhuis kan nl. één week zorgverlof opnemen. Een verlenging met een bijkomende week is mogelijk. Dit specifieke zorgverlof kan worden opgenomen door de werkende ouder of een plus-ouder of grootouder die samenwoont met het zieke kind en belast is met de opvoeding. Wanneer geen van hen zorgverlof kunnen opnemen, kan de werkende ouder die niet met het kind samenwoont zorgverlof nemen. Maar in de praktijk bleken er toch wat problemen te bestaan met de interpretatie en toepassing van dit recht. De wetgeving voorziet nl. dat de ouder moet samenwonen met het kind. Voor heel wat gescheiden ouders is dit echter een probleem: de kinderen staan nl. officieel op het adres van één ouder, ook al is de andere ouder minstens even betrokken bij de opvoeding, bv. bij co-ouderschap. In oktober van vorig jaar kaartte ik dit probleem aan bij minister Kris Peeters en vroeg om een oplossing. Deze week vroeg ik de minister of hij dit probleem had bekeken met de RVA. 

Ik ben blij te kunnen vaststellen dat vragen van parlementsleden over zaken die in de praktijk verkeerd lopen ertoe aanzetten te overleggen met de betrokken instanties. Eind vorig jaar kregen de RVA-kantoren een verduidelijking over de opname van medische bijstand voor een gehospitaliseerd kind.

Lees hier mijn vraag en antwoord van de minister.