De kersverse vader is vanaf nu beter beschermd

12-04-2011

12-04-2011

Tijdens de plenaire zitting van 7 maart is mijn wetsvoorstel tot verbetering van het statuut van de vader unaniem goedgekeurd. Nu dient het nog via de Senaat te gaan en dan is het officieel een deel van de Belgische Wetgeving.

Niettegenstaande in België ontslagbescherming bestaat in het kader van moederschaps- en adoptieverlof bestaat er geen wettelijke bescherming voor mannen die vaderschapsverlof opnemen. België blijft in gebreke daar de omzetting van de Europese richtlijn van 5 oktober  2005 diende te geschieden; een aanpassing van de wetgeving drong zich dan ook op.

Met deze wet gaat de kersverse vader die wenst om vaderschapsverlof op te nemen, definitief een bescherming tegen ontslag verkrijgen vanaf dat hij de werkgever inlicht dat hij dit wil opnemen. De mogelijkheden tot ontslag worden in de beschermde periode beperkt tot dringende redenen waarbij de bewijslast bij de werkgever ligt. Via deze maatregel wordt de mogelijkheid geboden dat de kersverse vaders zijn gerechtigde vaderschapsverlof zonder risico kan opnemen, ongeacht de visie van zijn werkgever hierop.

Ik hoop hiermee de vader enerzijds te stimuleren om mee de zorgtaak op zich te nemen in het belang van de ouders en de psycho-sociale ontwikkeling van het kind. Anderzijds Anderzijds willen ik met deze wet ook de ongelijke positie van de vrouw op de arbeidsmarkt bestrijden door mannen te stimuleren om zorgverloven op te nemen. Vrouwen krijgen immers vaak te maken met discriminaties op de arbeidsmarkt omdat zij periodiek afwezig zijn voor de zorg van het gezin. Door deeltijds werk ligt hun loon vaak lager en bouwen ze minder pensioen op, wat vooral na echtscheiding een probleem blijkt te zijn. Bovendien krijgen ze minder carrière- en promotiekansen omwille van hun afwezigheden wegens zwangerschap, Indien mannen een evenredige opname van deze verloven op zich nemen, wordt de gelijkheid van man en vrouw op de arbeidsmarkt verbeterd.