Bemiddelingsvoorstel IPA zorgt voor verhoging sociale uitkeringen

08-04-2011

08-04-2011

Het bemiddelingsvoorstel van de regering voor het Interprofessioneel Akkoord 2011-2012 werd op 7 april goedgekeurd in Kamer van Volksvertegenwoodigers. CD&V-volksvertegenwoordiger Nahima Lanrjri en Stefaan Vercamer trokken hard aan de kar en zijn tevreden over de verhoging van de sociale uitkeringen.

“Dit is de vierde financiële injectie op rij van de regering-Leterme om de oudste en laagste pensioenen op te krikken,” licht Stefaan toe. “De besteding die nu afgesproken is leidt tot een verhoging van de laagste pensioenen met 250 euro bruto per jaar en tot een verhoging van de laagste werkloosheidsuitkeringen met 204 euro bruto per jaar. Als je weet dat 1 op 5 gepensioneerden een armoederisico loopt (bij de 75-plussers stijgt dit tot 1 op 4) is dit erg belangrijk in de strijd tegen de armoede en het versterken van de wettelijke pensioenpijler.”

Ook voor de invaliden is er een belangrijke doorbraak. Al jaren wordt precaire inkomenssituatie van deze doelgroep aangekaart. Nahima: “Dankzij dit bemiddelingsvoorstel zal elke gerechtigde op een ziekte-en invaliditeitsuitkering vanaf nu 250 euro per jaar extra krijgen. Ik pleit ook al lang voor de invoering van vakantiegeld voor invaliden. Dit werd vorig jaar voor het eerst ingevoerd maar bedroeg slechts 75 euro. Dit wordt nu verhoogd tot 200 euro. Slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten kunnen respectievelijk maximum 575 en 265 euro extra krijgen. Daarnaast is er voor alle sociale uitkeringen, behalve de werkloosheidsuitkering, een verhoging van 2% voorzien vanaf een bepaald aantal jaren dat men de uitkering krijgt (5 of 6 jaar).”

In de tabel op deze bladzijde ontdek je over welke bedragen het gaat voor de verschillende uitkeringen.

Ook voor werkenden inkomensstijging

Stefaan: “Voor alle werkenden wordt de index behouden. In 2012 is een stijging van 0,3% van de lonen mogelijk. De opbrengst van deze maatregel wordt bruto geschat op 400 miljoen euro. Er wordt een belastingvrijstelling ingevoerd voor de eerste twee weken van vooropzeg van lagere bedienden en arbeiders wat neerkomt op 600 euro (vanaf 2014 1200 euro).”

Nahima: “Tot slot worden een aantal anticrisismaatregelen die tot hiertoe steeds tijdelijk waren, definitief gemaakt. Zo wordt het huidig systeem van tijdelijke werkloosheid voor bedienden behouden tot 2016 in ruil voor soepeler voorwaarden. Bij tijdelijke werkloosheid voor arbeiders wordt vanaf 2016 de verplichte aanvulling van de werkgever op RVA-uitkering minstens 5 euro. In 2012 en 2013 bedraagt deze reeds 2 euro, wat in deze jaren een verhoging van 460 euro per jaar kan opleveren."

PENSIOENEN  

 • Laagste pensioenen zullen met zo’n 250 euro per jaar stijgen.
 • Andere pensioenen zullen met 60 euro per jaar stijgen.
 • Alle gepensioneerden krijgen tussen het vijfde en het vijftiende pensioenjaar een verhoging van 2%. Op basis van de huidige cijfers levert dit nog eens 170 euro extra op.
 • Gerechtigden op een inkomensgarantie voor ouderen krijgen 180 euro per jaar meer.
 • Alle IGO-gerechtigden krijgen tussen het 5de en 15de pensioenjaar een verhoging van 2%. Op basis van de huidige cijfers levert dit nog eens 187 euro extra op.
 • Tot slot zal er gewerkt worden aan een verhoging van het minimumpensioen voor gemengde loopbanen, dat nu lager ligt dan het minimumpensioen voor zelfstandigen. Hiervoor werd 15 miljoen euro uitgetrokken. Het debat over hoe dit zich vertaalt in een procentuele verhoging is nog lopende.

 

GAAT IN VANAF

 • 01/09/2011
 • 01/09/2011
 • 01/09/2011
 • 01/09/2011
 • 01/09/2011
 • 01/09/2011 - 01/01/2012

INVALIDITEIT 

 • Mensen met een invaliditeitsuitkering zullen ongeveer 250 euro per jaar extra krijgen.
 • Daaraan wordt vanaf het zesde jaar van invaliditeit een verhoging van 2% toegevoegd, wat gemiddeld minstens 225 euro per jaar oplevert.
 • Daarnaast krijgen invaliden vanaf nu na drie jaar invaliditeit een vakantiegeld van 200 euro per jaar. Voorheen bedroeg dit slechts 75 euro na vijf jaar invaliditeit.

 

 

 •  01/09/2011
 • 01/09/2011
 • 01/05/2011

 


 

ARBEIDSONGEVALLEN

Moet nog verder afgesproken worden tussen sociale partners en verzekeraars. 

 • De minimumuitkeringen voor de zwaarste arbeidsongevallen kunnen stijgen tot 575 euro per jaar.
 • De uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid stijgen voor werknemers met maximum 185 euro per jaar en voor zelfstandigen met 90 euro per jaar.
 • Daar komt bij dat de uitkeringen vanaf het zesde jaar van arbeidsongeschiktheid met 2% zullen worden opgetrokken, wat voor werknemers maximaal 245 euro per jaar zal opleveren en voor zelfstandigen 230 euro.

 

 

 • 01/01/2012

 

 • 01/01/2012
 • 01/01/2012

 

BEROEPSZIEKTEN 

 • De minimumuitkeringen voor beroepsziekten worden verhoogd met 120 euro per jaar.
 • De uitkeringen kunnen maximaal stijgen met 265 euro per jaar.
 • Na 6 jaar krijgen de gerechtigden op een uitkering voor beroepsziekten nog eens een verhoging van 2%, wat gemiddeld 190 euro per jaar zou opleveren.

 

 

 • 01/09/2011
 • 01/01/2011
 • 01/09/2011

 

WERKLOOSHEID  

 • De wachtuitkeringen voor samenwonende werklozen stijgen licht met 66 euro per jaar.
 • De werkloosheidsuitkeringen voor langdurig werkloze alleenstaanden stijgen met maximum 340 per jaar (fictief voorbeeld).
 • De laagste werkloosheidsuitkeringen zullen algemeen een stijging met 204 euro per jaar kennen.
 • De verhoogde uitkering voor tijdelijke werkloosheid voor bedienden wordt bestendigd.
 • Arbeiders krijgen bovenop hun uitkering een minimum-aanvulling (vanwege de werkgever) van 5 euro per dag tegen 2016. Dit wordt progressief ingevoerd en vanaf 2012 komt er al 2 euro per dag bij. In 2012 en 2013 levert dit 460 euro per jaar op.

 

 

 

 • 01/09/2011
 • 01/03/2011
 • 01/09/2011
 • 01/09/2011
 • 01/09/2011