archief - werk

01-01-2010

02/04/11

Commissie buigt zich over dossier 'pesten op het werk'

Afgelopen week vonden in de commissie sociale zaken hoorzittingen plaats over pesten op het werk. Na de schrijnende beelden in de zaak Mactac werden meteen vragen gesteld rond de toepassing en nood aan bijsturing van de wetgeving. Met deze hoorzittingen werd een eerste stap genomen. Bedoeling is nu om op korte termijn adviezen te formuleren en dan te bekijken welke eventuele wetswijzigingen noodzakelijk zijn of welke andere maatregelen genomen kunnen worden om pesten op het werk tegen te gaan.

Naar boven

01/27/11

Nieuw interprofessioneel akkoord voor 2011-2012

Na langdurige onderhandelingen tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties is er terug een interprofessioneel akkoord (IPA) onderhandeld voor de periode 2011-2012.

Ik ben tevreden dat er eindelijk werk is gemaakt om de statutaire kloof tussen arbeiders en bedienden te dichten. De eerste stappen die hierbij worden ondernomen in het IPA zijn alvast een goede aanzet. Het ACV heeft in dit dossier zijn nek uitgestoken, dus hoop ik dat de andere partijen ook hun belofte zullen houden om mee te werken aan een éénheidsstatuut voor bedienden en arbeiders en dit binnen de 6 jaar, zoals verwoord in het IPA.

De verlenging van de crisismaatregelen wordt toegejuicht door alle sociale partners. Met deze verlenging kan men de “tijdelijke werkloosheid” voor bedienden en de “crisispremie voor arbeiders” bekostigen. De regering van lopende zaken erkent hiermee dat de crisis nog niet gedaan is en kan hiermee de werkloosheid bekampen. Op hun  beurt kan de inspanning die de sociale partners momenteel leveren om de huidige begroting niet te bezwaren, op onze sympathie rekenen. Zo hebben de sociale partners beslist om tot op heden enkel 60 % van het “budget generatiepact 2011-2012” aan te spreken en te wachten op een volgende regering voordat de volgende 40 % zou worden aangesneden.

Met een crisis die nog steeds om zich heen slaat en stijgend prijspeil is het zeer goed dat het IPA een welvaartsvastheid garandeert niet enkel voor werknemers maar ook uitkeringsgerechtigden. In het bijzonder,  ben ik tevreden dat er een regeling in het IPA is opgenomen voor het pensioen voor gemengde loopbanen en het vakantiegeld voor invaliden. Bij deze laatste bepaling wordt het uitgekeerde bedrag opgetrokken van 75 EUR  naar 125 EUR.  

Naar boven

01/17/11

Meer tijd en betere bescherming voor kersverse papa's

Ik heb 2 wetsvoorstellen ingediend waarin tegemoetgekomen wordt aan de vraag naar meer vaderschapsverlof en de bescherming tegen ontslag. Sabine de Bethune diende deze voorstellen ook in in de Senaat.

Uit onderzoek van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen blijkt dat vaders graag langer dan de wettelijk voorziene 10 werkdagen thuis zouden willen blijven bij hun pasgeboren kind. De vaders vragen zelfs een optrekking tot 22 dagen.

Ik kom voor een stuk tegemoet aan de vraag van de vaders met mijn wetsvoorstel waarin het vaderschapsverlof wordt opgetrokken van 10 tot 15 dagen. Hierdoor zou België op het Europese gemiddelde komen. Vandaag wordt de verloning voor de eerste drie dagen van het vaderschapsverlof voorzien door de werkgever, de laatste zeven dagen door de Rijksdienst voor Ziekte- en invaliditeitsuitkeringen. Ook met deze 5 bijkomende dagen zou dit het geval zijn.

Het verlengen van het vaderschapsverlof is zeer belangrijk voor het vergroten van de betrokkenheid van de vader bij zijn gezin. Ik besef echter dat deze uitbreiding in deze budgettair moeilijke omstandigheden misschien wat tijd kan vergen.

Daarom wil ik nu vooral focussen op mijn ander wetsvoorstel dat een ontslagbescherming biedt voor vaderschapsverlof en dus budgettair neutraal is. De arbeidsovereenkomst mag niet eenzijdig beëindigd worden door de werkgever tijdens een periode van twee maanden voor de opname van het vaderschapsverlof en één maand na het einde ervan. De mogelijkheden van de werkgever om over te gaan tot ontslag wordt beperkt tot dwingende redenen. Vandaag bestond dat al voor moederschapsverlof en ouderschapsverlof. Om de carrièremogelijkheden van mannen die hun vaderrol ter harte nemen niet op het spel te zetten, is dit voor vaderschapsverlof ook nodig. 

Mijn wetsvoorstellen staan prioritair geagendeerd op de agenda van de commissie sociale zaken van de Kamer. In principe wordt het wetsvoorstel de komende weken in de commissie besproken.

Naar boven

10/20/10

Europa volgt mijn wetsvoorstel rond moederschapsverlof

Het Europees parlement heeft vandaag de uitbreiding van het moederschapsverlof tot 20 weken goedgekeurd. In België hebben moeders op dit ogenblik vijftien weken moederschapsverlof. Europa komt met de beslissing tegemoet aan mijn wetgevend werk. Samen met senator Sabine De Bethune ijver ik allang voor het uitbreiden van het moederschapsverlof. De senator diende het wetsvoorstel pas opnieuw in via de Senaat, ikzelf via de Kamer. Ik ben van oordeel dat een moeder de kans moet hebben om de geboorte van het kind zeer goed voor te bereiden en vind het heel belangrijk dat moeder en kind ook de weken nadien ruim de tijd krijgen om mekaar te leren kennen. Uit diverse rapporten blijkt dat die prille moederzorg zeer belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van het kind. Volgens het Europees parlement, waar de twintig weken met een nipte meerderheid werd goedgekeurd, moet het moederschapsverlof voluit bezoldigd worden. De beslissing van het Europees parlement verhuist nu naar de raad van ministers, waar het allicht nog wel zal worden bijgeschaafd.

 

Lees hier mijn wetsvoorstel.

Naar boven

05/02/10

60.000 extra werkzoekenden in 2010: Ons antwoord

De topman van de VDAB, Fons Leroy, noemt 2010 het zwartste jaar ooit op vlak van werkgelegenheid, omdat er dit jaar nog 60.000 extra werkzoekenden bij zullen komen. Op zich is dit een normaal gegeven, want de arbeidsmarkt loopt altijd wat achter op het economisch herstel, dat zich nu langzaamaan toch begint te voltrekken. Ook zijn er tijdens het laatste kwartaal van 2009 al 6000 nieuwe jobs bij gekomen. Dat is niet veel, maar dit lichte herstel komt wel wat vroeger dan verwacht.

Ondanks deze beperkte positieve signalen vindt CD&V het broodnodig om deze crisis op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden met een heel aantal maatregelen. Zo is er de verlenging van de tijdelijke werkloosheid voor bedienden, die ondanks de val van de regering toch nog voor een beperkte periode gerealiseerd moet worden, indien dit budgettair haalbaar is.

Daarnaast is het voor CD&V van groot belang dat deze 60.000 nieuwe werklozen goed worden begeleid in hun zoektocht naar een job. Het is ook noodzakelijk dat ze gebruik kunnen maken van deze periode van werkloosheid om zich op te leiden, zodat ze bijvoorbeeld kunnen worden ingezet voor knelpuntberoepen of om hun kansen op de arbeidsmarkt na de crisis te verhogen.

Tenslotte moet op Vlaams niveau een sterk doelgroepenbeleid gevoerd worden, om te vermijden dat kwetsbare groepen zoals laaggeschoolden, jongeren, allochtonen, personen met een handicap en oudere werknemers de grootste slachtoffers worden van deze crisis.

 

Lees hier het artikel uit Het Nieuwsblad.

Naar boven

04/14/10

Waarom Zweden langer werken. Vrije tribune in Knack

Onlangs bracht ik met de Senaatscommissie Sociale Aangelegenheden een werkbezoek aan Zweden. Naar aanleiding hiervan schreef ik samen met collega Els Van Hoof een vrije tribune die deze week werd gepubliceerd in Knack. We stelden immers vast dat Zweden beduidend langer werken dan Belgen. Liefst 76% van de mannen en 69% van de vrouwen in de groep 55- tot 65-jarigen is er nog aan de slag. Dergelijke arbeidsvreugde vinden we niet in België. In dezelfde doelgroep werkt bij ons slechts een schamele 43% van de mannen en 26% van de vrouwen. De verklaring: een gezinsvriendelijke loopbaan zorgt ervoor dat meer mannen én vrouwen aan de slag blijven én het ook langer uithouden op de arbeidsmarkt. Daardoor zorgen ze voor meer inkomsten voor de sociale zekerheid en de pensioenkassen. En dat maakt dat gezinsvriendelijke maatregelen én de pensioenen betaalbaar blijven en dus een ruim draagvlak hebben bij vakbonden en werkgevers. En is het niet dat waar men ook in België naar op zoek is?

 

Lees hier de vrije tribune in Knack.

Naar boven

01/20/10

Sluiting Opel zware slag voor de Antwerpse economie

De sluiting van Opel Antwerpen is een zwarte dag voor Antwerpen en voor Vlaanderen. In tijden van economische crisis komt deze klap voor de 2.600 werknemers van Opel Antwerpen zeer hard aan. 

Ik leef in de eerste plaats mee met de getroffen werknemers van Opel, maar ook met de werknemers van de toeleveringsbedrijven die door deze sluiting ook hun werk dreigen te verliezen.

Na deze zware klap is het belangrijk dat de getroffen werknemers snel en adequaat geholpen worden bij het zoeken naar een nieuwe baan. Ik zal niet nalaten de bevoegde minister te ondervragen om zo te garanderen dat de nodige middelen worden vrijgemaakt voor jobbegeleiding, outplacement, omscholing, enz. 

Zelf liep ik nog een week stage bij de Opelfabriek in Antwerpen. In het kader van de stages voor politici van VOKA draaide ik een week mee in de fabriek, zowel met de directie als met de arbeiders. De sluiting van de fabriek maakt op mij dan ook een diepe indruk.

 

Lees hier mijn mondelinge vraag van 28 januari.

Naar boven

12/15/09

Ook invaliden hebben recht op vakantiegeld.

In de wet houdende diverse bepalingen die we onlangs goedkeurden werd een bepaling opgenomen die een vertrekpunt vormt voor de invoering van vakantiegeld voor invaliden, iets waar ik reeds een wetsvoorstel had ingediend, samen met collega Wouter Beke. Het bedrag, nl. 75 € dat vanaf mei 2010 zal vrijkomen, ligt lager dan wat wij altijd vooropgesteld hebben, nl. 250 €. Maar de minister kon ons reeds meedelen dat een mogelijke verhoging van dit bedrag opnieuw op tafel komt bij de bespreking van de welvaartsenveloppe voor de periode 2011-2012. Die bespreking zal aanvangen in september 2010. We zullen blijven ijveren voor een verhoging van dit bedrag, maar zijn wel verheugd over dit vertrekpunt.

Naar boven

12/09/09

Vrijwilligerswerk wordt mogelijk voor personen met een legaal verblijfsstatuut en begunstigden van de opvang. En misbruiken worden beter aangepakt. Senaat keurt mijn wetsvoorstel goed.

Onvoorstelbaar. Een Amerikaans diplomaat vestigt zich in Brussel. Zijn echtgenote komt mee, maar ze werkt niet. Toch wil de vrouw zich nuttig maken in het Belgische sociale leven, en biedt ze zich aan als vrijwilligster in een opvangcentrum voor vrouwen op de vlucht. Ze mag niet, de organisatie durft haar helpende handen niet te aanvaarden, omdat de Belgische wetgeving het verbiedt. Iemand van vreemde origine, met een tijdelijk verblijfsstatuut mag geen vrijwilligerswerk verrichten, zelfs wanneer ze legaal mogen werken (met een arbeidskaart).

 

Al even onvoorstelbaar. Dia Makoumbou, een alleenstaande Congolese vrouw, verblijft al twee jaar in België met haar drie kinderen. Ze zit in de asielprocedure en wacht op een beslissing. Op het schoolfeest van haar kinderen wil ze Afrikaanse hapjes bereiden en tonen dat ze als moeder wenst deel te nemen aan het schoolleven van haar kinderen. Ze mag echter niet, want een asielzoekster mag niet werken als vrijwilligster. Het is verboden, het is niet legaal.

 

1. Meer vreemdelingen mogen vrijwilliger zijn

 

Ik wou aan die toch wel pijnlijke situatie een einde stellen. Omdat mensen die zich willen inzetten voor het vrijwilligerswerk een kans moeten krijgen, ongeacht hun afkomst en verblijfsstatuut. Tienduizenden mensen in België zetten zich nu al vrijwillig in voor anderen, ook vreemdelingen willen hun steentje bijdragen. We kunnen niet genoeg vrijwilligerswerk stimuleren, het is een stuk weefsel van onze samenleving. Het geeft vreemdelingen ook de kans te tonen dat ze mee willen werken aan onze maatschappij.

 

Vandaag stemt de plenaire vergadering van de Senaat in met mijn wetsvoorstel dat vrijwilligerswerk mogelijk maakt voor vreemdelingen (personen met een wettig verblijfsstatuut en begunstigden van de opvang).  De vraag om het recht op vrijwilligerswerk uit te breiden werd ook gesteund door een zestigtal organisaties uit het maatschappelijk middenveld o.a. Vlaams Minderhedencentrum, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en ACW.

 

Het wetsvoorstel biedt al die organisaties groot en klein en de vrijwilligers een duidelijk kader voor vrijwilligerswerk met vreemdelingen die hier legaal verblijven en vreemdelingen die recht hebben op opvang. Ze zullen niet langer in de onzekerheid moeten leven over wat kan en niet kan.

 

Het vrijwilligerswerk voor vreemdelingen, betekent niet dat die vreemdeling hierdoor recht krijgt op een verblijfsstatuut of een beter verblijfsstatuut.   Anders gezegd voor iemand in de asielprocedure betekent het vrijwilligerswerk niet automatisch een erkenning als politiek vluchteling.  Het ene staat los van het andere.

 

 

2. Weg met de valse vrijwilligers

 

Zonder afbreuk te doen aan de vele goedwerkende vrijwilligersorganisaties, bestaan er her en der ook misbruiken. Het goedgekeurde wetsvoorstel biedt een hefboom tegen zo’n misbruiken. Het levert instrumenten voor een efficiënte aanpak zodat het omzeilen van de arbeidswetgeving (en soms zelfs mensenhandel) kan worden bestreden.

 

Soms wordt van het statuut van het vrijwilligerswerk gebruik gemaakt om zwartwerk in te dekken.

 

Enkele voorbeelden. Een vzw wordt opgericht door een aantal ‘vrijwilligers’, die op allerhande feestjes en in naam van de vzw werken als keukenhulp, zaalbediende, afwasser. In werkelijkheid blijkt het dan te gaan om een groep vrienden die het statuut misbruiken om  in het zwart te werken. 

 

Een vzw baat een ontmoetingsplaats uit waar men iets kan drinken. De meisjes die instaan voor de bediening zijn zogezegd vrijwilligers van de vzw. In werkelijkheid gaat het om dames die worden voorbereid op een leven in de prostitutie en slachtoffer zijn van mensenhandel.

 

In sommige sportclubs werkt men met zogenaamde buitenlandse vrijwilligers die in werkelijkheid in het zwart betaald worden.

 

Mijn wetsvoorstel creëert instrumenten om deze misbruiken aan te pakken omdat er een algemene en alomvattende oplossing komt.

 

 

3. Vijf FAQ’s

 

  1. Wat is het goedgekeurde wetsvoorstel?

 

Het door de Senaat goedgekeurde wetsvoorstel maakt vrijwilligerswerk mogelijk voor:

·         vreemdelingen die hier wettig verblijven (met uitzondering van toeristen)

·         vreemdelingen die recht hebben op opvang

 

  1. Geldt het voor alle vreemdelingen?

 

Neen, het geldt alleen voor vreemdelingen met een legaal verblijfsstatuut (langdurig verblijf, tijdelijk verblijf, student, asielzoeker, ..). Het geldt niet voor illegalen op het grondgebied, tenzij zij wettelijk recht hebben op opvang (gezinnen met kinderen in de opvangcentra) .

 

  1. Geeft vrijwilligerswerk recht op een definitieve verblijfssituatie? Maakt vrijwilligerswerk een illegaal verblijf ongedaan?

 

Neen, het ene staat los van het andere. Het vrijwilligerswerk heeft niets te maken met de verblijfstitel van de persoon.  Ook doet het geen afbreuk aan verwijderingsmaatregelen die van toepassing zijn op mensen zonder papieren.

 

  1. Wat is de bonus van het wetsvoorstel?

 

Het geeft een wettelijk kader aan vrijwilligerswerk voor vreemdelingen met een wettig verblijfsstatuut en begunstigden van de opvang, zowel voor organisaties als voor de vrijwilligers zelf. Het geeft die vreemdelingen de kans zich als vrijwilliger nuttig te maken. Daar is bij veel organisaties vraag naar. En het creëert een maatschappelijke meerwaarde.

 

  1. Sluit het misbruiken uit?

 

Het wetsvoorstel voorziet straffen voor al wie nog misbruik maakt van het vrijwilligerswerk. Al wie misbruik maakt van zogenaamde vrijwilligers, maar ze in werkelijkheid gebruikt voor zwartwerk of ze in de mensenhandel duwt is strafbaar.  Ook wie op eigen initiatief in het zwart werkt en hiervoor het statuut van de vrijwilliger gebruikt is strafbaar.

Naar boven

11/09/09

Commissie keurt mijn wetsvoorstel over vrijwilligerswerk voor vreemdelingen goed

Vandaag werd in de Senaatscommissie Sociale Zaken mijn wetsvoorstel, dat vrijwilligerswerk voor vreemdelingen toelaat, goedgekeurd. Dit met steun van partijen zowel uit meerderheid als oppositie.

Hoe het voordien was:

Michelle, de vrouw van een Amerikaanse diplomaat werkt hier niet in België maar wil graag helpen in een opvangcentrum voor vrouwen op de vlucht.

Mohamed uit Iran verblijft al meer dan een jaar in een opvangcentrum en wil zich graag nuttig maken bij het begeleiden van Iraanse jongeren. 

Dia Makoumbou, een alleenstaande Congolese vrouw verblijft reeds 5 jaar in België met haar 3 kinderen. Men vroeg haar of ze op het schoolfeest van haar kinderen typische Afrikaanse specialiteiten wou bereiden.

Tot nu toe was dit niet mogelijk en liepen de betrokkenen allen het risico op een sanctie.

Tot nu toe was het voor vreemdelingen immers niet mogelijk om vrijwilligerswerk uit te voeren, terwijl vrijwilligerswerk toch niet beschouwd kan worden als een vorm van arbeid.

Mijn wetsvoorstel komt hieraan tegemoet. Voortaan zullen vreemdelingen die hier wettig verblijven, alsook zij die recht hebben op opvang, de mogelijkheid hebben om vrijwilligerswerk uit te voeren. Er wordt daarbij ook aandacht besteed aan controles om misbruiken tegen te gaan. Zowel de Hoge raad voor vrijwiligers en de Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers gaven een positief advies. 

Het voorstel werd goedgekeurd in de Commissie met 9 stemmen voor en 6 onthoudingen.

 

Lees hier mijn wetsvoorstel.

Lees hier de bijhorende amendementen.

Naar boven

03/04/09

Innovatiepremie verdient meer bekendheid

Sinds 2006 kunnen werknemers in aanmerking komen voor een innovatiepremie, wanneer zij met creatieve en innoverende voorstellen bijdragen tot de competitiviteit van hun bedrijf. In 2007 en 2008 vroeg ik de minister al om het gebruik van de innovatiepremie te verlengen en ook actie te ondernemen om de premie beter bekend te maken. Ook nu blijf ik ijveren voor de bekendheid en uitbreiding van deze premie.

 

Lees hier het verslag van de vraag om uitleg van 5 maart 2009

Naar boven

03/03/09

Seminarie 'Waardig Werk'

Vandaag nam ik deel aan de ronde tafel "Waardig Werk". De coalitie Waardig Werk is een breed samenwerkingsverband met o.m. 11.11.11, Wereldsolidariteit, Oxfam, ACV, enz.

 

Op de ronde tafel besproken we vier assen, vier pariteiten, die onlosmakelijk met mekaar verbonden zijn om waardig werk te realiseren.

 

1) Waardig inkomen uit waardig werk voor iedereen.

2) Waardig werk centraal in het internationaal beleid.

3) Garanderen van de sociale rechten wereldwijd.

4) Het reguleren van de privé-actoren.

 

Zelf nam ik ook enkele initiatieven rond 'maatschappelijk verantwoord ondernemen'. Zo werkte ik n.a.v. de Schone-Kleren-campagne een voorstel uit voor de stad Antwerpen om bij de aankoop van uniformen en werkkledij, na te gaan of ze op een maaschappelijk verantwoorde manier geproduceerd werden (o.m. het respecteren van arbeidsvoorwaarden).

Naar boven

03/04/09

CD&V-Senatoren bestrijden loonkloof

De CD&V werkgroep 'Vrouw & Maatschappij' voerde vandaag actie in Brussel rond de loonkloof naar aanleiding van de internationale vrouwendag op 8 maart. Met een grote spiegel op de Vrijheidsplaats lieten ze vrouwen naar hun spiegelbeeld kijken onder het motto: 'Elke vrouw die in deze spiegel kijkt, verdient gemiddeld 1/5de minder dan mannen.'

 

De loonkloof is een belangrijk punt van onrechtvaardigheid en ongelijkheid in onze maatschappij. Deze kloof zal ook niet zomaar verdwijnen dus dienen er praktische en effectieve maatregelen genomen te worden om deze ongelijkheid weg te werken.

 

Daarom stelt 'Vrouw & Maatschappij' een maatregel voor die de bespreking van de loonkloof brengt naar het meest effectieve niveau: de sector, het bedrijf, instelling of organisatie zelf. Met de 'Spiegelclausule' wil 'Vrouw & Maatschappij' een onderhandelingsplicht opleggen aan de sociale partners en een rapporteringsplicht aan de werkgevers. We willen dat zij hun bedrijf een spiegel voorhouden om te kijken hoe het gesteld is met de gelijke verloning van mannen en vrouwen.

Naar boven

01/26/09

Loonkloof tussen vrouwen en mannen

Hoewel het principe van « gelijk loon voor gelijk werk Â» reeds lang verworven is, verdient de gemiddelde vrouw vandaag nog steeds minder dan de gemiddelde man. Het probleem van het loonverschil, de loonkloof, is gekend.

Verschillende studies brengen verschillende cijfers over de loonkloof naar voor. Er bestaat immers geen eenduidige analyse van de loonkloof aangezien dit geen objectief gegeven is en de resultaten onder meer afhangen van het loonbegrip dat wordt gehanteerd, alsook van de invalshoek van de studie.

 

Slechts een kleine helft van het loonverschil (46 %) kan verklaard worden aan de hand van verschillende factoren. Zo onder meer werken de gezinssituatie, het feit dat vrouwen vaker deeltijds werken, meer werken in minder betaalde sectoren (horizontale segregatie) en dat vrouwen moeilijker doorstromen naar leidinggevende beroepen (verticale segregatie) het loonverschil tussen de gemiddelde vrouw en de gemiddelde man in de hand. Dit betekent uiteraard niet dat het deel van de loonkloof dat verklaard kan worden ook aanvaardbaar en rechtvaardig is. Wel integendeel, een aantal oorzaken maken juist deel uit van het probleem. Een glazen plafond dat vrouwen ervan weerhoudt om door te stromen naar leidinggevende functies kan niet aanvaard worden. Er is dus zeker ook een mentaliteitsverandering nodig. De andere helft van de loonkloof (54 %) kan niet verklaard worden.

 

Samen met enkele collega's diende ik een wetsvoorstel. Lees hier het wetsvoorstel.

Naar boven

07/16/08

Wetsvoorstel vrijwilligerswerk voor vreemdelingen

Momenteel kunnen enkel vreemdelingen die vrijgesteld zijn van de verplichting om over een arbeidskaart te beschikken vrijwilligerswerk verrichten.

De overige vreemdelingen zijn enerzijds op basis van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers verplicht om voor het verrichten van vrijwilligerswerk over een arbeidskaart te beschikken. Anderzijds volstaat een arbeidskaart niet om vrijwilligerswerk te mogen verrichten aangezien deze enkel geldt voor arbeid in loondienst.

Ik wil een einde maken aan dit probleem door de verplichting voor de vreemdeling om te beschikken over een arbeidskaart voor vrijwilligerswerk op te heffen.

 

Lees hier het wetsvoorstel.

Naar boven

07/02/08

Studentenarbeid vereenvoudigen

De regelgeving inzake de studentenarbeid is een regelgeving die door de jaren heen vrij complex is geworden. Voor zowel student, werkgever, sociaal secretariaat als overheid is deze regelgeving niet altijd gemakkelijk te begrijpen of te controleren. Om deze reden wil CD&V de bestaande regelgeving vereenvoudigen. Dirk Claes, Wouter Beke en ikzelf dienden hiervoor een wetsvoorstel in.

 

Onze visie: de huidige twee termijnen worden samengevoegd tot één termijn van minstens 50 dagen gedurende het ganse jaar volgens één duidelijk percentage van solidariteitsbijdrage. Het wetsvoorstel wil het tarief van de solidariteitsbijdragen herleiden tot één enkele tariefstructuur, met name 2,80 % voor de werknemer en 5,40 % voor de werkgever voor de termijn van de eerste 50 dagen waarin wordt gewerkt onder een studentencontract.

 

Lees hier het wetsvoorstel.

Naar boven

Hoewel het principe van ‘gelijk loon voor gelijk werk’ reeds lang verworven is, verdient de gemiddelde vrouw vandaag nog steeds minder dan de gemiddelde man.

 

Slechts een kleine helft van het loonverschil (46%) kan verklaard worden aan de hand van verschillende factoren. Zo onder meer werken de gezinssituatie, het feit dat vrouwen vaker deeltijds werken, meer werken in minder betaalde sectoren (horizontale segregatie) en dat vrouwen moeilijker doorstromen naar leidinggevende beroepen (verticale segregatie) het loonverschil tussen de gemiddelde vrouw en de gemiddelde man in de hand. Dit betekent uiteraard niet dat het deel van de loonkloof dat verklaard kan worden ook aanvaardbaar en rechtvaardig is. Wel integendeel, een aantal oorzaken maken juist deel uit van het probleem. Een glazen plafond dat vrouwen ervan weerhoudt om door te stromen naar leidinggevende functies kan niet aanvaard worden. Er is dus zeker ook een mentaliteitsverandering nodig. De andere helft van het loonverschil (54%) kan niet verklaard worden.

 

Het wetsvoorstel werd ingediend door Sabine de Bethune, Miet Smet, Els Van Hoof en mezelf. Het strekt ertoe de problematiek van de loonkloof verplicht op de onderhandelingstafel te leggen van de sociale partners. Verder wil het de loongegevens van de werknemers, opgesplitst tussen mannen en vrouwen, opnemen in de sociale balans. Op die manier willen we de werkgevers bewustmaken van de loonpolitiek die zij voeren en de loonverschillen die zouden bestaan tussen de vrouwelijke en de mannelijke werknemers.

Naar boven

Het dienstenchequessysteem moet worden beschermd tegen elke vorm van misbruik. Zo werd onder meer vastgesteld dat sommige gezinnen met dienstencheques gemiddeld 77 uur huishoudhulp per week inhuren. Dat komt neer op twee voltijdse krachten, wat buiten het bereik van het systeem valt. Door dergelijke misbruiken riskeert het systeem onbetaalbaar te worden. We zijn dan ook blij met de beperking tot 750 cheques per jaar per gebruiker.

 

Ik stelde de vraag aan minister van Werk, Joëlle Milquet. "Je suis soucieuse de lutter contre toute forme de mauvaise utilisation, voire de fraude, dans l’usage des titres-services. C’est dans cet esprit que nous avons instauré un plafond annuel de 750 titres-services par personne, ce qui correspond à une moyenne de 14-15 heures par semaine. Cette limite nous semble cohérente avec l’usage actuel autorisé des titres-services."

Naar boven

Op 6 maart 2007 vroeg ik minister Vanvelthoven in de Kamer om de terugverdieneffecten van de dienstencheques beter te berekenen en hiervoor een opdracht te geven aan de Nationale Bank. De berekeningen die door Idea Consult werden gemaakt, zijn namelijk wellicht onderschat. De minister was bereid de Nationale Bank te vragen om die studie uit te voeren om zo een nauwkeuriger beeld te krijgen van de terugverdieneffecten. Ik wilde weten wat de stand van zaken was.

 

Minister van Werk Milquet antwoordde: “Ik heb de FOD WASO gevraagd of zij op de hoogte waren van de bij de Nationale Bank bestelde studie over de terugverdieneffecten van de dienstencheques. Bij hun weten werd een dergelijke studie nooit besteld. Ik ben van oordeel dat het inderdaad nuttig zou zijn een gedetailleerde analyse van de winstmarges van de diverse dienstenchequeondernemingen te maken. Samen met de spreker ben ik van oordeel dat in het kader van dit onderzoek de kwaliteitsaspecten van de gecreëerde jobs zoveel mogelijk in aanmerking moeten worden genomen, evenals de geboden omkadering, de opleidingen die aan de werknemers worden voorgesteld en dergelijke. Ik heb mijn diensten de opdracht gegeven de best mogelijke manier uit te werken om dit te onderzoeken.”

Naar boven

Het creëren van tewerkstelling en het terugdringen van de werkloosheid staat al jaren op de politieke agenda. Om die doelstellingen te bereiken, werden heel wat maatregelen genomen die gericht zijn op bepaalde doelgroepen en waarvan bepaalde werkgevers gebruik kunnen maken (SINE, activa, …). Ik wilde weten of er al onderzoek is gebeurd naar het effect van die maatregelen op lange termijn.

 

Minister van Werk Milquet: “Momenteel beschikken we voor de verschillende tewerkstellingsmaatregelen ten gunste van doelgroepen in het kader van Activa en SINE over gegevens met betrekking tot het aantal begunstigden en de uitgaven, maar we beschikken niet over enige informatie over de effecten op langere termijn en meer bepaald na het beëindigen van de specifieke hulp. Om dit type effecten te meten moeten we specifieke onderzoeken organiseren, de begunstigden doorheen de tijd volgen en de resultaten vergelijken met die van een groep die niet dezelfde hulp kon genieten. Alleen op die manier kunnen de netto-effecten van de verschillende maatregelen op de tewerkstelling kunnen worden gemeten. Ten slotte herinner ik eraan dat in het regeerakkoord een vereenvoudiging van de banenplannen staat ingeschreven, een engagement dat ik ook in mijn algemene beleidsnota heb opgenomen. Ik sluit niet uit dat de KSZ zal worden gevraagd een studie in dit kader uit te voeren.”

Naar boven

De werkbonus is een forfaitaire vermindering van de persoonlijke bijdrage aan de sociale zekerheid voor contractuele werknemers met lage lonen. Wie een brutoloon heeft lager dan 1.283,91 euro, heeft dus recht op deze bonus, die maximaal 143 euro bedraagt. Binnen de lokale besturen, ook in de stad Antwerpen, vallen veel personeelsleden binnen de grensbedragen en komen dus in aanmerking voor de werkbonus. Het zijn vaak de laagste uitvoerende profielen die overuren moeten presteren, nachtwerk of weekendwerk, en daarvoor vergoedingen krijgen. Voor deze mensen betekent het laten uitbetalen van overuren dat zij een gedeelte van de werkbonus verliezen of er zelfs geen meer ontvangen. Dit pervers effect maakt dat het uitvoeren van noodzakelijke taken in overuren steeds moeilijker wordt. Ik stelde hierover een vraag om uitleg aan de minister van Werk.

De minister gaf toe dat er een probleem was met de uitbetaling van de overuren, aangezien het brutoloon wordt opgetrokken en een stuk van de werkbonus verloren gaat. De problematiek kan volgens de minister worden aangepakt door de sociale partners in het kader van het volgende IPA, gelijktijdig met de behandeling van de algemene problematiek aangaande overuren en de werkloosheidsvallen.

Naar boven

Sinds de wijziging van de asielprocedure bestaat er geen recht meer voor asielzoekers om te werken tijdens de duur van de procedure. Aangezien er op heden geen recht op werk bestaat voor asielzoekers, schendt de huidige Belgische regelgeving de opvangrichtlijn 2003/9 die tegen 6 februari 2005 diende omgezet te worden. De minister verklaarde recent dat een Koninklijk Besluit wordt voorbereid dat asielzoekers tijdens de duur van de asielprocedure zou toelaten om te werken.  Ik stelde een vraag om uitleg aan de minister van Werk.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

Artikel 9 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers bepaalt dat een koninklijk besluit de voorwaarden kan bepalen waarin de wet en de uitvoeringsbesluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers niet van toepassing zijn op vrijwilligers. Tot op heden is er nog geen koninklijk besluit in die zin verschenen.


Door het ontbreken van die wettelijke regeling zijn de bepalingen inzake de tewerkstelling van buitenlandse werknemers nog wel van toepassing op buitenlandse vrijwilligers en dat heeft ongewenste effecten op het terrein.

Heel wat organisaties kunnen dus sinds de goedkeuring van de vrijwilligerswet geen beroep meer doen op de buitenlandse legaal verblijvende vrijwilligers, die hierdoor in een illegale grijze zone terechtkomen.


Ik ondervroeg minister van Werk Josly Piette hierover. Zijn antwoord: "De arbeidsinspectie heeft altijd verklaard dat ze geen heksenjacht op de vrijwilligers wil openen. Het is de bedoeling dat de regels soepel worden toegepast."

Naar boven

Tijdens de onderhandelingen van het interprofessioneel akkoord 2001-2002 hebben de sociale partners afgesproken de verschillen tussen statuten arbeider - bediende te bestuderen en voor eind 2001 conclusies uit te werken die een duurzame oplossing zouden mogelijk maken. Omdat er zeer weinig vooruitgang kwam, werd in het interprofessioneel akkoord 2005-2006 bepaald dat een bijzondere commissie binnen de schoot van de Nationale Arbeidsraad conclusies zou formuleren voor einde 2005.

 

Minister van Werk Josly Piette antwoordde het volgende: "Tijdens het najaar 2007 is de expertencommissie tweemaal samengekomen, maar ze heeft vooralsnog geen suggesties inzake dat ontslagrecht geformuleerd. Er wordt geen resultaat verwacht vóór de sociale verkiezingen van 2008."

Naar boven

01/16/08

Innovatiepremie

Het systeem van de innovatiepremies werd ingevoerd in 2006. Sinds 1 januari 2006 wordt de premie vrijgesteld van belastingen en socialezekerheidsbijdragen. In het verleden heb ik, via een wetsvoorstel in de Kamer, ook een bijdrage geleverd tot dit systeem van vrijstelling. Na evaluatie werd de maatregel verlengd tot 31 december 2008, in uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008.

 

Uit het antwoord op de vraag die ik stelde aan de minister bleek dat er tot op 31 december 2007 165 ondernemingen voor een of meerdere aanvragen voor innovatiepremies van dat jaar een gunstige evaluatie gekregen hebben. De sectoren die gebruik maken van de maatregel, zijn meestal verbonden met de chemische nijverheid; de vervaardiging van machines en uitrusting, activiteiten inzake vastgoed, verhuur en diensten aan bedrijven; de metaalnijverheid en de vervaardiging van elektrische en elektronische uitrustingen. Zoals uit de statistieken van de aanvragen blijkt behoort 51,2%, dus meer dan de helft van de ondernemingen die in 2007 een aanvraag indienden, tot de categorie KMO's.

Naar boven

Met de wet houdende diverse arbeidsbepalingen van 3 juni 2007 is het wettelijk kader vastgelegd voor elektronische loonbrieven en arbeidscontracten. Vanaf 2 augustus 2007 kunnen werkgevers hun werknemers dus alle sociale documenten via elektronische weg bezorgen en ook arbeidsovereenkomsten kunnen voortaan op elektronische wijze worden gesloten en bewaard. Aangezien niet alle bedrijven en werknemers technologisch even ver staan en niet iedereen over een digitale identiteitskaart beschikt, wilde ik weten of een papieren contract dat door werkgever en werknemer ondertekend wordt, kan worden ingescand en elektronisch bewaard, zodat de documenten elektronisch raadpleegbaar zijn, onder meer in het kader van de sociale inspectie.

 

"Een gescande overeenkomst voldoet niet aan die veiligheidswaarborgen", volgens de minister van Werk Vanvelthoven. "Documenten die belangrijk zijn voor inspectiedoeleinden, zoals variabele deeltijdse uurroosters, of documenten met een te grote impact, zoals een aangetekend ontslag, werden op vraag van de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad buiten het toepassingsgebied van de reglementering gehouden, omdat zowel werkgevers als werknemers de risico’s te groot vonden. Onder meer op mijn aandringen is er echter een werkgroep opgestart met vertegenwoordigers van de schoonmaaksector en de inspectiediensten om te zoeken naar alternatieven voor de bekendmaking van de uurroosters in de schoonmaaksector."

Naar boven

04/24/07

Voorwaarden van arbeidskaart B en aankomstverklaring

Vorig jaar besliste de regering om de overgangsmaatregelen voor de toegang tot onze arbeidsmarkt van werknemers uit de nieuwe lidstaten van de EU te verlengen. Wel kon voor een aantal vacatures dat moeilijk kon worden ingevuld, een versnelde en eenvoudige procedure voor het verkrijgen van de arbeidskaart B worden ingevoerd. Wel kon voor een aantal vacatures dat moeilijk kon worden ingevuld, een versnelde en eenvoudige procedure voor het verkrijgen van de arbeidskaart B worden ingevoerd. Het was en is ondenkbaar om mensen die illegaal in ons land verblijven, zomaar een arbeidskaart te geven. Ik stelde de vraag aan de minister.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

04/18/07

Ontslagen Opel

Iedereen is met stomheid geslagen nu we gehoord hebben dat General Motors heeft beslist om geen nieuw model aan de Opelfabriek in Antwerpen toe te kennen. 1.400 werknemers zouden op het einde van dit jaar moeten worden ontslagen. Dat treft henzelf en uiteraard ook hun gezinnen. Ook de vele toeleveringsbedrijven van Opel zullen ongetwijfeld het effect gevoelen. Het is een verschrikkelijke zaak voor de werknemers. Ik wilde weten in hoeverre de regering op de hoogte was en welke maatregelen zij wil nemen.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

03/06/07

Eenmalige innovatiepremies

Het systeem van de vrijstelling van sociale bijdragen van innovatiepremies was ondertussen bijna een jaar in werking. Het was de bedoeling het systeem te evalueren om te zien of wij het zouden voortzetten.

 

De minister gaf als antwoord op mijn mondelinge vraag enkele concrete cijfers: "Tussen 1 januari 2006 en 25 januari 2007 1.143 dossiers ingediend bij de FOD Economie, waarvan 97% goedgekeurd werd voor een totaal aantal van 243 ondernemingen. Het middelmatige succes van de maatregel is te wijten aan het feit dat het een nieuwe maatregel is en aan de tijd die de ondernemingen nodig hebben om een dossier op te stellen."

 

Lees hier het verslag.

 

Naar boven

03/05/07

Terugverdieneffecten dienstencheques

We kregen in april 2006 een rapport van de evaluatie die werd gemaakt door IDEA Consult die berekende dat er terugverdieneffecten waren in verband met de dienstencheques. Ze zeiden dat er terugverdieneffecten waren dankzij de besparingen in de uitkeringen ten gevolge van de tewerkstelling van de deelnemende uitkeringsgerechtigden. Er zijn ook meeropbrengsten uit de sociale bijdragen en de personenbelasting. Wij denken echter dat dit een onderschatting is van de terugverdieneffecten.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

01/17/07

Uitvoeringsbesluiten van de antidiscriminatiewet

Die wet vermeldt zeer uitdrukkelijk dat via praktijktesten kan worden aangetoond of er sprake is van discriminatie. Om de praktijktesten op het terrein mogelijk te maken, is een KB nodig. Vandaag, zoveel jaar later, is er nog steeds geen KB ter beschikking. De paarse partijen geraken het niet eens, zodat de eerste minister verplicht is een wit konijn uit zijn hoed te toveren.

 

Het is zeker niet de eerste keer dat hierover in het Parlement vragen worden gesteld. In 2004, 2005, 2006 tot zelfs een maand geleden naar aanleiding van de bespreking van de beleidsbrief heb ik minister Dupont steeds opnieuw gevraagd naar de reden voor het uitblijven van het KB. Onze vraag waarom er nog steeds geen praktijktesten zijn, is dus zeker niet nieuw.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

11/20/06

Evaluatie innovatiepremies

Werkgevers kunnen hun werknemers die innoverende voorstellen lanceren, belonen met een innovatiepremie. Deze innovatiepremie kan, onder strikte voorwaarden, vrijgesteld worden van socialezekerheidsbijdragen en belastingen. De vrijstelling geldt in principe voor één jaar (2006).

 

"638 werknemers uit 123 bedrijven hadden recht op een premie. Dat resulteerde in een totaalbedrag van 511.857,78 euro", antwoordde de minister op mijn mondelinge vraag.

 

Lees hier het verslag.

 

 

Naar boven

05/01/06

Administratieve vereenvoudiging - VOKA-rapport

Mijn vraag handelt over een recente Voka-studie van april 2006 waarin een hele reeks administratieve vereenvoudigingen voor ondernemers op verschillende domeinen wordt voorgesteld, niet alleen inzake werkgelegenheid, maar ook op dit specifieke vlak. Zij vragen administratieve vereenvoudiging op drie manieren: schrapping van een aantal documenten, het digitaliseren en informatiseren van bepaalde documenten en het verbeteren van de werking.

 

Op het vlak van werkgelegenheid stelt het Voka voor de volgende elementen te schrappen: het jaarlijks verslag van de arbeidsgeneesheer, de mededeling van de overuren aan de sociale inspectie, het jaarlijks opstellen van de sociale balans, de verklaring op eer van de werknemer over de tenlasteneming van kinderen, het vijf jaar bijhouden van de variabele deeltijdse werkroosters en de driejaarlijkse woon-werkenquête.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

02/15/06

Toegang en controle van buitenlandse werknemers

Ons land heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het vrij verkeer van werknemers uit de Europese Unie te beperken. De huidige regeling belet evenwel niet dat er vele misbruiken zijn. Daarom enkele voorstellen om beter in te spelen op de huidige situatie.

  1. de Dimona-aangifte wordt uitgebreid naar buitenlandse werknemers van buitenlandse werkgevers, die onder een buitenlandse sociale zekerheid vallen;
  2. de meldingsplicht voor zelfstandigen die in ons land werk komen verrichten
  3. Het optrekken van de boetes voor een aantal overtredingen. Sommige boetes schrikken immers nauwelijks af omdat hun bedrag te klein is in vergelijking met de grote opbrengsten die fraude kan genereren.
  4. De versoepeling van de toekenning van arbeidsvergunningen zal ervoor zorgen dat werkgevers minder snel hun toevlucht zullen nemen tot andere legale en illegale constructies voor de opvulling van knelpuntberoepen.
  5. Tenslotte worden gebruikers ook aansprakelijk gemaakt voor de verplichtingen inzake fiscaliteit, sociale zekerheid en arbeidsrecht van hun onderaannemers die met buitenlandse werknemers werken.

Lees hier het wetsvoorstel.

Naar boven

01/23/06

Uitvoeringsbesluiten van de antidiscriminatiewet

Discriminatie druist écht in tegen de mensenrechten en de fundamentele beginselen van een democratie. Dat is evident. De wet is er, maar de uitvoeringsbesluiten zijn er nog niet. Het koninklijk besluit laat op zich wachten. Ik weet dat het geen evidente zaak is, ook politiek gezien niet, maar de minister werkte er ondertussen al bijna twee jaar aan. Ik denk dat het uiteindelijk wel tijd wordt om een beslissing te nemen, in welke zin dan ook.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

01/11/06

Invoering van quota voor allochtonen

Quota voor allochtonen of niet? Kunnen we bedrijven verplichten om allochtonen in dienst te nemen? Hoeveel allochtonen zijn er bij de overheid? Vast staat dat het werkloosheidscijfer zorgwekkend hoog is en dat er dringend maatregelen nodig zijn. Op 12 januari ondervroeg ik minister van werk Van Velthoven in de plenaire vergadering van het parlement over zijn standpunt over quota en tewerkstellingsinitiatieven voor migranten.

 

Werkloosheidsgraad bij de autochtonen in België ligt op 7,4 procent en bij de allochtonen op 31,5 procent. Het gemiddelde van Europa is 17,3 procent bij de allochtonen.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

06/06/06

Opvolging werkzoekenden

De evaluatie van de procedure voor opvolging van de werkzoekenden was oorspronkelijk gepland een jaar na de opname van de groep van 40-50-jarigen, dus na juli 2007. Waarom nu al niet een aantal aanpassingen doen die ervoor zorgen dat het vlotter gaat ?  Er gaan nu al stemmen op om de procedure hier en daar bij te sturen, nog voor de groep van 30-40-jarigen wordt opgenomen in de controleprocedure. Is de minister bereid om rekening te houden met bepaalde bemerkingen en suggesties die de mensen op het terrein geven ? Ik stelde de minister een mondelinge vraag.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

05/30/05

Afschaffing stempelcontrole

Eerder liet de minister weten dat de in de interministeriële conferentie afgesproken deadline van 1 oktober misschien niet gehaald zou kunnen worden. Ook de RVA stelde voor om de afschaffing pas vanaf 15 december uit te voeren.

 

Belangrijkste struikelblok was de verzameling van de statistieken nadien. Daartoe werd gewerkt door de arbeidsbemiddelingsdiensten en de RVA gewerkt aan software die moet toelaten uit de drie bestaande gegevensstromen  - inschrijving van werkzoekenden in de Gewesten, Dimona-aangiften over begin en einde van tewerkstelling en betaalgegevens van de RVA - de correcte statistieken te distilleren.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

05/09/05

Evaluatie van de maatregel over herstructureringen

Het Koninklijk Besluit van 16 juli 2004 tot bevordering van de tewerkstelling van werknemers ontslagen in het kader van herstructureringen gaf uitvoering aan de wens van de werkgelegenheidsconferentie van 2003 om werknemers die in het kader van een herstructurering werden ontslagen, meer kansen te geven op een nieuwe job. Die wens was het gevolg van een reeks dramatische herstructureringen, waaronder die van Ford Genk.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

05/02/05

Werkgroep migranten

De tewerkstelling bij allochtonen is veel lager dan die van autochtonen. Verschillende studies hebben uitgewezen dat het om significante verschillen gaat. In een eerdere mondelinge vraag aan de minister op 16 februari (CRIV 51 COM 500) antwoordde de minister dat er eind maart of begin april een soort campagneplan zou komen van de werkgroep die zich bezighoudt met diversiteit. In dat campagneplan zou een planning worden opgesteld met concrete maatregelen en te ondernemen acties. In de media is er sprake van een bedrijf dat allochtonen niet wil aannemen als werknemer. De werkgever heeft daarover enkele markante uitspraken gedaan. Ik wilde weten wat er in dat campagneplan staat en ondervroeg hierover de minister.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

04/27/05

Stappenplan afschaffing stempelcontrole

Op 14 januari stelde ik de minister een vraag over de afschaffing van de gemeentelijke stempelcontrole. Hij antwoordde toen dat een alternatief voor de stempelcontrole zou kunnen zijn dat werkzoekenden regelmatig contact moeten hebben met bemiddelingsdiensten. Maar hij wilde niet noodzakelijk een koppeling maken tussen de afschaffing van de stempelcontrole en de geplande intensifiëring van de begeleiding door de Gewesten. Medio februari zou de minister dan een stappenplan voorstellen waarin de stappen naar de afschaffing van de stempelcontrole zouden worden afgesproken. Ik stelde de vraag aan de minister.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

04/25/05

Wet op de havenarbeid

Op 17 januari van dit jaar formuleerde de regering het Belgische standpunt inzake de nieuwe havenrichtlijn. Dit standpunt hield in dat België niet tegen een reglementering op het vlak van dienstverlening in de havens gekant is, maar dat de nationale erkenning van havenarbeiders en de organisatie van de havenarbeiders behouden moet blijven.

Op 18 januari bepaalden de sociale partners van het havenbedrijf hun positie ten aanzien van de tekst van de Belgische overheid. Zij wilden dat de tekst veel duidelijker zou zijn over de afkeer van België ten aanzien van zelfafhandeling, daar dit onvoldoende uit de regeringstekst bleek. Zij stelden ook voor de conclusie van de tekst te herformuleren tot een duidelijkere stellingname dat de huidige tekst van PortPackage II onaanvaardbaar is. Ik legde dit voor aan de minister.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

04/25/05

Kringloopfonds - sociale economie

Tussen 21 mei en 20 juni 2003 werd een kleine 75 miljoen euro opgehaald door het Kringloopfonds, ter financiering van projecten in de sociale economie en conventionele ethische beleggingen. Met betrekking tot de werking van dit fonds wilde ik de Staatssecretaris interpelleren. Welke middelen zijn er precies, wat was de extra (eenmalige of recurrente) inbreng van de regering, volgens welke criteria worden deze verdeeld, hoeveel geld werd reeds besteed en aan welke projecten ?

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

04/20/05

Sociaal akkoord non-profit

Bij de openbare werkgevers uit de non profit is commotie ontstaan over de financiering van het sociaal akkoord in de non profit. De openbare ziekenhuizen noemen sommige aspecten van het sociaal akkoord onuitvoerbaar en wijten dit aan hun afwezigheid op het overleg. De lokale openbare werkgevers zeggen geen antwoord te hebben gekregen op hun schrijven van 17 maart aan de federale regering. De grootste zorg van de werkgevers is dat de regering niet met voldoende geld over de brug zal komen voor de financiering van het akkoord, waardoor de openbare werkgevers zelf minstens een deel van de bijkomende lasten zullen moeten dragen. Ik vroeg de minister naar zijn mening hierover.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

03/14/05

Dienstencheques: de gecreëerde bijkomende jobs

In 2004 hebben 10.000 werknemers 4,72 miljoen uur gewerkt in het kader van de dienstencheques. Dit komt neer op minder dan 12 uur per week per werknemer. We kunnen dus eigenlijk niet stellen dat er 10.000 jobs zijn bijgekomen. Hoeveel van deze 10.000 werknemers full-time en hoeveel er half-time, of minstens half time, als werknemer aan de slag zijn ? Ik stelde de vraag aan de minister.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

03/16/05

Wetsvoorstel: Suggestiepremie vrijstellen van lasten

In heel wat grote (industriële) bedrijven neemt men initiatieven om werknemers beter te betrekken en hen aan te moedigen concrete verbeteringsvoorstellen voor het bedrijf in te dienen. Deze worden dan beloond met 'sugggestiepremies'.

 

Zo bijvoorbeeld werden in 2003 bij een Belgisch autoassemblagebedrijf (Opel) niet minder dan 14 353 verbeteringsvoorstellen ingediend door de werknemers. Daarvan werden er 10 449 of 78,2% met een premie beloond. De premie bedraagt tussen de 7 en de 12 400 euro, afhankelijk van de gerealiseerde besparingen. Iedere werknemer diende gemiddeld 2,9 voorstellen in. Het totale bedrag aan netto-premies bedroeg 343 000 euro. Maar iedere euro netto-premie kostte het bedrijf door fiscale en parafiscale lasten liefst 3,24 keer zoveel. 

 

Lees hier het wetsvoorstel.

Naar boven

02/15/05

Anonieme rekrutering openbaar ambt De Post - NMBS

Het federaal openbaar ambt is een instelling die de principes van een vrije, democratische en wereldgerichte maatschappij moet naleven. Uit de realiteit blijkt echter dat bepaalde groepen van de bevolking de facto uitgesloten blijven van bepaalde categorieën van openbare functies.

 

In de strijd tegen discriminatie tijdens het aanwervingsproces zal het selectiebureau Selor in de toekomst contractuele ambtenaren anoniem rekruteren. Voor statutaire ambtenaren die aangeworven worden na een examen bij het selectiebureau is dat nu reeds het geval.

 

In de commissie binnenlandse zaken antwoordde minister Dupont op een vraag over de anonieme rekrutering dat de overheidsbedrijven NMBS en De Post niet worden meegerekend in de aantallen van het openbaar ambt en de aantallen tewerkgestelde vreemdelingen bij de overheid.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

02/15/05

Wijziging fonds sluiting ondernemingen

Het recent gesloten interprofessioneel akkoord bevat onder meer de vraag om het toepassingsgebied van de Wet betreffende de sluiting van ondernemingen geleidelijk uit te breiden naar werknemers van kleinere ondernemingen. De huidige regeling voorziet dat de betrokken werknemers een anciënniteit van 1 jaar moeten hebben en een contract van onbepaalde duur alvorens zij aanspraak kunnen maken op een sluitingsvergoeding. Vele tijdelijke werknemers hebben soms een anciënniteit van langer dan één jaar op het ogenblik van de sluiting van de onderneming. Toch maken zij dan geen aanspraak op de sluitingsvergoeding. Ik legde dit voor aan de bevoegde minister.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

02/15/05

Werkgroep migranten

Om de participatie van risicogroepen te verhogen werd er een werkgroep migranten opgericht. Buitenlanders uit de EU en vooral Belgen met een allochtone afkomst zijn ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt en ook de werkgelegenheid van gehandicapten laat nog veel te wens over. Er moet getracht worden de werkzaamheidsgraad op te trekken. De overheid heeft hierin volgens mij een voorbeeldfunctie te vervullen, want in een eerdere vraag bleek dat van de 80.000 federale ambtenaren er slechts 937 gehandicapten en 247 niet-Belgische Europeanen zijn, ofwel 0,3%.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

01/25/05

Anonieme rekrutering openbaar ambt

In de strijd tegen discriminatie tijdens het aanwervingsproces zal het selectiebureau Selor in de toekomst contractuele ambtenaren anoniem rekruteren. Voor statutaire ambtenaren die aangeworven worden na een examen bij het selectiebureau is dat nu reeds het geval. De nieuwe maatregel is volgens de minister nodig omdat de overheid het voorbeeld moet geven in de strijd tegen discriminatie op de werkvloer.

 

Uit studies van de VDAB blijkt dat het dragen van een vreemde naam een serieuze belemmering kan vormen voor het vinden van een baan. Naast enkele objectief te verklaren nadelen, stelt men ook vast dat voor allochtonen met hetzelfde studieniveau als etnisch E.U.'ers de aansluiting met de arbeidsmarkt moeizamer verloopt. 

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

11/22/04

Startbanen voor risicogroepen

Door het KB van 3 mei 2003 tellen bepaalde groepen jongeren dubbel voor de berekening van de 3%-verplichting. Het gaat om jongeren van buitenlandse afkomst die al dan niet een bruggepensioneerde vervangen en om gehandicapte jongeren. Deze wijziging kwam er op vraag van de sociale partners ter gelegenheid van hun vorige interprofessioneel akkoord.  Ik wilde van de minister weten hoe succesvol deze maatregel is geweest.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

04/21/04

Van PWA naar Dienstenonderneming

De verandering van PWA naar dienstenonderneming zorgt voor heel wat problemen.  Er is pas sinds september een vademecum om deze omschakeling te begeleiden. Er was een opleiding voor PWA-beambten beloofd. In september was die nog altijd niet opgestart. Ook zou het beter zijn hier ook de beheerders bij te betrekken, zij zijn de eigenlijke bedrijfsleiders. De opleiding zou ook traag verlopen, slechts 12 cursisten per keer. Het dreigt dus lang te duren vooraleer iedereen de opleiding gekregen heeft.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

11/08/04

Ontslagen bij Opel en Volkswagen

Op 14 oktober werd bekend dat bij Opel Antwerpen 300 banen verdwijnen. Eerder vernamen we reeds dat bij Volkswagen in Vorst 200 banen op de tocht staan, en dat er 400 anderen bij andere bedrijven in het toeleveringspark tewerkgesteld zullen worden. Die 200 zou nog een onderschatting kunnen blijken. Na het drama in Ford Genk en deze nieuwe ontslagen, blijft enkel Volvo Gent over dat niet in een afslankingsscenario zit. Voor de betrokken werknemers is dit uiteraard een persoonlijk en financieel drama. De maatregel inzake loonkostvermindering bij heraanwerving van bij een herstructurering ontslagen werknemers kan voor een aantal van hen van toepassing zijn. Hiervoor is het echter nodig dat er een tewerkstellingscel wordt opgericht.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

10/18/04

Opvolging werkzoekenden

In oktober vinden de eerste opvolgingsgesprekken met werklozen plaats in het kader van de nieuwe opvolgingsprocedure. Er zouden 120 facilitatoren worden aangeworven om deze opvolgingsgesprekken uit te voeren. Bij de beoordeling van de inspanningen van de werkzoekende moet rekening worden gehouden, volgens het nieuwe artikel 59 quater van het werkloosheidsbesluit, met de leeftijd, het opleidingsniveau, de bekwaamheden, de sociale en familiale situatie, de verplaatsingsmogelijkheden en mogelijke elementen van discriminatie, en met de toestand van de arbeidsmarkt in de betrokken regio. Dit is een zeer cruciale passage, die afhankelijk van de toepassing ervan, zal bepalen of de controle effectief tot resultaten leidt.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

09/27/04

Werkgroep migranten

Buitenlanders uit de EU en vooral Belgen met een allochtone afkomst zijn ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt en ook de werkgelegenheid van gehandicapten laat nog veel te wens over. Om de participatie van deze risicogroepen te verhogen, werden er maatregelen aangekondigd op de werkgelegenheidsconferentie in Gembloux. Er zou een werkgroep kansgroepen worden opgericht onder leiding van de minsters van Werk en Gelijke Kansen, teneinde de concrete uitwerking van initiatieven van zowel de federale overheid, de sociale partners als van de deelstaten te onderzoeken. Toen ik daarover de minister ondervroeg in de commissie (commissie sociale zaken 11 februari 2004), was de werkgroep echter nog niet samengekomen.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

09/27/04

Wet op de havenarbeid

Nadat het Europees parlement erin geslaagd was om de havenrichtlijn van Europees Commissaris de Palacio zeer fundamenteel bij te sturen, onderneemt zij opnieuw een poging om de liberalisering van de havenarbeid erdoor te drukken.  De kwestie is brandend actueel omdat het punt deze week op de agenda gestaan heeft van de Europese Commissie. Omtrent deze richtlijn bestaat een grote ongerustheid bij de havenarbeiders, zeker ook hier bij ons in de Vlaamse havens.  Het gevaar voor sociale dumping is immers reëel, en deze zelfafhandeling is toch ook niet zonder veiligheidsrisico's.  En er is maar weinig nodig om de vlam in de pan te laten slaan waardoor een aantal havens lamgelegd kunnen worden. Ik vroeg de minister naar zijn mening.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

09/05/04

Wetsvoorstel: Openbaar ambt moet toegankelijk zijn voor niet-Belgen

Het openbaar ambt is momenteel enkel toegankelijk voor Belgen.  Dit wetsvoorstel wil de aanwerving van niet-Belgen in overheidsdiensten bevorderen.  Om het echter mogelijk te maken dat niet-Belgen kunnen worden aangenomen, moet artikel 10 van onze Grondwet worden aangepast, volgens de Raad van State.

 

Ik ben ervan overtuigd dat een goede samenleving maar tot stand kan komen wanneer racisme, onverdraagzaamheid en discriminatie een halt wordt toegeroepen. Dit kan het best verzekerd worden door de gelijkheid in de Grondwet in te schrijven.

 

In de publieke diensten zijn 9 à 11% van de Belgen aan het werk, tegenover 3% van alle niet-EU?ers in het onderwijs en 1% van hen in het openbaar bestuur. Uit een antwoord van de minister van Ambtenarenzaken op een mondelinge vraag blijkt dat 247 van de 80.000 federale ambtenaren een niet-Belgische EU-nationaliteit hebben, of 0,3%, terwijl hun aandeel in de bevolking 6,5% bedraagt.

 

Lees hier het wetsvoorstel.

Naar boven

07/13/04

Wet op de havenarbeid

Op 20 november 2003 verwierp het Europees Parlement de nieuwe havenrichtlijn. Terecht reageerden nagenoeg alle politici uit ons land hier verheugd op. Afgelopen zaterdag verklaarde de Commissaris van Transport, Loyola de Palacio, dat zij werkt aan een nieuwe versie van haar havenrichtlijn, die het laden en lossen in Europese havens zou liberaliseren. Mogelijk zou deze nieuwe richtlijn nog voor het aantreden van de nieuwe commissie op 1 november worden behandeld door de Commissie.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

06/01/04

Opvolging werkzoekenden

In Gembloux werd het nieuwe plan voorgesteld dat de beschikbaarheid van de werkzoekenden moet controleren en dat stapsgewijs zal worden ingevoerd. De eerste fase zou lopen tot 1 juli 2005. Volgens berichten in de krant zullen in die eerste fase 90.000 jonge werkzoekenden worden opgeroepen. In totaal zouden er tegen 2007 250.000 ipv 210.000 werkzoekenden op hun beschikbaarheid worden gecontroleerd. Ik ondervroeg hierover de bevoegde minister.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

03/23/04

Paritair comité PWA

Er bestaat op het terrein wat onduidelijkheid over het paritair comité waartoe een PWA die zich omvormt tot dienstenonderneming toe behoort. Bovendien is er de vraag onder welk paritair comité een onderneming zoals een strijkatelier die door het PWA maar ook door andere partners wordt opgericht, toe behoort.

Het principe is duidelijk: het paritair comité waaronder een onderneming oorspronkelijk valt, is bevoegd, indien het om een nevenactiviteit gaat, tenzij het een sui-generis afdeling van een uitzendkantoor gaat of indien de werkgever onder een niet-werkend paritair comité valt, dan is volgens het KB van 20 januari 2004 paritair comité 322.1 bevoegd. Bij de PWA's bestaat dus enige verwarring onder welke categorie zij vallen. Ik vroeg de minister om hierover duidelijkheid te scheppen.

 

Lees hier het verslag. 

Naar boven

02/17/04

Dienstencheques: toegelaten activiteiten

In de praktijk komt het erop neer dat een beurtrol wordt afgesproken voor de schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimtes. Wanneer een bewoner zijn schoonmaakbeurt wil 'uitbesteden' aan een werknemer die hij met dienstencheques wil betalen, dan blijkt dit niet te kunnen. Een ander probleem inzake het toepassingsgebied van de dienstencheques kan zich stellen wanneer de deelstaten ook kinderopvang aan huis toevoegen aan de activiteiten die met dienstencheques kunnen worden betaald.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

06/22/08

Vertegenwoordiging risicogroepen

In een recente oproep van de minister om fundamentele ingrepen te realiseren m.b.t. de arbeidsmarkt en de vergrijzing stelt samen met minister Vande Lanotte dat er een probleem is inzake de tewerkstelling van allochtonen. Van de niet-Europese bevolking is in België slechts 30,7% aan het werk, terwijl het Europese gemiddelde 52,6% bedraagt. Op federaal vlak maakten de sociale partners afspraken, namelijk door op de werkgelegenheidsconferentie te vragen dat de ondernemingen de 0,10% voor risicogroepen in het bijzonder zouden bestemmen voor oudere werknemers, laaggeschoolden, gehandicapten en allochtonen.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

04/20/04

Vertegenwoordiging risicogroepen bij de overheid

We kunnen ervan uitgaan dat ook buitenlanders uit de EU en vooral Belgen met een allochtone afkomst slecht vertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt. Ook de werkgelegenheid van gehandicapte personen laat nog veel te wensen over.  Uiteraard is het belangrijk om een analyse van de oorzaken te maken. Daarom zijn cijfers over deze problematiek nuttig. Eén van de vragen die zich stelt is of de overheid zelf voldoende inspanningen doet om deze mensen een kans te geven. Voor de gehandicapte personen bestaat zelfs een quotum van 3%, dat wellicht niet wordt gehaald.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

01/13/04

Afschaffing stempelcontrole

Het regeerakkoord voorziet in de afschaffing van de stempelcontrole, zoals die vandaag geregeld is door het KB van 25 november 1991 en het Ministerieel Besluit van 26 november 26 november 1991. Deze vorm van controle zou in samenspraak met de Gewesten worden vervangen door een meer actieve arbeidsbemiddeling en begeleiding van de werklozen. In het kader van de werkgelegenheidsconferentie werden hierover reeds afspraken gemaakt. De invoering van het nieuwe stelsel zou de afschaffing van artikel 80 met zich meebrengen. Ik ondervroeg hierover de minister.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

12/16/03

Slapende nachten

Reeds talrijke malen werd getracht het probleem van de slapende nachten in het paritair subcomité 319.01 voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten van de Vlaamse Gemeenschap op te lossen. In die sector worden de uren van werknemers die acht uur inslapen voor drie uur geteld en betaald.  Voor elk uur nachtdienst dat wordt toegekend, is een toeslag voorzien van 20% van het bruto-uurloon. De toeslagen voor nachtdienst kunnen maximaal 10% van het bruto maandloon bedragen. Het probleem is dat de bestaande regeling niet in overeenstemming is met de arbeidswet. Die wet bepaalt welke uren als arbeidstijd moeten worden geteld, en dat is weer belangrijk voor de telling van de maximumprestatie van 11 uur per dag, voor de berekening van overuren enzovoort.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

10/06/03

Resulaten outplacement bij Renault en Sabena

Na de collectieve ontslagen bij Sabena en Renault Vilvoorde werd telkens gezocht naar een geschikt outplacementinstrument. In beide gevallen werd een tewerkstellingscel opgericht om de ontslagen werknemers te begeleiden bij hun zoektocht naar een nieuwe job.  Wellicht is het aan te raden dit initiatief te herhalen na het nakend collectief ontslag bij Ford Genk. Toch lijkt het ons aangewezen om de resultaten van het outplacement bij Sabena en Renault eerst te evalueren.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven