archief - volksgezondheid

01-01-2010

rookverbod

10/18/10

Ook 65-plussers moeten met een regering van lopende zaken kunnen blijven verder lopen

10 Jaar geleden had Rita een zwaar ongeval. Bij een brand moest zij uit een raam springen waardoor ze een blijvende handicap opliep aan haar voet. Sindsdien moet zij op maat gemaakte orthopedische schoenen dragen. Deze kosten maar liefst 600 € per paar. Gelukkig kan zij rekenen op een tussenkomst van de mutualiteit waardoor het zij het grootste deel van de kosten kan recupereren. Tot nu toe had Rita recht op één paar op maat gemaakte schoenen per jaar. Maar sinds kort, nadat zij 65 werd, had zij plots nog maar recht op één paar op maat gemaakte schoenen om de twee jaar. Een grote achteruitgang voor haar. Mensen als Rita - en ook mensen met een aangeboren handicap - dragen deze speciale schoenen van ’s morgens tot ’s avonds omdat zij geen gewone schoenen of pantoffels kunnen dragen. Daarnaast is het om gezondheidsredenen ook aanbevolen om steeds actief te blijven, ook na de leeftijd van 65.

Vandaag ondervroeg CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri de bevoegde minister Onkelinx in de Kamercommissie Volksgezondheid. Ze drong er bij de minister op aan om ervoor te zorgen dat 65-plussers ook in een regering van lopende zaken kunnen blijven verder lopen. De minister bevestigde dat zij door de budgettaire context in het verleden gedwongen werd om bepaalde keuzes te maken. Voor 2010 kende zij echter 500.000 € extra middelen toe aan de sector, bovenop de bestaande middelen. De overeenkomstencommissie Orthopedisten-Verzekeringsinstellingen stelt momenteel een lijst op van prioriteiten. Eén van de voorstellen van de commissie bestaat erin de leeftijdsgrens te verhogen om beter te beantwoorden aan de behoeften van de patiënten die ook na hun 65ste nog actief blijven.

Dus ook 65-plussers zoals Rita zullen binnenkort opnieuw recht hebben op 1 paar op maat gemaakte orthopedische schoenen per jaar.

Naar boven

10/06/10

Vondeling in Gent heropent debat over discreet bevallen

Nadat gisteren in Gent een baby te vondeling werd gelegd, wordt in verschillende media het debat omtrent het discreet of anoniem bevallen opnieuw gevoerd. In 2008 diende ik, samen met Sabine de Bethune een wetsvoorstel in dat hieraan tegemoet moet komen. Wij pleiten voor de zogenaamde discrete bevalling waarbij vooraf met de moeder wordt afgesproken dat ze haar baby onmiddelijk na de bevalling zal afstaan voor adoptie.

In dat systeem worden de gegevens van de moeder discreet bewaard door de centrale adoptieautoriteiten. Die spelen brievenbus tussen moeder en kind dat later toch contact wil opnemen, om het even om welke reden. Weigert de moeder dit, dan is het aan de rechter om de knoop door te hakken. Ook de rechten van de vader worden op die manier beschermd.

 

 

Naar boven

01/12/10

Uitbreiding systeem sociale derde betaler kan veel ellende voorkomen

De gelijke toegang tot gezondheidszorg is een basisrecht. Maar door de soms hoog oplopende facturen komt dit recht steeds meer in het gedrang voor een groot aantal mensen. Vooral diegenen met een laag loon of een beperkte uitkering en heel wat chronisch zieken komen in moeilijkheden. Het voorschieten van de kosten voor de eerstelijnszorg blijkt dan zo'n hoge drempel dat bepaalde behandelingen worden uit- of zelfs afgesteld waardoor grotere en soms blijvende gezondheidsschade dreigt. En uiteindelijk zowel voor de patiënt als de overheid de kosten verder oplopen. Het systeem van de sociale derde betaler biedt een uitweg uit deze vicieuze cirkel. Ik krijg in de Senaat brede steun voor mijn voorstel in die zin. Ik vraag Minister Onkelinx om alvast een pilootproject te lanceren.

 

Het systeem van de derde betaler zorgt ervoor dat de patiënt geen grote som meer moet voorschieten: de patiënt betaalt enkel het remgeld en de verzekeringsinstelling keert het vereiste bedrag rechtstreeks uit aan de zorgverlener. Het huidige systeem is echter erg ingewikkeld met een aantal verplichte toepassingsgevallen, een paar verboden en ook nog facultatieve toepassingen. Verboden gevallen van de derdebetalersregeling voor huisartsen zijn bijvoorbeeld raadplegingen, huisbezoeken en adviezen.

 

Op deze verboden gevallen bestaat een uitzondering. Die wordt toegestaan met de bedoeling de toegang tot de verzorging niet te verhinderen voor personen voor wie de voorafbetaling van de kosten een obstakel vormt. Dit wordt dan de sociale derde betaler genoemd. Dit systeem wordt niet zo vaak toegepast omdat het kampt met de nodige obstakels, zoals de administratieve overlast, het stigma dat op de patiënt rust die zelf het initiatief moet nemen en die afhangt van de willekeur van de zorgverlener die de toepassing ervan kan weigeren. Zowel vanuit de hoek van de zorgverleners, ziekenfondsen als patiënten zijn kritische reacties te horen op het huidige systeem.

 

Daarom heb ik een initiatief genomen om dit systeem beter op punt te laten stellen en ook uit te breiden en dit via een project te lanceren door Minister Onkelinx. Het is de bedoeling om alle betrokken partijen samen te brengen, van huisartsen over tandartsen en (patiënten)verenigingen tot mutualiteiten.

 

Bedoeling is vooral het systeem van de sociale derde betaler uit te breiden naar bepaalde doelgroepen die er een automatisch recht moeten op krijgen. Denken we bijvoorbeeld aan rechthebbenden van OMNIO, de verhoogde tegemoetkoming, het zorgforfait en personen die recht hebben op financiële hulp wegens een handicap, of ook aan chronisch zieken. De problemen waarmee de zorgverlener tot nu toe geconfronteerd werd, moeten in dit project ook worden aangepakt.

Er is nood aan een administratief eenvoudig en transparant systeem zodat de patiënt niet langer keer op keer zelf de vraag naar de toepassing van de sociale derde betaler moet vragen, maar dat dit automatisch wordt toegekend via vermelding op SIS-kaart of ziekenfondsklever. De communicatie moet zoveel mogelijk via elektronische weg gebeuren. De betaling door de verzekeringsinstelling aan de zorgverlener dient zo snel mogelijk te verlopen.

 

Het project moet na afloop uiteraard worden geëvalueerd, waarna de wetgeving definitief kan worden aangepast en overal worden toegepast.

 

Vorige week kreeg ik voor mijn resolutie brede steun in de Senaatscommissie Sociale Zaken. Naar alle verwachting zal dit ook morgen het geval zijn bij de definitieve stemming in de plenaire vergadering.

 

Dit voorstel komt ook tegemoet aan een van de eisen die Welzijnszorg vorig jaar formuleerde in het kader van haar campagne "Armoede schaadt de gezondheid"  en die door ruim 100.000 mensen werd ondertekend.

 

Lees hier de tekst van mijn resolutie.

Lees hier het artikel uit 'De Huisarts'.

Naar boven

12/15/09

Afschaffing kamersupplementen tweepersoonskamers

In de Senaat keurden we onlangs de programmawet goed. Daarin wordt de afschaffing doorgevoerd van kamersupplementen van tweepersoonskamers in ziekenhuizen. Dit juichen we toe, de afschaffing van deze supplementen is zeker een goede zaak.

De kans bestaat nu wel dat het wegvallen van de kamersupplementen zal worden gecompenseerd door een eventuele verhoging van de honorariumsupplementen, of dat dit er toe zal leiden dat nog meer artsen zich niet meer zullen conventioneren (geconventioneerde artsen mogen enkel ereloonsupplementen aanrekenen indien men verblijft in een eenpersoonskamer). Een volgende stap nu is dan ook de beperking van de honorariumsupplementen. Daarom vestig ik de nadruk op mijn wetsvoorstel dan ook een verbod beoogt op het aanrekenen van honorariumsupplementen door niet-geconventioneerde artsen bij een verblijf in een twee- of meerpersoonskamer. Ik ben van plan dit wetsvoorstel dan ook snel te agenderen in de Senaatscommissie Sociale Zaken.

Naar boven

12/16/09

Hoe ver staat het met de maatregelen tegen anorexia?

In juli 2008 werd door de commissie voor de Sociale Aangelegenheden van de Senaat een resolutie goedgekeurd ter bestrijding van anorexia.
Aan de minister werden tal van maatregelen gevraagd die ze in samenwerking met de deelgebieden zou moeten uitwerken.
Ik ondervroeg de bevoegde minister over de verdere uitwerking van deze maatregelen.

 

Lees hier mijn vraag om uitleg.

Naar boven

12/03/09

Palliatieve dagcentra verdienen structurele steun.

Meermaals ondervroeg ik Minister Onkelinx in de Senaat over de structurele financiering van de palliatieve dagcentra. De projectfinanciering van de dagcentra werd wel gewaarborgd tot eind 2010, maar ik vind het erg belangrijk dat er een structurele oplossing komt voor deze dagcentra.

 

Deze dagcentra vervullen namelijk een erg belangrijke rol: vaak zijn ze een aanvulling op thuiszorg en bieden ze een goede ondersteuning aan mantelzorg. Als de mantelzorgers op bepaalde dagen niet voor de zorg kunnen instaan, is het goed dat palliatieve patiënten kunnen worden opgevangen in palliatieve dagcentra, zodat de mantelzorgers worden ontlast. Bovendien voelen de patiënten er zich vaak wat zelfstandiger en komen ze er in contact met de buitenwereld.

 

Minister Onkelinx kon me bevestigen dat er door de federale administratie een voorstel van structurele aanpak werd overgemaakt aan de vertegenwoordigers van de Gemeenschappen en Gewesten in de werkgroep van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid. In het voorstel wordt de doelgroep beschreven, uitgaande van de aanbevelingen van het federaal Kenniscentrum, alsook de opdrachten en de functionele organisatie van deze centra en de werkings- en financieringscriteria. De Minister verwacht nu van de deelgebieden de nodige reacties om nadien het voorstel van het Verzekeringscomité van het RIZIV voor te kunnen leggen.

 

Lees hier mijn vraag om uitleg.

 

Naar boven

10/14/09

Jaarbudget palliatieve thuiszorg nu al op.

Gisteren vond tijdens de plenaire vergadering in de Senaat een debat plaats over het jaarbudget van de palliatieve thuiszorg. Begin september maakte de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen immers bekend dat het jaarbudget voor palliatieve thuiszorg nu al op is.

Ik ondervroeg de bevoegde minister hierover tijdens de plenaire vergadering. Mijn mondelinge vraag was aanleiding gaf tot een debat over dit onderwerp.

 

Klik hier voor mijn mondelinge vraag.

Naar boven

09/23/09

Geneesheer wordt arts

Sabine de Bethune en Nahima Lanjri stellen voor om in de wet het woord ‘geneesheer’ systematisch te wijzigen in ‘arts’. De senatrices hopen het debat over seksistisch taalgebruik te kunnen aanzwengelen en te komen tot een alomvattende aanpak.

Een man en zijn zoon geraken betrokken in een ongeval en belanden gewond in het ziekenhuis. De jongen is er het ergst aan toe. Wanneer de opgeroepen geneesheer aankomt en de patiënt ziet, reageert die met de verrassende mededeling: "Ik kan deze jongen niet opereren, het is mijn zoon." Hoe kan dit?

Het voor de hand liggend, maar toch vaak niet gevonden antwoord dat de arts de moeder van de jongen is, zegt veel over beeldvorming en taalgebruik. Ook in de medische sector wordt gendergeladen taal nog vaak gebruikt. De genderneutrale termen zorg- en verpleegkundige zijn wel al goed ingeburgerd, maar hoe hoger het echelon, hoe mannelijker de benaming om ‘haar’ een naam te geven. Terwijl het aantal vrouwelijke artsen almaar toeneemt (30,1% van het totaal in 2005 en 59,5% bij de pas afgestudeerden).

Daarom dienen Sabine de Bethune en Nahima Lanjri een wetsvoorstel in dat via een eenvoudige taalingreep het bewustzijn rond gendergeladen termen wil versterken. Concreet door in de wet over de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen het voorbijgestreefde woord ‘geneesheer’ te vervangen door ‘arts’.

Taalgebruik kan mentaliteitswijziging in de weg staan

De senatrices weten zich gesteund door de Raad van Europa die reeds in 1990 in een aanbeveling de nadruk legde op de fundamentele rol van taal in het vormen van een individuele sociale identiteit en op de interactie die bestaat tussen taal en sociale gedragingen. Volgens de Raad verhindert het seksisme dat het huidige taalgebruik in de meeste Europese landen kenmerkt, de totstandkoming van gelijkheid tussen man en vrouw. Het negeert immers het bestaan van vrouwen als de helft van de wereldbevolking. De Raad beveelt de lidstaten aan het gebruik van niet-gendergeladen taal te promoten en verder ingang te doen vinden in wetteksten, de overheidsadministratie, het onderwijs en de media.

Sabine de Bethune en Nahima Lanjri beseffen dat vele andere wetteksten in hetzelfde bedje ziek zijn. Ze willen dan ook het debat opentrekken. Zo stellen ze voor een lijst van alternatieve neutrale beroepsnamen op te stellen en een handleiding op te maken voor het schrijven van genderneutrale wetgeving. De diensten wetgeving van de Raad van State en wetsevaluatie van de Senaat moeten dan de nieuwe wetgeving ook aan deze nieuwe stelregels toetsen.

Sabine de Bethune: ,,Hoog tijd om eindelijk ook in België echt werk van te maken van genderneutraal taalgebruik in onze wetgeving. Taal is het voertuig van de gedachte!’’

Naar boven

07/01/09

Palliatieve dagcentra: Nahima Lanjri dringt aan op structurele financiering

In 2002 werden experimenten voor palliatieve dagcentra opgezet. Het Verzekeringscomité van het RIZIV sloot een ‘revalidatieovereenkomst’ met de centra die afliep op 31 december 2004. Die overeenkomst werd nog één keer verlengd met een jaar. Nadien besloot de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid om deze financiering stop te zetten eind 2005.

 

Lees hier mijn mondelinge vraag.

Naar boven

06/23/09

CD&V blijft ijveren voor rookverbod

Gisteren stond in Kamer en Senaat het CD&V-voorstel voor een nieuwe rookregeling geagendeerd. Dit voorstel werd ingediend door collega Dirk Claes en mee door mij ondertekend.


CD&V pleit om alle publieke ruimtes rookvrij te maken zodat mensen niet langer ongewenst worden geconfronteerd met schadelijke tabaksrook. Tegelijk biedt het voorstel ook rookfaciliteiten aan de rokers. Iedereen krijgt namelijk de kans om een rookruimte te installeren, ook op plaatsen waar dit tot nu toe nog niet mogelijk was (bijvoorbeeld op het werk).

 

Na een bespreking van een jaar zijn de indieners van het CD&V-wetsvoorstel tot de vaststelling moeten komen dat er echt geen politieke meerderheid in het parlement bestaat voor een algemene invoering van hun voorstel. De andere partijen trekken hun beloften in. Dit is een bijzonder spijtige zaak voor de gezondheid van vele passieve rokers die ongewild meeroken. Het is ook jammer omdat er zo geen einde kan worden gesteld aan de onaanvaardbare situatie waarin de jeugdhuizen zich momenteel bevinden: in jeugdhuizen mag niet worden gerookt, terwijl dat in jeugdcafés nog wel kan. Tal van jeugdhuizen ondervinden hinder van deze oneerlijke concurrentiestrijd. Het wetsvoorstel van CD&V biedt een constructieve oplossing voor al deze problemen.

 

We riskeren echter dat het CD&V-wetsvoorstel deze week volledig wordt weggestemd in het parlement, zodat er niets meer van onze bedoelingen overblijft. Daarom heeft CD&V volledig ingezet op het hoogst haalbare op dit moment. Zo bekomen we dat onze voorgestelde rookregeling zal worden toegepast in alle gesloten ruimtes die voor het publiek toegankelijk zijn. Hier mag alleen nog worden gerookt in de speciaal daartoe voorziene (afgesloten) rookruimte.

Alleen voor de cafés wordt er een tijdelijke uitzondering gemaakt. Zij ondervinden momenteel ook wel hinder van de economische crisis en CD&V wenst hier ook rekening mee te houden. In de cafés blijft de huidige regeling van kracht. Als het café groter is dan 50m² moet de helft van de oppervlakte verplicht rookvrij zijn!


Op die manier zullen we onze basisdoelstelling – de invoering van een algemene rookregeling – via een tussenstap realiseren.
In alle gelegenheden waar bereide maaltijden worden opgediend en genuttigd, zal men niet meer kunnen roken. Natuurlijk krijgen de uitbaters wel de mogelijkheid om de rokers voldoende faciliteiten aan te bieden door middel van een rookruimte of rooktent. Op die manier wordt de bestaande discriminatie tussen restaurants, tavernes en snackbars eindelijk ongedaan gemaakt en wordt de huidige verwarrende wetgeving vereenvoudigd.


De goedkeuring van dit tussenvoorstel zou reeds een grote stap voorwaarts betekenen. Na evaluatie in het parlement kan dit later ook worden uitgebreid naar de cafés, dat blijft de duidelijke doelstelling van CD&V op langere termijn!

Het blijft de bedoeling om ons oorspronkelijk wetsvoorstel uiteindelijk zo snel mogelijk in het parlement te laten goedkeuren.

 

Naar boven

05/17/09

Colloquium rond aids met Dr. Peter Piot en prinses Mathilde

In de Senaat werd vandaag op initiatief van Nahima Lanjri, voorzitter van de commissie voor de Sociale Aangelegenheden, en i.s.m. de commissie Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging, een colloquium gehouden over de strijd tegen AIDS. Lanjri en haar collega’s wilden daarmee het thema andermaal onder de aandacht brengen. Tegelijk werd hulde gebracht aan onze landgenoot dr. Peter Piot, mede-oprichter en tot eind vorig jaar directeur van het VN-agentschap UNAIDS. Nahima Lanjri: ,,Zijn grenzeloze inzet wekt bewondering en dwingt bij iedereen respect af’’.

 

Lees hier meer

Lees hier mijn welkomstwoord

Bekijk hier de fotoreportage

Bekijk hier de videoreportage

Naar boven

03/23/09

18.000 abortussen per jaar, bijna 1 op 2 gebruikte geen voorbehoedsmiddel

In de commissie sociale aangelegenheden die ik voorzit, hielden we gisteren een hoorzitting met leden van de nationale commissie voor zwangerschapsafbreking.

Enkele opmerkelijke feiten in het verslag:

 • 18.705 abortussen in 2007 (stijging met 4,5 % t.o.v. 2005)
 • Maar liefst 15 % van de abortussen gebeurt bij meisjes tussen 12 en 19 jaar, 48 % bij vrouwen tussen 20 en 29.
 • 45 % geeft aan dat ze geen anticonceptie gebruikten! Bij de anderen zou anticonceptie niet gewerkt hebben of is er een verkeerd gebruik geweest.
 • Voor 25 tot 30 % van de meisjes/vrouwen is het niet de eerste abortus.
 • 25,5 % van de abortussen zijn voor rekening van meisjes/vrouwen uit Brussel, ook de provincie Antwerpen scoort hoog. Socio-economische factoren spelen zeker een rol.

Mijn eerste conclusie: ondanks sensibiliseringscampagnes is het niet gelukt om het aantal abortussen te doen dalen. Maar misschien kan je ook stellen dat het zonder deze campagnes misschien nog erger was geweest. Algemene campagnes bereiken niet iedereen. Bijkomend onderzoek (Welke vrouwen worden ongewenst zwanger?), sensibilisering en preventiemaatregelen gericht op specifieke doelgroepen, zijn absoluut noodzakelijk.

 

 

Naar boven

03/16/09

Goedkeuring wetsvoorstel dat proeven op dieren moet verminderen

Vandaag werd in de Commissie Sociale Zaken, waarvan ik voorzitter ben, een wetsvoorstel goedgekeurd dat de wetenschappalijke proeven op dieren moet verminderen. Ik steun dit voorstel ten zeerste, daarom heb ik het ook mee ondertekend.

 

Vele ziekten, zoals kanker, allergieën, ademhalingsproblemen, enz. zijn grotendeels het gevolg van de onvrijwillige blootstelling aan kankerverwekkende stoffen, in het bijzonder de verschillende chemische producten die vooral de laatste jaren in ons milieu zijn terecht gekomen.  De giftigheid van deze stoffen wordt op verschillende bewezen, maar in de eerste plaats door proeven op dieren.

 

In 2001 is de Europese Commissie begonnen met het REACH-project, dat moet leiden tot een verhoging van de kennis over de producten die onder meer gebruikt worden in de industrie en in de landbouw. Drie soorten producten komen hiervoor in aanmerking: geneesmiddelen, cosmetica en de producten voor de industrie en de landbouw.

 

Bij de geneesmiddelen zijn er een reeks van verplichte testen, waaronder proeven op dieren en op mensen. De cosmetica kunnen nog op dieren getest worden, behalve in het Verenigd Koninkrijk sinds 1997, een uitzondering die in Europa in 2009 ook regel zou moeten worden.

 

Dit wetsvoorstel wil een aanzet geven tot een debat betreffende alternatieve of vervangende methodes voor dierproeven. In het wetsvoorstel wordt het voorbeeld aangehaald van het Science Based Toxicology Programme (SBT) om de giftigheid van chemische stoffen op betrouwbare wijze na te gaan.

 

Concreet vraagt het wetsvoorstel de oprichting van een Belgisch cenrum voor toxicogenomica en het uitvoeren van een wetenschappelijke studie om de betrouwbaarheid na te gaan van het SBT-programma als een alternatief voor of een vervanging van dierproeven in het bio-medisch onderzoek.

Naar boven

03/04/09

Erkende behandelcentra voor borstkanker

Sinds 1 januari 2008 kunnen behandelcentra voor borstkanker in aanmerking komen voor erkenning. Hiervoor moeten zij aan een aantal voorwaarden voldoen en bepaalde regels respecteren. Voor vrouwen en mannen bij wie borstkanker wordt vastgesteld is het belangrijk te weten welke centra erkend zijn en welke niet. Hierover stelde ik de minister van volksgezondheid een vraag.

 

Lees hier het verslag van de vraag om uitleg van 5 maart 2009

Naar boven

12/09/08

Overhandiging Serafien-petitie

Ann en Dirk van vzw Serafien overhandigen, in aanwezigheid van de leden van de commissie sociale zaken, de 60.000 handtekeningen van de petitie over het wetsvoorstel palliatieve thuiszorg voor kinderen aan minister van Volksgezondheid Onkelinx.

De overhandiging van de petitie ligt in het verlengde van het wetsvoorstel houdende wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met het oog op de erkenning en financiering van palliatieve thuiszorgequipes voor kinderen (wetgevingsdossier nr. 4-814). De commissie heeft dit wetsvoorstel op 3 december jl. goedgekeurd. Het wordt op 11 december door de plenaire vergadering van de Senaat besproken.

Dit wetsvoorstel is verbonden aan de ‘Actie voor Serafien’. Serafien is een subtiele verwijzing naar de Serafijnen, de opperengelen en naar Fien. Fien overleed op bijna tweejarige leeftijd aan een uiterst zeldzame, erfelijke stofwisselingsziekte. De ouders van Fien hebben de vzw Serafien opgericht om palliatieve thuiszorg voor kinderen te laten erkennen en structureel te subsidiëren.

Er werden verschillende acties en benefiets georganiseerd en er werd een petitie rondgestuurd (met meer dan 60.000 ondertekenaars). Op 6 december 2008 werd een grote slotshow georganiseerd in de Zuiderkroon in Antwerpen waar Nahima Lanjri het goede nieuws van de erkenning van de thuiszorgequippes bracht.

Naar boven

11/18/08

Evaluatie van de resolutie over diabetes

Naar aanleiding van werelddiabetesdag (14 november) heeft de Commissie Sociale Zaken vorig jaar een resolutie aangenomen met verschillende aanbevelingen voor de regering. Eén jaar na het aannemen van deze resolutie werd een eerste evaluatie doorgevoerd van de reeds genomen maatregelen en werd er ook gekeken waar er nog verbetering mogelijk is.

 

Ook de deskundigen op het terrein en de vertegenwoordigers van de diabetesverenigingen verduidelijkten waar ze al positieve veranderingen zagen en welke extra maatregelen nog vereist zijn. Zo wilden ze vooral een beter registratiesysteem en een aantal aanpassingen in functie van de zorgtrajecten die op til zijn.

 

Lees hier de resolutie.

Lees hier het verslag van de commissie sociale zaken over deze resolutie.

Naar boven

11/19/08

Discreet bevallen

'Ongewenst zwangere vrouwen moeten bij ons, zoals in Frankrijk, discreet kunnen bevallen. Zodat ze veilig hun kind ter wereld brengen, waarna het voor adoptie wordt afgestaan.' Vier CD&V-senatrices dienen daarvoor een wetsvoorstel in.

 

Precies een jaar geleden werd een eerste baby gevonden in de 'vondelingenschuif' van Borgerhout. Maar vaker komen nog grotere drama's in het nieuws: veel te late abortussen of tienermeisjes die alleen, in het geheim, bevallen en hun kind letterlijk dumpen omdat ze zwanger werden na verkrachting, na incest of tegen de taboes in van hun geloof.

 

Deze week nog berichtten verschillende media over het 21-jarige meisje dat in de chirolokalen van Kessel-Lo haar overleden baby achterliet.

 

UPDATE: in de commissie justitie van 19/11/'08 is beslist dat CD&V samen met MR en sp.a, die hierover ook een wetsvoorstel hebben ingediend, zal zoeken naar een gemeenschappelijk standpunt en hierover één gezamenlijk voorstel indienen. Minister van Justitie Jo Vandeurzen steunde dit initiatief alvast.

 

Lees hier het artikel van Het Nieuwsblad van 10 november 2008. Ook in De Standaard verscheen hierover een artikel.

Lees hier het artikel van De Standaard van 20 november 2008.

Klik hier voor de reportage in het Journaal van één.

Klik hier voor het wetsvoorstel.

Naar boven

11/12/08

Nationaal kankerplan

Het zesde initiatief in het Kankerplan van minister Onkelinx ging over de centrale rol van de huisarts in het informatie- en preventiesysteem inzake kankerrisico’s. Daarom wil de minister gratis toegang verlenen tot een driejaarlijkse preventieve gezondheidscheck-up en een consult bij de huisarts voor patiënten die titularis zijn van een globaal medisch dossier, GMD, en die 25 jaar zijn of ouder.

 

Zodra de minister haar Kankerplan had voorgesteld kwam er op die maatregel zeer veel kritiek vanuit de huisartsengroep zelf. Volgens onder meer Domus Medica moet de huisarts bij elk consult aandacht aan preventie besteden en niet enkel om de drie jaar bij een specifiek preventief consult. Ik stelde hierover een vraag om uitleg aan minister Onkelinx.

 

Lees hier het verslag van de vraag om uitleg van 13 november 2008.

 

UPDATE 16 december 2008: De driejaarlijkse kankerpreventie-consultatie die het kankerplan van minister Onkelinx in het verschiet stelde en die onder zware wetenschappelijke kritiek lag, wordt vervangen door een preventieconsultatie voor 45-75-jarigen met een medisch dossier.

 

Naar boven

10/16/08

Aandacht voor chronische zieken op nationale raad Ziekenzorg CM

 Op 17 oktober jl. organiseerde de CM een Nationale Raad waarop ik samen met collega Luc Goutry een toelichting gaven over onze concrete voorstellen voor chronisch zieke mensen.

 

Chronisch zieken worden in het dagelijks leven namelijk geconfronteerd met talloze hinderpalen.   Zo zijn hun uitkeringen structureel en substantieel te laag  en worden hun kosten onvolledig gedekt. Meer dan de helft van de 220.000 mensen die in ons land een invaliditeituitkering ontvangen zijn aangewezen op een minimumuitkering die lager is dan het bestaansminimum.   Dit lage inkomen gecombineerd met hoge gezondheidskosten maakt dat veel chronisch zieken en hun gezinnen in armoede leven.  Bijgevolg besparen ze op kledij, inrichting van het huis en vrije tijd. Zorgwekkend is dat heel wat chronisch zieken besparen op consultaties bij de arts. Minister van volksgezondheid Onkelinx werkte een plan uit voor chronisch zieken.

 

Wij steunen dit plan,  maar dringen wel aan op snelle concrete en substantiële maatregelen.  Wij opteren voor een beperkt aantal concrete maatregelen die evenwel een grotere impact hebben voor de chronisch zieken met de grootste kosten.  M.a.w. we doen liever  meer voor minder mensen (nl. voor degenen die het echt nodig hebben ) dan  veel te weinig voor heel veel mensen.   We  werkten daarom een meersporenbeleid uit  met maatregelen op 4 domeinen:

 1. de versterking van de inkomenspositie (o.a. verhoging minimumuitkeringen, invoering vakantiegeld, versterking van het zorgforfait,  ..)
 2. een verhoogde tegemoetkoming in de grootste kosten (o.a. terugbetalen van voorgeschreven geneesmiddelen die nu niet worden terugbetaald, verbetering van de maximumfactuur )
 3. een specifiek-selectieve benadering (o.a. door zorgprogramma’s  voor wie het echt nodig heeft)
 4. een betere ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers (o.a. de uitbreiding van het zorgverlof en  een beter sociaal en fiscaal statuut voor thuiszorgvrijwilligers)

Naar boven

07/13/08

Oprichting e-health-platform

Op 14 juli keurde de commissie Sociale Aangelegenheden, waarvan ik voorzitter ben, het wetsontwerp over eHealth goed.

 

Het eHealth-platform wordt een openbare instelling van sociale zekerheid, waarvan de basis reeds werd gelegd in december 2006. De doelstelling van het platform is 3-ledig:

 • optimaliseren van de kwaliteit van zorg en veiligheid van de patiënt o.a. door het inzicht krijgen in het zorgverleden van de patiënt en de resultaten van gestelde handelingen
 • Administratieve vereenvoudiging : meer tijd voor patiënten door een kortere doorlooptijd van de procedures
 • Betere ondersteuning van het beleid : opvolging pathologieën, analyse o.b.v. gecodeerde, anonieme gegevens

De kernopdracht is duidelijk: een netwerk beheren dat alle actoren (zorgverleners, verzorginsinstellingen, verzekeringsinstellingen (de mutualiteiten), gezondheidsgegevens, de patiënt,…) toelaat om bepaalde elektronische gegevens uit te wisselen. Niet elke stakeholder kan zomaar alle informatie raadplegen. Uiteraard met de nodige aandacht voor beveiliging en met respect voor de privacy van patiënten.

 

Lees hier het wetsontwerp.

Naar boven

07/13/08

Wetsvoorstel 'cellen en weefsels' goedgekeurd

Op 14 juli keurde de commissie Sociale Aangelegenheden het wetsvoorstel over cellen en weefsels goed. Orgaantransplantatie en navelstrengbloed redden levens. Sinds 1986 kent België een wet over de orgaantransplantatie. In 2007 stonden 291 Belgen één of meerdere organen af na hun dood. Daardoor werden de levens van zo’n 1.000 mensen gered. Nooit eerder was het aantal zo hoog. De transplantatie van stamcellen uit navelstrengbloed werd ontwikkeld als alternatief voor de transplantatie van stamcellen uit beenmerg of bloed en kent een groot succes in ons land. Stamcellen zijn 'voorlopercellen' die zich in de juiste omstandigheden kunnen omvormen tot verschillende weefseltypes zoals zenuwcellen, spiercellen, kraakbeen, bloedcellen en vele andere waaronder insulineproducerende cellen. Het onderzoek naar stamcellen is voor diabetespatiënten ongelooflijk belangrijk.

 

Ondertussen staat de wetenschap uiteraard niet stil. ‘Cellen en weefsels’ zijn een dankbaar onderzoeksgebied. Een nieuw wettelijk kader dringt zich dan ook op. Wat is de rol van de overheid? Waar zijn de grenzen van de privésector? Wat mag en wat mag niet? In de commissie Sociale Zaken bespraken we de afgelopen maanden enkele wetsvoorstellen over ‘cellen en weefsels’, waaronder één van mijn wetsvoorstellen.

 

Lees hier het wetsvoorstel.

07/01/08

Resolutie tegen anorexia goedgekeurd

Vandaag keurde de commissie sociale aangelegenheden een resolutie goed die anorexia wil aanpakken. Jaarlijks moeten in de geïndustrialiseerde landen 500 op 100 000 jonge vrouwen tussen 15 en 29 jaar behandeld worden voor anorexia nervosa, een ernstige eetstoornis. In België lijden 9 000 mensen aan anorexia nervosa. Meestal gaat het om vrouwen, waaronder 90% adolescenten.

 

In de resolutie die ik mee ondertekende, zijn verschillende maatregelen opgenomen:

 • een gedragscode voor topmodellen en tv-presentatrices
 • in deze gedragscode dat vrouwen met een BMI lager dan 18 worden geweigerd
 • een studie uitvoeren naar pro-ana-websites
 • preventiecampagnes en sensibiliseringscampagnes bij artsen, leerkrachen en schoolpsychologen
 • ...

Lees hier de resolutie.

Naar boven

07/01/08

Cellen en weefsels

Orgaantransplantatie en navelstrengbloed redden levens. Sinds 1986 kent België een wet over de orgaantransplantatie. In 2007 stonden 291 Belgen één of meerdere organen af na hun dood. Daardoor werden de levens van zo’n 1.000 mensen gered. Nooit eerder was het aantal zo hoog. De transplantatie van stamcellen uit navelstrengbloed werd ontwikkeld als alternatief voor de transplantatie van stamcellen uit beenmerg of bloed en kent een groot succes in ons land. Stamcellen zijn 'voorlopercellen' die zich in de juiste omstandigheden kunnen omvormen tot verschillende weefseltypes zoals zenuwcellen, spiercellen, kraakbeen, bloedcellen en vele andere waaronder insulineproducerende cellen. Het onderzoek naar stamcellen is voor diabetespatiënten ongelooflijk belangrijk.

 

Ondertussen staat de wetenschap uiteraard niet stil. ‘Cellen en weefsels’ zijn een dankbaar onderzoeksgebied. Een nieuw wettelijk kader dringt zich dan ook op. Wat is de rol van de overheid? Waar zijn de grenzen van de privésector? Wat mag en wat mag niet? In de commissie Sociale Zaken bespraken we de afgelopen maanden enkele wetsvoorstellen over ‘cellen en weefsels’, waaronder één van mijn wetsvoorstellen.

 

Lees hier het wetsvoorstel.

Naar boven

Op 21 mei heeft de gezamenlijke commissie volksgezondheid van de Kamer en van de Senaat Dr. Benjamin Richard ontvangen. Dokter Benjamin is internationaal medisch directeur van het Internationale Rode Kruis. Hij heeft in zijn uiteenzetting gewezen op het feit dat men momenteel onvoldoende zekerheid heeft omtrent de veiligheid van bloedproductie op basis van de bestaande testmogelijkheden en dat een behoorlijk percentage van mogelijke besmetting door de mazen van het net glipt.

 

Het gebruik van pathogene inactivatie bij bloedplasma werd reeds op 11 juli 2007 met een Ministerieel Besluit goedgekeurd. Voor bloedplaatjes werd dit wetgevend kader echter nog niet aangepast. Ik ondervroeg hierover de minister.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

“41 kg afvallen op 45 dagen”. Het is een fabeltje, maar op deze manier wordt er wel reclame gemaakt voor dieetproducten. Senator Nahima Lanjri ondervroeg de minister van sociale zaken en volksgezondheid over deze praktijken.

 

Een Europese verordening van 1 juli 2007 regelt de etikettering en publiciteit voor levensmiddelen. Boodschappen als “3kg kwijt in 1 week” zijn daarmee niet langer toegelaten. De verordening definieert de voedingsclaims die nog mogen worden gebruikt en legt de voorwaarden vast voor dat gebruik. Daarnaast is het niet langer toegelaten selectief te focussen op een bepaalde positieve eigenschap wanneer andere kenmerken van het product allerminst aanbeveling genieten. Zo mag een product dat voor het grootste deel uit suiker bestaat, niet langer enkel en alleen 0% vet onder de aandacht brengen.

 

Nauw aansluitende hierbij keurde de commissie Sociale Aangelegenheden van de Senaat op 23 januari ’08 een resolutie goed over een betere aanpak van de risico’s verbonden aan obesitas en overgewicht. Punt 7 in het dispositief van deze resolutie handelt over de “wonder” reclames voor afslanken. De senatoren vroegen de regering om deze reclames strikter te reglementeren en meer duidelijkheid te eisen inzake de etikettering van de producten. Zo vroeg de senaat concreet dat er afspraken zouden gemaakt worden met de voedingsindustrie over verantwoorde productreclame en in het bijzonder over een voor de consument begrijpelijke voorlichting over de nutritionele eigenschappen van producten. Daarnaast zou er een striktere reglementering moeten worden uitgewerkt waaraan vermageringsmiddelen  die vrij te koop zijn in de handel, alsook de reclame daaromtrent moeten voldoen.

 

Lees hier het volledige verslag.

 

De problematiek kwam ook aan bod in het Radio 1-programma Peeters en Pichal op vrijdag 30 mei. Beluister hier het fragment.

05/19/08

Naar een totaal rookverbod in de horeca

Dinsdag 20 mei evalueerde de senaats- en kamercommissie Sociale Aangelegenheden het bestaande rookverbod. Daaruit bleek dat meer dan 60% van de cafés de huidige regels overtreedt: de niet-rokerszone is vaak te klein of ontbreekt helemaal, sommige zaken hebben geen afzuiginstallatie, etc. Nochtans is er een groot draagvlak voor het huidige rookverbod. 95% van de rokers leeft het rookverbod op restaurant na. Bij de restaurants is 7 op 10 dan ook in orde met de wetgeving.

In het parlement lijkt zich een meerderheid af te tekenen voor een totaal rookverbod in de horeca. CD&V pleit al jaren voor een totaal rookverbod en Dirk Claes heeft hierover reeds een wetsvoorstel ingediend samen met Louis Ide (N-VA).

 

Lees hier het wetsvoorstel.

 

UPDATE: op 21 januari werd een nieuw wetsvoorstel ingediend, waarin nog enkele aanpassingen gebeurden. Lees hier het wetsvoorstel.

Naar boven

05/13/08

Logo waarschuwt zwangere vrouwen voor alcoholgebruik

Op 14 mei 2008 nam de Senaatscommissie Sociale Aangelegenheden, onder voorzitterschap van Nahima Lanjri, unaniem een wetsvoorstel aan van Patrik Vankrunkelsven (Open VLD) over de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen om te wijzen op de gevaren van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap.

 

Uit een synthese van verschillende nationale en internationale studies blijkt dat 10 tot 18% van de zwangere vrouwen regelmatig alcohol drinkt. De alcohol in het bloed van de moeder gaat rechtstreeks naar de foetus en de gevolgen voor de foetus kunnen aanzienlijk zijn. Vanuit de vaststelling dat de gevaren van alcoholgebruik tijdens en na de zwangerschap onvoldoende gekend zijn, stelt de senator voor dat alle verpakkingen van alcoholische dranken voorzien worden van een waarschuwingspictogram.

 

De commissie nam tevens een voorstel van resolutie aan van Patrik Vankrunkelsven (Open VLD) - medeondertekend door Christine Defraigne (MR), Nahima Lanjri (CD&V-NVA) en Marleen Temmerman (sp.a+Vl.pro) - waarin zij de regering oproepen dringend in overleg met de gemeenschapsregeringen een sensibiliseringscampagne op touw te zetten. Met deze campagne moet worden gewezen op de - wetenschappelijk aangetoonde - gevaren van alcoholgebruik voor, tijdens en na de zwangerschap.

 

Lees de resolutie hier.

Lees het wetsvoorstel hier. Lees de amendementen op het wetsvoorstel.

Naar boven

Het wetsvoorstel van senator Brotchi, dat de laatste weken op de agenda van de senaatscommissie sociale zaken stond, garandeert een correctere wisselwerking tussen de erkenningscommissies en de Hoge Raad bij de beoordeling van de bekwaamheid van kandidaat geneesheren-specialisten om hun specialiteit zelfstandig uit te oefenen.

 

Bij de beoordeling van het wetsvoorstel werd de huidige voorzitter van de Hoge Raad Dhr. Cuypers gehoord. Op basis van zijn opmerkingen en van suggesties die we vanuit het terrein kregen, werden gezamenlijke amendementen opgesteld door de meerderheidspartijen. Deze werden goedgekeurd. Zo zullen minstens 75% van de leden van de Hoge Raad actief moeten zijn in hun respectievelijke discipline en zullen juristen kunnen worden aangeduid om de leden bij te staan in de procedure en bij het formuleren van een juiste argumentatie van hun oordeel.

 

Lees hier het wetsvoorstel.

Naar boven

De Wereldfederatie Hartspecialisten becijferde dat maar liefst één miljard mensen kampt met overgewicht. In België is het aantal personen met obesitas of zwaar overgewicht in twintig jaar verdubbeld van 8 naar bijna 15% van de bevolking. Binnen de bevolkingscategorie "werkenden" tussen 35 en 59 jaar weegt zes op de tien Belgische mannen en vier op de tien Belgische vrouwen te veel. In de beleidsnota van de minister staat dat het noodzakelijk is om het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan, dat tot 2010 loopt, verder te concretiseren en uit te voeren. Ik stelde een vraag om uitleg aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

 

“Het budget voor het allesomvattende actieplan tegen obesitas wordt jaarlijks herzien en geëvalueerd. In 2006, 2007 en 2008 was/is daarvoor respectievelijk 1.054.000 euro, 780.000 euro en 754.000 euro beschikbaar. De uitvoering van de acties van het NVGP-B gebeurt in overleg met de gemeenschappen, die steeds worden uitgenodigd op elke vergadering van de stuurgroep van experts die het plan ondersteunt”, antwoordde de minister.

Op 13 december 2007 heeft de Senaat een resolutie goedgekeurd over een actieplan inzake de strijd tegen diabetes. Wat heeft de minister inmiddels gedaan om de resolutie uit te voeren? Heeft zij al uitvoeringsmaatregelen genomen? Wat zijn haar verdere intenties?

 

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Onkelinx had in het antwoord op mijn vraag op uitleg over de ontwikkeling van een efficiënt registratiesysteem van het aantal diabetici, de ontwikkeling, de digitalisering en de financiële steun van de diabetespas, multidisciplinaire beheer van de diabetesproblematiek, de discriminatie van diabetespatiënten door bepaalde verzekeringsmaatschappijen,...

02/13/08

Draagmoederschap

Onlangs werden wanpraktijken vastgesteld betreffende een Limburgse kandidaat-draagmoeder. Gelukkig werd ze tijdig opgespoord, zodat een herhaling van de zaak rond baby Donna kon worden vermeden. Ze bood zich via het internet aan als draagmoeder en vroeg veel geld voor het dragen van het kind, maar ook voor de voorafgaande gesprekken en voor het opzetten van gesjoemel rond SIS-kaarten.

 

Zij ging namelijk als draagmoeder naar het ziekenhuis met de SIS-kaart van de wensmoeder. In het ziekenhuis wordt blijkbaar geen identiteitskaart gevraagd en volstaat de SIS-kaart waarop natuurlijk geen foto staat. Het kind kan zo onmiddellijk op naam van de wensmoeder worden ingeschreven bij de burgerlijke stand. Het kind is dan ook onmiddellijk officieel kind van de wensmoeder. Er hoeft geen adoptieprocedure doorlopen te worden. Hierover stelde ik een vraag om uitleg aan minister Onkelinx.

 

Lees hier het verslag van de vraag om uitleg van 14 februari 2008 over het draagmoederschap.

Naar boven

Senaat pakt obesitas aan

De Senaatscommissie Sociale Aangelegenheden keurde vorige week unaniem een aanbevelingsplan goed dat de problematiek van zwaarlijvigheid drastisch te lijf wil gaan. CD&V ijverde reeds jaren voor zo’n allesomvattend plan en is dan ook heel tevreden met de goedkeuring ervan.

 

Maar liefst één miljard mensen kampt met overgewicht. In België is het aantal personen met obesitas in 20 jaar tijd nagenoeg verdubbeld van 8 naar bijna 15% van de bevolking. 7% van de jonge meisjes en 4% van de jongens kampt met overgewicht. 4 op 10 obese jongeren worden ook obese volwassenen. Strijd tegen zwaarlijvigheid verdient dus alle aandacht en steun.

 

Lees hier de resolutie.