archief - sociale zaken

01-01-2010

Vandaag, 29 maar 2011,  wordt het bemiddelingsvoorstel van de regering voor het Interprofessioneel Akkoord 2011-2012 goedgekeurd in de commissie Sociale Zaken van de Kamer. CD&V volksvertegenwoordigers Stefaan Vercamer en Nahima Lanjri zijn tevreden over de verhoging van de sociale uitkeringen.

 

Stefaan Vercamer: “De besteding van de welvaartsenveloppe is sinds de uitvoering van de Rechtvaardigheidsagenda van de regering-Leterme de vierde financiële injectie op rij om de oudste en laagste pensioenen op te krikken.

De besteding die nu afgesproken is zal heel concreet leiden tot een verhoging van de laagste pensioenen met 250 euro bruto per jaar en tot en verhoging van de laagste werkloosheidsuitkeringen met 204 euro bruto per jaar. Wetende dat 1 op 5 gepensioneerden een armoederisico loopt (bij de 75-plussers stijgt dit tot 1 op 4) is dit erg belangrijk in de strijd tegen de armoede en het versterken van de wettelijke pensioenpijler”.

Nahima Lanjri: “Ook voor de invaliden is er een belangrijke doorbraak. Al jaren wordt aangeklaagd dat de inkomenssituatie van deze doelgroep precair is. Dankzij het bemiddelingsvoorstel zal elke gerechtigde op een ziekte-en invaliditeitsuitkering vanaf nu 250 euro per jaar extra krijgen. Slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten kunnen respectievelijk maximum 575 en 265 euro extra krijgen.”

Daarnaast is er voor alle sociale uitkeringen, behalve de werkloosheidsuitkering, een verhoging van 2% voorzien vanaf een bepaald aantal jaren dat men de uitkering krijgt (5 of 6 jaar).

 

Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen.

De welvaartsenveloppe, die in het ontwerp van IPA 2011-2012 voorzien was, bevat bijna 500 miljoen euro. In haar bemiddelingsvoorstel aan de Groep van 10 stelt de regering voor om deze enveloppe nu integraal te bestemmen, en dus niet enkel de 60% waarover de sociale partners al een concreet voorstel hadden gedaan.

 

Volgens eigen berekeningen zal de besteding van de eerste 60% al een aantal inkomensstijgingen tot gevolg hebben voor de genieters van een sociale zekerheidsuitkering (alle bedragen zijn bruto):

 

PENSIOENEN

- De laagste pensioenen zullen met zo’n 250 euro per jaar stijgen.

- De andere pensioenen zullen met 60 euro per jaar stijgen.

- Daarnaast krijgen alle gepensioneerden tussen het vijfde en het vijftiende pensioenjaar een verhoging van 2%. Op basis van de huidige cijfers levert dit nog eens 170 euro extra op.

- Gerechtigden op een inkomensgarantie voor ouderen krijgen 180 euro per jaar meer.

- Daarnaast krijgen alle IGO-gerechtigden tussen het vijfde en het vijftiende pensioenjaar een verhoging van 2%. Op basis van de huidige cijfers levert dit nog eens 187 euro extra op.

- Tot slot zal er gewerkt worden aan een verhoging van het minimumpensioen voor gemengde loopbanen, dat nu lager ligt dan het minimumpensioen voor zelfstandigen. Hiervoor werd 15 miljoen euro uitgetrokken. Het debat over hoe dit zich vertaalt in een procentuele verhoging is nog lopende.

INVALIDITEIT

- Mensen met een invaliditeitsuitkering zullen ongeveer 250 euro per jaar extra krijgen.

- Daaraan wordt vanaf het zesde jaar van invaliditeit een verhoging van 2% toegevoegd, wat gemiddeld minstens 225 euro per jaar oplevert.

- Daarnaast krijgen invaliden vanaf nu na drie jaar invaliditeit een vakantiegeld van 125 euro per jaar. Voorheen bedroeg dit slechts 75 euro na vijf jaar invaliditeit.

 

ARBEIDSONGEVALLEN[1]

- De minimumuitkeringen voor de zwaarste arbeidsongevallen kunnen stijgen tot 575 euro per jaar.

- De uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid stijgen voor werknemers met maximum 185 euro per jaar en voor zelfstandigen met 90 euro per jaar.

- Daar komt bij dat de uitkeringen vanaf het zesde jaar van arbeidsongeschiktheid met 2% zullen worden opgetrokken, wat voor werknemers maximaal 245 euro per jaar zal opleveren en voor zelfstandigen 230 euro.

- Deze stijgingen gaan in vanaf 2012.

BEROEPSZIEKTEN

- De minimumuitkeringen voor beroepsziekten worden verhoogd met 120 euro per jaar.

- De uitkeringen kunnen maximaal stijgen met 265 euro per jaar.

- Na 6 jaar krijgen de gerechtigden op een uitkering voor beroepsziekten nog eens een verhoging van 2%, wat gemiddeld 190 euro per jaar zou opleveren.

WERKLOOSHEID

- De wachtuitkeringen voor samenwonende werklozen stijgen licht met 66 euro per jaar.

- De werkloosheidsuitkeringen voor langdurig werkloze alleenstaanden stijgen met maximum 340 per jaar (fictief voorbeeld).

- De laagste werkloosheidsuitkeringen zullen algemeen een stijging met 204 euro per jaar kennen.

- De verhoogde uitkering voor tijdelijke werkloosheid voor bedienden wordt bestendigd.

- Arbeiders krijgen bovenop hun uitkering een minimum-aanvulling (vanwege de werkgever) van 5 euro per dag tegen 2016. Dit wordt progressief ingevoerd en vanaf 2012 komt er al 2 euro per dag bij. In 2012 en 2013 levert dit 460 euro per jaar op.

CD&V benadrukt dat deze maatregelen ook reeds in het ontwerp-IPA zaten. De partij betreurt dat sommige sociale partners het ontwerpakkoord ondanks deze inkomensverhogingen verworpen hebben.

De overige 40% van de welvaartsenveloppe zal bestemd worden na advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad. De regering stelt voor om deze middelen prioritair in te zetten voor de gepensioneerden, de invaliden en de slachtoffers van een werkongeval.

Ook voor de werkenden zijn daarnaast inkomensstijgingen voorzien:

·         Voor alle werkenden wordt de index behouden. In 2012 is een stijging van 0,3% van de lonen mogelijk. De opbrengst van deze maatregel wordt bruto geschat op 400 miljoen euro.

·         Er wordt een belastingvrijstelling ingevoerd voor de eerste twee weken van vooropzeg van lagere bedienden en arbeiders wat neerkomt op 600 euro (vanaf 2014 1200 euro)

Tot slot worden een aantal anticrisismaatregelen die tot hiertoe steeds tijdelijk waren, definitief gemaakt:

·         Tijdelijke werkloosheid voor bedienden: huidige systeem blijft behouden tot 2016, in ruil voor soepeler voorwaarden.

·         Tijdelijke werkloosheid voor arbeiders: verplichte aanvulling van de werkgever op RVA-uitkering wordt vanaf 2016 minstens 5 euro; in 2012 en 2013 bedraagt deze reeds 2 euro, wat in deze jaren een verhoging van 460 euro per jaar kan opleveren.

[1] De verhogingen voor de arbeidsongevallen zijn nog niet verworven. De private spelers op de markt zullen de gevormde wiskundige reserves moeten herzien indien de uitkeringen verhoogd worden. Daarom is hier eerst nog verder debat over nodig.

 

zie ook hier voor meer uitleg over het IPA

 

 

Verse papa’s beschermd tegen ontslag bij vaderschapsverlof

In de commissie sociale zaken is vandaag het wetsvoorstel van Nahima Lanjri (CD&V) goedgekeurd om de kersverse vader te beschermen tegen ontslag omwille van het opnemen van het recht op vaderschapsverlof.

 

Vanaf nu is elke papa beschermd tegen een éénzijdig ontslag vanaf dat hij de werkgever inlicht dat hij vaderschapsverlof wil opnemen. Deze bescherming loopt tot drie maanden na de aanvang van het verlof. Hierdoor komt de Belgische wetgeving niet enkel op de Europese golflengte, maar volgt het vaderschapsverlof ook de logica van moederschapsverlof en adoptieverlof inzake bescherming tegen ontslag.

Naast dit goedgekeurde wetsvoorstel heeft Nahima Lanjri een ander wetsvoorstel hangende over de uitbreiding van het vaderschapsverlof van 10 dagen naar 15 dagen. Dat zou België terug op het Europese gemiddelde brengen.

Met deze initiatieven wil CD&V de nieuwe rol die vaders opnemen binnen het gezin verder ondersteunen en de maatschappij een duwtje in de rug te geven naar een meer gelijkwaardige positie tussen man en vrouw op de arbeidsmarkt.

 

Het wetsvoorstel kan u hier vinden

Een discriminatie minder: ook de meemoeder krijgt nu geboorteverlof

Op 17 maart heeft de plenaire vergadering het wetsvoorstel van volksvertegenwoordiger Sonja Becq (CD&V), dat ik mee heb ondersteund, goedgekeurd over het geboorteverlof voor meemoeders.

Partners van hetzelfde geslacht krijgen in de toekomst ook recht op 10 dagen ‘vaderschapsverlof’, indien bij een van de ouders de afstamming vaststaat. Concreet gaat het dus over meemoeders. Er moet wel een bewijs worden geleverd van wettelijke samenwoonst of een uittreksel uit het bevolkingsregister. Dit zijn dezelfde voorwaarden als voor adoptieverlof.

 

Sonja BECQ: “Dit wetsvoorstel betekent, ondanks de beperkte budgettaire impact, een belangrijke stap voorwaarts voor de gelijke behandeling van holebi’s in onze samenleving. Als gezinspartij wilden wij ook aan vrouwelijke holebi’s de kans geven om hun loopbaan te combineren met een gezin. Voor mannelijke holebi’s bestaat vandaag reeds het adoptieverlof.”


wat houdt dit recht concreet in ?

 

Een vader heeft vandaag in het kader van vaderschapsverlof het recht om gedurende 10, door hem te kiezen, dagen van het werk afwezig te zijn ter gelegenheid van de geboorte van een kind en dit binnen een periode van 4 maanden, te rekenen vanaf de dag van de bevalling. Gedurende de eerste drie dagen behoudt de werknemer zijn volledige loon. Daarna betaalt het RIZIV 82 % van het brutoloon voor de resterende 7 dagen, evenwel per dag begrensd tot een bepaald maximum.
Dit “geboorteverlof” is verbonden aan de vaderlijke afstamming was dus in het verleden niet toegankelijk voor een meeouder.

 

hier kan u het wetsvoorstel lezen

 

10/20/10

Ik roep minister op om iets te ondernemen tegen homohaat in Afrika

Zoals u onlangs kon lezen ondertekende ik een brief aan minister Vanackere, die opriep de discriminatie van homo's in Oeganda en bij uitbreiding een groot deel van Afrika, te stoppen.

Gisteren stelde ik hierover een vraag onze minister in de bevoegde kamercommissie. Het Afrikaanse continent worstelt immers nog steeds met grote uitdagingen op het vlak van ontwikkeling, voedselveiligheid, gezondheid en stabiliteit, enz. De vervolging van homoseksuelen is slechts één element in deze materie met vele obstakels.

Ik riep de minister dan ook op om de strijd tegen onverdraagzaamheid voldoende aandacht te geven in Belgische buitenlandse beleid, zeker omdat sommige van de landen behoren tot onze partnerlanden.

 

Naar boven

10/13/10

Discriminatie van holebi's moet stoppen

Vandaag ondertekende ik, samen met tal van collega's, NGO's en andere verenigingen uit het maatschappelijke middenveld, een brief aan minister Vanackere, die oproept de discriminatie van homo's in Oeganda en bij uitbreiding een groot deel van Afrika te stoppen.

Aanleiding voor deze brief was de publicatie van een lijst van 100 invloedrijke homo's in Oeganda. Het is niet de eerste keer dat verontrustend nieuws over homorechten en een stijgende homofobie in diverse landen ons bereikt. We roepen de minister dan ook op om, als voorzitter van de Europese Unie, actie te ondernemen tegen deze praktijken en een duidelijk signaal te geven aan de Europese partners.

Naar boven

09/26/10

België als voorzitter van de Europese Unie

In mijn werk als volksvertegenwoordiger merk ik dat de Europese Unie (EU) ons zeer sterk beïnvloedt. Voor veel mensen is de EU ver van hun bed, maar Europa beslist wel over dossiers uit ons dagelijks leven.  Onze voeding, onze veiligheid, onze auto’s, onze justitie, onze fabrieken, onze gezondheid, onze banken en ons geld, onze gas- en elektriciteitsrekeningen, onze schooldiploma’s. Europa is overal.

 

Ook werk, kinderopvang en asiel- en migratie worden door Europa mee bepaald.

Zo beslist de EU mee over het ouderschapsverlof waarop u recht hebt bij de geboorte van uw kinderen. Europa besliste het aantal dagen waarop elke ouder recht heeft op te trekken van drie naar vier maanden, door elke lidstaat in te voeren voor 30 november 2011. Als ouder juich ik dat toe. Maar ik wil dat het ouderschapsverlof op middellange termijn nog wordt opgetrokken tot zes maanden per ouder, en diende daarvoor al eind 2007 een wetsvoorstel in.

 

Waarom? Ouders moeten de kans krijgen om hun loopbaan even te onderbreken voor de zorg van hun kind(eren). Een gezinsleven combineren met werk is voor vele mama’s en papa’s stresserend. Ouders willen tijd voor de kinderen, en ook kinderen plukken de vruchten van een warme jeugd, waarin ouders sterk aanwezig kunnen  zijn.

Ouderschapsverlof loont ook. In Zweden kunnen beide ouders samen zelfs één jaar en drie maanden ouderschapsverlof opnemen. De Zweden bieden werknemers veel meer de kans hun werk al eens te onderbreken en ze blijven daardoor met veel meer en veel langer aan de slag. België zit nog steeds onder het Europees gemiddelde van mensen die werken. Europa geeft aan hoeveel mensen gemiddeld aan de slag zouden moeten zijn, het is aan ons in België om alles uit de kast te halen om zoveel mogelijk mensen effectief te laten werken.

 

Europa is ook een belangrijke speler én scheidsrechter in asiel en migratie. Dat is maar goed ook. Met een Europees asiel- en migratiebeleid zorgen we ervoor dat overal op eenzelfde manier opvang wordt  georganiseerd die menswaardig is en zo wordt ook toegekeken op het respecteren van de mensenrechten. Zo’n Europese aanpak vermijdt anderzijds ook dat asielzoekers gaan ‘shoppen’ en kiezen voor landen die het soepelst zijn of  van het ene Europese land naar het andere gaan terwijl ze in één van de lidstaten al werden afgewezen. Ik pleit ervoor die Europese aanpak nog verder uit te breiden. Als Europees voorzitter heeft ons land een unieke kans om asieldossiers en –opvang nog beter te maken voor heel de EU.

Naar boven

05/07/10

Gelukkige moederdag mama's overal ter wereld

Hoewel het in Antwerpen nog altijd een goede traditie is Moederdag te vieren op 15 augustus, op het Feest van Maria Hemelvaart, is het vandaag in heel Vlaanderen toch de dag dat we alle mama's vieren. Negen mei of 15 augustus, maakt niet uit, als de mama's maar eens dat streepje extra aandacht krijgen dat ze echt wel verdienen.

 

Mama's zijn er om gekoesterd te worden en dat is een gevoel dat de meesten onder ons ook hebben over hen. Vaak is mama toch wel de ultieme vertrouwensfiguur waaraan iets kan gezegd of gevraagd worden, is ze de spil van het gebeuren die alles netjes weet te organiseren, vooral als iets in het honderd dreigt te lopen. Mama's zijn gewoon supergoede duivel-doet-al figuren, met een sterke persoonlijkheid en vooral onuitputtelijke liefde voor hun gezin.

 

Mama's vandaag hebben hebben het niet altijd makkelijk. We eisen niet alleen dat ze zich voluit geven voor het gezin, ze zijn ook mee kostwinner en terecht zoeken ze ook een plaatsje voor zichzelf. Waarbij ze nog te vaak de neiging hebben zich zelf weg te cijferen. In onze samenleving zijn er ook heel wat meer alleenstaande moeders, die alle eindjes aan mekaar moeten zien te knopen en bovendien met dezelfde stress van tijd en aandacht zitten als gezinnen waarin met twee de taak worden verdeeld voor de opvoeding van de kinderen.

 

In mijn parlementaire werk heb ik de voorbije jaren steeds opnieuw zwaar aandacht besteed aan de combinatie van gezin en arbeid. Ik ben realistisch. Om beleg op de boterham te krijgen, moet er gewerkt worden. Maar, dat moet wel op een zo humaan mogelijke manier gebeuren, waarbij zowel mama als papa de kans krijgen om zich naast hun aandacht voor het werk, ook in hun gezinsleven te kunnen ontplooien. Ik zal dat werk op dezelfde manier de volgende jaren verder zetten. Als we op Moederdag zeggen dat mama's belangrijk zijn, moeten we daarin ook de andere 364 dagen van het jaar consequent zijn, en mama's de kans geven om hun gezins- en privéleven te combineren met hun werk.  Ook in het parlement probeer ik daar aan te werken: ik werkte tal van wetsvoorstellen uit om de combinatie gezin en werk te verbeteren o.m. door een uitbreiding van moederschapsverlof, vaderschapsverlof en ouderschapsverlof.

 

Ikzelf verloor mijn mama eind vorig jaar, ik had steeds een innige band met haar, ook al zag ik ze niet alle dagen. Ik mis ze.

 

Aan alle mama's, waar ook, een dikke knuffel vandaag !

Naar boven

03/25/10

Commissie sociale zaken op werkbezoek naar Zweden

Afgelopen week bracht ik samen met de leden van de Senaatscommissie sociale zaken een bezoek aan Zweden. Doel van dit werkbezoek was het verder onderzoeken van de problematiek van de vergrijzing, het activeringsbeleid en de thematische verloven. Zweden is immers gekend voor zijn modern en goed uitgebalanceerd pensioenstelsel en ook de vele mogelijkheden om de combinatie arbeid-gezin beter op mekaar af te stemmen. Ter plaatse hadden we heel wat interessante ontmoetingen met politici, vakbonden, academici, enz. Een zeer boeiende en leerrijke ervaring.

Naar boven

03/18/10

CD&V stelt pensioenplan voor

Woensdag 17 maart lanceerden we ons pensioenplan. Op de site van onze partij vind je alle informatie hierover: 20 vragen en antwoorden, videobeelden van de persconferentie, een presentatie en de volledige tekst.

 

Lees hier alles over ons pensioenplan.

Naar boven

03/16/10

Allez Roulez! Vrouw & Maatschappij trakteert Minister Daerden op een rondje!

Op 16/3 startte Vrouw & Maatschappij haar pensioenronde. Met dit initiatief wil Vrouw & Maatschappij aandacht vragen voor de kloof die vandaag nog steeds bestaat tussen de pensioenen van vrouwen en mannen. In het Groen Boek van de minister van pensioenen staat zwart op wit te lezen dat vrouwelijke werknemers gemiddeld 25% minder verdienen dan hun mannelijke collega's. Dit komt omdat vrouwen vaker deeltijds werken, meer zorgverlof opnemen en minder verdienen.

De sleutel tot het dichten van de genderkloof in de pensioenen zijn een hogere arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en een langere effectieve loopbaan. Dat zal enkel kunnen met maatregelen om de combinatie van arbeid en gezin te vergemakkelijken en de periodes van zorg en opleiding te valoriseren in de pensioenberekening.

Zo diende ik in januari 2009 een wetsvoorstel in dat het Carrière Planning Systeem (CPS) moet invoeren. Via CPS kunnen de persoonlijk opgebouwde rechten op het vlak van pensioenen, sociale zekerheid, tewerkstellingsbevorderende maatregelen, loopbaanonderbreking en tijdskrediet op een gemakkelijke manier, elektronisch worden afgelezen. Ook kunnen de gevolgen van bepaalde keuzes in de loopbaan of in de verloning voor de opbouw van sociale, financiële of andere rechten worden gesimuleerd. Op die manier kunnen mensen, werknemers, zelfstandigen, ambtenaren onderbouwde keuzes maken in hun loopbaan.

 

Lees hier mijn wetsvoorstel

Naar boven

03/17/10

Inkomensgarantie voor ouderen kan nu langer dan 30 dagen in het buitenland

Begin maart werd in de commissie Sociale Aangelegenheden van de Senaat een resolutie goedgekeurd die de voorwaarden versoepelt om in het buitenland te verblijven voor personen die een Inkomensgarantie voor Ouderen genieten. Je kan deze bijstandsuitkering genieten wanneer je niet aan de voorwaarden voldoen om een minimumpensioen te krijgen, omdat je bijvoorbeeld te weinig jaren gewerkt hebt. Personen die een IGO genieten kunnen 30 dagen per jaar in het buitenland verblijven, zonder het recht op de IGO te verliezen. Uitzonderingen op deze regel waren reeds mogelijk, maar moesten voldoen aan strenge, ingewikkelde en niet-transparante regels. Daarom stemde de Senaat deze resolutie, opdat de regering de voorwaarden om langer dan 30 dagen in het buitenland te verblijven en toch het recht op de IGO te behouden, zou kunnen vereenvoudigen, verduidelijken en versoepelen.

Naar boven

01/28/10

Ik ondervraag minister over bereking opzegvergoeding tijdens ouderschapsverlof

Arbeidsrechtbanken bogen zich in het verleden reeds geregeld over de vraag op basis van welk loon de opzegvergoeding moet worden berekend voor werknemers die hun arbeidstijd verminderen door bijvoorbeeld tijdskrediet of ouderschapsverlof. Volgens de huidige Belgische wetgeving dient men de vergoeding te berekenen op basis van de opzeggingstermijn die berekend werd zonder inachtneming van de vermindering van de prestaties. Het is echter nog onduidelijk met welk loon rekening moet worden gehouden voor de berekening van de opzegvergoeding als de opzeggingstermijn niet wordt gepresteerd.

 

Lees hier mijn vraag om uitleg.

Naar boven

01/17/10

Discriminaties in vaderschapsverlof moeten worden afgeschaft. Sabine de Bethune en Nahima Lanjri vragen regering dringend actie te ondernemen

Eind 2009 kondigde toenmalig minister voor Ambtenarenzaken Steven Vanackere een Koninklijk Besluit aan om binnen de Federale overheidsdiensten geboorteverlof toe te kennen aan lesbische partners van een pas bevallen moeder. Ook de Vlaamse overheid heeft dit in 2009 geregeld voor haar contractuele ambtenaren. Sabine de Bethune en Nahima Lanjri juichen deze doorbraak toe nadat ze reeds bij het begin van deze legislatuur (2007) een wetsvoorstel in die zin neerlegden. Maar in de privésector geldt dit recht nog steeds niet. Dat kan natuurlijk niet en Sabine de Bethune en Nahima Lanjri vragen dan ook aan bevoegd minister Milquet om nu heel snel met deze discriminatie komaf te maken. Ze vragen om meteen ook de twee andere discriminaties m.b.t. het vaderschapsverlof te realiseren.

Het vaderschapsverlof geeft recht op tien dagen verlof. Dat in de privésector lesbische partners van een pas bevallen moeder hierop nog steeds geen aanspraak kunnen maken in tegenstelling tot wie werkt bij de Vlaamse of federale overheid kan vanzelfsprekend niet. Sabine de Bethune en Nahima Lanjri vinden dit een schending van de gelijke rechten van het holebi-gezin en in strijd met de belangen van het kind. Deze discriminatie moet nu zo snel mogelijk wettelijk uit de weg worden geruimd. De senatrices verwijzen naar hun wetsvoorstel ter zake dat ze reeds anderhalf jaar geleden neerlegden.
De sociale partners zijn trouwens vragende partij. De Nationale Arbeidsraad heeft sinds 2003 al driemaal in haar adviezen gewezen op deze discriminatie. Ook in het parlement is er een breed draagvlak om het vaderschapsverlof open te stellen voor meemoeders. Het senaatsrapport over de evaluatie van de thematische verloven van begin vorig jaar beveelt aan om “een verlof, gelijkaardig aan het vaderschapsverlof, toe te kennen aan mee-ouders”.

Daarnaast wijzen de senatrices op het ontbreken van ontslagbescherming bij het opnemen van vaderschapsverlof. Deze ontslagbescherming moet de drempel verlagen voor vaders en meemoeders om hun geboorteverlof volledig op te nemen. Dergelijke bescherming bestaat wel in het kader van moederschaps- of adoptieverlof. België blijft hier in gebreke t.a.v. de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 2002 over de gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het werk die alle lidstaten oplegt de bepalingen om te zetten in nationale wetgeving tegen 5 oktober 2005! De Bethune en Lanjri legden hierover een wetsvoorstel neer.

De senatrices Lanjri en de Bethune stellen ook voor dat het vaderschapsverlof met maximum drie dagen verlengd wordt indien het pasgeboren kind door ziekte langer in het ziekenhuis moet blijven. Moeders hebben reeds dit recht, het is dan ook niet meer dan logisch dat ook de vader dit krijgt om meer bij de zorg te worden betrokken. Ook hierover dienden de senatrices een wetsvoorstel in.

Het beperkte budgettaire kader van de federale overheid kan voor de CD&V-senatrices geen argument zijn om deze discriminaties in stand te houden. De impact op de beheersbaarheid van de budgettaire middelen is immers beperkt.

De CD&V-senatrices verkiezen overigens om voortaan te spreken van het genderneutrale ‘geboorteverlof’ i.p.v. vaderschapsverlof.

 

Lees hier het artikel uit De Zondag.

Naar boven

01/14/10

Ouderschapsverlof wordt eindelijk uitgebreid

Het ouderschapsverlof beantwoordt aan een belangrijke maatschappelijke behoefte van ouders om hun loopbaan te kunnen onderbreken voor de zorg voor hun kind. Ouders ervaren de combinatie tussen de zorg voor hun gezin en hun job vaak als zeer stresserend. Ze voelen de absolute noodzaak om de drukte van hun job even te kunnen verminderen om hun kinderen op te voeden. Ook kinderen plukken de vruchten van een warme, omringde jeugd.

 

Het systeem van ouderschapsverlof bestond reeds voor drie maanden voltijdse onderbreking. Voor vele ouders was deze periode echter ontoereikend. Op het Europese niveau werd recent gesteld dat de lidstaten het ouderschapverlof dienen op te trekken van drie naar vier maanden voor 30 november 2011.

 

Ik diende reeds eind 2007 een wetsvoorstel in om het ouderschapsverlof te verlengen tot zes maanden voltijdse onderbreking. Recent stelde ik de vraag aan minister Milquet of en wanneer de duur van het ouderschapsverlof in België zou worden opgetrokken. Ik was dan ook verheugd te kunnen vernemen dat de minister volop werk maakt van de verlenging van het ouderschapsverlof van drie naar vier maanden. Ik juich ook toe dat minister Milquet niet wil ingaan op het Europese voorstel om het ouderschapsverlof gedeeltelijk overdraagbaar te maken van de ene naar de andere ouder. Dit zou immers leiden tot grotere problemen voor vrouwen op de arbeidsmarkt.

 

Ik wees de minister ook nog op een aantal andere problemen omtrent ouderschapsverlof. Vrouwen vormen nog altijd de overgrote meerderheid van de gebruikers van dit verlof, wat vaak tot discriminaties van vrouwen op de arbeidsmarkt leidt. Bovendien worden mee-ouders uit holebi-gezinnen tot op vandaag nog altijd uitgesloten van het ouderschapsverlof. Tenslotte is het opnemen van ouderschapsverlof voor alleenstaande ouders vaak financieel niet haalbaar. Ik pleit dan ook voor een optrekking van de premies voor ouderschapsverlof voor deze groep.

 

Wat betreft de discriminatie van mee-ouders stelde minister Milquet een oplossing in het vooruitzicht. Ik heb erop aangedrongen dat de minister ook zo snel mogelijk werk maakt van de andere problemen met ouderschapsverlof.

 

Lees hier mijn vraag om uitleg.

Naar boven

12/16/09

Vrouw & Maatschappij deelt samen met de kerstvrouw cadeautjes uit.

Vanmorgen deelde de kerstvrouw, samen met de mandatarissen van Vrouw & Maatschappij cadeautjes uit aan onze ministers en staatssecretarissen. Met deze actie vraagt Vrouw & Maatschappij aandacht voor haar standpunten nav het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie.

Zo vraagt Vrouw en Maatschappij aandacht voor de effectieve aanpak van de loonkloof, het beter afstemmen en verdelen van ouderschapsverlof en het concretiseren van de internationale vrouwenrechten.

 

Naar boven

12/07/09

Verhoging toegelaten inkomen van de 'personen ten laste' in gezinnen met een invalide gezinshoofd.

Uit een studie van de CM (2001) bleek duidelijk dat er moest gestreefd worden naar een verbetering van de levenskwaliteit van invaliden omdat ze een kwetsbare groep zijn, die te kampen hebben met een zeker sociaal isolement. Ook hun financiële situatie moet verbeteren. Wat gebeurt er momenteel? Invalide gezinshoofden verliezen hun statuut van gezinshoofd zodra het inkomen van hun partner een bepaald plafond overschrijdt. Gevolg hiervan is dat hun uitkering berekend wordt op basis van het lagere percentage, namelijk het percentage geldig voor een samenwonende.

Daarom diende ik een wetsvoorstel in met de bedoeling het toegelaten partnerinkomen van personen ten laste in gezinnen met een invalide gezinshoofd te verhogen.

Minister Onkelinx heeft intussen zelf een initiatief genomen, in het kader van de besprekingen de sociale partners betreffende de welvaartsenveloppe, dat tegemoet komt aan de intenties van mijn wetsvoorstel.

Er werd besloten om een tussenplafond in te voeren, wanneer de partner van het invalide gezinshoofd enkel een vervanginsinkomen heeft. Vanaf 1 januari 2010 zal de situatie in dat geval als volgt zijn: wanneer de partner van het gezinshoofd een maandinkomen heeft van minder dan 805,06 € zal het gezinshoofd 65 % van het gemiddelde dagloon genieten. Ligt dit inkomen tussen 805,06 € en 930 €, zal het invalide gezinshoofd als alleenstaande worden beschouwd en geniet 55 %. En wanneer de partner een vervanginkomen heeft van 930 € of meer, zal het gezinshoofd worden beschouwd als samenwonend en ontvangt hij 40 %.

Deze maatregelen komen dus tegemoet aan wat ik wou bereiken voor de betrokkenen.  

Naar boven

10/12/09

'Europa op Genderrails'

Vandaag nam ik deel aan het Seminarie 'Europa op Genderrails', georganiseerd door CD&V-beweging Vrouw en Maatschappij.

De Europese Unie heeft heel wat instrumenten en structuren in handen om werk te maken van een gestroomlijnd gelijkekansenbeleid, zoals de Routekaart voor de gelijkheid van mannen en vrouwen (2006-2010).

Tijdens het afsluitend debat werd o.m. een licht geworpen op de verwezenlijkingen en de uitdagingen voor de toekomst.

Naar boven

05/18/09

Een leven in balans

De CD&V-beweging 'Vrouw en maatschappij' werkt al een hele tijd rond "leven in balans". Ook afgelopen dinsdag voerden ze daarover actie. Onze CD&V-vrouwen legden op een levensgrote weegschaal hun gewicht in de schaal rond 7 concrete voorstellen voor meer balans in het leven van vrouwen én mannen. Ik steun met mijn volle gewicht deze actie, want de balans is immers dikwijls ver zoek. 

 

Lees hier meer

Bekijk hier het filmpje

Bekijk hier de fotoreportage

 

 

 

 

 

Naar boven

03/11/09

Ongelijkheid in berekening van invaliditeitsvergoedingen

Op 1 april 2004 is de wetgeving betreffende de berekening van invaliditeitsuitkeringen gewijzigd. Hierdoor ontstaat er een verschil in behandeling. Verschillende mensen ondervinden ernstige nadelen door deze verandering. Daarom stelde ik de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid een vraag.

 

Lees hier het verslag van de vraag om uitleg van 12 maart 2009

Naar boven

02/11/09

flexibiliteit bij het opnemen van vaderschapsverlof en moederschaprust

Naar aanleiding van de programmawetten zijn er een aantal regels goedgekeurd in de commissie sociale zaken. Deze regels geven moeders en vaders het recht geven hun verlof naar aanleiding van een geboorte flexibeler op te nemen.

Zo moeten vaders hun 10 dagen vaderschapsverlof niet meer opnemen binnen de 30 dagen na de bevalling. Deze periode wordt uitgebreid tot een termijn van 4 maanden. Moeders daarentegen krijgen de kans om 2 van de 15 weken moederschaprust om te zetten in verlofdagen. Deze worden gespreid over een periode van maximum acht weken zodat de werkneemster het werk meer geleidelijk kan hervatten. 

Naar boven

12/17/08

Aanbevelingen thematische verloven

In de commissie Sociale Aangelegenheden hebben we de afgelopen maanden gewerkt rond het thema gezin en arbeid. Na verschillende hoorzittingen met experts, discussies en overleg is uiteindelijk een gezamenlijke tekst naar voor geschoven, waarin aanbevelingen zitten voor de regering.

 

De bestaande verlofstelsels die toelaten meer tijd op te nemen voor het gezin of voor zorg moeten in de geest van het regeerakkoord versterkt worden. De versterking van de thematische verloven beoogt enerzijds het gezinsleven te ondersteunen en anderzijds de combinatie gezin, zorg en arbeid te verbeteren. Bovendien moet ervoor worden gezorgd dat werknemers en werkgevers degelijke informatie krijgen over de bestaande mogelijkheden en over eenieders rechten.

 

In dit kader kan er naar gestreefd worden om verschillende verlofstelsels uit te breiden, te optimaliseren en te actualiseren, zoals het moederschapsverlof, het mee-ouderschapsverlof, het ouderschapsverlof, het rouwverlof en het adoptieverlof.

 

Voorts moet er specifiek aandacht besteed worden aan de taak van de man in het gezin, eenoudergezinnen, zelfstandigen en aan de problematiek van de opvang en de verzorging van zieke kinderen.

 

Tenslotte vraagt de commissie Sociale Aangelegenheden om een coherent en evenwichtig beleid op poten te zitten, dat transparant en duidelijk is voor werknemer, werkgever en overheid. Zoals overeengekomen in het regeerakkoord, moet dus het systeem van loopbaanrekening worden onderzocht.

 

Lees hier de aanbevelingen van de commissie.

Naar boven

11/24/08

Actie Stoparmoede.nu 24/11: activering is geen toverwoord

Het platform stoparmoede.nu hield op 24/11 opnieuw actie voor het stadhuis van Antwerpen, voorafgaand aan de gemeenteraad. Dit keer was het thema 'Activering is geen toverwoord'.

 

Ik steun alvast de eisen van stoparmoede.nu:

 

1. De stad Antwerpen ook als werkgever het goede voorbeeld geeft!

  • maximaal drempels wegwerkt voor toegang tot jobs
  • functies creëert op maat van de vaardigheden van de mensen uit de kansengroepen
  • en omkadering, begeleiding en jobcoaching voorziet op de werkvloer.

2. De stad harder inzet op een echte SOCIALE ECONOMIE ! en hiervoor maximaal samenwerkt met de partners op het terrein.

 

3.   Een betere kennis van de ‘moeilijkst te activeren groep naar werk’ snel omgezet wordt in een aangepast beleid dat een zinvolle, haalbare (sociale)activering realiseert die zicht geeft op duurzame tewerkstelling.

 

4. Activering meer op maat van mensen gebeurt: meer begeleiding en meer omkadering is hiervoor noodzakelijk en moet ook    gefinancierd worden.

Naar boven

11/06/08

Stookoliefonds

De OCMW’s zijn belast met de uitvoerende taak verbonden aan het Stookoliefonds. Volgens een krantenartikel vergt die taak "230 979 uren paperasserie", waardoor de OCMW’s hun eigenlijke taak van maatschappelijke dienstverlening niet naar behoren kunnen vervullen. Het is dan ook van belang dat in de nodige financiering wordt voorzien voor de administratieve last die gepaard gaat met de behandeling van de aanvragen voor de korting in het kader van het Stookoliefonds.

 

Ik vroeg aan de minister of zij op de hoogte is van de zware administratieve last die het Stookoliefonds voor de OCMW’s betekent?  Voorziet de minister in financiële steun voor de OCMW’s?  Vindt de minister het inkomenscriterium te beperkt? Moet er ook een sociaal onderzoek komen alvorens te korting toe te kennen?

 

Lees hier het verslag op de vraag om uitleg van 6 november 2008.

Naar boven

10/06/08

Aanpassing van de pensioenen

Op 1 oktober verhoogde het basisbedrag van de inkomensgarantie voor ouderen met 5 EUR. Het basisbedrag bedraagt 7.087,22 EUR als u met een partner of met verschillende personen samenleeft en 10.630,83 EUR als u alleen woont (het verhoogde bedrag).  De minimumpensioenen voor zelfstandigen worden met 10 EUR verhoogd. Het gewaarborgd minimumbedrag voor een volledig loopbaan bedraagt dan 13.897,13 EUR bruto per jaar voor een gezin en 10.485,68 EUR bruto voor een alleenstaande.

 

In augustus 2008 werden de pensioenen verhoogd, door de overschrijding van de spilindex. Aangezien de afgevlakte index van de maand augustus 2008 de eerstvolgende spilindex van 110,51 overschreden heeft, werden de pensioenen voor werknemers, zelfstandigen en de Inkomensgarantie voor ouderen geïndexeerd (+ 2 %) vanaf september 2008.  Voor augustus 2008 bedroeg het gemiddelde van de gezondheidsindexen van de maanden mei, juni, juli en augustus 110,73. De vastgestelde afgevlakte index van augustus 2008 overschrijdt dus de vastgestelde spilindex 110,51. De nieuwe spilindex is vastgesteld op 112,72 (110,51 + 2 %). De volgende indexaanpasing vindt plaats wanneer de afgevlakte index de volgende spilindex bereikt of overschrijdt.

 

In september verscheen er in CD&V Direct een artikel van mijn hand over onze pensioenen. Lees hier het volledige artikel 'Ook een gepensioneerde heeft recht op een boterham met kaas'.

Meer weten over pensioenen? Surf naar de website Rijksdienst voor Pensioenen.

Naar boven

Het gezinsprofiel is vandaag grondig veranderd. Het gezin is vandaag een verscheidenheid aan vormen waarin mensen samenleven en zorg dragen voor elkaar. Hoewel nog steeds in meer dan 8 op de 10 gevallen kinderen opgroeien in een gezin met gehuwde ouders, willen de indieners nieuwe gezinsvormen zoals het eenoudergezin, het meergeneratiegezin, het nieuw samengestelde gezin, het holebigezin, het samenwonende gezin met of zonder kinderen, enz. evenzeer ten volle ondersteunen en ontplooiingskansen bieden. Dit wetsvoorstel wil hiertoe bijdragen door gelijke mogelijkheden te bieden inzake het opnemen van vaderschapsverlof ongeacht de gezinsvorm.

 

Een vader heeft momenteel het recht om gedurende 10 door hem te kiezen dagen van het werk afwezig te zijn ter gelegenheid van de geboorte van een kind en dit binnen 30 dagen, te rekenen vanaf de dag van de bevalling. Gedurende de eerste 3 dagen behoudt de werknemer zijn loon, de resterende zeven dagen betaalt het RIZIV 82% van het brutoloon, met evenwel een maximum van 86,35 euro per dag.

 

Dit recht geldt enkel voor mannen in een heterogezin bij de geboorte van een kind. Voor een partner van hetzelfde geslacht als de ouder waarvan de afstamming vaststaat (een meeouder), geldt dit recht echter niet. Het vaderschapsverlof is met andere woorden niet toegankelijk voor meeouders.

 

Dit wetsvoorstel wil dit onderscheid opheffen en een partner van hetzelfde geslacht als de ouder waarvan de afstamming vaststaat, hetzelfde recht toekennen. Concreet wordt dus het vaderschapsverlof voor meeouders opengesteld. Een partner van hetzelfde geslacht krijgt bij de geboorte van een kind ook recht op 10 dagen verlof.

 

Lees hier het wetsvoorstel.

Naar boven

Ouderschapsverlof is een specifieke vorm van volledige of gedeeltelijke looopbaanonderbreking met het oog op de opvoeding van jonge kinderen. Daarnaast heeft men als werknemer het recht om verlof te nemen om een persoon bij te staan met palliatieve verzorging. Onder palliatieve verzorging verstaat men elke vorm van bijstand, op medisch, sociaal, administratief en psychologisch vlak en de verzorging van een persoon die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt en zich in een terminale fase bevindt. In de praktijk blijkt de combinatie van beide verloven niet mogelijk, wegens technische problemen bij de RVA.

 

Nochtans bleek uit het antwoord van de minister op mijn vraag om uitleg dat "wat de combinatie van ouderschaps- en palliatief verlof betreft, er arbeidsrechtelijk niets is dat erop wijst dat dit onmogelijk zou zijn. Voldoet de werknemer aan de voorwaarden van elk van die verloven, dan kan hij die gelijktijdig opnemen."

 

Lees hier het volledige verslag.

Naar boven

03/05/08

Invaliden: prijs van de liefde vermindert

Momenteel zijn er in ons land ongeveer 220.000 mensen met een invaliditeitsuitkering (29% gezinshoofd, 26% alleenstaand, 45% samenwonend). Ruim 50 % van deze mensen zijn aangewezen op een minimumuitkering.

Deze minimumuitkeringen liggen nog steeds gevoelig lager dan het bestaanszeker inkomen.  Ziekenzorg CM voert sinds jaren actie om het inkomen te verbeteren.

 

De minimumuitkeringen stegen sinds 2005 met 2 % voor mensen die reeds lange tijd een uitkering ontvangen. Met de programmawet van 27/12/2006 (BS van 28/12/2006) zijn enkele minima voor invaliden op gelijk hoogte gebracht en werd de forfaitaire tegemoetkoming voor 'hulp van derden'  verdubbeld. 

De commissie sociale aangelegenheden van 5 maart 2008 behandelde een wetsvoorstel van Nahima Lanjri tot verhoging van het toegelaten inkomen van de personen ten laste in gezinnen met een invalide gezinshoofd. Dit voorstel beoogt een minimale bestaanszekerheid voor de personen met een handicap te waarborgen.  De vermindering van de tegemoetkomingen op basis van het inkomen van de echtgenoot of samenwonende, nl. de 'prijs van de liefde', is in de begroting 2008 voorzien voor een bedrag van 20,4 miljoen euro.

Via de begroting 2008 wordt haar voorstel positief beantwoord. Met ingang van juli 2008 wordt het vrijgesteld bedrag verhoogd tot 19.000 euro per jaar.

Naar boven

12/12/07

CD&V over de vakbondsbetoging van 15 december

De drie vakbonden ACV, ABVV en ACLVB hielden op 15 december '07 een nationale betoging, onder meer tegen de dalende koopkracht. De christelijke, socialistische en liberale vakbonden kregen ondanks de spoorstaking tussen de 20.000 en 25.000 betogers bijeen in Brussel. Ze hadden drie gemeenschappelijke eisen: meer koopkracht, een sterke sociale zekerheid en een meer evenwichtige fiscaliteit.

 

Lees hier de reactie van CD&V op de eisen van de vakbonden.

Lees hier de opiniebijdrage van CD&V.

Naar boven

10/24/07

Sociale verkiezingen 2008 krijgen wettelijke basis

De volgende sociale verkiezingen moeten plaatsvinden van 5 tot 18 mei 2008. Artikel 14, § 1, eerste lid van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven bepaalt vandaag dat ondernemingsraden moeten worden ingesteld vanaf 50 werknemers.

 

Het is nu de wens van de sociale partners om bij de volgende sociale verkiezingen de drempels te gebruiken die bij de vorige verkiezingen golden, en voor de ondernemingsraad dus 100 werknemers (tenzij er meer dan 50 zijn en er bij de vorige verkiezingen wel een ondernemingsraad was

-  dus in bedrijven waar het personeelsbestand van boven de 100 naar onder de 100 maar boven de 50 zakte, blijft de verkiezing verplicht).

Om dit wettelijk te kunnen doen, kon die drempel niet opnieuw via een KB op 100 worden gebracht. Daarom moest de wet van 1948 worden gewijzigd. De sociale verkiezingen zullen dus doorgaan volgens de drempels van 2008 en dit zal volledig in overeenstemming zijn met de Belgische wetgeving. Daarover gaat dit wetsontwerp.

Naar boven

Eerder legden de indiensters al een wetsvoorstel in tot uitbreiding van het ouderschapsverlof (kamerdocument 51K0240). Het toepassingsgebied ervan strekte zich uit tot alle werknemers, ongeacht de gezinstoestand. De indiensters blijven overtuigd van het nut van dat wetsvoorstel. Toch vinden zij het opportuun om nog een tweede wetsvoorstel in te dienen, dat zich toespitst op de groep van de alleenstaande ouders.

 

Deze groep maakt minder gebruik van tijdskrediet dan ouders in een tweeverdienersgezin. Om ook in de realiteit deze groep evenveel kansen te geven om tijd voor hun gezin te combineren met een baan, is het nodig om voor hen de premie verder op te trekken. De regering beseft dit en heeft daarom de premie voor 1/5 ouderschapsverlof opgetrokken. Bruto ontvangt een alleenstaande ouder vandaag een premie van 156,23 euro, tegenover 116,18 euro voor een ouder in een gezin met twee ouders.  Dit systeem is echter aan uitbreiding toe. Zowel het toepassingsgebied, de premie, de stelsels en de duur moeten worden herzien voor de alleenstaande ouders.

Naar boven

03/13/07

Ouderschapsverlof voor alleenstaanden

Uit cijfers blijkt dat in het verleden alleenstaande ouders hun recht op ouderschapsverlof minder opnamen. Als zij de zorg voor hun kleine kinderen willen opnemen, komen zij veel meer in de werkloosheid terecht. De reden daarvoor zou kunnen zijn dat de terugval inzake inkomen te groot is. Wie met twee is, heeft nog altijd een volledig inkomen met daarnaast nog de premie en een verminderd inkomen. Voor een inkomen is de terugval echter veel te groot. Ik stelde een mondelinge vraag aan de minister over het ouderschapsverlof in het algemeen en voor alleenstaanden in het bijzonder.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

01/29/07

Inkomensgarantie voor ouderen en buitenlands verblijf

In een KB in verband met de inkomensgarantie voor ouderen, staat dat het verblijf in het buitenland beperkt wordt tot 30 dagen indien men voort van zijn uitkering wil blijven genieten. Wanneer men langer in het buitenland verblijft, wordt de uitbetaling van de inkomensgarantie voor ouderen voor een periode geschorst. Voor wie naar de andere kant van de wereld moet reizen om zijn familie te zien, is dat wel een probleem. Ik legde het voor aan de minister.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

05/23/06

13e maand kinderbijslag

We waren een paar weken geleden blij verrast via de media te vernemen dat de regering zou beslissen dat er een schoolpremie zou komen. Dat betekent dat kinderen een premie kunnen krijgen in september, vanuit de kinderbijslag. Het gaat om 75 euro voor het lager onderwijs, 100 euro voor het middelbaar onderwijs en 125 euro voor het hoger onderwijs. Inhoudelijk komt dat eigenlijk ongeveer neer op wat CD&V al jaren heeft gevraagd, dus eigenlijk een dertiende maand kinderbijslag.

 

Het zal nooit volledig kostendekkend zijn maar moet toch meer kostendekkend worden want, zoals de Gezinsbond heeft berekend, kost elk kind u eigenlijk een huis. Men heeft berekend dat een kind van 0 tot 17 jaar gemiddeld 388,74 euro per maand kost (Gezinsbond, januari 2006).

 

Lees hier het verslag.

Lees hier het wetsvoorstel.

Naar boven

11/22/05

Pensioen van gescheiden ambtenaren

Er bestaat een ongelijkheid tussen gepensioneerde ambtenaren en gepensioneerde werknemers voor de berekening van een pensioen voor een feitelijk of uit de echt gescheiden echtgenoot. Ik stelde deze vraag al eens eerder aan een andere minister, maar wilde weten of minister Tobback hierover hetzelfde standpunt innam.

 

In de privé-sector is de volgende regeling van toepassing: wie feitelijk of van tafel en bed gescheiden is, kan onder de normale voorwaarden om een pensioen te kunnen ontvangen (stopzetting arbeid, verblijf in België, enz.) aanspraak maken op de helft van het bedrag van het pensioen van de echtgenoot, aan het gezinsbedrag. Het pensioen als feitelijk of van tafel en bed gescheidene kan men ontvangen wanneer de echtgenoot pensioengerechtigd is, ongeacht de eigen leeftijd. Voor wie uit de echt gescheiden is, wordt het pensioen berekend op het ogenblik dat men normaal zelf pensioengerechtigd is. Voor de ambtenaren bestaat er geen dergelijke regeling indien de echtgenoot nog in leven is.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

11/21/05

Verschil in brugpensioen voor Nederlanders en Belgen

De werkloosheidsuitkering bedraagt in Nederland veel meer dan in België, waardoor het voor grensarbeiders die wonen in Nederland en werken in België aantrekkelijker is om op brugpensioen te gaan dan voor Belgen. Werknemers die hun hoofdverblijfplaats hebben in een land van de Europese Economische Ruimte hebben ook recht op de aanvullende vergoeding voor zover zij werkloosheidsuitkeringen genieten krachtens de wetgeving van hun woonland. Deze werkloosheidsuitkering bedraagt in Nederland echter veel meer dan in België, waardoor het voor grensarbeiders die wonen in Nederland en werken in België aantrekkelijker is om op brugpensioen te gaan dan voor Belgen. Het verschil is soms zeer groot.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

06/01/05

Statuut van de onthaalouders

Eén van de koninginnenstukken van het zogenaamde statuut van onthaalouders was een bepaling in verband met de opvanguitkeringen. Het ging om vergoedingen die aan de onthaalouders uitgekeerd werden wanneer het kind onvoorzien afwezig was door ziekte of toevallig verlof van de ouders.

 

In principe zouden die onthaalouders een vergoeding krijgen voor de momenten waarop kinderen afwezig waren en de onthaalouders onvoldoende kinderen had. Iedereen was daar tevreden mee maar nu blijkt dat de uitbetaling van die beloofde uitkeringen mank loopt.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

05/24/05

Sociaal akkoord in de non-profitsector

In de plenaire vergadering van 21 april 2005 stelde ik de minister reeds een vraag over het sociaal akkoord in de non-profitsector. Ik signaleerde toen het ongenoegen vanuit de werkgevers over het feit dat zij niet betrokken werden bij het totstandkomen van dit akkoord. Zij vroegen dat er samen met hen echte onderhandelingen zouden gevoerd worden.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

05/24/05

Wetsvoorstel: buitenschoolse kinderopvang

Buitenschoolse kinderopvang door een school zelf georganiseerd is fiscaal aftrekbaar. Deze maatregel geldt echter niet wanneer de school de opvang laat uitvoeren door oudercomités, verenigingen en zelfs de gemeenten. Dit wetsvoorstel strekt ertoe deze verschillende behandeling op te heffen door beide vormen van kinderopvang fiscaal aftrekbaar te maken.

 

Vanaf aanslagjaar 2006 zijn de voorwaarden inzake de aftrekbaarheid van de uitgaven voor kinderoppas gewijzigd door het van toepassing worden van artikel 113, § 1, 1° en 3°, zoals gewijzigd door artikel 2 van de wet van 6 juli 2004 (Belgisch Staatsblad, 5 augustus 2004). Het gaat om een verruiming: de voorwaarden voor aftrekbaarheid worden uitgebreid tot kinderen die de leeftijd van 12 jaar niet bereikt hebben en ook de uitgaven betaald aan kleuter- en lagere scholen komen in aanmerking.

 

Lees hier het wetsvoorstel.

Naar boven

02/15/05

Ouderschapsverlof

Op 21 maart 2004, op de ministerraad van Raversijde, werd beslist een budget vrij te maken voor de uitbreiding van het ouderschapsverlof. De volgende maatregelen werden voorgesteld:

  • het verhogen van de hoogte van de uitkering (in ieder geval bij voltijdse betrekking met ongeveer 100 euro)
  • de verlenging van de duurtijd van de onderbreking (bij voltijdse betrekking met 1 maand)
  • de versoepeling van de overgang tussen de verschillende tijdsstelsels (voltijds, halftijds, één vijfde)
  • het optrekken van de leeftijd van de betrokken kinderen (bij voorkeur 6 jaar)

Deze moesten nog wel worden besproken met de sociale partners. De ministerraad voorzag dat dit tegen november 2004 afgerond zou zijn.

Het totale budget zou 14,1 miljoen euro bedragen in 2005. Dit bedrag wordt stelselmatig verhoogd in de volgende jaren tot 18,4 miljoen euro in 2006 en 26,5 miljoen euro in 2007.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

01/26/05

Fiscale aftrek kinderopvang

Sinds 1 januari 2005 zijn de kosen voor de kinderopvang aftrekbaar tot twaalf jaar, terwijl de leeftijd vroeger op drie jaar lag. De nieuwe regeling brengt voor de ouders soms heel wat verwarring met zich mee. Er zijn nog enkele onduidelijkheden omtrent de instellingen die recht geven op fiscale aftrek, omtrent de tijdsduur en omtrent de bedragen. Ik stelde de vragen aan de minister.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

10/25/04

Tijdsparen

In het regeerakkoord wordt gesproken over een concreet voorstel van tijdsparen dat dit jaar aan de sociale partners zou worden gedaan. Op een tijdspaarrekening zou iedere werknemer en ambtenaar niet opgebruikte vakantiedagen of gepresteerde overuren kunnen plaatsen, om die op een later ogenblik op te nemen.

 

In de beleidsverklaring wordt hierover opnieuw gesproken. Het tijdsparen is één van het dertigtal voorstellen dat de regering aan de sociale partners doet in het kader van het eindeloopbaandebat. Er staat dat 'naast het tijdskrediet en binnen welomschreven krijtlijnen bijvoorbeeld extra-legale verlofdagen of uren die vrijwillig tijdens drukkere periodes gepresteerd worden op een later tijdstip in de loopbaan opgenomen kunnen worden'. Ik wilde van de minister weten hoe het hier mee staat.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

02/10/04

Ouderschapsverlof

Het KB van 29 oktober 1997 voerde een stelsel van betaald ouderschapsverlof in. Inmiddels is het ouderschapsverlof uitgegroeid tot een populair instrument waarvan ouders gebruikmaken om tijd vrij te maken voor de opvoeding van hun kinderen. Om een beter beeld te krijgen van de huidige regeling en deze eventueel aan te passen aan de veranderende noden, is het van belang enkele cijfers te kennen.

 

Lees hier het verslag.