Archief - asiel en migratie

01-01-2010

De ministers uitgehoord, enkele parlementaire vragen

Ik heb deze maand enkele parlementaire vragen gesteld over immigratie dewelke je hieronder kan vinden:

 

Vraag aan de minister van Justitie, De Clerck betreffende de instelling van de moslimexecutieve.

Vraag aan de minister van Justitie, De Clerck betreffende de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

enkele vragen over Asiel en Migratie uit Antwerpen

Ik heb ook op stedelijk niveau niet stilgezeten. Hieronder kan je twee vragen uit de gemeenteraad vinden m.b.t. immigratie.

 

Vraag betreffende het aantal schijnhuwelijken in Antwerpen

vraag betreffende de tijdige inschrijving van vreemdelingen in het Antwerpse vreemdelingenregister (centraal loket)

verstrenging van gezinshereniging is gestemd

CD&V, Open Vld, MR en N-VA bereikten al in februari van dit jaar een akkoord over een verstrenging van de gezinshereniging. Na opmerkingen van de Raad van State heeft dezelfde meerderheid, aangevuld met de steun van de sp.a en PS op verschillende punten, nu een subamendement in de commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer goedgekeurd dat tegemoetkomt aan deze opmerkingen.

 

Tegelijkertijd blijven de krachtlijnen van het akkoord overeind. Er worden nu strikte vereisten van huisvesting en inkomen uit eigen middelen opgelegd aan vreemdelingen en Belgen die een partner of echtgenoot uit het buitenland laten overkomen.

De kernpunten :

1. Verstrenging voor zowel Belgen als niet-EU-onderdanen
2. Bewijs van behoorlijke huisvesting.
3. Bestaansmiddelenvereiste die garandeert dat de gezinshereniger kansen krijgt in de samenleving. Inkomsten die afkomstig zijn uit het bijstandstelsel (leefloon, gewaarborgde kinderbijslag) en financiële maatschappelijke dienstverlening alsook de kinderbijslag worden hiervoor niet in aanmerking genomen.
4. Ook schijnsamenwoonst wordt vanaf nu aangepakt
5. Wachttermijn van 12 maanden legaal verblijf voor gezinsvorming
6. Enkel aanvragen vanuit het buitenland
7. 3 jaar controle op alle criteria die in de wet worden voorzien
8. 21 jaar zijn alvorens in aanmerking te komen voor gezinshereniging.


Hieronder kan u de toelichting vinden:

 

Toelichting:

 

Het amendement nr 147 voorzag in diverse wijzigingen van de Vreemdelingenwet in het kader van de gezinshereniging. Dit amendement werd voor advies aan de Raad van State overgemaakt. In haaradvies 49.356/4 van 4 april 2011 heeft de Raad van State diverse opmerkingen geformuleerd metbetrekking tot de voorgestelde wijzigingen.Dit amendement komt tegemoet aan deze opmerkingen maar behoudt tevens de krachtlijnen die doorde voorgestelde wijzigingen in het amendement nr. 147 aan de vreemdelingenwet werden beoogd. Deindieners van dit amendement streven er naar om voorwaarden op te leggen aan de vreemdelingendie in ons land verblijfsrecht hebben en voor Belgische onderdanen om zich met hun partner eneventueel kinderen te herenigen. De bedoeling van deze maatregel bestaat er in om deomstandigheden waarin de gezinshereniging gebeurt in de best mogelijke omstandigheden te latenverlopen en de nieuwkomers samen met de gezinshereniger in betere toekomst in ons land te geven.

 

Gezinshereniging met een Belg

 

In haar advies maakt de Raad van State een veralgemeende interpretatie van het arrest Zambrano(Europees Hof van Justitie in de zaak C-34/09). Het arrest wordt in haar lezing uitgebreid naar alleBelgen, terwijl het arrest Zambrano betrekking heeft op het zeer specifieke geval van “Belgischekinderen van jonge leeftijd met illegaal verblijvende ouders” en dus geenszins betrekking heeft op allecategorieën Belgen.Bovendien gaat de Raad van State in haar advies voorbij aan overweging 39 van het arrest Zambranodat uitdrukkelijk aangeeft dat richtlijn 2004/38 van de Europese Raad van 29 april 2004 betreffendehet recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unieen hun familieleden, niet van toepassing is wanneer de betrokkene zich niet naar een andere lidstaatheeft begeven.Verder moet gewezen worden op het feit dat artikel 40ter van de vreemdelingenwet in zijn huidigeversie reeds jaren voorziet in een strengere behandeling voor bepaalde Belgen die zich latenvervoegen. Voor bloedverwanten in opgaande lijn moet de Belgische onderdaan vandaag immersreeds aantonen dat hij over stabiele, regelmatige en toereikende bestaansmiddelen beschikt om tevoorkomen dat zij tijdens het verblijf in het Rijk ten laste vallen van de openbare overheden en dat hijover een ziektekostenverzekering beschikt die de risico's van de betrokken familieleden in België dekt.Deze strengere behandeling voor deze categorie familieleden van Belgen werd in het verleden nooitvernietigd en werd ook nooit als een ongeoorloofde discriminatie gekwalificeerd.Tenslotte gaat de Raad in haar advies niet in op de vaststelling dat de strengere procedure voor eigenonderdanen reeds jaren wordt toegepast in Nederland en dat het Hof van Justitie de Nederlandsesituatie nooit heeft vernietigd.Om echter een technisch antwoord te bieden op het advies van de Raad van State wordt met ditamendement een verdere uitwerking van de bestaande regeling in artikel 40ter voorzien. Eerder dangezinshereniging met Belgen te integreren in artikel 10, wordt hierbij geopteerd om degezinsherenigingvoorwaarden rond bestaansmiddelen, huisvesting, ziektekostenverzekering en deleeftijdsvoorwaarden van 21 jaar voor beide partners te integreren in het artikel 40ter.

 

Criterium van duurzame en stabiele relatie

 

De Raad van State geeft aan dat met een verbintenis tot tenlasteneming het duurzame en stabielekarakter van de partnerrelatie niet zou kunnen worden geattesteerd.Het klopt dat de indieners deze tenlasteneming in de vreemdelingenwet wilden invoegen alscontrole-instrument wanneer het een aanvraag tot gezinshereniging betrof voor mensen met eenwettelijk geregistreerd partnerschap. Na diverse maatregelen tegen de schijnhuwelijken en na deinvoeging van de mogelijkheid om een verblijfsvergunning te bekomen op basis van samenwoonst2door de wet van 15 september 2006, wordt echter vaak misbruik gemaakt van deze mogelijkheid omeen verblijfrecht in ons land te bekomen.De redenering van de Raad van State komt trouwens heel merkwaardig over. Het artikel 1477 B.W.stelt immers zeer duidelijk dat de wettelijk samenwonenden wel degelijk verplichtingen tegenoverelkaar hebben, ook voor wat betreft de schulden die elk van hen zouden opbouwen. De verplichtingtot de eventuele terugbetaling van kosten door partners blijft dus onverminderd bestaan in hoofdevan deze bepaling uit het burgerlijk wetboek.Hoe dan ook willen de indieners tegemoet komen aan de opmerkingen rond de tenlasteneming enwerd deze expliciete verwijzing naar deze verplichting dan ook geschrapt in de voorgestelde tekst.Wat de verbintenis betreft om ook de repatriëringskosten ten laste te nemen, moet gewezen wordenop het feit dat dergelijke regeling, in tegenstelling tot wat de Raad schijnt te insinueren,vanzelfsprekend haar rechtsgrond niet vindt in de gezinsherenigingsrichtlijn. Het feit dat er sprake isvan repatriëring is reeds op zich bewijs dat betrokkene niet langer als gezinsherenigers kunnenworden gekwalificeerd. De facto is dan ook de gezinsherenigingsrichtlijn niet van toepassing.Integendeel moet worden vastgesteld dat de voorgestelde maatregel is gebaseerd op dezelfdelogica die vandaag reeds is terug te vinden in de verblijfswet (art. 27, derde lid en art. 74/4).Er wordt bijgevolg voorzien in een wijziging van het artikel 11 waarbij wordt gesteld dat indien blijkt datde vreemdeling en de partner niet meer een gezinsleven onderhouden of wanneer er sprake is vanfraude en de verblijfsvergunning zou worden ingetrokken, de kosten van repatriëring op beide partnerszouden kunnen verhaald worden.

 

Criterium stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen

 

Benadrukt dient te worden dat de Raad van State in haar advies geen bemerkingen maakte bij hetbestaansmiddelenbedrag dat wordt vooropgesteld en evenmin bij de regeling die wordt voorzien rondwelke middelen al dan niet in rekening kunnen worden gebracht.De Raad geeft in haar advies enkel aan dat er sprake moet zijn van een “referentiebedrag”. Er magdus geen automatisch criterium worden ingebouwd.De indieners van het subamendement geven aan steeds de intentie te hebben gehad hetbestaansmiddelenbedrag als referentiebedrag voorop te stellen. Zij verwijzen in dit verband ondermeer naar het feit dat zij reeds hadden voorzien in de omzetting van artikel 17 van de richtlijn 2003/86.Deze omzetting werd echter doorgevoerd in artikel 11, §2, laatste lid.Om explicieter in te spelen op de bemerking van de Raad, wordt voorzien in het artikel 10ter, §2 datde beslissing met betrekking tot de aanvraag wordt getroffen, rekening houdende met het geheel vande elementen van het dossier. Het enkele feit of de betrokkene niet voldoet aan de gesteldevoorwaarde tot het hebben van voldoende bestaansmiddelen kan geen automatische uitsluiting zijnvoor het verkrijgen van een verblijfsvergunning in het kader van de gezinshereniging.Vervolgens voorziet de wijziging ook in een procedure wanneer het referentiebedrag niet behaaldwordt. In dat geval zal de Minister of zijn gemachtigde een onderzoek instellen hoeveel debestaansmiddelen moeten bedragen gebaseerd op de individuele noden van de aanvragen en zijngezinsleden. De vreemdeling en de andere Belgische overheidsdiensten moet hiervoor allebescheiden en inlichtingen verschaffen die de Minister of zijn gemachtigde daarom verzoekt om ditbedrag te kunnen vaststellen.

 

Criterium van behoorlijke huisvesting

 

De Raad van State stelt in haar advies dat het wetsvoorstel in strijd zou zijn met debevoegdheidsverdeling omdat hiermee de federale wetgever verplichtingen zou opleggen aan dedeelstaten.3De Raad stelt in haar advies dat de voorgestelde basisregeling in strijd zou zijn met debevoegdheidverdeling en dat de federale overheid dus zelf zou dienen te bepalen wat behoorlijkehuisvesting is indien zij wil dat die voorwaarde toegepast zou worden inzake gezinshereniging.De indieners van het subamendement stellen bijgevolg voor om te verwijzen naar de vigerenderegelgeving die vervat zit in de huurwet om vast te leggen dat het onroerend goed aan bepaaldevoorwaarden moet voldoen. De voorgestelde bepaling inzake behoorlijke huisvesting vermeldt heelduidelijk dat het onroerend goed moet voldoen aan deze voorwaarden, rekening houdende met hetaantal gezinsleden die in het goed geherbergd zullen worden. Het komt de Koning toe om vast teleggen welke bewijsmiddelen de vreemdeling moet voorleggen om het bewijs te leveren dat aan dezevoorwaarde voldaan is. Dit kan bvb door een attestering van de burgemeester, of een attestering vaneen Gewestelijke overheid.

 

Voorafgaande periode 12 maanden vooraleer gezinshereniging

 

De Raad van State verwijst naar artikel 12, lid 2 richtlijn 2003/86 waaruit volgt dat een bijzondereuitzondering op de wachttermijn van 12 maanden zou moeten worden voorzien voor familieleden vanvluchtelingen. Een wijziging werd in die zin doorgevoerd in zijn algemene bepaling dat dergelijkeregeling ook geldt voor de vreemdeling die de subsidiaire bescherming geniet.

 

Indienen gezinsherenigingsaanvraag binnen termijn van 1 jaar na erkenningvluchtelingenstatus

 

In haar advies verwijst de Raad van State naar het arrest nr. 95/2008 van 26 juni 2008 van hetGrondwettelijk Hof. In lijn met dit advies en dit arrest, wordt een aanpassing doorgevoerd zodat, voorminderjarige vluchtelingen die zich door hun ouders laten vervoegen, de gezinshereniging niet langerdient plaats te vinden “in de loop van het jaar na de beslissing tot erkenning van de hoedanigheid vanvluchteling”.Het vermelde arrest nr. 95/2008 geeft daarbij zelf aan dat “Die vernietiging niet belet dat de wetgever,onder meer “in het belang van het economisch welzijn van het land” zou kunnen bepalen dat deouders zelf in staat moeten zijn in hun onderhoud te voorzien, indien zij zich bij hun minderjarig kindwillen voegen”. Deze bepaling wordt voortaan uitdrukkelijk in de wet gekopieerd.

correcte behandeling naturalisaties

Vorige week heeft de plenaire vergadering van de Kamer beslist de voorstellen van naturalisaties terug te verwijzen naar de commissie Naturalisaties omdat een aantal adviezen van het parket mogelijk niet meer actueel zouden zijn.

Het gaat over 900 dossiers waarvan de commissie 228 dossiers goedgekeurd heeft omwille van meerdere positieve adviezen maar waarvan een aantal adviezen van het parket ouder zijn dan 2009. Daarom besliste de commissie vandaag een nieuw advies te vragen aan het parket.

De geactualiseerde informatie dient binnen de maand overgemaakt te worden aan de commissie, zodat deze dossiers binnen enkele weken definitief afgehandeld kunnen worden.

Daarnaast liggen er al 17.000 dossiers te wachten op behandeling. De commissie naturalisaties heeft intussen wel gewerkt aan het opstellen van verscherpte criteria die van toepassing zullen zijn op de nieuwe dossiers (nl. 14.000 van de 17.000 die ingediend werden na de verkiezingen van 13 juni 2010).

 

CD&V roept alle fracties op om constructief mee te werken en verantwoordelijkheid op te nemen om de hangende dossiers eindelijk te behandelen. Zolang getalmd wordt met deze  dossiers verliezen de reeds uitgebrachte adviezen hun actualiteitswaarde. Om de parketten niet nog meer te belasten moeten we deze vicieuze cirkel doorbreken.

CD&V is van mening dat het parlement binnen een rechtsstaat haar opdracht moet vervullen, en dit binnen het bestaande wettelijke kader.

Daarnaast blijft CD&V vragende partij voor een verstrenging van de snel-Belg-wet, ook voor de naturalisatieprocedure, waarover momenteel de bespreking bezig is in de commissie Justitie.

CD&V hoopt dat ook deze bespreking snel tot resultaat zal leiden.

Akkoord rond verstrenging gezinshereniging

 

In de commissie Binnenlandse Zaken heb ik samen met collega's van Open Vld, MR en N-VA een akkoord bereikt over een verstrenging van de gezinshereniging.

 

Dit wetsvoorstel bevat strikte vereisten van huisvesting en inkomen uit eigen middelen opgelegd aan vreemdelingen en Belgen die een partner of echtgenoot uit het buitenland laten overkomen.

 

Kernpunten :

 

1.     Verstrenging voor zowel Belgen als niet-EU-onderdanen

2.     Bewijs van behoorlijke huisvesting bepaald door de bevoegde      (gewestelijke) overheid

3.     Bestaansmiddelenvereiste die garandeert dat de gezinshereniger kansen krijgt in de samenleving 

4.     Ook schijnsamenwoonst vanaf nu aangepakt

5.     Wachttermijn van twaalf maanden legaal verblijf vóór gezinsvorming

6.     Enkel aanvragen vanuit het buitenland

7.     3 jaar controle op alle criteria die in de wet worden voorzien

 

Iemand die een gezinslid wil laten overkomen moet bewijzen dat ze over toereikende en regelmatige inkomsten beschikken waarvoor een richtbedrag komt van 120 % het bedrag van een leefloon. Sociale uitkeringen als kindergeld, leefloon en wachtuitkering kunnen uiteraard niet meetellen om aan te tonen dat men over het vereiste inkomen beschikt. Mijn mening is dat voordat je aanspraak wil maken op gezinshereniging, je eerst zeker moet zijn dat je je partner de juiste welvaart kan bieden.

 

Een gelijkaardig idee zit achter het standpunt over de behoorlijke huisvesting. Het moet de bedoeling zijn dat iemand die naar België komt via de regeling van gezinshereniging niet in erbarmelijke omstandigheden moet leven. Momenteel is de situatie namelijk dat vele herenigde gezinnen slachtoffer worden van huisjesmelkers en hun domicilie hebben in verkrotte panden. Met deze vereiste wil ik zowel de levenskwaliteit van de herenigde gezinnen beschermen alsmede de strijd tegen huisjesmelkers opdrijven.

 

De mogelijkheid om een verblijfsvergunning op basis van samenwoonst te krijgen werd in het verleden vaak misbruikt. In het akkoord worden nu strengere voorwaarden gekoppeld aan de samenwoonst, zoals drie jaar tenlasteneming door de gezinshereniger en de uitsluiting van hen die een poging tot schijnhuwelijk hebben ondernomen.

 

In het verleden werden aanvragen vooral uit België gelanceerd waarbij misbruik werd gemaakt van het toeristenvisum. Eerst ging men het gezin overvliegen en dan ging men de procedure opstarten. Men was al in België, maar men moest zichzelf enkel nog regulariseren. Lukte dit niet, dan bleef men. Dit wetvoorstel schrijft voor dat in de toekomst enkel aanvragen vanuit het buitenland ontvankelijk zullen worden verklaard. Daardoor zal de drempel om misbruik te maken van de gezinshereniging hoger worden.

 

 

Lees hier het oorspronkelijke wetsvoorstel over gezinshereniging voor Belgische onderdanen.

Lees hier het  oorspronkelijke wetsvoorstel over gezinshereniging voor niet EU-onderdanen.

 

Naar boven

02/02/11

Verdere bespreking van mijn wetsvoorstel rond nationaliteit

In de kamercommissie Justitie werken we intussen verder aan de bespreking van de wetsvoorstellen omtrent nationaliteit en het aanpassen van de snel-Belgwet.  

Ongeveer 85% van de mensen die de Belgische nationaliteit verwerven, krijgen deze omdat ze hier geboren zijn of omdat ze hier een groot deel van hun leven hebben doorgebracht. 15% van de mensen verkrijgen de Belgische nationaliteit via naturalisatie. Dit is een gunst en geen recht en verloopt via een aanvraag die wordt behandeld door een parlementaire commissie.

CD&V wil deze commissie op termijn afschaffen en depolitiseren. Hiervoor is echter een wijziging van de grondwet nodig. In afwachting van deze wijziging zijn in de kamercommisse naturalisaties de criteria aangescherpt die worden gehanteerd bij het beoordelen van de verschillende aanvragen. Zo moet men nu 1 van de 3 landstalen spreken, geïntegreerd zijn in de lokale gemeenschap en mensen die veroordeeld zijn voor fiscale of sociale fraude worden uitgesloten.  

Naar boven

Misbruiken in EU-migratie: 500 verblijfsvergunningen ingetrokken

Voor mij bewijzen de cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat misbruiken wel degelijk kunnen aangepakt worden, maar dat vooral een intensievere samenwerking tussen gemeenten, OCMW’s en Dienst Vreemdelingenzaken nog betere resultaten kan leiden.

Legio zijn de verhalen van toestromende EU-burgers, vooral uit Oost-Europa, die met valse papieren aan verblijfvergunningen raken en daarna  naar het OCMW stappen voor steun. Steden zoals Gent en Antwerpen kampen al langer met dit probleem.

Staatssecretaris Melchior Wathelet heeft in zijn antwoord op mijn mondelinge vraag van duidelijk aangetoond dat de misbruiken in de arbeidsmigratie  van EU’ers in ons land kunnen worden aangepakt.

 

-       152 verblijfsvergunningen werden ingetrokken omdat de EU-burger geen echte werknemer of zelfstandige was.

-       343 verblijfvergunningen van EU’ers werden ingetrokken op basis van fraude, een onredelijke belasting van het OCMW of het niet meer voldoen aan de initiële verblijfsvoorwaarden.

 

Het vrij verkeer van werknemers in de EU is een recht, maar misbruiken in ons land nemen alsmaar toe. Het aanpakken van dit probleem is wel degelijk mogelijk. Dat bewijzen de cijfers: bijna 500 verblijfsvergunningen van EU-migranten werden vorig jaar ingetrokken.

Maar de informatiedoorstroming tussen DVZ, de gemeenten en OCMW’s moet nog meer geïntensifieerd worden om tot betere resultaten te komen. Ook moeten OCMW’s en gemeenten bewuster gemaakt worden van de mogelijkheden die zij zelf in handen hebben om misbruiken aan te pakken.  Zo bv. is een OCMW niet verplicht om steun te verlenen aan EU-burgers.  En in bepaalde gevallen kan het verblijf van EU-burgers die steun ontvangen ingetrokken worden.  Gemeentebesturen die twijfels hebben bij de waarachtigheid van bepaalde stukken,( bv. arbeidsovereenkomst) kunnen steeds terugkoppelen naar DVZ, die de gemeenten in deze zaken kan ondersteunen.

 

Ik drong er ten slotte op aan dat misbruiken beter zouden opgespoord worden door een betere toegang en kruising van gegevens uit de Kruispuntbank en Dimona .

Ook daar kwam een positief antwoord op van de Staatssecretaris: Tegen februari 2011 zal ook DVZ over de gegevens van EU-burgers kunnen beschikken die oorspronkelijk over voldoende bestaansmiddelen beschikken om een verblijfsrecht te bekomen.

12/18/10

CD&V wil een kordaat en humaan opvangbeleid

CD&V plaatst vraagtekens bij de inhoud én de werkwijze van N-VA in de wijziging van de opvangwet voor asielzoekers.

 

Volgens het voorstel van N-VA zou een asielzoeker die pas erkend werd als politiek vluchteling, al na vijf dagen de opvang in een asielcentrum moeten verlaten. Stel je voor, hij heeft net zijn officiële erkenning, wordt dus door de overheid echt erkend als politiek vluchteling, en moet er dan maar voor zorgen dat hij binnen de vijf dagen een dak boven zijn hoofd heeft. Hup, buiten in het asielcentrum en zorgen dat je een woonst hebt. Binnen de vijf dagen. Iedereen die op zoek is naar een vaste woonst, weet hoe moeilijk het is om een gepaste huurwoning te vinden. De door de wet voorziene termijn van twee maanden is geen overbodige luxe, zo bleek pas nog tijdens een bezoek van de commissie van Binnenlandse Zaken aan de verschillende instanties die bezig zijn met de opvang voor asielzoekers. Daarom zeggen wij resoluut neen tegen die niet faire termijn van vijf dagen uit het NV-A-voorstel.

 

CD&V vraagt in de eerste plaats een correcte toepassing van de vreemdelingenwet, van de opvangwet én een efficiënt uitwijsbeleid.

De net goedgekeurde wijzigingen aan de asielprocedure in de wet diverse bepalingen die tot doel hebben misbruiken en procedurevertragingen tegen te werken, moeten hierop al een eerste antwoord bieden.

Samen met een versterking van de asielinstanties door de uittredende regering zal dat leiden tot kortere procedures zodat asielzoekers sneller een beslissing zullen hebben in hun dossier. Een kortere procedure tot ongeveer 8 maanden betekent al meteen het vrijkomen van 50 % van de opvangcapaciteit. 

 

Wie rechtmatig in een procedure zit moet ook opvang krijgen zoals wordt opgelegd door internationale overeenkomsten. Wie een negatieve beslissing heeft gekregen in de procedure moet de nodige tijd krijgen om zijn vertrek voor te bereiden.

 

Vooral naar dit terugkeerbeleid moet meer aandacht gaan. CD&V wil ook in het uitwijsbeleid kordate, strikte maar humane maatregelen zoals blijkt uit het CD&V-wetsvoorstel met betrekking tot het uitwijsbeleid voor gezinnen met kinderen.

 

Nahima Lanjri: “Als N-VA werkelijk snel wil gaan met het aanpassen van de asielprocedure, de verbetering van het opvangbeleid, de verstrenging van de instroom en het bevorderen van de uitstroom van asielzoekers, is het aangewezen een overleg op gang te brengen onder alle democratische partijen en af te stappen van het eigen grote gelijk.”

 

Naar boven

12/01/10

Bezoek van Vietnamese delegatie

Vandaag bracht een delegatie van Vietnamese parlementsleden een bezoek aan het Belgisch parlement.

De Vietnamese delegatie verblijft al enkele dagen in België en bracht reeds een bezoek aan enkele Europese instellingen en het ministerie van Justitie.

Doel van hun studiereis is het bestuderen van de bestaande Belgische en Europese regelgeving omtrent asiel, migratie, mensenhandel, enz.

Na een rondleiding in het parlement en uitleg over de werking ervan hadden we een interessant en boeiend gesprek over mensenhandel en welke rol wij als parlementsleden kunnen spelen bij het aanpakken van deze problematiek. Een bijzonder leerrijke ervaring die deze problematiek eens vanuit een ander perspectief benadert.

Na hun bezoek aan België vertrok de Vietnamese delegatie naar Roemenië en vandaar uit reizen zij verder naar Vietnam

Naar boven

11/23/10

Ik ondervraag staatssecretaris over problemen in Antwerpen-Noord en de misbruiken van het vrij verkeer van werknemers en diensten

De problematiek van alcoholmisbruik en drugoverlast in Antwerpen-Noord kwam onlangs opnieuw in de aandacht. De plaatselijke winkeliers zijn de overlast meer dan beu en ook de plaatselijke bewonersvereniging trok aan de alarmbel. Zij noemen de situatie niet langer leefbaar en vragen onmiddelijk actie van de stad en andere overheden. Ik ondervroeg hierover de Antwerpse burgemeester. Volgens hem werden de afgelopen maanden 165 drugdealers gearresteerd die illegaal in het land verbleven. Daarvan zou slechts 1 illegale drugdealer het land zijn uitgewezen. Dit is uiteraard onaanvaardbaar en daarom ondervroeg ik de bevoegde staatssecretaris.

Daarnaast stelde ik ook een vraag over het misbruik van vrij verkeer van werknemers en diensten.

 

Lees hier mijn vraag over de problemen in Antwerpen-Noord (p. 18) en het misbruik van vrij verkeer van werknemers en diensten (p. 14)

Naar boven

11/23/10

Bespreking van mijn wetsvoorstellen over nationaliteit en gezinshereniging

Vandaag bespraken we in de bevoegde kamercommissie mijn wetsvoorstellen over gezinshereniging en nationaliteit.

De regelgeving omtrent gezinshereniging wordt grotendeels door Europse richtlijnen bepaald. Ons land heeft voorzien in de omzetting van deze richtlijnen, maar niet alle beperkingen werden in het Belgisch recht omgezet. Ons voorstel pleit voor de volledige omzetting van de Europese richtlijn met ondermeer: een legaal verblijf van 2 jaar, voldoende huisvesting en financiële middelen en het verplicht volgen van een inburgeringstraject.

Voor het wetsvoorstel omtrent nationaliteit pleiten wij voor:

 • Het migratieneutraal maken van de nationaliteitswet
 • Een verplichte verblijfsvergunning van onbepaalde duur
 • Minstens 5 jaar verblijf in België
 • Kennis van de taal
 • Integratiebereidheid
 • De mogelijkheid om de nationaliteit terug te ontnemen in bepaalde gevallen

Lees hier het wetsvoorstel over nationaliteit. 

Lees hier het wetsvoorstel over gezinshereniging voor Belgische onderdanen.

Lees hier het wetsvoorstel over gezinshereniging voor niet EU-onderdanen.

Naar boven

10/27/10

Geen blokkering naturalisaties

De CD&V-Kamerfractie is tevreden met de beslissing van de commissie Naturalisaties die vandaag genomen is en waarbij nogmaals werd bevestigd dat het niet de bedoeling is om de werkzaamheden te blokkeren, maar wel verder te gaan met de behandeling van de aanvragen.

 

Er werd beslist om voor 28 november 2010 samen te komen om 4454 dossiers, deels behandeld tijdens de vorige legislatuur, eventueel opnieuw te bekijken, waarover dan begin december in de plenaire commissie zal beslist worden, zodat ze nog voor het einde van het jaar in de plenaire vergadering van de Kamer kunnen goedgekeurd worden, met daaropvolgend publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Tegelijk buigt een werkgroep zich over de verfijning van het huishoudelijk reglement van de commissie  waarin de criteria zijn opgenomen op basis waarvan de commissie de dossiers behandelt.

 

Op 7 december 2010 zal de commissie zich buigen over het voorstel van deze werkgroep, waarna deze kunnen aangewend worden voor de behandeling van de resterende 10.000 hangende dossiers.

 

CD&V wijst erop dat zij steeds de snel-Belg-wet van de toenmalige regering-Verhofstadt heeft bestreden en gepleit heeft voor de invoering van criteria, zoals:

 

·         minimum vijf onafgebroken wettelijk verblijf in ons land met verblijfsvergunning voor onbepaalde duur

·         kennis van de taal

·         integratie in de gemeenschap

·         geen aanvraag mogelijk vanuit het buitenland

·         intrekking nationaliteit bij zware veroordeling

 

Een groot aantal van de principes uit dit voorstel werden de voorbije drie jaar trouwens al toegepast via het huishoudelijk reglement van de commissie Naturalisaties, zoals:

·         kennis van de taal

·         integratiebereidheid

·         weigering bij schijnhuwelijk

·         weigering bij lidmaatschap van een sekte

·         weigering bij dubbel huwelijk

·         weigering bij ernstige veroordeling

·         weigering bij verblijf van beperkte duur

·         weigering voor asielzoekers

 

De CD&V-Kamerfractie zal er blijven voor ijveren dat deze criteria eindelijk ook opgenomen worden in een nieuw wettelijk kader.

Naar boven

10/25/10

Ik ondervraag minister over huisvestingsvoorwaarde bij gezinshereniging van vreemdelingen

Wij vinden het als partij zeer belangrijk dat mensen, die hun partner of andere gezins- en/of familieleden laten overkomen in het kader van de gezinshereniging, beschikken over aangepaste en deftige huisvesting. De regering nam hierover een besluit dat echter vernietigd werd door de Raad van State in 2010. Met een nieuw Koninkelijk Besluit kwam de regering tegemoet aan deze vernietiging. Hierover ondervroeg ik de bevoegde staatssecretaris.

 

Lees hier mijn vraag en het bijhorend antwoord (p. 23).

Naar boven

10/26/10

De mazen van het Belgische net

West-Europa kreunt onder de druk van migranten en dat doet verschillende lidstaten rare bokkensprongen maken. In Frankrijk worden Roma hardhandig het land uitgezet. In Nederland is illegaliteit voortaan strafbaar. En in Duitsland noemt bondskanselier Angela Merkel het multi-culti model totaal mislukt. Ook in ons land blijven de migranten toestromen en laait het debat straks ongetwijfeld weer op. Hoe kunnen we achterpoortjes voor misbruik worden gesloten.

Afgelopen weekend verscheen een uitgebreid en interessant artikel in De Standaard dat een mooie synthese maakt van de stand van zaken in het Belgische asielbeleid.

 

Lees hier het volledige artikel.

Naar boven

10/14/10

Strijd tegen mensenhandel moet opgevoerd worden

Gisteren werden tijdens de plenaire vergadering van de Kamer mijn wetsvoorstel en resolutie omtrent mensenhandel in overweging genomen.

 

Ik doe in mijn voorstel van resolutie een aantal zeer concrete voorstellen als aanbeveling aan de regering. Maar ook het parlement zelf mag niet stilzitten:

 

-       Mensenhandel is een moderne vorm van slavernij: uitbuiting van bedelarij, aanzetten tot criminaliteit, seksuele en economische uitbuiting.

-       Het wettelijk kader is voor verbetering vatbaar: mensenhandel is een fenomeen dat voortdurend evolueert. Hoewel België goede resultaten kan voorleggen op het gebied van de mensenhandel, moeten er nog steeds aanpassingen en verbeteringen komen op wetgevend vlak om mensenhandelaars op de hielen te zitten en de slachtoffers beter op te vangen;

-       Een multidisciplinaire aanpak is essentieel: zowel maatregelen inzake preventie, opsporing en vervolging, als de bijstand aan slachtoffers;

-       Een interdepartementele cel en de federale procureur moeten instaan voor de coördinatie;

-       Het Informatie- en Analysecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel moet operationeel worden;

-       De aanduiding van een Nationale Rapporteur Mensenhandel;

-       De opmaak van een federaal actieplan voor de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel;

-       De installatie van een parlementair opvolgingssysteem.

 

Mijn wetsvoorstel heeft betrekking op de uitbreiding van de definitie van seksuele uitbuiting naar alle vormen van seksuele exploitatie, zoals pornografie.

Naar boven

10/13/10

Een streng maar rechtvaardig migratiebeleid

Ondanks het uitblijven van een nieuwe regering werk ik intussen verder aan de verstrenging van de snel-Belg-wet door de toevoeging van de integratiebereidheid van diegenen die de Belgische nationaliteit willen verwerven en het migratieneurtaal maken van de snel-Belg-wet zodat het bekomen van die Belgische nationaliteit niet meer vanuit het buitenland kan gebeuren.

In een ander wetsvoorstel streef ik het aanscherpen van de voorwaarden voor gezinshereniging na. In ons rechten-en-plichtenverhaal is het logisch dat het recht op de uitbouw van een gezinsleven moet gevrijwaard worden, maar hier horen ook plichten bij. Gezinshereniging met een partner uit een ander land moet dus kunnen maar de vreemdeling of de Belgische onderdaan die hierom verzoekt moet ook deze partner en/of kinderen ook zelf kunnen onderhouden. Vandaar dat wij voortaan vragen dat de gezinshereniger beschikt over een aangepaste woning, voldoende bestaansmiddelen uit arbeid om hemzelf en zijn gezinsleden te onderhouden zodat zij niet ten laste van het sociaal zekerheidssysteem vallen en de nieuwkomers zich inschrijven in een inburgeringstraject.

Naar boven

04/20/10

Nog steeds 1.184 asielzoekers in hotels

Momenteel worden in ons land nog steeds 1.184 asielzoekers opgevangen in hotels, terwijl er 2.500 mensen niet toegewezen werden aan een opvangcentrum en dus op straat staan. Daarnaast werd ondertussen al voor 231.000 â‚¬ aan dwangsommen betaald. Dat zei de bevoegde staatssecretaris gisteren in de Senaatscommissie Binnenlandse Zaken waar hij een overzicht gaf van de opvang van asielzoekers in België.

De staatssecretaris gaf nog mee dat de 2.000 extra plaatsen die tegen het einde van het jaar gerealiseerd zullen worden, volstaan voor de huidige instroom maar niet voor het oplossen van het huidige tekort.

 

Lees hier het artikel uit De Morgen.

  

Naar boven

04/14/10

Snel-Belgwet wordt verscherpt vanaf 1 maart

Vanaf 1 maart wordt de snel-Belgwet gevoelig verscherpt. De ministerraad bereikte hierover een akkoord dat de verwerving van de Belgische nationaliteit migratieneutraler maakt en onderwerpt aan een welomschreven band met België. Het ontwerp wijzigt 3 belangrijke punten. Ten eerste wordt integratie een voorwaarde, ten tweede wordt de verwerving van nationaliteit migratieneutraler gemaakt en als laatste worden ook de mogelijkheden om de Belgische nationaliteit opnieuw af te nemen, gevoelig uitgebreid. Dit kan bijvoorbeeld wanneer iemand een schijnhuwelijk aangaat of wanneer iemand een zware veroordeling oploopt voor feiten als terrorisme, mensenhandel, genocide of andere misdaden tegen de mensheid.

Concreet betekent dit dat kandidaat-Belgen in de toekomst 5 in plaats van 3 jaar onafgebroken in België hun hoofdverblijfplaats moeten hebben en daarnaast moeten ze het bewijs leveren één van de landstalen te kennen en bereid zijn zich te integreren in de gemeenschap.

Naar boven

03/31/10

Asielzoekers die werken betalen voortaan mee voor kost en inwoon

Afgelopen weekend werd er in de pers geopperd dat asielzoekers die inkomsten hebben uit werk, ook nog eens kost en inwoon genieten van de OCMW’s. Dit zou te wijten zijn aan een lacune in de wetgeving. Hoe zit dat nu?

 

Begin dit jaar verscheen het koninklijk besluit dat asielzoekers de mogelijkheid geeft na zes maanden een job uit te oefenen. Dit is een gevolg van een Europese richtlijn en de toepassing ervan stond in het regeerakkoord.

 

Het is logisch dat asielzoekers die een inkomen uit werk hebben, niet het volledige opvangpakket kunnen genieten. Asielzoekers die werken betalen voortaan mee voor kost en inwoon of gaan zelfstandig wonen. Als ze dit doen komt er ook meer plaats vrij voor anderen. Daar is iedereen het over eens. Dit zal dan ook in een koninklijk besluit worden geregeld. Dit KB ligt klaar, maar de uitvaardiging ervan vereiste eerst een wetswijziging. Zoals voorzien werden daarom de nodige maatregelen opgenomen in de wet Diverse bepalingen die vorige week, na lange besprekingen in de commissies, door de voltallige Kamer aangenomen werd. Hierdoor kan het KB binnenkort verschijnen. Ik vind het dan ook onbegrijpelijk dat parlementsleden uit de oppositie suggereren dat er een lacune in de wetgeving zou bestaan waarvan de regering geen weet heeft, terwijl ze de week ervoor de wetswijzigingen die de regering voorstelt, mee hebben goedgekeurd!

 

Ik ben bijzonder verheugd dat er nu een omvattende regeling is voor asielzoekers die willen werken. Meermaals heb ik hier immers op aangedrongen en de betrokken ministers hierover ondervraagd.

Naar boven

03/31/10

Eindelijk duidelijkheid over aantal regularisaties

Ik ondervroeg de bevoegde staatssecretaris reeds meermaals over het aantal regularisaties en het aantal geweigerde voorstellen. Afgelopen week gaf de minister de cijfers vrij in de Senaatscommissie binnenlandse zaken. In 2009 werden in België 14.840 mensen geregulariseerd om humanitaire redenen. 8.758 voorstellen werden geweigerd. Deze cijfers bevatten zowel de dossiers van de éénmalige regularisatie als de dossiers die voordien werden ingediend.

Naar boven

03/11/10

Uitspraak Europees hof van justitie van belang voor beleid inzake gezinshereniging

Vorige week deed het Europees Hof van Justitie in Luxemburg een belangrijke uitspraak over het beleid van de EU-lidstaten inzake gezinshereniging. De uitspraak van het hof kwam neer op het feit dat EU-lidstaten geen minimuminkomen mogen vaststellen waaronder geen gezinshereniging wordt toegestaan, zonder een beoordeling van de situatie van iedere aanvrager.
Onze partij blijft nog steeds voorstander van het opleggen van een inkomenseis, zoals overigens is overeengekomen in het regeerakkoord alsook in het akkoord van september 2009. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de vereiste wetsontwerpen daarover. Daarom ondervroeg ik de bevoegde minister over deze zaak.

 

Lees hier mijn mondelinge vraag

Naar boven

02/25/10

Opvang NBMV loopt mank. Ik vraag staatssecretaris om extra plaatsen te creëren

159 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen krijgen momenteel niet de opvang waar ze recht op hebben. Ze worden niet apart opgevangen maar tussen volwassenen. Met alle gevolgen van dien. Zo kreeg ik reeds signalen dat een aantal van deze jongeren te maken krijgt met diverse vormen van geweld. Ik ondervroeg gisteren in de Senaat staatssecretaris Courard over de situatie en riep hem op zo snel mogelijk alle niet-begeleide minderjarige vreemdelingen weg te halen uit de volwassenenopvang. Dergelijke opvangplaatsen zijn immers niet aangepast aan hun specifieke noden en zet hen in een kwetsbare positie.
Van de 1.300 onlangs gecreëerde opvangplaatsen werden er door de regering 11 voorbehouden voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). Maar van de 523 NMBV die eerder reeds een opvangplaats toegewezen kregen, blijken er wel 159 tussen volwassenen te zitten. Het cijfer komt van staatssecretaris Courard, hierover gisteren in de Senaat ondervraagd. De crisis in de opvang van vreemdelingen blijkt zich dus nu ook bij deze groep voor te doen.
Staatssecretaris Courard liet weten dat er op korte termijn voor minderjarigen nog 48 collectieve opvangplaatsen en 11 plaatsen in Lokale Opvanginitiatieven (LOI) bijkomen. Om de opvangcapaciteit voor NBMV op lange termijn te verzekeren, zal er nog worden uitgekeken naar andere locaties, zowel voor collectieve opvang als voor LOI's. Ook de Gemeenschappen, die deels bevoegd zijn, zullen gemobiliseerd worden.

Ik drong bij de staatssecretaris aan op een snelle oplossing. Meer bepaald moeten voor haar alvast alle NMBV weg uit de volwassenenopvang en de opvang en begeleiding krijgen waarop ze recht hebben. We treffen jaarlijks 1.500 tot 1.700 jongeren aan. Elke jongere die niet op zijn plaats zit, is er één teveel. Ik krijg klachten van jongeren die het slachtoffer zijn van geweld, die zaken zien die ze niet moeten zien. Jongeren moeten worden beschermd. Haal ze weg uit de centra waar ze tussen volwassenen verblijven of geef ze daar op zijn minst aparte slaap- en leefruimtes. Volwassenenopvang is niet aangepast aan de noden van dergelijke kwetsbare jongeren. België kan hiervoor trouwens een veroordeling oplopen van internationale instanties. Ik vraag dus om nog meer plaatsen voor jongeren vrij te maken bovenop de plaatsen waarover de regering reeds eerder een beslissing heeft genomen. Het kan toch niet zijn dat zoveel jongeren geen gepaste opvang krijgen. Bijkomende plaatsen, bovenop de reeds gecreëerde plaatsen, is een absolute must'.


Naar boven

02/25/10

Toestroom van etnische Albanese asielzoekers uit Servië en Macedonië moet snel aangepakt worden

Sinds enkele weken stijgt het aantal etnisch Albanese asielzoekers opmerkelijk. Ze komen vooral uit Servië en Macedonië.
Er zijn een aantal redenen voor die stijging. Zo werd voor de betreffende landen de visumplicht afgeschaft voor alle EU-landen, behalve voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Daarnaast wordt in Servië en Macedonië actief promotie gemaakt om naar ons land te vertrekken. Er zijn reisbureaus die daarin gespecialiseerd zijn en voor 140 euro busreizen naar ons land organiseren. België, zo wordt daar gezegd, is het land van melk en honing. België en Frankrijk zijn de enige EU-landen waar het aantal etnisch Albanese asielzoekers zo explosief toeneemt.
Deze toestroom van asielzoekers moet dringend aangepakt worden. Daarom ondervroeg ik de bevoegde minister over deze problematiek.

 

Lees hier mijn mondelinge vraag.

Naar boven

02/25/10

Parlementaire vragen over opvang en procedure bij niet-begeleide minderjaringe vreemdelingen (NBMV)

Gisteren ondervroeg ik de bevoegde en staatssecretaris over de procedure voor NBMV. Wanneer zij worden gesignaleerd zijn er immers verschillende mogelijkheden die volgens voor verbetering vatbaar zijn. Daarnaast ondervroeg ik de staatssecretaris over de opvang van NBMV. Zij zijn immers een zeer kwetsbare groep die extra bescherming nodig heeft. Door de huidige crisis komt deze bescherming echter in het gedrang en worden de minderjarigen tussen de meerderjarigen geplaatst en af en toe krijgen ze zelfs helemaal geen plaats toegewezen.

 

Lees hier mijn vraag over de procedure.

Lees hier mijn vraag over de opvang.

Naar boven

02/08/10

Wettelijk samenwonen moet aan dezelfde controle onderworpen worden als een huwelijk

Het Antwerps parket stelde vandaag dat het statuut van wettelijke samenwoonst beter zou afgeschaft worden omdat het al te vaak als vervanging gebruikt wordt voor het afsluiten van een huwelijk. Vandaag de dag geldt immers dat personen die minstens één jaar samenwonen het statuut van wettelijke samenwoonst kunnen krijgen, wat recht geeft op een verblijfsvergunning, zonder de controle die bij een huwelijk wordt gevoerd. Men stelt immers vaak vast dat mensen, wiens huwelijk wordt geweigerd op basis van vermoeden van schijnhuwelijk, enkele dagen later een samenlevingscontact afsluiten. Ik bracht de minister reeds in januari vorig jaar op de hoogte van deze praktijk.

Ik pleit er dan ook voor om de controles voor wettelijke samenwoonst en voor een huwelijk gelijk te stellen. Dit betekent dat de ambtenaar van de burgerlijke stand voorafgaandelijk een onderzoek moet kunnen voeren. Nadien moet er ook een controleperiode blijven bestaan waarin de verblijfsvergunning kan worden ingetrokken.

 

Beluister hier mijn tussenkomst bij Peeters & Pichal.

Lees hier mijn vrije tribunie uit De Morgen van 10 februari 2010.

Lees hier mijn mondelinge vraag van januari 2009.

Naar boven

01/28/10

Ik ondervraag minister over onevenwichtige oordelen van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Uit een vraag om uitleg die ik de staatssecretaris een tijdje geleden stelde, bleek dat er een niet onbelangrijk verschil bestaat tussen de rechtspraak van de Nederlandstalige en de Franstalige kamers van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). Die RVV is de administratieve rechtbank die sinds de vernieuwing van de asielprocedure in 2007, over de beroepen in asiel- en vreemdelingendossiers beslist.
Met die informatie in het achterhoofd werd in de senaatscommissie voor de Binnenlandse Zaken beslist om hierover een concrete aanbeveling op te nemen in het evaluatierapport over de nieuwe asielprocedure. Het kan immers niet dat er een verschil in rechtspraak bestaat naargelang van de taalrol van de kamer waarin een dossier wordt behandeld. Daarom roept de aanbeveling op in een mechanisme te voorzien om de bestaande discrepantie tussen de Nederlandstalige en de Franstalige rechtspraak aan te pakken.

 

Lees hier mijn vraag om uitleg.

Naar boven

01/20/10

Senaat keurt mijn resolutie over bescherming minderjarige vreemdelingen goed

Vandaag stemde de Senaat met een brede meerderheid mijn resolutie over de bescherming van niet-begeleide minderjarigen (NBMV).

Het voorstel roept op tot een betere bescherming van de NBMV. Dit zijn minderjarige vreemdelingen uit landen van buiten de Europese Economische Ruimte (EU, Noorwegen, IJsland en Lichtenstein) die zonder begeleiding van hun ouders of wettelijke voogd in ons land aankomen of verblijven. Het gaat om een bijzonder kwetsbare groep van zo’n 1.500 tot 1.700 kinderen en jongeren die een zeer goede bescherming nodig heeft.

Centrale databank
In de eerste plaats roept het voorstel op om een centrale databank te creëren waarin de NBMV systematisch worden geregistreerd. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om een coherent beleid uit te werken dat afgestemd is op de doelgroep.

Hereniging met ouders
Daarnaast roept het voorstel ook op om alles in het werk te stellen om kinderen met hun ouders te herenigen en hier ook op Europees niveau de bestaande hindernissen weg te werken.

Samenwerking optimaliseren
Voorts moeten de betrokken instanties hun samenwerking optimaliseren zodat de NBMV steeds een aangepaste en veilige opvang krijgt. Op die manier wordt vermeden dat de NBMV verdwijnen en in handen van mensenhandelaars vallen.

Voogdij
Ook de Voogdijwet moet geëvalueerd worden. Het systeem van de voogdij dient geprofessionaliseerd te worden door een globaal werkingskader te creëren voor de voogden en een betere taakverdeling tussen de verschillende betrokken partners te organiseren. Ook moet er een oplossing gezocht worden voor de niet-begeleide minderjarigen uit EU-lidstaten. Deze vallen buiten de definitie van NBMV van de Voogdijwet en kunnen dus niet op dezelfde bescherming rekenen. Ik diende reeds een wetsvoorstel (4-578) in om dit probleem aan te pakken.

Statuut
Om de bescherming van de NBMV te verbeteren moet het statuut dat hun wordt toegekend in de wet worden opgenomen. Nu wordt dit in een omzendbrief geregeld waardoor er steeds een zekere juridische onzekerheid is. Ondertussen wordt er in de senaatscommissie Binnenlandse Zaken een wetsvoorstel (4-694) van mijn hand hieromtrent besproken. Aangezien het kabinet van de bevoegde staatssecretaris Wathelet hier positief tegenover staat, kan het voorstel naar alle waarschijnlijkheid binnen enkele weken goedgekeurd worden.

Nationaal paspoort
Ten slotte moet het ook mogelijk worden om een verblijfsvergunning toe te kennen aan deze NBMV zonder dat zij over een nationaal paspoort beschikken. Voor minderjarigen uit sommige landen als Somalië of de DR Congo is dit immers vaak onmogelijk.

Ik ben verheugd dat sommige punten uit mijn oorspronkelijke tekst intussen reeds verwezenlijkt werden. Zo hebben NBMV nu het recht om zich te verzekeren bij een ziekenfonds en ook personen ten laste van NBMV kunnen dit nu doen. Ik hoop dat de goedkeuring van de resolutie aanleiding zal geven tot verdere stappen.

 

Lees hier mijn resolutie.

Naar boven

01/06/10

Belgiëroute blijft een probleem

Tijdens de plenaire vergadering in de Senaat ondervroeg ik de staatssecretaris voor Asiel- en Migratiebeleid over de blijvende problemen ivm de Belgiëroute. In het verleden ondervroeg ik de bevoegde ministers reeds meermaals over dit onderwerp maar ondertussen blijven de problemen aanslepen en is nog steeds geen sluitende oplossing gecreëerd. In zijn antwoord verwees de bevoegde Staatssecretaris o.a. naar de Europese regelgeving en de voorwaarde van voldoende huisvesting.

 

Lees hier mijn mondelinge vraag.

Naar boven

12/16/09

Mogelijkheid tot werk voor asielzoekers?

In het regeerakkoord werd overeengekomen om asielzoekers van wie de procedure meer dan zes maanden loopt, toegang te verlenen tot de arbeidsmarkt. Dat is logisch en het ligt in de lijn van EU-Richtlijn 2003/9 betreffende de minimumnormen voor opvang van asielzoekers. Die richtlijn bepaalt dat asielzoekers uiterlijk één maand nadat hun procedure is gestart, toegang moeten krijgen tot de arbeidsmarkt.
Reeds onder toenmalig minister van Werk, de heer Piette, werd aangekondigd dat die maatregel zou worden ingevoerd. Uiteindelijk duurde het tot 3 april 2009, datum waarop in de ministerraad overeenstemming werd bereikt over een ontwerp van koninklijk besluit van minister van Werk Milquet. Het koninklijk besluit is intussen genomen.
De verdere regeling laat ondertussen op zich wachten. Daarom ondervroeg ik de bevoegde minister tijdens de plenair vergadering.

 

Lees hier mijn vraag om uitleg.

Naar boven

12/14/09

Parlementaire vragen over minderjarige voetballers en het resettlementprogramma van de regering

Minderjarige asielzoekers die zich na 1 oktober aansloten bij een voetbalclub, mogen niet meer opgesteld worden door een maatregel die de FIFA uitvaardigde. Men wil hiermee komaf maken met malafide makelaars en mensenhandel. Men had echter geen rekening gehouden met kinderen van asielzoekers. Daarom ondervroeg ik de bevoegde staatssecretaris.

Daarnaast stelde ik ook een vraag over het resettlementprogramma van de regering. Via dit programma worden vluchtelingen die hun thuisland zijn ontvlucht en tijdelijk onderdak kregen in een ander land, hervestigd in een derde land. Daar krijgen zij blijvende bescherming en een vorm van verblijfsrecht van onbepaalde duur.

 

Klik hier voor de vraag over minderjarige voetballers.

Klik hier voor de vraag over het resettlementprogramma van de regering.

Naar boven

11/30/09

Asielprocedure kan nog beter.

Vandaag werd in de Senaatscommissie Binnenlandse Zaken overeenstemming gevonden over een reeks concrete aanbevelingen om de asielprocedure te verbeteren. Ik was de rapporteur die voor de commissie de aanbevelingen opstelde, en ben dan ook uitermate tevreden. De nieuwe asielprocedure kan over het algemeen positief beoordeeld worden. Ze neemt nu gemiddeld 9 maanden in beslag, terwijl dit vroeger opliep tot ruim 2 jaar. Er blijven echter belangrijke knelpunten bestaan.  Die willen we met onze concrete aanbevelingen aanpakken.
 
De nieuwe asielprocedure is sinds 1 juni 2007 in voege. De Senaatscommissie Binnenlandse Zaken evalueerde ze de voorbije maanden grondig, o.a. via hoorzittingen met tal van betrokkenen: de minister van Migratie- en Asielbeleid, vertegenwoordigers van de instanties die de asielprocedure uitvoeren (Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen) en verschillende organisaties die zich met de asielprocedure bezig houden (o.a. Vluchtelingenwerk Vlaanderen, CIRE, de UNHCR en vertegenwoordigers van de Nederlandstalige en Franstalige balies).
 
Uit de evaluatie blijkt dat de nieuwe asielprocedure alvast veel sneller verloopt dan de vorige: gemiddeld nemen onderzoek en beroepsmogelijkheden nu 9 maanden in beslag, terwijl dit vroeger opliep tot ruim 2 jaar. 13.297 asielaanvragen werden in 2009 tot op heden (cijfer 31 oktober) ingediend, waarvan 9.677 voor het eerst en dus 3.620 reeds eerder een aanvraag indienden.
 
Er blijven echter belangrijke knelpunten in de procedure bestaan. Om die weg te werken, formuleert de Senaatscommissie o.a. volgende aanbevelingen:
-De bereikbaarheid van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) moet worden verhoogd  (telefonisch en per e-mail);
-Er moet er een protocolakkoord gesloten worden tussen de DVZ en Fedasil die verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers. Dit kan ook de druk op het opvangnetwerk deels verlichten;
-De vasthouding van asielzoekers moet tot een minimum herleid worden;
-Voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) dat verantwoordelijk is voor het onderzoek ten gronde van de asielaanvraag, moeten er extra middelen voorzien worden in functie van het stijgende aantal asielaanvragen;
-Ook moet onderzocht worden of de interviews die het CGVS afneemt, kunnen worden opgenomen zodat ze achteraf raadpleegbaar zijn;
-Het CGVS moet ook beter motiveren waarom iemand wel of niet in aanmerking komt voor het subsidiaire beschermingsstatuut. Dit nieuwe statuut, ingevoerd in 2007, biedt bescherming aan asielzoekers die niet vallen onder het internationale vluchtelingenstatuut (Conventie Genève) maar toch om bepaalde redenen niet naar hun land terug kunnen keren (momenteel zijn dat o.a. mensen afkomstig uit Irak en Afghanistan). Van 1 januari tot 31 oktober van dit jaar werden 285 van dergelijke statuten toegekend (of 2,1% van het totaal aantal aanvragen);
-Het CGVS moet ook verantwoordelijk worden voor het toekennen van het statuut van staatloze, zoals overeengekomen in het regeerakkoord;
-De filterprocedure bij de Raad van State moet geëvalueerd worden;
-De procedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV), de nieuw opgerichte beroepsinstantie moet vereenvoudigd worden;
-Ook moet er een einde komen aan de verschillen in rechtspraak tussen de Nederlandstalige en Franstalige kamers. Zo blijkt uit een recente parlementaire vraag van Nahima Lanjri aan staatssecretaris Wathelet dat in het gerechtelijk jaar 2008-2009 van het totaal aantal asielzoekers dat in een Nederlandstalige kamers van de RVV in beroep ging er 0,7% de vluchtenlingenstatus kreeg tegenover 6,3% in de Franstalige kamers. Lanjri achterhaalde ook dat in dezelfde periode het percentage dossiers dat naar het CGVS werd teruggestuurd 0,6% bedraagt in de Nederlandstalige kamers tegenover 8,8% in de Franstalige kamers.
 
Conclusie: De nieuwe asielprocedure is een verbetering tegenover de oude, maar er blijken toch nog heel wat knelpunten te bestaan. Het omzetten in beleid van de aanbevelingen die de Senaatscommissie Binnenlandse Zaken vandaag formuleerde, kunnen deze helpen oplossen.

Naar boven

11/08/10

Werking Fedasil kan beter. Personeel trekt aan de alarmbel

Tijdens de plenaire vergadering ondervroeg ik de bevoegde minister over de werking van Fedasil. Een pas gepubliceerd rapport toonde immers aan dat er op vele punten nog verbeteringen mogelijk zijn. Daarenboven bereiken mij vanuit de opvangcentra onheilspellende berichten vanuit het personeel.

 

Lees hier mijn vraag om uitleg.

Naar boven

11/17/09

Crisis in opvang blijft duren: NGO's bouwen tentenkamp in Brussel

Deze voormiddag bracht ik een bezoek aan het tentenkamp, dat 5 NGO's momenteel aan het opbouwen zijn aan het Brusselse Noordstation.

Met de bouw van het kamp klagen de organisaties het gebrek aan opvangplaatsen voor asielzoekers aan. Omdat de opvangcentra al een tijdje overvol zitten, worden die mensen sinds enkele weken letterlijk op straat gezet.

Ik kloeg deze toestand ook al meermaals aan bij de bevoegde staatssecretaris maar tot op heden is er nog geen verbetering van de huidige toestand.

 

Lees hier mijn mondelinge vraag.

Naar boven

11/16/09

Bezoek dispatch Fedasil

Gisteren bracht ik een bezoek aan de dispatch van Fedasil, de dienst die instaat voor de opvang van asielzoekers. Dit in opvolging van mijn mondelinge vraag die ik vorige week stelde. Voor het gezin dat u hier ziet op de foto was geen plaats meer. Zij moeten nu, net zoals zovelen anderen, proberen opvang te vinden bij een OCMW.

Naar boven

11/11/09

Crisis in opvang blijft duren. Financiële steun voor asielzoekers opnieuw ingevoerd

Vandaag ondervroeg ik de bevoegde minister over de herinvoering van de financiële steun voor asielzoekers. In de Senaat kreeg ik vandaag op een mondelinge vraag de bevestiging dat asielzoekers al na vier maanden verblijf in een asielcentrum beroep kunnen doen op financiële steun van een OCMW. Later op de avond vernam ik bovendien dat er al duizend asielzoekers bij hun aankomst naar een OCMW werden doorverwezen voor financiële steun.

Er zouden al 600 mensen een aanvraag hebben ingediend bij Fedasil en werden al 400 dossiers werden reeds goedgekeurd. Enkele tientallen asielzoekers zijn reeds vertrokken. Door de crisis in de opvang vaardigde Fedasil een instructie uit waardoor asielzoekers die voor juni 2007 hun aanvraag hadden ingediend beroep konden doen op financiële steun van een OCMW als ze een huurcontract konden voorleggen. Uit het antwoord dat ik kreeg, blijkt dat dit nu al na vier maanden kan.

Dit is onaanvaardbaar wegens het mogelijke aanzuigeffect en de last voor de OCMW's in grote steden aangezien het spreidingsplan niet meer van kracht is. Het is ook onrechtvaardig ten opzichte van mensen die reeds jaren in een asielcentrum verblijven. Bovendien hebben de OCMW's van Antwerpen en Brussel ontdekt dat de mensen die uit het asielcentrum wilden vertrekken, een huurcontract met telkens hetzelfde adres voorlegden. Dat wijst erop dat ze in handen vallen van huisjesmelkers.

Na mijn vraag kreeg ik het bericht dat vandaag reeds 1.000 asielzoekers wegens geen plaats in de centra of de hotels vanaf dag één doorverwezen worden naar een OCMW. Dit betekent dat het hek volledig van de dam is. Het OCMW van Antwerpen krijgt al wekenlang honderden asielzoekers over de vloer met een vraag voor financiële steun. Nu begrijp ik waar die vandaan komen.

 

Lees hier mijn mondelinge vraag.

Naar boven

11/12/09

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen moeten beschermd worden.

De niet-begeleide minderjarige vreemdelingen vormen een een bijzondere groep vreemdelingen die mijns inziens een zeer goede bescherming moeten genieten. Onlangs werd ik echter geconfronteerd met een onduidelijkheid op het terrein. Daarom ondervroeg ik gisteren tijdens de plenaire vergadering in de Senaat de bevoegde minister.

 

Het betrof een NBMV die asiel had aangevraagd. Hij was echter in het bezit van een bevel tot terugbrenging hoewel de minderjarige in kwestie nog maar 17 was (hij werd 1 maand later 18). Daarnaast waren alle verslagen die over hem werden opgemaakt zeer lovend.

 

Uit het antwoord van de minister blijkt dat een NBMV die binnen de maand meerderjarig wordt, geen beroep meer kan doen op de specifieke regeling die geldt voor NBMV. Tijdens zijn minderjarigheid zal hij immers niet meer ingeschreven kunnen worden in het vreemdelingenregister.

Naar boven

11/11/09

Crisis in opvang blijft duren. Financiële steun voor asielzoekers opnieuw ingevoerd.

Vandaag ondervroeg ik de bevoegde minister over de herinvoering van de financiële steun voor asielzoekers. In de Senaat kreeg ik vandaag op een mondelinge vraag de bevestiging dat asielzoekers al na vier maanden verblijf in een asielcentrum beroep kunnen doen op financiële steun van een OCMW. Later op de avond vernam ik bovendien dat er al duizend asielzoekers bij hun aankomst naar een OCMW werden doorverwezen voor financiële steun.

Er zouden al 600 mensen een aanvraag hebben ingediend bij Fedasil en werden al 400 dossiers werden reeds goedgekeurd. Enkele tientallen asielzoekers zijn reeds vertrokken. Door de crisis in de opvang vaardigde Fedasil een instructie uit waardoor asielzoekers die voor juni 2007 hun aanvraag hadden ingediend beroep konden doen op financiële steun van een OCMW als ze een huurcontract konden voorleggen. Uit het antwoord dat ik kreeg, blijkt dat dit nu al na vier maanden kan.

Dit is onaanvaardbaar wegens het mogelijke aanzuigeffect en de last voor de OCMW's in grote steden aangezien het spreidingsplan niet meer van kracht is. Het is ook onrechtvaardig ten opzichte van mensen die reeds jaren in een asielcentrum verblijven. Bovendien hebben de OCMW's van Antwerpen en Brussel ontdekt dat de mensen die uit het asielcentrum wilden vertrekken, een huurcontract met telkens hetzelfde adres voorlegden. Dat wijst erop dat ze in handen vallen van huisjesmelkers.

Na mijn vraag kreeg ik het bericht dat vandaag reeds 1.000 asielzoekers wegens geen plaats in de centra of de hotels vanaf dag één doorverwezen worden naar een OCMW. Dit betekent dat het hek volledig van de dam is. Het OCMW van Antwerpen krijgt al wekenlang honderden asielzoekers over de vloer met een vraag voor financiële steun. Nu begrijp ik waar die vandaan komen.

 

Lees hier mijn mondelinge vraag.

Naar boven

10/14/09

Ik ondervraag minister over regularisaties en de werking van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Vandaag ondervroeg ik tijdens de plenaire vergadering in de Senaat de bevoegde minister voor asiel en migratie over de mogelijkheid van regularisatie op basis van werk. In het akkoord dat de regering onlangs sloot was dit immers een optie maar over de uitvoering van het arbeidsmarktonderzoek bestaat nog veel onduidelijkheid.

Daarnaast ondervroeg ik de bevoegde staatssecretaris over de werking van de Raad voor Vreemdelingebetwistingen. Er zijn immers geen gegevens bekend over de absolute cijfers van deze Raad.

 

Klik hier voor mijn vraag over regularisatie.

Klik hier voor mijn vraag over de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.  

Naar boven

10/11/09

Regering bereikt akkoord over schijnhuwelijken, snel-Belgwet en gezinshereniging.

De regering bereikte een akkoord over de schijnhuwelijken, de verstrenging van de snel-Belgwet en de gezinsherenigingen. Dit stemt mij uitermate tevreden. Grote delen van het akkoord sluiten immers aan bij de verschillende wetsvoorstellen en resoluties die ik de voorbije jaren indiende in het parlement en waarvoor CD&V reeds lang pleitte.

Zo diende ik reeds vijf jaar geleden in de Kamer (en opnieuw in 2008 in de Senaat) een resolutie rond schijnhuwelijken  in om een databank op te richten met alle gegevens over personen die een schijnhuwelijk proberen af te sluiten, referentiemagistraten aan te stellen en voor een uniforme aanpak van de problematiek in alle gemeenten. Deze punten worden nu door het akkoord in de regering uitgevoerd. Verder wordt er in het compromis van de regering aandacht besteed aan het fenomeen van de schijnsamenlevingscontracten, een nieuw fenomeen waar vooral steden die controles op schijnhuwelijken uitvoeren mee te kampen kregen omdat koppels ervoor kozen controles op hun huwelijk te omzeilen door voor samenwonen te opteren. En er worden controles in het buitenland voor het voorkomen van frauduleuze huwelijken mogelijk gemaakt, hetgeen mij ten zeerste verheugt.

Wat de terugschroeving van de snel-Belgwet betreft, ben ik vooral tevreden dat deze migratieneutraal gemaakt wordt: iemand die Belg wil worden moet voortaan een werkelijke band met België hebben, hier wonen en minstens een verblijfsvergunning van onbepaalde duur hebben. Slechts in een beperkt aantal gevallen zijn afwijkingen mogelijk, bvb. voor diplomaten en voor werknemers bij Belgische ngo’s in het buitenland enz. Ook de nieuwe voorwaarde van integratiebereidheid, namelijk het kennen van één van de landstalen, juich ik ten zeerste toe.


In verband met gezinshereniging is vooral de verplichting van een inkomens- en integratievereiste van belang. Ook dat is een punt waar ik al lang op aandrong, o.a. via een wetsvoorstel ingediend in de vorige legislatuur. Bijna alle punten daaruit waren intussen gerealiseerd, behalve de twee i.v.m. inkomens- en integratievereiste die nu dus eveneens door de regering zullen uitgevoerd worden.

Naar boven

10/01/09

Artikel Ampersand: 'Eindelijk duidelijkheid voor mensen zonder papieren.'

Na een maandenlange patstelling is premier Herman Van Rompuy erin geslaagd om een akkoord te sluiten over de regularisatiecriteria voor mensen zonder papieren. Een belangrijke voorwaarde voor een consequent en menselijk asiel- en migratiebeleid is daarmee vervuld, zegt senator Nahima Lanjri.

Voor alle duidelijkheid: dit is geen collectieve regularisatie van alle mensen zonder papieren. Er zijn criteria en elk dossier wordt geval per geval bestudeerd. De mogelijkheid om mensen zonder papieren te reguleren bestaat al langer. Alleen hing het tot nu af van de persoonlijke inschatting van de minister van Binnenlandse Zaken om te bepalen welke argumenten daar zwaar genoeg door wogen en welke niet. ‘Een ongezonde situatie die leidde tot een gevoel van willekeur’, merkt senator Nahima Lanjri op. Precies die zweem van willekeur heeft de federale regering met dit akkoord weggenomen: voortaan zal een lijst van criteria de minister in staat stellen om objectief te kunnen oordelen. Kort samengevat komen mensen zonder papieren nu in drie situaties in aanmerking voor een verblijfsvergunning: als de asielprocedure onredelijk lang is blijven aanslepen, doordat ze omwille van een prangende humanitaire situatie niet meer naar het thuisland terugkunnen, of als er sprake is van een duurzame lokale verankering.

Consequent uitwijzingsbeleid

Dit regularisatieakkoord zal de overheid eindelijk in staat stellen om de jarenlange achterstand in de dossiers weg te werken. Maar CD&V vindt ook dat we moeten leren uit het verleden. Een asielbeleid heeft pas zin als het gepaard gaat met een consequent uitwijzingsbeleid, zegt Nahima Lanjri: ‘Ofwel is het nee, ofwel is het ja. Maar als het nee is, moeten we mensen het land durven uitzetten voor ze de illegaliteit induiken. Die uitwijzing moet wel op een menselijke manier gebeuren. Wij pleiten voor een coachingproject waarbij afgewezen asielzoekers van in het begin voorbereid worden op hun terugkeer.’ In die zin  is het ook belangrijk dat de procedure niet langer aansleept dan noodzakelijk. Op dat vlak is er de laatste jaren al veel verbeterd: een asielprocedure duurt nu nog gemiddeld 8 maanden. 

Overbevolkte asielcentra

Het verkorten van de asielprocedure zal ook een positief effect hebben op de overbevolkte asielcentra. Intussen zijn hiervoor bijkomende middelen vrijgemaakt. Ook een betere doorstroming naar de Lokale Opvang Initiatieven (LOI) kan soelaas bieden tegen de overbevolking. 

‘CD&V pleit voor een menselijk en consequent asielbeleid’, besluit Nahima Lanjri. ‘ Regularisatie is daarbij één kant van de medaille, uitwijzing is de andere. We kunnen helaas niet iedereen gelukkig maken. Een grote groep zal geen verblijfsvergunning krijgen. Maar als dat zo is moeten ze ook weten dat ze uitgezet zullen worden. Dat is menselijker dan de zaak te laten aanslepen en hen opnieuw jarenlang in de onzekerheid en de illegaliteit te laten.’

Naar boven

09/17/09

Duizenden oude naturalisatie-dossiers nog steeds muurvast

Het conflict tussen het het parket van Antwerpen en de Kamercommissie naturalisaties blijft aanslepen. Reeds op 13/3 vroeg ik de minister om op te treden zodat de vele gedupeerden niet langer het slachtoffer zouden zijn.

 

Zie hier het artikel uit De Morgen:

 

Bijna 3.000 naturalisatiedossiers, vooral uit Antwerpen, blijven nog steeds geblokkeerd. Reden is een aanhoudend meningsverschil tussen de commissie naturalisatie en het parket van Antwerpen over de manier waarop die laatste zijn advies moet doorgeven. 'Met het parket van Brussel is het probleem opgelost, de situatie met het parket van Antwerpen nog niet', zegt David Lahaux (CDH), voorzitter van de commissie aan De Morgen.


Eén van de gedupeerden is Zecharias Getahun, erkend politiek vluchteling uit Ethiopië sinds 2003. Hij diende begin 2006 in Antwerpen een aanvraag tot naturalisatie in. Hij wacht nog steeds op een antwoord.

De naturalisatiecommissie moest zich dit keer buigen over 10.000 dossiers. Een forse toename, meldden de kranten van Editions de l'Avenir. Bij die berg dossiers zitten echter ook nog een hele stapel "oude" dossiers waarin nog steeds geen beslissing werd genomen. Eén van die dossiers is van Zecharias Getahun. Hij werd erkend als politiek vluchteling in 2004.

"Daarna had ik recht om een naturalisatie-aanvraag in te dienen, wat ik na de wettelijk bepaalde termijn van twee jaar ook heb gedaan", zegt Getahun. "In januari 2006 kreeg ik mijn dossiernummer. Er werd bij vermeld dat het veertien tot achttien maanden zou duren voor er een beslissing viel. Ondertussen wacht ik al bijna vier jaar. Een reden voor de vertraging heb ik gevraagd, maar nooit gekregen."

Patstelling doorbreken

CD&V-senatrice Nahima Lanjri kaartte de situatie begin vorig jaar al aan. Toen werd duidelijk dat er een stevige kink in de kabel zat in de communicatie tussen het parket van Antwerpen en de commissie naturalisatie. De commissie neemt een beslissing over de dossiers op basis van verschillende adviezen, onder meer van het bevoegde parket. In 2006 besloot het parket van Antwerpen echter op eigen initiatief om voortaan enkel nog een lijst namen door te geven van mensen die een positief advies hadden gekregen, meer niet. De commissie wil echter voor elk individueel dossier apart een advies met uitgebreidere informatie.

Om de patstelling te doorbreken nam het kabinet Justitie van minister Stefaan De Clerck (CD&V) de rol op van bemiddelaar. "De naturalisatiecommissie werd gevraagd welke extra informatie zij nodig acht om een beslissing te kunnen nemen", verduidelijkt Lieselot Bleyenberg, woordvoerder van De Clerck de stand van zaken. "Op basis daarvan werd een standaardformulier voor het advies voorgesteld. Dat werd in mei voorgelegd aan het college van procureurs-generaal. Zij brachten nog enkele wijzigingen aan. In juni is vervolgens een brief met de voorgestelde aanpassingen vertrokken naar de commissie. Als de commissievoorzitter akkoord is, kan het in een omzendbrief gegoten worden voor alle parketten."

Nog langer wachten

"Dat standaardadviesformulier zal een oplossing bieden voor de nieuwe aanvragen", reageert Nahima Lanjri, "maar daarmee is het probleem van de oude geblokkeerde dossiers nog niet opgelost. Het kan niet dat mensen die nu al drie jaar wachten, nog langer moeten wachten. Bedoeling was dat begin september de commissie zou overleggen met het Antwerps parket. Dat is echter nog niet gebeurd."

Zolang er geen omzendbrief is, blijft het dispuut tussen beide partijen de oude Antwerpse dossiers echter blokkeren, zo blijkt. Getahun informeerde deze week naar de status van zijn aanvraag. "Ik kreeg te horen dat ik niet moest dromen. Het kon nog jaren, zoniet eeuwig, duren, was het antwoord." Vroeger woonde Getahun in Brugge, hij betreurt nu ten zeerste zijn beslissing om voor een bijkomende opleiding naar Antwerpen te verhuizen. "Als ik mijn dossier in Brugge had ingediend en niet in Antwerpen, was dit al lang opgelost. En een nieuwe aanvraag indienen is onmogelijk, werd mij gezegd."

Datum voor overleg

"Zowel het parket van Antwerpen als Brussel gaven tot nu in hun advies te weinig informatie over individuele dossiers om een beslissing te kunnen nemen", reageert voorzitter David Lavaux (CDH) van de naturalisatiecommissie. "Nu we een nieuw voorbeeldstandaardformulier hebben, hebben we eerst het probleem met Brussel opgelost. Zij sturen nu echte, goede adviezen terug."

"Het probleem met het parket van Antwerpen is echter nog niet opgelost", geeft Lavaux toe. "Dat beginnen we nu aan te pakken. Volgende week zoeken we naar een datum voor overleg met het Antwerpse parket. We kunnen moeilijk meteen 3.000 oude dossiers terugsturen naar het parket van Antwerpen, dan worden zij overspoeld." Het parket van Antwerpen wenste gisteren nog niet te reageren.

Zecharias Getahun:

Als ik mijn dossier in Brugge had ingediend en niet in Antwerpen, was ik al lang genaturaliseerd geweest

n Toen Zecharias Getahun informeerde naar de status van zijn naturalisatie- aanvraag die hij in 2006 indiende, kreeg hij te horen dat hij 'niet moest dromen': 'Het kon nog jaren, zoniet eeuwig, duren, was het antwoord.'

Naar boven

07/01/10

Ik ondervraag minister over omzendbrief niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

De niet-begeleide minderjarige vreemdelingen vormen een bijzonder kwetsbare groep onder de vreemdelingen zonder geldige verblijfsdocumenten. Het betreft minderjarige personen die niet begeleid worden door hun ouders of door een voogd en die niet uit een land van de Europese Economische Ruimte komen. Deze personen moeten, om als niet-begeleide minderjarige vreemdeling erkend te worden, ofwel de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling hebben gevraagd, ofwel niet voldoen aan de voorwaarden inzake toegang tot en verblijf op het grondgebied.

 

De laatste omzendbrief betreffende het verblijf van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen dateert van september 2005. Ondertussen zou er wel gewerkt worden aan een nieuwe omzendbrief waarin een aantal zaken verduidelijkt zouden worden en rekening zou worden gehouden met de wijzigingen in de vreemdelingenwet naar aanleiding van de hervorming van de asielprocedure.

Belangrijk is echter dat bij het uitwerken van de omzendbrief rekening wordt gehouden met de verzuchtingen van de organisaties die zich bezig houden met het lot van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Deze hebben de laatste jaren immers veel ervaring opgedaan zodat ze goed weten waar zich eventuele problemen bevinden in verband met de verschillende procedures voor deze minderjarigen.

 

Lees hier mijn vraag om uitleg.

Naar boven

06/28/09

Hoeveel gezinnen maakten gebruik van nieuwe instructies voor regularisatie?

Afgelopen donderdag ondervroeg ik de minister van asiel en migratie over haar instructie van 27 maart 2009. Die dag verraste de minister vriend en vijand door opeens nieuwe instructies te geven aan DVZ voor de regularisatie van gezinnen met schoolgaande kinderen. Ik was dan ook zeer benieuwd naar het aantal gezinnen dat van deze nieuwe instructie gebruik had gemaakt.

De minister wist mij te vertellen dat er nog geen cijfers bekend waren over de aantallen maar dat zij deze eerstdaags verwachtte.

Groot was dan ook mijn verbazing dat de minister afgelopen weekend in de pers verscheen met de desbetreffende cijfers. Toeval?

 

Lees hier mijn vraag om uitleg.

 

 

Naar boven

06/24/10

Ik ondervraag minister over de rol van geneesheren bij een aanvraag tot medische regularisatie

tot medische regularisatie indienen. Geneesheren onderzoeken of de aanvraag gegrond is. Indien die geneesheren meer informatie nodig hebben, kunnen ze de aanvragers naar medisch deskundigen doorverwijzen.

In de ministerraad van 30 april werd de lijst met deskundigen eindelijk goedgekeurd. Er zijn echter nog verschillende specialisaties waarvoor nog geen deskundige is aangesteld. Daarbij valt vooral de afwezigheid van een psychiater op. Nochtans is de aanwezigheid van een psychiater zeer belangrijk, aangezien een groot aantal aanvragen tot medische regularisatie gaat over psychische ziektebeelden.

Lees hier mijn vraag om uitleg.

Naar boven

04/29/09

Ik ondervroeg minister over het toekennen van financiële steun aan asielzoekers

Tijdens de plenaire vergadering van donderdag 30 april ondervroeg ik de minister van asiel en migratie over de opschudding die was ontstaan rond de opvang van asielzoekers. Sedert kort zou Fedasil opnieuw asielzoekers doorverwijzen naar OCMW’s. CD&V is geen voorstander van een terugkeer naar financiële steun voor nieuwe asielzoekers. In de vorige regeerperiode hebben we er uitdrukkelijk voor gekozen de financiële steun te vervangen door materiële steun. 

 

Lees hier mijn mondelinge vraag.

Naar boven

04/22/09

Aanwerving medische deskundigen Dienst Vreemdelingenzaken bijna een feit

Door de wet van 15 september 2006 werd er in de Vreemdelingenwet een artikel 9ter ingevoegd. Dit artikel maakt het mogelijk om een regularisatieaanvraag in te dienen op basis van medische redenen. Om na te gaan of de aanvrager in aanmerking komt voor deze regularisatie, kan er een advies gevraagd worden aan medische deskundigen. De aanduiding van deze medische deskundigen liet lange tijd op zich wachten, maar nu zouden de eerste specialisten op korte termijn hun adviezen aan DVZ kunnen verstrekken.

 

Senator Lanjri: “Het ontbreken van adviezen van een deskundige maakte het onmogelijk de regularisatieaanvragen om medische redenen nauwgezet te beoordelen. Meermaals ondervroeg ik in de Senaat de minister van Migratie- en Asielbeleid hierover en ik riep haar op om zo snel mogelijk een oplossing te zoeken. Ik ben dan ook zeer tevreden dat DVZ in de nabije toekomst eindelijk een beroep zal kunnen doen op de adviezen van medische deskundigen.”

 

De verschillende medische deskundigen worden aangeduid door middel van een koninklijk besluit dat in de Ministerraad zal worden goedgekeurd. Deskundigen voor de negen van de vierendertig disciplines waarvoor nog niemand is gevonden, zullen worden aangeduid van zodra er geschikte kandidaten zijn gevonden. De betrokken artsen worden vergoed per geleverde prestatie.

 

Naar boven

03/26/09

Tijdelijke regularisatie van gezinnen met kinderen: CD&V-senator Nahima Lanjri roept op om heel het regeerakkoord uit te voeren

Vandaag kondigde minister van Migratie- en Asielbeleid Annemie Turtelboom onverwacht aan dat gezinnen met schoolgaande kinderen tijdelijk geregulariseerd kunnen worden. Voorwaarde is wel dat de gezinnen een asielaanvraag indienden voor 1 juni 2007, de datum van de inwerkingtrede van de nieuwe asielprocedure. Verder moeten ze minstens 5 jaar ononderbroken in België verblijven en moet hun asielprocedure langer dan één jaar geduurd hebben. Tenslotte moeten de kinderen minstens vanaf 1 september 2007 naar school gaan.

 

Met deze instructie hoopt de minister uiteraard de druk van de ketel te halen in het regularisatiedossier en voor de mensen die vandaag eindelijk duidelijkheid krijgen is dit uiteraard zeer goed nieuws.

 

Toch kunnen we er niet omheen dat deze maatregel slechts een klein deel van de oplossing biedt en we dus nog lang niet kunnen spreken van een globaal akkoord.

De in het regeerakkoord beloofde omzendbrief met duidelijke criteria voor regularisatie is er nog steeds niet. Ondertussen wachten vele mensen nog steeds op een definitieve beslissing van de regering. Het is dus slechts voor een kleine minderheid dat er vandaag duidelijkheid wordt gecreëerd, terwijl vele anderen in het ongewisse worden gelaten. Daarom blijven wij pleiten voor een snelle, duidelijke oplossing waarbij alle partijen hun verantwoordelijkheid opnemen. De aankondiging van minister Turtelboom verandert hier niets aan.

Naar boven

03/26/09

Ik blijf aandringen voor specialisten bij DVZ

Op 12 april ondervroeg ik minister van asiel- en migratiebeleid Annemie Turtelboom over het netwerk van specialisten bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Blijkbaar bestond er een communicatiefout tussen het kabinet van de minister en dat van staatssecretaris  Carl Devlies, waardoor er nog steeds geen specialisten aan het werk zijn. Ondertussen zijn de extra middelen voor DVZ toegekend zodat nu ook kan overgegaan worden tot het aanwerven van specialisten. Ik blijf dit dossier zeker verder opvolgen zodat de specialisten hopelijk binnenkort aan het werk kunnen.

 

Lees hier het verslag van de vraag om uitleg van 26 maart 2009

Naar boven

03/12/09

Nahima Lanjri ondervraagt minister over meningsverschil parket en Commissie Naturalisaties

In de Kamercommissie Naturalisaties worden heel wat dossiers momenteel niet behandeld, hoewel er toch een positief advies werd afgeleverd door het parket van Antwerpen. De dossiers worden nu niet behandeld omdat het parket van Antwerpen een advies onder lijstvorm verstrekte, terwijl de Kamercommissie enkel individueel gemotiveerde adviezen aanvaard. Het parket besliste in 2006 op eigen initiatief en zonder voorafgaandelijk overleg met de Kamercommissie Naturalisaties, om adviezen vanaf nu per lijst te verstrekken en niet individueel, dossier per dossier, zoals gevraagd door de Commissie.

Dit is een vraag van de Commissie, er bestaat op dit ogenblik immers geen uitgewerkte wettelijke regeling die bepaalt hoe het advies van de parketten er exact uit moet zien.

 

Dat maakt dat 2600 dossiers liggen te wachten, waarvan heel wat al meer dan 2 jaar, hoewel er toch een positief advies werd verstrekt.

 

Nahima Lanjri kaartte de problematiek aan bij Minister van Justitie De Clerck.

 

De Minister erkende het probleem en heeft ondertussen al instructie gegeven om tot één standaardformulier te komen dat door alle parketten wordt gebruikt, bij het geven van advies aan de Commissie Naturalisaties. Dit standaardformulier is momenteel klaar en wordt binnenkort behandeld in de Commissie Justitie. Wanneer het daar wordt goedgekeurd kan het daarna verspreid worden aan alle Procureurs-Generaal.

 

De Senator is verheugd dat er eindelijk een oplossing wordt ontwikkeld om aan dit probleem tegemoet te komen. Wel vraagt ze de minister om snel te handelen zodat er geen bijkomende naturalisatiedossiers hinder ondervinden, en vraagt ze de minister ook om snel een oplossing te zoeken voor de 2600 positief geadviseerde dossiers die nu liggen te wachten. Deze mensen mogen immers niet langer het slachtoffer blijven van het gebrek aan communicatie tussen het parket van Antwerpen en de Kamercommissie Naturalisaties.

Naar boven

03/11/09

Marokkaanse namenlijst blijft een probleem

De namenlijst die Marokkaanse ouders werd voorgelegd wanneer zij hun zoon of dochter gingen inschrijven in het gemeentehuis wordt sinds kort niet meer gebruikt in Antwerpen. Toch bestaat het probleem nog steeds en worden ouders er in veel gevallen pas mee geconfronteerd wanneer het te laat is. Daarom stelde ik de minister van Buitenlandse Zaken enkele vragen.

 

Lees hier het verslag van de vraag om uitleg van 12 maart 2009

Naar boven

03/11/09

Samenlevingscontract bij vermoeden van schijnhuwelijk

Enige tijd geleden kwam aan het licht dat de ambtenaren van burgerlijke stand van verschillende Vlaamse steden steeds meer vaststellen dat paren die niet mogen huwen omdat er een vermoeden van schijnhuwelijk is, enkele dagen later een samenlevingscontract komen afsluiten. Ik wil onder geen beding het recht op relatievorming, huwelijk of samenwonen in twijfel trekken maar tegen schijnhuwelijken en schijnsamenwoonst verzet ik me wel. Daarom stelde ik de minister van Migratie- en Asielbeleid een vraag.

 

Lees hier het verslag van de vraag om uitleg van 12 maart 2009

Naar boven

03/11/09

Nog steeds geen specialisten bij Dienst Vreemdelingenzaken

Op 12 februari 2009 ondervroeg ik tijdens de plenaire zitting de minister van Migratie- en Asielbeleid over het indienstnemen van deskundingen bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Zij verwees mij toen door naar de staatssecretaris voor Begroting en Gezinsbeleid. Aangezien er ondertussen nog steeds geen specialisten zijn aangenomen, ondervroeg ik nu de Staatssecretaris tijdens de plenaire zitting van 12 maart 2009.

 

Lees hier het verslag van de vraag om uitleg van 12 maart 2009

Naar boven

03/03/09

Senator Lanjri reageert verheugd op verhoogde tegemoetkoming

In België worden jaarlijks zo'n 1.750 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) gesignaleerd. Sinds 1 januari 2008 zijn voor hen de mogelijkheden om zich aan te sluiten bij de ziekteverzekering uitgebreid. Diegenen die niet werken of nog niet in het rijksregister zijn ingeschreven, kunnen een ziekteverzekering aangaan via de school of via een vrijstelling.

 

Die regeling was echter beperkt tot de NBMV zelf, terwijl er een lacune bleef bestaan als die minderjarige zelf een kind kreeg in België. Senator Lanjri klaagde dit meermaals aan en uiteindelijk werd dit probleem verholpen door een wijziging van de Wet op de Verplichte Ziekteverzekering. Deze regeling maakt het mogelijk om kinderen van NBMV aan te sluiten bij de ziekteverzekering als kind ten laste van de niet-begeleide minderjarige ouder die zelf verzekerd is via de school of vrijstelling.

 

Senator Lanjri ondervroeg de minister over het uitblijven van het KB. Deze antwoordde dat het dossier zo snel mogelijk op de ministerraad zal komen zodat het kan worden afgehandeld.

Senator Lanjri is hierover verheugd. Ze zou ook graag zien dat de mensen die de verhoogde tegemoetkoming die samenhangt met het Omnio-statuut niet hebben gekregen omdat het KB nog niet was opgesteld, deze alsnog met terugwerkende kracht krijgen. Er moet immers voor gezorgd worden dat de betrokkenen door het uitblijven van het KB geen schade ondervinden.

Naar boven

01/28/09

Nahima Lanjri ondervraagt minister over onderzoek KU Leuven

Het onderzoek 'Etnische minderheden en de Vlaamse kiezers' van de KU Leuven toont aan dat veel Vlamingen negatief staan tegenover de islam. Zo blijkt dat ongeveer de helft van de Vlamigen de islam een bedreiging voor de Europese cultuur en waarden vindt. Bijna evenveel Vlamingen menen dat de islam geen bijdrage kan leveren aan onze cultuur, en dat de meeste moslims geen respect hebben voor de Europese levenswijze.

 

Senator Lanjri vindt deze bevindingen uiteraard onrustwekkend en daarom stelde zij de minister enkele vragen over dit onderzoek.

 

In het regeerakkoord staat immers dat de lancering is voorzien van "de Rondetafels van Interculturaliteit". Deze zouden na een debat met alle betrokken personen moeten leiden tot nieuwe aanbevelingen voor de verschillende thema's die verbonden zijn aan interculturaliteit.

De Rondetafels zitten nu nog in de fase van de voorbereiding maar vanaf april zouden deze van start moeten gaan.

 

Senator Lanjri zal de evolutie in dit dossier en de werking van de Rondetafels van nabij blijven volgen en indien nodig de minister opnieuw ondervragen.

Naar boven

02/11/09

ziekteverzekering NBMV geldt vanaf nu ook voor kinderen

Wanneer een niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) in België een kind kreeg, was dit niet verzekerd door een lacune in de bestaande wetgeving. De NBMV kon zelf wel verzekerd worden via de school of via een vrijstelling, maar dit geldt dus niet voor kinderen van deze NBMV.

Senator Lanjri klaagde deze lacune in de wetgeving aan en de minister beloofde haar dan ook hier snel werk van te maken.

 

Lees hier het verslag van de vraag om uitleg van 12 februari 2009

Naar boven

01/29/09

Schijnsamenwoonst is nieuw migratiekanaal

Onlangs kwam in de pers aan het licht dat de ambtenaren van de burgerlijke stand van verschillende Vlaamse gemeenten steeds meer vaststellen dat paren die niet mogen huwen omdat er een vermoeden van schijnhuwelijk is, enkele dagen later een samenlevingscontract komen sluiten. Op die manier kunnen ze ook een verblijfsvergunning krijgen. Ik wil onder geen beding het recht op huwelijk of samenwonen in twijfel trekken, maar tegen schijnhuwelijken en schijnsamenlevingscontracten verzet ik me wel.

 

Uit het antwoord van de minister bleek dat mijn zorg terecht was. "De ambtenaar van de burgerlijke stand kan bijgevolg niet weigeren om een verklaring van wettelijke samenwoning te aanvaarden op grond van het ontbreken van een duurzame relatie. Het parket kan ,wat dat betreft, dan ook geen onderzoek doen", zei de minister.

 

Lees hier het verslag van de mondelinge vraag van 29 januari 2009.

Naar boven

02/01/09

Ziekteverzekering voor kinderen van niet-begeleide minderjarigen uitgebreid

Sinds 1 januari 2008 zijn de mogelijkheden voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBM) om zich aan te sluiten bij de ziekteverzekering uitgebreid. NBM's die niet werken of nog niet in het rijksregister ingeschreven zijn, kunnen al een ziekteverzekering aangaan via de school of via een vrijstelling. Maar die regeling was beperkt tot de NBM zelf, en er bleef een lacune bestaan als zo'n NBM een kind kreeg in België. Die lacune wordt nu verholpen door een wijziging van de ZIV-Wet.

 

Op 19/12/2008 werd een nieuwe mogelijkheid tot verzekerbaarheid ingeschreven in de ZIV-Wet van 14/7/1994, voor kinderen ten laste van NBM. De nieuwe regeling geldt met terugwerkende kracht sinds 1/1/2008:

De nieuwe regeling maakt het mogelijk om kinderen van NBM aan te sluiten bij de ziekteverzekering als kind ten laste van de niet-begeleide minderjarige ouder die zelf verzekerd is via de school of vrijstelling. Volgens de RIZIV- Omzendbrief van 9 mei 2008 aan de ziekenfondsen inzake ziekteverzekering voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen was dat vroeger niet mogelijk. De wijziging van de ZIV-Wet maakt het nu toch mogelijk vanaf 1/1/2008. Dat betekent dat de 2de situatie van punt D van die omzendbrief niet meer geldt. Deze extra mogelijkheid bestaat echter alleen als het pasgeboren kind niet op een andere basis kan aansluiten, als gerechtigde of als persoon ten laste.

 

Bron: Artikel 2 van wet van 19 december 2008 houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg (B.S. 31/12/2008)

 

Bron: Vlaams Minderhedencentrum

 

Lees hier mijn vraag om uitleg van 4 april 2008.

Naar boven

Dossier regularisatie zorgt opnieuw voor ophef

Vandaag verscheen er in De Standaard een artikel ("Universiteiten geven regering morele mep") waarbij de Vlaamse universiteiten de druk op de regering vergroten om eindelijk een beslissing te nemen in het dossier regularisatie.

 

Alle meerderheidspartijen zijn het er over eens dat er geen collectieve regularisatie komt.  

 

Ondertussen blijft de situatie echter aanslepen en zijn de criteria voor indivuele regularisaties nog steeds niet bekend. Vandaag pleit CD&V dus opnieuw voor een verduidelijking van de criteria voor individuele regularisaties. Er is dus geen sprake van een collectieve regularisatie, maar de individuele regularisatiedossiers moeten op een duidelijke en evenwichtige manier behandeld worden. CD&V pleit voor een snelle asielprocedure en een humaan maar effectief uitwijzingsbeleid. Dat is nog steeds de beste garantie om vragen naar regularisatie te voorkomen.

 

Het is van groot belang dat op korte termijn een akkoord wordt bereikt. Dit kan alleen als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en bereid is compromissen te maken.

 

Meer info

Naar boven

01/21/09

Opvang van asielzoekers heeft grote problemen

Vorige week, op 14 januari, heb ik samen moet collega’s-parlementsleden een werkbezoek gebracht aan de noodopvang, zowel in het Klein Kasteeltje als in de dispatchingdienst van Fedasil. Ik heb daar kunnen vaststellen dat de situatie niet langer tolereerbaar is. Honderd mensen worden in één zaal opgevangen, alleenstaanden en gezinnen door elkaar. Elke dag opnieuw moeten ze hun boeltje inpakken en zich bij de dispatchingdienst aanmelden. De opvang van asielzoekers heeft problemen. Daarom stelde ik een mondelinge vraag aan de minister.

 

Uit het antwoord bleek dat het kernkabinet vorige week beslist heeft 850 bijkomende structurele plaatsen te creëren. Een extra budget van vijf miljoen euro wordt daarvoor ter beschikking gesteld van Fedasil. Momenteel is in Bého al een centrum operationeel met zeventig plaatsen dat wordt uitgebaat door het Rode Kruis. Bijkomende plaatsen liggen ondertussen ter studie. Ook binnen de lokale opvanginitiatieven, LOI’s, zullen bijkomende plaatsen worden gecreëerd. Heel wat OCMW’s hebben zich trouwens al bereid verklaard mee te werken.

 

Lees hier het verslag van de mondelinge vraag van 22 januari 2009.

Naar boven

01/07/09

Overleg met het middenveld over de vreemdelingenproblematiek

Een evenwichtig asiel- en migratiebeleid is van groot belang. Om in deze materie tot een akkoord te komen dat voor iedereen aanvaardbaar is, is systematisch overleg met het middenveld nodig. De organisaties die zich bezighouden met de vreemdelingenproblematiek hebben in de loop der jaren een expertise opgebouwd. Volgens mij zou dit overleg structureel kunnen worden georganiseerd in de Raad van Advies voor de Vreemdelingen, die reeds is opgericht bij wet en in het verleden ook advies gaf over wetgevende initiatieven. De Raad is niet meer samengeroepen sinds 1996, maar dit zou nieuw leven kunnen worden ingeblazen, zodat deze raad op structurele wijze advies zou kunnen geven aan de minister. Ik vroeg aan minister van migratie- en asielbeleid Turtelboom hoe zij het overleg met het middenveld ziet en of zij graten ziet in de Raad van Advies voor de Vreemdelingen.

 

Lees hier het verslag van de vraag om uitleg van 8 januari 2009.

Naar boven

01/07/09

Uitbreiding van de Lokale Opvanginitiatieven (LOI)

Het opvangnetwerk van asielzoekers is op dit moment volledig verzadigd. De minister nam enkele noodmaatregelen om tijdelijke plaatsen te creëren. Daarnaast werd beslist om voor een kleine groep die al lange tijd in procedure zitten, financiële hulp i.p.v. materiële hulp aan te bieden.

 

Nochtans zijn er OCMW's die vragende partij zijn om een LOI-woning in te richten in hun gemeente. Een tiental gemeenten heeft reeds een concrete vraag gericht aan de minister om de LOI's uit te breiden, maar deze vragen werden consequent afgewezen. Ik stel mij de vraag of het wel logisch is om dit te weigeren terwijl gemeenten zelf initiatief willen nemen. Ik stelde een vraag om uitleg aan minister van Maatschappelijke Integratie Arena.

 

Lees hier het verslag van de vraag om uitleg van 8 januari 2009.

Naar boven

12/13/08

Betoging voor regularisatie: CD&V laat mensen niet in de kou

Het asiel- en migratiebeleid stond de laatste maanden prominent op de politieke agenda. De betoging die vandaag in Antwerpen plaatsvindt, bewijst dat het thema van de regularisatie van mensen zonder papieren velen in Vlaanderen ter harte gaat. Ook CD&V is bekommerd om deze problematiek. Vele mandatarissen worden er in hun gemeente mee geconfronteerd en zoeken mee naar oplossingen.

Regularisaties zijn er om een antwoord te bieden op bijzondere situaties waarin de wetgever niet uitdrukkelijk heeft voorzien. Soms moet de minister of de bevoegde instanties oordelen dat het nodig is om in een individueel geval, om specifieke redenen, een verblijfsstatus toe te kennen. Dat zij daarbij een grote beoordelingsbevoegdheid hebben, trekt CD&V niet in twijfel. Dit heeft de wetgever gewild omdat er een veelheid van situaties kan ontstaan die men niet in detail in de regelgeving kan voorzien.

Dat verhindert evenwel niet dat de minister kenbaar maakt op basis van welke elementen en criteria het regularisatiebeleid wordt gevoerd. Zolang dit niet het geval is, heerst een indruk van onduidelijkheid en willekeur. Precies dat heeft CD&V altijd bestreden. Zowel in ons verkiezingsprogramma, als in het regeerakkoord engageerde CD&V zich om meer transparantie te bekomen bij de behandeling van individuele regularisatiedossiers.

Ook vandaag blijven wij pleiten voor een verduidelijking van de criteria voor individuele regularisaties. We willen dus geen collectieve regularisatie, daarover zijn alle meerderheidspartijen het trouwens eens. Individuele regularisatiedossiers moeten op een duidelijke en evenwichtige manier behandeld worden, zonder een nieuw migratiekanaal of een onbeheersbaar aanzuigeffect te creëren. CD&V pleit tegelijkertijd voor een snelle asielprocedure en een humaan maar effectief uitwijzingsbeleid. Dat is de beste garantie om vragen naar regularisaties te voorkomen.

Het verduidelijken van het regularisatiebeleid kadert in onze bredere visie op het gehele asiel- en migratiebeleid. Verschillende dossiers beïnvloeden elkaar en kunnen niet geïsoleerd worden. Ook gezinshereniging, studentenmigratie, nationaliteitswetgeving en andere problemen moeten worden geregeld in een globaal en evenwichtig akkoord. Dat moet leiden tot een duidelijk, objectief en menselijk asiel- en migratiebeleid.

Het is van groot belang dat binnen een redelijke termijn een akkoord wordt bereikt. Dat kan alleen als iedereen zijn verantwoordelijkheid durft te nemen en bereid is compromissen te maken. Iedereen moet goed beseffen dat het regularisatiebeleid voor vele mensen zonder papieren geen positief resultaat zal bieden. Het openstellen van de grenzen is immers geen optie.

Het komt er nu op aan duidelijkheid te scheppen voor de mensen zonder papieren. CD&V roept alle meerderheidspartijen op om de doelstellingen uit het regeerakkoord snel uit te voeren.

 

Marianne Thyssen
Voorzitter CD&V

 

Nahima Lanjri
Senator

 

Leen Dierick
Volksvertegenwoordiger

Naar boven

12/02/08

Documenten voor gezinshereniging

Dinsdag 2 december werd in de Senaatscommissie Binnenlandse Zaken een wetsvoorstel goedgekeurd dat het mogelijk maakt documenten die nodig zijn voor gezinshereniging, te vervangen door andere, gelijkwaardige documenten. Op aandringen van senator Lanjri werd ervoor gezorgd dat dit niet enkel voor erkende vluchtelingen zou gelden, maar voor alle vreemdelingen die hier legaal voor onbepaalde duur mogen verblijven. Zij diende hierover een concreet amendement in.

 

Vaak geraakten mensen die zich in ons land wilden vestigen in het kader van gezinshereniging, niet aan de nodige documenten. In vele landen is het immers niet vanzelfsprekend om zelfs maar een eenvoudig paspoort te verkrijgen, laat staan een akte van geboorte. Zo bleven mensen uit Irak, Somalië of andere landen zonder degelijke administratie, in de kou staan omdat er in die landen nauwelijks of geen overheid bestaat.

 

Daar komt nu verandering in. Personen die voor gezinshereniging niet over de juiste documenten beschikken, kunnen nu gelijkwaardige documenten gebruiken die worden afgeleverd door de ambassade of het consulaat van hun geboorteland. Indien zelfs dat onmogelijk is, kan er rekening worden gehouden met andere bewijzen. De minister kan overgaan tot een onderhoud met de vreemdelingen of een onderzoek instellen, zoals bij voorbeeld een DNA-onderzoek. Senator Lanjri is ook verheugd dat de minister akkoord is met het principe om de DNA-testen te laten terugbetalen. Dit kan echter maar gebeuren wanneer er voldoende financiële ruimte voor bestaat.

 

De goedkeuring van dit wetsvoorstel maakt het recht op gezinshereniging mogelijk voor veel mensen die vroeger uit de boot vielen.

Naar boven

11/19/08

Oprichting van een taskforce over de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

Minister van migratie- en asielbeleid onderzoekt de mogelijkheid om een taskforce op te richten over de NBMV. Ze is echter niet de enige minister die ter zake bevoegd is. Over de concrete vorm van de taskforce overlegt zij momenteel met de minister van Justitie, die bevoegd is voor de voogdij over de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, en met de minister van Binnenlandse Zaken die als toezichthoudende minister van de federale politie betrokken is.

 

Lees hier het verslag van de vraag om uitleg van 20 november 2008.

Naar boven

Elk jaar worden bijna 1.500 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV's) overgebracht naar de opvangcentra in Steenokkerzeel en Neder-over-Heembeek. Die hanteren een open regime, zodat veel minderjarigen 'vertrekken' zonder adres. Voor 47 procent van hen wordt een verdwijningsdossier geopend.

 

Van de 619 verdwijningsdossiers in 2007 werden er uiteindelijk 11 als onrustwekkend geklasseerd, dit jaar zijn er dat tot september exact 7 van de 434. Om NBMV's voortaan sneller te identificeren en lokaliseren, werd gisteren een samenwerkingsprotocol ondertekend. 

 

Lees hier het artikel uit De Morgen van 13 november 2008. Geschreven door Marjan Justaert.

Zie ook www.demorgen.be

Naar boven

Onlangs werd door de minister van migratie- en asielbeleid een alternatief voorgesteld voor de opsluiting van kinderen in gesloten centra. Ik stelde enkele vragen aan de minister over de coaches, de woningen, etc. Op dit moment beschikt de overheid over drie woningen in Zulte waar deze gezinnen terecht kunnen. Een vijftal andere huizen wordt opgeknapt en zal binnenkort in gebruik worden genomen. Blijven wonen in de eigen woning, is volgens de minister niet mogelijk.

 

Lees hier het verslag van de vraag om uitleg van 6 november 2008.

Lees hier mijn wetsvoorstel.

Naar boven

11/05/08

'Belgiëroute' steeds meer gebruikt

De België-route is een methode om de Nederlandse regels op het gebied van gezinshereniging te ontvluchten door enige tijd met de echtgeno(o)t(e) samen in België te wonen. We zien dat hiervan steeds meer gebruik wordt gemaakt en daarom stelde ik hierover een vraag aan minister van migratie- en asielbeleid Turtelboom.

 

Toen de EG werd opgericht, werd daarbij een bepaling opgenomen over het recht op vrij verkeer van werknemers tussen lidstaten. Inmiddels zijn deze rechten uitgebreid naar alle burgers van de EU (richtlijn 2004/38/EG).

 

Om van de België-route gebruik te maken moet degene die een legaal verblijf in de Europese Unie heeft, getrouwd zijn om zijn of haar partner dezelfde rechten te laten krijgen als hij- of zijzelf. Vervolgens moet diegene bewijzen dat hij of zij gemeenschapsonderdaan is, door gebruik te maken van het Europese recht. Dit wordt dan gedaan door (tijdelijk) in een ander EU-land te gaan wonen.

 

In het gastland kunnen beide partners onmiddellijk hun EU-rechten en gemeenschapsonderdaanrechten uitoefenen en een verblijfskaart aanvragen. Bij terugkeer naar Nederland blijft het gemeenschapsrecht van toepassing. Aangezien Europese regelgeving voorrang heeft boven nationale regelgeving is bij terugkeer naar Nederland dan niet meer het nationale vreemdelingenbeleid van toepassing, maar valt men, net als EU-onderdanen uit een ander EU-land die in Nederland zijn komen wonen, onder de veel soepelere Europese regels voor gezinshereniging en -vorming.

 

Lees hier het verslag van de mondelinge vraag van 6 november 2008.

 

Naar boven

11/05/08

Opvangstructuur voor asielzoekers

Op 28 februari 2008 maakte Fedasil kenbaar dat er een tekort was aan opvangplaatsen voor asielzoekers en dat er tijdelijke noodopvangplaatsen zouden worden gecreëerd. Op 29 augustus 2008 stuurt Fedasil opnieuw een bericht de wereld in met als titel ‘Noodmaatregelen tegen overbezetting opvangnetwerk’. Er is sprake van het ‘bereiken van de grenzen van de opvangcapaciteit’. ‘Er zal ook voor een beperkte periode een overcapaciteit worden gecreëerd in enkele federale centra. Deze tijdelijke extra plaatsen worden ingericht in gemeenschappelijke ruimte, sportzalen, of door het plaatsen van tenten.’

 

Reeds bij de totstandkoming van de wet heb ik gewaarschuwd voor een te kleine opvangcapaciteit. Begin dit jaar herhaalde ik mijn boodschap en riep ik op tot structurele maatregelen. Ik herhaalde mijn vragen aan de minister: wanneer komt er een evaluatie van de opvangwet?, wat is de oorzaak van het tekort aan plaatsen?, hoe zal dit worden aangepakt?

 

Lees hier het verslag van de vraag om uitleg van 6 november 2008.

Naar boven

11/05/08

Verdraagzaamheidsbarometer

In 2004 werd het Federaal Actieplan inzake racisme, antisemitisme en xenofobie gelanceerd. Het tiende en laatste punt van het plan vermeldde de oprichting van een barometer van de verdraagzaamheid. De barometer was bedoeld om de regering in te lichten over het fenomeen racisme en over de evolutie ervan over een bepaalde periode, zodat een gericht openbaar beleid kon worden uitgestippeld.

 

Hoever staat de studie over de tolerantiebarometer? Welke universiteiten voeren de studie uit? Wanneer zal de studie klaar zijn? Volgens de oorspronkelijke planning moest die barometer in maart 2006 klaar zijn. Ik stelde de vraag aan minister Milquet.

 

Lees hier het verslag van de vraag om uitleg van 6 november 2008.

Naar boven

Minister van asiel en migratiebeleid Annemie Turtelboom lanceerde het idee om de bilaterale verdragen met enkele landen te heronderhandelen. Concreet gaat het over Marokko, Tunesië, Turkije, Algerije en de landen van ex-Joegoslavië. Het is een idee dat ik jaren geleden al opperde.

 

De regering maakte in 2006 de regels voor gezinshereniging strenger. Zo wordt o.a. geëist dat vreemdelingen die naar België komen minstens 21 zijn, een woning en een ziektekostenverzekering hebben. Maar die regels tellen niet voor inwoners uit Marokko, Turkije, Algerije, ex-Joegoslavië en Tunesië. Met die landen heeft België een bilateraal akkoord afgesloten in de jaren ’60, toen daar nog massaal arbeidskrachten werden geronseld. Maar tegelijk komt een derde van de nieuwkomers uit Marokko en Turkije. Die akkoorden zijn achterhaald. Wat hebben de strenge regels voor gezinshereniging voor zin als je een derde van die groep uitsluit?

 

Uit een mondelinge vraag van 12 juni 2006 bleek dat er voor de periode van mei 2005 tot en met december 2005 in totaal 18.497 aanvragen voor gezinshereniging werden ingediend, waaronder 14.674 op basis van art. 40 en 3.820 op basis van art. 10. Voor de periode januari 2006 tot en met mei 2006 zijn in totaal 12.845 aanvragen ingediend, waaronder 10.064 op basis van art. 40 en 2.700 op basis van artikel 10. In 2004 dienden 19.000 mensen een aanvraag in via de gemeenten en 6.775 mensen van DVZ.

Toen ik de minister opnieuw ondervroeg over de cijfers van gezinshereniging, bleek dat hij geen concrete cijfers had over het aantal mensen dat de aanvraag deed via de gemeenten. In 2006 werden voor Marokko 3.248 visa afgeleverd (zowel art. 10 als art. 40). Voor Tunesië bedroeg dat aantal 263 visa, voor Algerije 311 visa, voor Joegoslavië 209 visa en voor Turkijke 1.602 visa. Deze cijfers geven echter géén totaalbeeld van het aantal gezinsherenigingen.

 

Lees hier het artikel uit De Morgen van 27 augustus 2008.

Naar boven

Na de inwerkingtreding van de nieuwe asielprocedure bedraagt de gemiddelde duur van de behandeling van een asielaanvraag door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 140 dagen, inclusief de procedure voor de Dienst Vreemdelingenzaken, en 112 dagen exclusief de procedure voor die dienst.

Ik heb nog enkele bijkomende cijfers. Na het overhandigen van het dossier door de Dienst Vreemdelingenzaken aan het CGVS werd 51% van de beslissingen binnen de 3 maanden genomen en 79 % van de beslissingen binnen de 6 maanden.

Sinds januari 2008 duurt de procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen(RVV) gemiddeld 82 dagen. De hele asielprocedure duurt nu gemiddeld 222 dagen.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

Vandaag gingen een 120-tal mensen in de Brusselse Begijnhofkerk hun 50ste dag hongerstaking in. Ze willen daarmee hun roep naar een humaan migratiebeleid en duidelijke regularisatiecriteria kracht bijzetten. Ik drong  nogmaals bij minister Turtelboom aan om nu spoedig met de beloofde regularisatie-omzendbrief te komen.

 

De hongerstakingen op zich, hoe dramatisch ook, kunnen niet goedgekeurd worden. Een hongerstaking kan en mag niet gebruikt worden als drukkingsmiddel om individuele regularisaties of algemene politieke beslissingen af te dwingen. Maar het is wel een duidelijk signaal aan de overheid van de impact van het uitblijven van de regularisatie-omzendbrief.

 

UPDATE:

Op dinsdag 1 juli bezocht ik samen met collega Sabine de Bethune de hongerstakers in de Begijnhofkerk om mij van de situatie te vergewissen.

 

UPDATE:

Na 56 dagen aanvaardden de hongerstakers het laatste voorstel van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Ze krijgen een verblijfsvergunning van negen maanden en een tewerkstellingsattest C. In geval van een vlotte integratie kan de verblijfsvergunning verlengd worden tot één jaar.

Naar boven

06/25/08

Belgiëroute

De omvang van de Belgiëroute is niet exact gekend. De Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft de loketfunctie van de gemeenten overgenomen en laat sinds ongeveer een maand familieleden van Nederlanders die uit België komen, een formulier invullen. Hiermee zal de minister van Migratie - en Asielbeleid een beter zicht op dit fenomeen krijgen.

Tijdens de afgelopen maanden vonden verschillende overlegvergaderingen plaats tussen de migratiediensten van België en Nederland, tot nog toe zonder veel resultaat. De Belgiëroute kan in feite niet worden lamgelegd zolang Nederland strengere regels hanteert voor de familieleden van eigen onderdanen dan voor deze van EU- onderdanen.

Naar boven

06/04/08

Vraag om uitleg over omzetting Europese richtlijn over asiel- en migratiebeleid

"De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft wel degelijk volheid van rechtsmacht in asieldossiers. De Raad onderwerpt het geschil in zijn geheel aan een nieuw onderzoek, en doet als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil. De Raad kan de beslissing van de Commissaris-generaal hervormen of bevestigen, ongeacht het motief waarop de Commissaris-generaal de bestreden beslissing heeft gesteund. De asielzoeker heeft bovendien de mogelijkheid om nieuwe elementen in te roepen voor de Raad." Dat is één van de elementen uit het antwoord van minister Turtelboom op een vraag om uitleg over de omzetting van de Europese richtlijnen betreffende het asiel- en migratiebeleid.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

05/21/08

Actualiteitsdebat over omzendbrief regularisatie

In de Senaat had donderdag 22 mei een actualiteitsdebat plaats over de nieuwe regularisatiecriteria die minister Turtelboom (VLD) uitwerkt voor mensen die nu illegaal in ons land verblijven. Ik nam namens onze fractie het woord.

 

Klik hier voor de integrale versie van het actualiteitsdebat en mijn tussenkomsten.

 

Het debat in de Senaat kreeg ook nog een vervolg in het tv-programma De Zevende Dag op 25 mei. Daar discussieerde minister van Asiel en Migratie, Annemie Turtelboom, over haar plan om illegalen te regulariseren via een puntensysteem. De andere deelnemers zijn Freya Piryns van Groen!, Marie-Rose Morel van Vlaams Belang en ikzelf.

Naar boven

De opsluiting van kinderen in gesloten centra heeft rampzalige psychologische gevolgen voor de kinderen. Daarom moet de regering dringend op zoek naar alternatieven, zegt Senator Nahima Lanjri. Op donderdag 15 mei ondervroeg zij tijdens de plenaire vergadering in de Senaat de twee bevoegde ministers, minister Annemie Turtelboom en minister Marie Arena, over de proefprojecten die de regering opzette en de samenwerking tussen de ministers. Een proefproject dat dreigt te mislukken en een samenwerking die er geen is, blijkt uit de twee antwoorden.

 

Op 5 mei diende Nahima Lanjri een wetsvoorstel in met een alternatief voor de opsluiting van gezinnen met kinderen, namelijk de toewijzing van een coach, een meldingsplicht en een overeenkomst met duidelijke afspraken.

 

Lees hier het wetsvoorstel.

Naar boven

In een eerste opvangfase gaan niet-begeleide minderjarigen naar een federaal observatie- en oriëntatiecentrum (OOC). Daar krijgen ze een voogd toegewezen en kunnen ze vijftien dagen blijven, eenmaal verlengbaar met 5 dagen. Er zijn twee OOC: één in Steenokkerzeel en één in Neder-Over-Heembeek. Deze centra zijn een goede maatregel en hebben hun nut zeker al bewezen.

Alleen stellen we vast dat heel wat niet-begeleide minderjarige vreemdelingen verdwijnen terwijl ze worden opgevangen. Het overgrote deel verdwijnt uit de twee observatie- en oriëntatiecentra in Neder-Over-Heembeek en Steenokkerzeel. Er werden in die centra in 2007 respectievelijk 631 en 271 verdwijningen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen bij de politie gemeld. De meeste verdwenen binnen 48 uur na aankomst.

 

Naar boven

Uit het antwoord op een vraag om uitleg aan ministers Dewael, Turtelboom en Vandeurzen blijkt dat voor de strijd tegen schijnhuwelijken nog heel wat moet gebeuren, onder meer op het vlak van het verzamelen van statistieken. Weten is meten, maar uit het antwoord maak ik op dat gemeenten gegevens over schijnhuwelijken niet systematisch verzamelen en doorsturen naar de DVZ. Zelfs op de vraag hoeveel dossiers voor advies werden overgemaakt kan niet worden geantwoord, ook niet met cijfermateriaal over het voorbije jaar. Ik betreur dat nog steeds geen werk werd gemaakt van een meldpunt of van de opvang van slachtoffers van een schijnhuwelijk.

 

Bovendien blijkt uit het antwoord dat ondanks de goedkeuring, meer dan twee jaar geleden, van wetgeving die tot doel had schijnhuwelijken af te schrikken, volgens het bureau Opsporingen binnen DVZ tot op heden nog geen enkele strafrechtelijke veroordeling werd uitgesproken.

05/01/08

Resolutie niet-begeleide minderjarigen

“Gelet op hun juridische dubbele hoedanigheid van, enerzijds, vreemdeling (nieuwkomer) en, anderzijds, minderjarige, ontleent de rechtspositie van (niet-begeleide) buitenlandse minderjarigen immers aan twee rechtsdomeinen met een wezenlijk andere finaliteit: het migratie- en migrantenrecht en de rechtstak die we hier gemakshalve het jeugd(beschermings)recht noemen” (S. Bouckaert). Dit citaat geeft haarfijn de gewrongen rechtspositie weer waar buitenlandse minderjarigen, en a fortiori niet-begeleide buitenlandse minderjarigen zich in bevinden. Als vreemdeling hebben ze niet noodzakelijk verblijfsrecht, als minderjarige hebben ze evenwel recht op bescherming.

 

Klik hier voor de resolutie niet-begeleide minderjarigen .

Klik hier voor het wetsvoorstel over de Europese minderjarigen.

Klik hier voor het wetsvoorstel over het statuut voor de NBMV.

Naar boven

Beleidsnota migratie- en asielbeleid

Minister van migratie- en asielbeleid stelde in de commissie Binnenlandse Zaken haar beleidsnota voor.

 

Beleidsnota migratie en asiel

 

Naar boven

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen hebben sinds 1 januari 2008 recht op verzekerbaarheid inzake gezondheidzorg, mits een aantal voorwaarden is vervuld. Vandaag is dat recht ingeschreven in de wet; ook werd een koninklijk besluit genomen en is er een budget vastgelegd. Er ontbreekt evenwel nog een rondzendbrief van de dienst Administratieve Controle van het Riziv met betrekking tot de bewijzen die de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen aan het ziekenfonds voor inschrijving moeten voorleggen. Zolang de rondzendbrief er niet is, blijft de wetgeving, die eigenlijk op 1 januari van kracht moest worden, dode letter.

 

Naar boven

De omzendbrief van 21 juni 2007 bepaalt dat de burgemeester of zijn gemachtigde de feitelijke verblijfplaats van de betrokkene moet controleren binnen tien dagen na het indienen van de aanvraag. Die termijn van tien dagen en de verplichting om de aanvraag onverwijld door te sturen staan niet in een wet of uitvoeringsbesluit. In de praktijk blijkt echter al jaren dat sommige gemeenten de regularisatieaanvragen niet tijdig doorsturen.

In het antwoord op mijn vraag om uitleg erkende minister Turtelboom het probleem en zei dat er de voorbije jaren inspanningen zijn gebeurd door de dienst Vreemdelingenzaken. Voorlopig heeft dit echter nog niet het gewenste resultaat en blijven mensen soms maanden wachten op een woonstcontrole i.h.k.v. een regularisatie.

 

Naar boven

De woonstcontrole is de enige echte bevoegdheid die een gemeente heeft bij een regularisatie-aanvraag. De vreemdelingenwet bepaalt immers dat de regularisatie alleen kan worden aangevraagd bij de burgemeester van de plaats waar de betrokkene verblijft. De burgemeester moet de aanvraag doorsturen aan de dienst Vreemdelingenzaken. De omzendbrief van 21juni 2007 bepaalt dat de burgemeester of zijn gemachtigde de feitelijke verblijfplaats van de betrokkene moet controleren binnen 10 dagen na het indienen van de aanvraag. In de praktijk blijkt al jaren dat sommige gemeenten regularisatieaanvragen niet tijdig doorsturen. Soms is het omdat de gemeenten met heel veel aanvragen worden geconfronteerd, maar soms zijn de gemeenten nogal laks. In oktober 2007 was voor 779 regularisatieaanvragen die vóór juni 2007 werden ingediend, nog altijd geen woonstcontrole gebeurd.

De minister van Binnenlandse Zaken erkende het probleem: "Het probleem van de laattijdigheid ligt vooral bij de interne organisatie van de gemeentebesturen. De situatie verschilt zeer sterk van gemeente tot gemeente. Er is overigens niet alleen een probleem bij het indienen van regularisatieaanvragen, maar ook de afgifte van verblijfsdocumenten of het betekenen van een verwijderingsbeslissing vragen een vlugge uitvoering, die er in sommige gemeentes niet altijd is."

Naar boven

In 2007 waren er 11.115 asielaanvragen tegenover 40.000 in 1999. Toch vertonen de collectieve opvangstructuren nu een bezettingsgraad van 96% en de stijgende tendens is onmiskenbaar. Op 2 februari werden 3.362 mensen opgevangen in de federale centra en waren er nog slechts 97 beschikbare plaatsen.

 

De te trage uitstroom van asielzoekers die erkend zijn of een bijkomend beschermingsstatuut kregen, is een van de redenen van het dreigende tekort aan opvangplaatsen. Fedasil, het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers, is nu vaak genoodzaakt de nieuwe asielzoekers haast onmiddellijk door te sturen naar de lokale opvanginitiatieven.

 

Als er niets gebeurt, zal er een torenhoog probleem ontstaan en zullen wij de asielzoekers bij wijze van spreken op straat moeten zetten. Dat kan echter niet de bedoeling zijn. Er moet dringend werk gemaakt worden van de uitstroom uit de centra en, indien nodig, van bijkomende opvang.

Naar boven

Onlangs kondigde de minister aan om overleg te plegen met de gewestelijke ministers van werk omtrent 'economische migratie'. Meer bepaald wil hij polsen naar hun bereidheid om buitenlanders onder strikte voorwaarden een tijdelijke arbeids-en verblijfsvergunning te geven om knelpuntvacatures in te vullen. De minister verklaarde in de pers dat hij enkele denksporen die in het oranje-blauwe akkoord zijn opgenomen de komende weken beleidsmatig wilvoorbereiden. Ik stelde de minister een vraag om uitleg voor meer duidelijkheid over zijn intenties.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

In totaal waren er in 2007 (van 1/1/'07 tot 28/11/'07) 8.852 aanvragen van gemeenten betreffende in België te sluiten huwelijken waarbij ten minste één illegaal verblijvende vreemdeling betrokken is.

 

Volgens de inlichtingen doorgegeven door de gemeenten aan de DVZ:

 • Werden 347 huwelijken door de gemeenten geweigerd in 2006
 • Zouden 326 huwelijken zijn geweigerd door de gemeenten en geregistreerd door de DVZ tussen 1/1/2007 en 28/11/2007.

Lees hier het verslag.

Naar boven

03/27/07

Achterstand GCVS en Vaste Beroepscommissie

"De Commissaris-Generaal moet nog 553 dossiers moet behandelen van personen die een asielaanvraag hebben ingediend vóór 1 april 2004. Wat de Vaste Beroepscommissie aangaat, zijn er nog 5.799 dossiers die moeten worden behandeld waarbij de initiële asielaanvraag dateert van vóór 1 april 2004. De Commissaris-Generaal diende overeenkomstig zijn beleidsplan de achterstand reeds volledig te hebben weggewerkt. Wat de Vaste Beroepscommissie aangaat, weet u dat deze op korte termijn zal worden opgeheven. Ze zal dus ophouden te bestaan. Ze wordt vervangen door de nieuwe Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Het komt de eerste voorzitter van die Raad toe de wijze waarop de achterstand zal worden weggewerkt te detailleren in zijn eerste beleidsplan." Dat zijn de belangrijkste zaken uit het antwoord van de minister op mijn mondelinge vraag.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

03/27/07

Aantal regularisaties

"Tijdens het volledige jaar 2006 werden er 12.667 nieuwe verzoeken tot de verkrijging van een verblijfsmachtiging op basis van bijzondere omstandigheden ingediend.  In 2006 werd in 3.674 gevallen een verblijfsmachtiging toegestaan wegens van de lange behandelingsduur van de asielprocedure. In 392 dossiers werd een verblijfsmachtiging toegestaan om medische redenen, en in 1.326 dossiers om prangende humanitaire redenen. In totaal gaat het om 10.207 personen.

Eind februari dienden er nog 21.500 aanvragen te worden behandeld. In vergelijking met een jaar geleden is die achterstand met ongeveer 4.000 gedaald." Dat bleek uit het antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken op mijn mondelinge vraag.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

03/26/07

Buitenlandse vrijwilligers

Het gaat over de wet betreffende de rechten van vrijwilligers, die in artikel 9 bepaalt dat een KB de voorwaarden kan bepalen waarin de wet en de uitvoeringsbesluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers niet van toepassing is op vrijwilligers. Tot op heden is nog geen KB in die zin verschenen.

 

Daarom is de regeling inzake de tewerkstelling van buitenlandse werknemers nog wel van toepassing op buitenlandse vrijwilligers. Dat heeft heel wat ongewenste neveneffecten op het terrein. Door de strikte, restrictieve interpretatie in de wet, kunnen alleen vreemdelingen die van een arbeidskaart zijn vrijgesteld, nog actief zijn als vrijwilliger. Niet-Belgen met een arbeidskaart A, B of C en asielzoekers mogen wettelijk gezien dus niet meer als vrijwilliger werken, terwijl dat vroeger wel het geval was. Heel wat organisaties die voor de goedkeuring van de vrijwilligerswet werkten met buitenlandse, weliswaar legale, vrijwilligers, komen ongewild in een grijze, vaak illegale zone terecht. Ik stelde de vraag aan minister van Werk.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

11/15/05

Verkiezing van de moslimexecutieve

Op zondag 2 oktober werd de moslimexecutieve, het officiële overlegorgaan met de overheid van de moslims in België, geïnstalleerd. De kandidaten voor de executieve werden doorgelicht door de Staatsveiligheid. Enkele personen kwamen negatief uit die screening. Ik vroeg de bevoegde minister naar zijn mening hierover.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

03/13/07

Aantal gezinsherenigingen

Het antwoord van de minister op mijn mondelinge vraag over het aantal gezinshereniging is teleurstellend. Er zijn geen sluitende cijfers, volgens de minister. "In de statistieken wordt geen onderscheid gemaakt, noch tussen gezinshereniging en gezinsvorming noch tussen de verschillende wetsbepalingen, zijnde artikel 10, dat over gezinshereniging tussen niet-EUonderdanen gaat, of artikel 40, waarin het over de gezinshereniging tussen niet-EU-onderdanen en EU-burgers of Belgen gaat. Het onderscheid tussen beide wetsbepalingen wordt alleen maar gemaakt, wanneer de aanvragen naar de Dienst Vreemdelingenzaken worden doorgezonden. Voor Marokko werden op basis van artikel 10, eerste lid, 4°, en van artikel 40 van de vreemdelingenwet 3.248 visa afgeleverd. Voor Tunesië bedraagt dat aantal 263 visa, voor Algerije 311 visa, voor Joegoslavië 209 visa en voor Turkije 1.602 visa. Het aantal afgeleverde visa geeft geen totaalbeeld van de gezinshereniging voor de betrokken landen."

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

03/12/07

UN-Conventie 45/158 over de rechten van migranten

Op 18 december 1990 keurde de algemene vergadering van de Verenigde Naties een conventie over de rechten van de migranten en hun familieleden goed. Die conventie kent een aantal rechten toe aan arbeidsmigranten en hun familie, zowel slaand op het land van oorsprong als op het land waarin zij werken. België heeft die conventie nog niet geratificeerd, terwijl ze nochtans wel in werking is. Ik vroeg aan de minister wat de reden hiervan is.

 

Lees hier het verslag.

 

 

Naar boven

01/23/07

Regularisatie en onderzoek illegalen

10.207 personen zouden in 2006 worden geregulariseerd. Of door dit regularisatiebeleid het aantal illegalen stijgt, is onbekend. Maar de minister wil een onderzoek laten uitvoeren, samen met minister Keulen, door Marion van San naar de manier waarop illegalen hier zijn en waarom ze naar hier komen en hoe zij hier leven, aan de hand van een staal van een 700-tal mensen.

 

De minister antwoordde op mijn mondelinge vraag: "J'ai chargé un centre de recherche à Rotterdam, le RISBO (Rotterdams Instituut voor Sociaal-wetenschappelijk Beleidsonderzoek) de la réalisation d'une étude sur la nouvelle immigration en Belgique, sous la direction du professeur Engbersen qui a une renommée internationale en la matière. L'objectif de l'étude consiste principalement à déterminer l'ampleur de l'immigration illégale en Belgique, de sonder les motivations profondes qui conduisent des étrangers à immigrer clandestinement en Belgique, à établir comment ils parviennent à subvenir à leurs besoins et à quels services ils ont accès en Belgique. En fonction des résultats de l'étude, des pistes seront examinées pour formuler une réponse politique appropriée à l'illégalité et pour déterminer, le cas échéant, les mesures préventives qu'il convient de prendre pour lutter contre ce phénomène."

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

01/08/07

Schijnhuwelijken

Het schijnhuwelijk is een belangrijk migratiekanaal zijn geworden. In België proberen wij de strijd tegen het fenomeen aan te gaan. Heel wat gemeentebesturen doen in dat verband hun best. Dat blijkt ook uit de cijfers die ik heb voor Antwerpen, waar heel wat schijnhuwelijken worden ontdekt. Maar wat gebeurde heel vaak: mensen die niet in de gemeente gehuwd geraakten, nadat het vermoeden van schijnhuwelijk was vastgesteld, trokken gewoon naar het buitenland, waar zij probeerden te huwen. Tot voor kort werd er op de consulaten en ambassades, een interview gehouden om na te gaan of er al dan niet sprake was van een schijnhuwelijk. Blijkbaar werd het interview afgeschaft omdat er geen wettelijke basis voor was.Ik ondervroeg de minister van Buitenlandse Zaken naar hetgeen hij onderneemt tegen de schijnhuwelijken.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

06/11/06

Aantal gezinsherenigingen

Voor de periode van mei 2005 tot en met december 2005 werden in het totaal 18.497 aanvragen voor gezinshereniging ingediend, waaronder 14.674 op basis van artikel 40 en 3.820 op basis van artikel 10. Voor de periode januari 2006 tot en met mei 2006 zijn in totaal 12.845 aanvragen ingediend waaronder 10.064 op basis van artikel 40 en 2.700 op basis van artikel 10. In 2004 dienden 19.000 mensen een aanvraag in via de gemeenten en 6.775 mensen via DVZ. Ik ondervroeg de minister over de cijfers.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

05/16/06

Wetsvoorstel over criteria voor regularisatie

Sommige mensen wachten reeds jaren op een uitspraak in hun asieldossier en hebben ondertussen duurzame banden in ons land opgebouwd. Vele van deze mensen doen nu beroep op het huidige artikel 9, derde lid van de Vreemdelingenwet om een regularisatie van hun verblijfsstatuut te kunnen bekomen. In de praktijk is het echter zo dat de criteria om een regularisatie te bekomen nergens zijn vastgesteld. CD&V is van mening dat de Vreemdelingenwet deze criteria moet vaststellen.

 

Lees hier het wetsvoorstel.

04/17/06

Schijnhuwelijken

Een schijnhuwelijk kan nu nietig worden verklaard. Dan wordt het huwelijk ontbonden. Het heeft echter absoluut geen zin een huwelijk te ontbinden wanneer de partner die overgekomen is, Belg geworden is, want dan heeft die op een zeer eenvoudige manier een echtscheiding gekregen, namelijk via de ontbinding van het huwelijk, en ondertussen heeft die partner verkregen wat hij of zij wou, de Belgische nationaliteit. Kortom, er dringt zich op dat vlak een aanpassing op van de snel- Belgwet op.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

"De stad investeert veel belastinggeld in het onderzoek naar verdachte huwelijken, maar zolang de federale overheid geen afdoende maatregelen neemt, is het dweilen met de kraan open" (Gazet van Antwerpen, 17 februari 2006). "De politie heeft een netwerk opgerold dat schijnhuwelijken tussen Belgen en Chinezen organiseerde. ... Zij kregen 5.000 euro aangeboden om in Zweden in het huwelijk te treden met Chinezen die hier elk 30.000 euro voor wilden neertellen" (De Standaard 14/03/2006).

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

06/01/06

Praktijktest in een duidelijk kader

CD&V is voor de invoering van praktijktests om discriminatie vast te stellen omdat: 1) discriminatie indruist tegen de mensenrechten en de fundamentele beginselen van de democratie. Het is een misdrijf is dat ook effectief moet worden aangepakt, zowel preventief (sensibilisering, vorming,...) als repressief 2) de praktijktests al in de antidiscriminatiewet stonden die het parlement goedkeurde in 2003, we wachten nu al meer dan 3 jaar op het noodzakelijke KB met uitvoeringsmodaliteiten.

 

Lees ook mijn mondelinge vrage hierover:

Naar boven

04/24/06

Kinderen in gesloten centra

Kinderen in gesloten centra. Het is zeker niet eenvoudig alternatieven te vinden, maar het is de taak van de politiek om daar naar te zoeken. Want de omstandigheden van deze gesloten centra zijn vaak niet, nee... zijn nooit ideaal. Begin april waren er ongeveer 55 kinderen in  gesloten centra in België. Dat aantal varieert. In Merksplas waren er zaterdag bijvoorbeeld 6 gezinnen met in totaal 11 kinderen tussen de bijna 1 jaar en 13 jaar. Ik stelde een mondelinge vraag aan minister van Binnenlandse Zaken.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

01/24/06

Belgiëroute

Al enig tijd maken Nederlanders en Duitsers gebruik van de zogenaamde Belgiëroute om aan gezinshereniging te doen. Zij komen zich hier (meestal) tijdelijk vestigen om vervolgens hier te huwen. Zo omzeilen zij de strenge gezinsherenigingsprocedures in eigen land.

 

Onlangs hebt u overleg gepleegd met de Nederlandse minister Verdonk met betrekking tot de Belgiëroute. Wat is er concreet overeengekomen met uw Nederlandse collega Verdonk? Hoe zullen de misbruiken worden opgespoord en aangepakt? Op welke manier zal er worden samengewerkt? Het zijn maar enkele van de vragen die ik stelde tijdens mijn mondelinge vraag aan de minister van Binnenlandse Zaken.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

01/24/06

Verblijfsvergunningen in het kader van een duurzame relatie

Het bekomen van verblijfsvergunningen op basis van een duurzame relatie wordt geregeld in een rondzendbrief van 1997. Die verwijst ook uitdrukkelijk naar de strijd tegen de schijnhuwelijken. Nu we de schijnhuwelijken strenger gemaakt hebben, is het natuurlijk de vraag of er voldoende garanties zijn ingebouwd tegen schijnrelaties met als doel hier aan een verblijfsvergunning te geraken. Het College van de federale ombudsmannen heeft in verschillende jaarrapporten aanbevolen om een regelmatig verblijf, op basis van een duurzame relatie, in een wet te regelen en niet op basis van een omzendbrief.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

01/15/06

Stemrecht voor migranten

Het stemrecht voor niet-Europese vreemdelingen werd in dit Parlement goedgekeurd in maart 2004. Op dit ogenblik echter, in januari 2006, slechts enkele maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen, ontbreken nog steeds de nodige koninklijke en ministeriële besluiten, onder andere het koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de aanvraag die de niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie moeten indienen als zij zich mensen in te schrijven op de kieslijst. Ik ondervroeg hierover de minister van Binnenlandse Zaken.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

01/10/06

Belgiëroute

Al enig tijd maken Nederlanders en Duitsers gebruik van de zogenaamde Belgiëroute om aan gezinshereniging te doen. Zij komen zich hier (meestal) tijdelijk vestigen om vervolgens hier te huwen. Zo omzeilen zij de strenge gezinsherenigingsprocedures in eigen land. Dit probleem moet dus dringend aangepakt worden.

 

Er zullen steeds mensen zijn die "shoppen" en zich tijdelijk of definitief vestigen in een bepaald land als daar meer voordelen aan verbonden zijn voor wat de gezinshereniging betreft of andere voordelen daaraan verbonden bv. uitkeringen.  Nederland denkt er nu blijkbaar aan om migratie nog minder aantrekkelijk te maken door bijvoorbeeld het recht op uitkeringen in te dammen. Dit staat in een  recente brief (8 december) van minister F. Verdonk.  In die brief  aan de 2de Kamer schrijft minister F. Verdonk dat het gaat om een misbruik, vooral als blijkt dat Nederlanders alleen maar op papier in België wonen. Zij dringt aan op overleg met België en wil de kwestie op de Europese agenda.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

02/14/05

Erkenning huwelijken afgesloten in buitenland

In toepassing van het recht op gezinshereniging kan een vreemdeling een verblijfsvergunning aanvragen ook wanneer het huwelijk in het buitenland is voltrokken. De praktische toepassing van deze mogelijkheid uit de vreemdelingenwet schept in bepaalde gevallen toch heel wat problemen. Het betreft dan onder andere de erkenning van huwelijken afgesloten in het buitenland.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

Eind maart deed de minister uitspraken over de concrete aanpak van schijnhuwelijken. In de kranten kondigde de minister maatregelen aan: een databank van alle pogingen tot schijnhuwelijken, een strafbaarstelling van schijnhuwelijken en alle pogingen tot schijnhuwelijken,... 

De tekst van het wetsontwerp zou reeds eind maart naar de Raad van State zijn gestuurd voor advies. Na het paasreces zou de minister komen met een uitgewerkt voorstel om de gegevensuitwisseling tussen ambtenaren van de burgerlijk stand in verband met mogelijke schijnhuwelijken beter te laten verlopen. In de praktijk zouden ambtenaren de informatie via e-mail op gestandaardiseerde en gereglementeerde manier aan hun collega's kunnen doorsturen. Ondertussen zijn we alweer enkele maanden verder. Ik stelde hierover een mondelinge vraag aan de minister van Binnenlandse Zaken.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

05/17/05

Schadevergoeding voor asielzoeker na langdurige asielprocedure

Onlangs werd de Belgische Staat veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan een asielzoeker die zeven jaar heeft moeten wachten op een beslissing in zijn asieldossier. In welke mate werd hierdoor een precedent geschapen, en wat zal hiervan de invloed zijn op de andere oude dossiers die reeds jaren op een beslissing wachten ? Ik stelde de vraag aan de bevoegde minister.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

05/02/05

Werknemers die weigeren allochtonen in dienst te nemen

De laatste dagen en de laatste week is het in de media vooral gegaan over de weigering van allochtonen door werkgevers, meer bepaald naar aanleiding van een kantelpoortenbedrijf, Feryn. De directeur had vacatures en probeerde daarvoor sollicitanten te werven via een aankondiging, een bord langs de weg. Wanneer daar echter vreemdelingen op afkwamen werden zij zonder blikken of blozen geweigerd omdat hij ervan uitgaat dat zijn klanten dit niet willen.  Ik wilde  de reactie van de minister weten hierover en stelde hem een mondelinge vraag.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

05/01/05

Wetsvoorstel asielprocedure

De complexiteit van de procedure, het grote aantal beroepsprocedures en de interventies van de vele actoren vertragen de behandelingsprocedure, terwijl de kandidaat-vluchtelingen onvoldoende garanties worden geboden. CD&V wil een eenvoudigere en snelle procedure, zodat ook de asielzoeker weet waar hij aan toe is.

 

De deeltaken van respectievelijk de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen komen de coherentie niet ten goede en vergen overdracht van dossiers tussen die autoriteiten en dus tijdsverlies.

De vereenvoudiging die CD&V voorstelt, is enerzijds het gevolg van het afschaffen van het zogenaamde «ontvankelijkheidsonderzoek » door de Dienst Vreemdelingenzaken. Voortaan is er nog slechts één instantie verantwoordelijk voor de behandeling van de aanvragen: het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Anderzijds is ze het gevolg van de afschaffing van het beroep in verband met de ontvankelijkheid voor de Commissaris- generaal en voor de Raad van State. Voortaan worden alle beroepsprocedures, zowel over de ontvankelijkheid als over de grond van de zaak, ingeleid voor de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen. Deze vereenvoudiging zal tot een versnelling van de procedure leiden, omdat hierdoor een einde wordt gemaakt aan het overbodige pendelen met dossiers tussen de Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen en de Raad van State.

 

Lees het volledige wetsvoorstel op:

Naar boven

03/21/05

Europees debat over arbeidsmigratie

De Europese Commissie heeft een Groenboek gepubliceerd over de Europese toekomst van de arbeidsmigratie. In dat Groenboek worden aan de lidstaten een heel aantal vragen gesteld, ter voorbereiding van een Europees wetgevend initiatief ter zake.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

02/15/05

Werkgroep migranten

Om de participatie van risicogroepen te verhogen werd er een werkgroep migranten opgericht. Buitenlanders uit de EU en vooral Belgen met een allochtone afkomst zijn ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt en ook de werkgelegenheid van gehandicapten laat nog veel te wens over. Er moet getracht worden de werkzaamheidsgraad op te trekken. De overheid heeft hierin volgens mij een voorbeeldfunctie te vervullen, want in een eerdere vraag bleek dat van de 80.000 federale ambtenaren er slechts 937 gehandicapten en 247 niet-Belgische Europeanen zijn, ofwel 0,3%. Ik stelde de vraag aan minister Freya Vanden Bossche.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

01/31/05

Gezinshereniging wetsvoorstel

Gezinshereniging moet een fundamenteel recht blijven, maar we mogen niet blind zijn voor een aantal problemen. Nahima Lanjri heeft daarom een wetsvoorstel klaar, dat een aantal problemen dringend aanpakt en aan de gezinshereniging een aantal bijkomende voorwaarden oplegt.

 

Concreet staan in het wetsvoorstel de volgende voorwaarden:

 1. De gezinshereniger beschikt over behoorlijke huisvesting.
 2. Een ziektekosteverzekering voor hemzelf en zijn gezinsleden die alle risico's dekt die normaal voor de Belgen zijn gedekt.
 3. Stabiele en regelmatige inkomsen heeft die volstaan om hemzelf en zijn gezinsleden te onderhouden, zonder een beroep te (moeten) doen op de sociale bijstand.
 4. De beide partners minstens 21 jaar zijn. Op die manier zal e kans op gedwongen huwelijken ook verminderen en is de kans ook groter dat men (financieel) op eigen benen kan staan.
 5. De partner die overkomt in het kader van gezinshereniging volgt een inburgeringstraject.

 

Lees hier het wetsvoorstel.

 

Naar boven

01/17/05

Erkenning van nieuwe LOI

Naar aanleiding van vorige mondelinge en schriftelijke vragen met betrekking tot de erkenning van lokale opvanginitiatieven, heeft de minister toen verklaard dat er geen nieuwe initiatieven zouden erkend worden. Als voornaamste reden hiervoor haalde de minister toen aan dat er op dat moment nog voldoende plaatsen beschikbaar waren in de federale centra.

 

Dit neemt echter niet weg dat in de praktijk bijvoorbeeld de stad Antwerpen onlangs toch nog de erkenning heeft verkregen, en de toezeggen van tussenkomst, voor bijkomende plaatsen inzake een LOI.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

11/12/04

Dubbele nationaliteit

Wie een vreemde nationaliteit aanneemt, verliest in principe automatisch de Belgische nationaliteit. Volgens de indieners heeft dit nogal wat nadelige effecten. Zij stellen voor de dubbele nationaliteit mogelijk te maken. Men verliest de Belgische nationaliteit dan enkel als men daar uitdrukkelijk voor kiest.

 

Lees hier het wetsvoorstel.

Naar boven

10/25/04

Materiële hulp aan begeleide minderjarige asielzoekers

Ten gevolge artikel 483 van de programmawet van 22 december 2003, kunnen minderjarige asielzoekers genieten van materiële steun indien mocht blijken dat zijn ouders niet in staat zijn om in de onderhoudsplicht te voldoen. Deze materiële steun mag enkel in een federaal opvangcentrum worden verstrekt. Ik stelde de minister van Maatschappelijke Integratie een mondelinge vraag hierover.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

10/25/04

Opvangbeleid

De lokale besturen kunnen alleen of in samenwerking met andere gemeenten een Lokaal opvanginitiatief inrichten. De federale overheid steunt in dat geval het opgerichte initiatief. Welke procedure dienen de OCMW's te volgen om dergelijk LOI te laten erkennen door de federale overheid? Verder heeft de regering ook beslist om nieuwe criteria uit te werking inzake het spreidingsplan. Bedoeling was om op die manier een betere spreiding van het aantal asielzoekers over het grondgebied te bekomen. Ik stelde de mondelinge vraag aan de minister van Maatschappelijke Integratie.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

Schijnhuwelijken zijn een nieuwe migratiemanier geworden. De regering had aangekondigd dat ze die op alle mogelijke manieren zou bestrijden. Dat staat althans te lezen in het regeerakkoord. Ik heb tijdens het reces een voorstel van resolutie ingediend die door vrijwel alle partijen werd ondertekend. Ik was dan ook blij te vernemen dat de minister van Binnenlandse Zaken begin september een aantal van die pistes herhaalde, zoals de versterking van de parketten en de ondersteuning van de gemeenten. Maar hoe het zit met de aanvragen om dossiers in verband met schijnhuwelijken te onderzoeken in andere parketten dan Antwerpen? Hoeveel dossiers komen daar binnen? Ik ondervroeg de minister van Binnenlandse Zaken.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

09/28/04

Gezinshereniging

De laatste tijd is er reeds heel wat te doen geweest rond de problematiek van de gezinsherenigingen. De problemen die zich hier stellen zijn trouwens zeer divers, en werden reeds herhaaldelijk in diverse mondelinge vragen en interpellaties in de Kamer van Volksvertegenwoordigers aangeklaagd. Niettegenstaande deze oproepen tot een aanpassing van het beleid, zien we op het terrein eerder een verslechtering van de situatie.

 

In onze buurlanden stellen we een verstrenging van de wetgeving vast inzake gezinshereniging. Ons land volgde tot nog toe deze tendens niet, en dreigt nu een toevluchtsoord te worden voor al diengenen die deze landen ontvluchten.  Ik interpelleerde de minister van Binnenlandse Zaken.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

09/08/04

Wetsvoorstel: Verstoting kan enkel voor slachtoffers

In juni werd het nieuwe wetboek van Internationaal Privaatrecht goedgekeurd.  Het wetboek legt de principiële verwerping van de verstoting vast en laat de verstoting enkel toe mits aan een aantal zeer strikte en cumulatieve voorwaarden is voldaan.   Maar daders en slachtoffers van verstoting worden in dit voorstel van de regering echter op dezelfde manier behandeld.  Daders (in de meeste gevallen mannen) zouden in België geen erkenning mogen aanvragen van de verstoting.

 

Lees hier het wetsvoorstel.

Naar boven

Als de Belgische overheid niet optreedt, zullen steeds meer schijnhuwelijken plaatsvinden op het Belgische grondgebied. Wat elders niet kan, kan op Belgisch grondgebied wel. De controle op de praktijk van het huwelijk waarmee onrechtmatig verblijfsvergunningen worden verkregen, blijkt immers onvoldoende.  Gemeenten, parketten, Binnenlandse Zaken en Justitie benaderen de problematiek elk op een eigen manier, zonder algemene coördinatie.

 

Geconfronteerd met de ernst van de situatie, die volgens diverse gemeentebesturen almaar toeneemt, heeft de Belgische wetgever de voorbije jaren allerhande initiatieven ondernomen. Het fenomeen werd daarmee niet ingedijkt, integendeel, en wel omdat op federaal niveau nog een aantal ernstige lacunes in de wetgeving zitten. Op hetzelfde federaal vlak ontbreken nog een aantal noodzakelijke instrumenten om het net rond de schijnhuwelijken echt te sluiten; bovendien is ook internationaal overleg meer dan nodig, omdat schijnhuwelijken makkelijk net over de grens kunnen worden afgesloten, met België als populair land.

 

Lees hier de resolutie.

Naar boven

06/21/04

Huisvesting asielzoekers

In de commissie Volksgezondheid van 11 mei 2004 (CRIV 51 COM 255) stelde ik de minister een vraag over de huisvesting van asielzoekers tijdens de tweede fase (de gegrondheidsfase) in lokale opvanginitiatieven (LOI). Hij antwoordde toen dat het wettelijk onmogelijk was om asielzoekers op te vangen in een LOI, hoewel dat toen op de website van Fedasil anders vermeld stond. De website is ondertussen aangepast.

 

OCIV (Overlegcentrum Integratie van Vluchtelingen) heeft mij nu echter bevestigd dat 'indien de asielzoeker hier uitdrukkelijk zelf in toestemt, hij/zij gedurende de tweede fase verder kan verblijven in een opvangcentrum, -initiatief of OCIV/CIRE'. Ik stelde de mondelinge vraag aan de minister.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

05/10/04

Toewijzing LOI aan gemeenten

Heel wat gemeenten vangen asielzoekers op, in opdracht van de federale regering, via de zogenaamde lokale opvanginitiatieven, de LOI's, met momenteel een totale opvangcapaciteit van meer dan 7.000 plaatsen. De bestaande opvangcentra van het Rode Kruis en de federale opvangcentra kunnen het niet alleen aan, daarom werden bijkomende plaatsen gecreëerd via die LOI's. Dat is positief. Normaal gezien zijn de LOI's bedoeld om mensen in de eerste fase op te vangen. Ik heb nu vernomen, ik wist het eerlijk gezegd zelf niet, dat die LOI's ook asielzoekers tijdens de tweede fase mogen opvangen. Ik stelde de vraag aan de minister van Maatschappelijke Integratie.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

02/02/04

Spreidingsplan asielzoekers

In antwoord op een vorige vraag rond het onthaal- en spreidingsbeleid heeft de minister reeds geantwoord te werken aan een kaderwet die deze problemen zou aanpakken. De minister beloofde toen dat dit ontwerp klaar zou zijn begin dit jaar.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

 

 

  Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.