archief - antwerpen - sociale zaken

01-01-2010

Een discriminatie minder: ook de meemoeder krijgt nu geboorteverlof

Op 17 maart heeft de plenaire vergadering het wetsvoorstel van volksvertegenwoordiger Sonja Becq (CD&V), dat ik mee heb ingediend, goedgekeurd over het geboorteverlof voor meemoeders.

 

Partners van hetzelfde geslacht krijgen in de toekomst ook recht op 10 dagen ‘vaderschapsverlof’, indien bij een van de ouders de afstamming vaststaat. Concreet gaat het dus over meemoeders. Er moet wel een bewijs worden geleverd van wettelijke samenwoonst of een uittreksel uit het bevolkingsregister. Dit zijn dezelfde voorwaarden als voor adoptieverlof.

 

Sonja BECQ: “Dit wetsvoorstel betekent, ondanks de beperkte budgettaire impact, een belangrijke stap voorwaarts voor de gelijke behandeling van holebi’s in onze samenleving. Als gezinspartij wilden wij ook aan vrouwelijke holebi’s de kans geven om hun loopbaan te combineren met een gezin. Voor mannelijke holebi’s bestaat vandaag reeds het adoptieverlof.”

 

Wat houdt dit recht concreet in ?

 

Een vader heeft vandaag in het kader van vaderschapsverlof het recht om gedurende 10, door hem te kiezen, dagen van het werk afwezig te zijn ter gelegenheid van de geboorte van een kind en dit binnen een periode van 4 maanden, te rekenen vanaf de dag van de bevalling. Gedurende de eerste drie dagen behoudt de werknemer zijn volledige loon. Daarna betaalt het RIZIV 82 % van het brutoloon voor de resterende 7 dagen, evenwel per dag begrensd tot een bepaald maximum.
Dit “geboorteverlof” is verbonden aan de vaderlijke afstamming was dus in het verleden niet toegankelijk voor een meeouder.

 

hier kan u het wetsvoorstel lezen

10/18/10

Iedereen hangt aan de lippen van Jeanne Devos

Zeer spontaan, ontwapenend en toch ongelooflijk beklijvend was ze maandagavond in Antwerpen. Ze, dat is de bekende zuster Jeanne Devos, die in India al jaren vecht voor meer vrouwenrechten en zich er ook verzet tegen de uitbuiting van kinderen.

 

Jeanne Devos beet in Antwerpen de spits af van een reeks voordrachten die ze de volgende dagen in Vlaanderen zal houden. ACW Antwerpen, Wereldsolidariteit en het ACV wisten heel wat mensen te mobiliseren om naar de zuster te komen luisteren. De zaal De Stroming zat zelfs afgeladen vol, er moesten stoelen worden bijgezet om de honderden mensen de kans te geven naar Jeanne Devos te luisteren. Het is hartverwarmend dat toch nog heel wat militanten hun sofa en tv-avond willen inruilen voor een verhaal rond maatschappelijke betrokkenheid en inzet voor anderen.

 

Devos liet ons alvast horen dat ook wij hier in het betere Vlaanderen moeten blijven vechten voor de groepen die aandacht verdienen. Ze noemde in het bijzonder de mensen zonder papieren, de asielzoekers, die ze als de nieuwe groepen aanduidde van mensen die in moeilijkheden komen. Als we in de westerse wereld deze groepen aan hun lot overlaten, zijn we volgens Devos niet goed bezig in het mee verdedigen van haar werk, waarin opkomen voor zwakkeren centraal staat.

 

Jeanne Devos trok de aanwezigen ook mee in haar wereld waarin ze strijd tegen onrecht. Vooral kinderarbeid en het uitbuiten van de huisslaven trekt daarbij haar aandacht. ‘Kinderen horen op school, kinderen horen niet te werken’, gaf ze de zaal mee. Werken dan nog voor een loon dat niet eens in de handen van de kinderen of hun ouders terechtkomt, maar wordt overgemaakt aan de eigenaars van de kinderen, die ze kopen en verkopen alsof het niets is.

 

 

Samen met Pia Stalpaert van het ACV en Bart Verstraeten van Wereldsolidariteit is Jeanne Devos ook de volgende dagen nog te beluisteren in Leuven, Oostende, Gent en Hasselt. U vindt de agenda op www.acw.be

 

Op de foto sta ik naast zuster Jeanne Devos en Annemie Verhoeven, ACW-verbondssecretaris Antwerpen.

Naar boven

06/29/09

Stop Armoede

Gisterenavond besprak de gemeenteraad een resolutie voor de aanpak van armoede. Deze resolutie is een gezamelijk initiatief van CD&V, Groen, SP.a en VLD.

Gedurende een jaar voerde ik samen met collega's van de andere partijen gesprekken met verschillende verenigingen en welzijnsorganisaties. Dit leidde tot een resolutie waarbij we 10 concrete doelstellingen voor de stad naar voor schuiven. Het afgelopen jaar werkten we dan ook hard om tot werkbare en en effectieve beleidsvoorstellen te komen.

Met deze resolutie hopen we om de complexe en brede problematiek van armoede in onze stad aan te pakken.

 

Lees hier de volledige resolutie

Naar boven

Milieuschepen Guy Lauwers (sp.a) legde maandagavond verantwoording af over de vuile straten tijdens de feestdagen. Niet alleen het VB, maar ook de meerderheidspartijen Open Vld en CD&V/N-VA eisten een minimale dienstverlening bij stakingen bij Stadsreiniging.

[...]

Lanjri begrijpt niet dat Antwerpen, in tegenstelling tot andere steden, de straten niet proper krijgt. "Er loopt altijd wel iets fout, zoals de ophaling van de kerstbomen. Eindelijk worden er maatregelen genomen, maar die hadden er al lang moeten zijn."

 

Dit artikel verscheen op 29 januari 2008 in Gazet van Antwerpen. Geschreven door Sacha Van Wiele.

 

Lees hier het verslag van de gemeenteraad van 29 mei 2007.

Naar boven

12/16/07

Beleidsplan kinderopvang

In de gemeenteraad van 17 december 2007 werd het beleidsplan kinderopvang besproken.  Een bladlezing uit mijn reactie: "Dit beleidsplan is het eerste dat we aan de Vlaamse regering voorleggen. De gemeentebesturen hebben voortaan immers de plicht een regierol op te nemen inzake kinderopvang. Die taak proberen we degelijk in te vullen, zoals blijkt uit het beleid van de schepen. De cijfers tonen aan dat we nood hebben aan kinderopvang. Dat is geen nieuw gegeven, getuige hiervan de enorme wachtlijsten, zowel in het verleden als nu.

 

Flexibele en occasionele kinderopvang, wat niet in dit beleidsplan is opgenomen, vormt een belangrijke

oplossing voor wie tijdelijk werk heeft, tijdelijk opleiding volgt of slechts enkele dagen per week een

beroep moet doen op kinderopvang.

Ook ik pleit voor aandacht voor de kansengroepen. Daarbij moeten we oog hebben voor het belang van het

kind."

 

Lees hier het verslag van de gemeenteraad van 17 december 2007.

Naar boven

09/10/07

Centraal inschrijvingsloket optimaliseren

Het Centraal Inschrijvingsloket voor kinderopvang zal haar achterstand de volgende maanden wegwerken. Er is één personeelslid toegevoegd aan de dienst en de werking is gereorganiseerd. De ouders zullen dus hun aanvraag sneller behandeld zien. Om tegemoet te komen aan de noden van de Antwerpse burger op het gebied van kinderopvang, staan er enkele ambitieuze projecten op stapel. Dat was een deel van het antwoord van schepen Verbist op mijn vraag over het Centraal Inschrijvingsloket in Antwerpen.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

10/25/08

Schone kleren

Antwerpen kreeg het label van FairTradegemeente en dat zal gevierd worden. Fair trade betekent eerlijke handel en in een Fairtradegemeente dragen het stadsbestuur en haar inwoners eerlijke handel hoog in het vaandel. In het kader hiervan diende ik een interpellatie in over de actie 'Schone Kleren in de Gemeente' die in het voorjaar 2002 werd gelanceerd.

 

Met deze actie spitst de campagne zich toe op de aankoop van werkkledij voor het gemeentepersoneel. Als eis werd gesteld dat bij de aankoop ook sociale criteria gehanteerd worden met betrekking tot de omstandigheden waarin de werkkledij gemaakt wordt. Op 17 maart 2006  voerde de christelijke arbeidersbeweging actie aan het stadhuis met de vraag om van Antwerpen een 'Schone Kleren Gemeente' te maken.

 

De actie kreeg de steun van een aantal mandatarissen uit het toenmalige college.

Het college besliste op 31 maart 2006 dat in het kader van een duurzaam beleid bij de aankoop van dienstkledij voor het stadspersoneel aandacht zou worden besteed aan milieuaspecten en arbeidsomstandigheden bij de productie van werkkledij. Deze vereiste werd dan ook opgenomen in de bestekken.

 

Lees hier het verslag van 23 april 2007.

Lees hier het verslag van 18 december 2007.

Surf ook eens naar de website http://www.schonekleren.be !

Naar boven

03/13/07

Centraal inschrijvingsloket moet zorgen voor betere bezetting

Het centrale inschrijvingsloket voor kinderopvang werkt, maar is vatbaar voor enkele verbeteringen. De plaatsen voor kinderopvang zijn beperkt in de stad, maar we moeten zorgen voor een betere bezetting van de kribbes. Er staan op dit moment 3.741 kinderen op de wachtlijst, maar er komen maandelijks slechts 53 plaatsen vrij. Dinsdag interpelleerde ik tijdens de gemeenteraad schepen Leen Verbist.

 

De vraag naar kinderopvang is in Antwerpen veel groter dan het aanbod. Tot grote frustratie van vele jonge ouders die zich bijna best eerst inschrijven en verzekeren van een plaats en dan pas zwanger worden. Door het tekort aan plaatsen liep het inschrijven in het verleden niet zoals het hoorde: ouders schreven hun kinderen in verschillende kribbes om zeker een plaatsje te hebben wat resulteerde in onrealistische cijfers op wachtlijsten. Mede op mijn aangeven werd in augustus 2006 een centraal inschrijvingsloket opgestart.

 

Lees hier het verslag.

Naar boven

01/28/07

Financiering project Modem (CAW)

Het Modemproject is een hulpverleningsinitiatief dat gericht is op de meest kwetsbare autochtone en allochtone bewoners in bepaalde sociale wijken in Antwerpen. In de jaren '90 kwam dit project tot stand en leverde door de jaren heen uitstekend werk. Om te kunnen blijven bestaan is er nu echter dringend nood aan subsidiëring.

 

Lees hier het verslag (pagina 407 e.v.).

Naar boven