archief - antwerpen - huisvesting

01-01-2010

07/02/08

Eksterlaer (Deurne) leefbaar houden

De buurtbewoners in Deurne zijn ongerust over het project. Zal de buurt nog leefbaar blijven?

 

In het RSA staat dus dat Eksterlaer moet ontwikkeld worden volgens het principe “Ecostad”, zoals dit ook geldt voor Prestibel op Linkeroever en de Kop van Spoor Noord.  De realiteit is totaal anders, want op de plannen is geen park te bespeuren. Integendeel de door de jaren ontstane natuurlijke begroeiing wordt totaal met de grond gelijk gemaakt.   Al evenmin kan er, gezien het aantal geplande wooneenheden (meer dan 600) sprake zijn van een lage concentratie aan voorzieningen.

 

Tijdens de themacommissie hierover op 9 juni hebben wij hierover met de bevoegde schepen van gedachten gewisseld. Hierover is het laatste woord nog niet gezegd.

 

Lees hier het verslag.

 

Waar ligt Eksterlaer?

Bekijk het verkavelingsplan.

 

UPDATE 20 oktober 2008

Het plan Eksterlaer werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 20/10/2008. We hebben in Antwerpen zeker en vast nood aan de ontwikkeling van nieuwe gebeiden voor woningen. Maar we hebben in de sad eveneens nood aan bijkomend groen. En nu hebben we in dat RSA juist beslist dat er op Eksterlaer een park met woningen zou bijkomen. Dus hier zijn de verwachtingen dan ook dat er een park met woningen komt. Dat je nog kan discussiëren over het aantal woningen dat er kan komen, daar kan ik inkomen. Maar het lijkt me onredelijk om te stellen dat je van een park kunt spreken als het gaat over een woonwijk met 14% groen.

 

Daarom heb ik dat plan niet goedgekeurd en heb ik mij in de gemeenteraad onthouden, samen met collega An Coolsaet (Open VLD).

Naar boven

01/28/07

Hollebeek blijft onrustig

De oeverbewoners van de Hollebeek, die mee de grens vormt tussen Hoboken en Wilrijk, blijven ongerust over de plannen die de stad met hun eigendommen heeft. Ze vrezen voor massale onteigeningen van 80.000 m² privé-grond voor het creëren van een park.

 

Ik ondervroeg schepen Van Campenhout over de plannen van de Hollebeek. Wat heeft de stad Antwerpen concreet gepland om de onrust bij de bewoners weg te nemen? De plannen voor de aan te leggen groene zone zijn intussen gegroeid van 8 ha over 10 ha naar 12 ha. Dat is een evolutie die niet van aard is om de buurtbewoners op hun twee oren te laten slapen.

 

Lees hier het verslag van 18 december 2006.

Lees hier het verslag van 29 januari 2007.

 

Ik bleef dit dossier verder volgen en stelde later nogmaals een vraag.

Wanneer krijgen de bewoners een officieel antwoord op hun bezwaarschriften?

Lees hier het verslag van 30 mei 2007.

Naar boven

09/17/06

Ruimtelijk structuurplan - bespreking

Tijdens de gemeenteraad van 18 september 2006 werd het ruimtelijk structuurplan besproken.

 

Een hele korte passage uit mijn reactie:

[...]  "rond wonen zijn verschillende scenario’s, maar de meest realistische wijzen uit dat er bijna 17 000 bijkomende wooneenheden nodig zijn. Voor de CD&V is dit een belangrijk aandachtspunt, waarvan volop werk moet worden gemaakt, niet alleen door nieuwbouw, maar eveneens door het aanpakken van woongelegenheden. Het zal ook nodig zijn nieuwe woonuitbreidingsgebieden aan te snijden.

Wat sociale woningbouw betreft, moet worden gestreefd naar een sociale mix en dient gettovorming te worden vermeden. In bepaalde buurten mogen bijgevolg geen nieuwe sociale huurwoningen meer worden ingericht, maar nog wel sociale koopwoningen, en in andere wijken, waar nu te weinig sociale

huurwoningen zijn, kan het aantal toenemen. Alleszins moet een sociale mix worden bereikt, aangezien leefbaarheid erg belangrijk is."

 

Lees hier het verslag van de gemeenteraad van 18 september 2006.

Naar boven

03/27/06

Stalen deur in krotten

In het voorjaar van 2005 heb ik in Rotterdam kunnen vaststellen dat stalen deuren worden gebruikt wanneer verzegelde panden worden opengebroken om ze, niettegenstaande de onbewoonbaarverklaring, toch nog te verhuren of te bewonen. Uit nazicht bij de juridische diensten van het parlement blijkt dat onze wetgeving het gebruik van dergelijke deuren niet verbiedt, dat een pand op allerlei manieren kan worden verzegeld en dat de stad bepaalt hoe de verzegeling gebeurt. Ik ondervroeg schepen van veiligheid Grootjans hierover.

 

Lees hier het verslag van de gemeenteraad van 28 maart 2006.

Naar boven

03/27/06

Recht van voorkoop

Het recht van voorkoop staat volgens mij haaks op een beleid gericht op een gezonde sociale mix. Dat recht geldt immers vaak in gebieden die al boven het Antwerps gemiddelde van 12 percent sociale woningen liggen en zelfs in enkele wijken waar dit oploopt tot 30 percent. Dat bevordert de integratie niet, want om te werken aan integratie mag men geen getto’s creëren en moeten kansarmen ook de kans krijgen om in de betere buurten te wonen.

 

Wij stellen voor het recht van voorkoop niet meer te laten gelden zonder bindend gunstig advies van de stad. Antwerpen telt heel wat moeilijke buurten waar het recht op voorkoop precies geldt. Daarom moeten we de Vlaamse regering vragen de lijst met de gebieden die we in 1999 als bijzondere gebieden hebben opgegeven, op te heffen of alleszins drastisch te beperken.

 

Lees hier het verslag van de gemeenteraad van 28 maart 2006.

Naar boven

06/27/05

Huisjesmelkerij: hoe herhuisvesten

Het probleem van de huisjesmelkerij is in Antwerpen jammer genoeg voldoende bekend, maar gelukkig blijkt de samenwerking tussen de cel Krot-Op van de politie en het parket resultaten op te leveren. Uit de cijfers blijkt dat een derde van de verzegelde en onbewoonbaar verklaarde panden toch terug worden verhuurd.

 

Wie uit zijn huis wordt gezet, moet worden opgevangen. Personen die aan een ander OCMW zijn toegewezen, zouden door dat OCMW moeten worden opgevangen. Jammer genoeg zijn er in onze stad te weinig opvangmogelijkheden. Aangezien Antwerpen 25 000 sociale woningen telt, vraag ik me af of het niet mogelijk zou zijn een heel klein deel daarvan, bijvoorbeeld vijftig woningen, voor te behouden als transitwoning.

 

Ik stelde enkele vragen over huisjesmelkerij, herhuisvesting, transitwoningen en begeleiding van slachtoffers aan schepen Erwin Pairon. Lees hier het verslag (pagina 26 e.v.).

Naar boven