Anticrisismaatregelen worden verlengd

23-12-2010

23-12-2010

De anticrisismaatregelen hebben duidelijk hun nut bewezen. Dankzij deze maatregelen is men er in België in geslaagd de impact van de wereldwijde crisis op de tewerkstelling te beperken. In België is de werkloosheid dankzij deze anticrisismaatregelen dan ook maar in beperkte mate toegenomen. Dit wordt bevestig door de OESO en door de Europese Commissie die de Belgische aanpak als voorbeeld stellen.

Op uitdrukkelijke vraag van de sociale partners, die op dit ogenblik in volle onderhandelingen zijn met betrekking tot het sluiten van interprofessioneel akkoord voor de periode 2011-2012, worden de anticrisismaatregelen nogmaals verlengd voor een zeer beperkte periode, namelijk tot 31 januari 2011.

Deze korte verlenging moet toelaten dat de sociale partners in een sereen klimaat en met continuïteit van de anticrisismaatregelen hun onderhandelingen voort zetten om het dossier inzake de uitwerking van een eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden op zeer korte termijn succesvol af te ronden.

Uiteraard wordt voorzien in de verlenging van alle anticrisismaatregelen met name de collectieve arbeidsduurvermindering, het crisistijdskrediet, de tijdelijke schorsing van de arbeidsovereenkomsten van bedienden, de activering van werkloosheidsuitkeringen en toekenning van RSZ verminderingen aan werknemers uit failliete ondernemingen die worden aangeworven, de crisispremie voor ontslagen arbeiders en de maatregelen met betrekking tot de zelfstandigen in moeilijkheden.