3D-plan onderwijs

10-05-2014

10-05-2014

Op vrijdag 10 mei 2014 stelden Wouter Beke, Kris Peeters, Hilde Crevits en Jos De Meyer het 3D-plan Onderwijs voor in Torhout.

In ons 3D-plan gaan we in op welke richting wij met ons land uitwillen. Bij ons vind je geen sociale afbraak, maar economische groei én sociale vooruitgang. In aparte onderdelen willen we graag de focus leggen op die thema’s die voor ons van groot belang zijn. Zo stellen we je graag het 3D-plan onderwijs voor. Als je hierover bijkomende vragen hebt, aarzel niet te mailen naar sam@cdenv.be of een van onze kandidaten.

Op dit moment hebben we in Vlaanderen goed onderwijs. Reeds vanaf 3 jaar hebben we een grote deelname aan het onderwijs en dit werpt zijn vruchten af. Dankzij een goed opgeleid en gemotiveerd lerarenkorps krijgen onze kinderen alle kansen. Dit zien we ook in internationaal onderwijs: het Vlaams onderwijs behoort bij de top. Dit alles leidt ertoe dat heel veel jongeren toegang hebben tot het hoger onderwijs en zo eindigen met een goed diploma op zak.

Voor wie het iets moeilijker heeft op school zijn er ook in Vlaanderen sterke opleidingstrajecten via gespecialiseerd buitengewoon onderwijs, maar we willen zoveel mogelijk mensen de kans geven om via het regulier onderwijs een opleiding te volgen. Wie na het secundair toch nog wil verder studeren krijgt nieuwe kansen via het volwassenonderwijs. Kortom Vlaanderen en Brussel heeft een sterk onderwijsaanbod gericht op iedereen zijn specifieke noden.

Dit bovenstaande wordt ook bewezen in de resultaten van het PISA-onderzoek (zie onder). PISA (Programme for International Student Assessment) is een grootschalige onderzoek tussen 15 jaar in alle OESO-landen. Uit die cijfers blijkt dat we het helemaal niet slecht doen.

 

 We weten dat we goed onderwijs hebben, maar we mogen de kop niet in het zand steken. Het is te gemakkelijk om te zeggen “Alles moet blijven zoals het is”. In de PISA-cijfers zien we een dalende trend, we hebben verouderde infrastructuur, te veel leerlingen verlaten school zonder diploma… We moeten de problemen durven onder ogen zien en kijken waar we beter kunnen doen. Daarom wil CD&V het onderwijs hervormen,  om aan de top te kunnen blijven.

 

 

 

 

Sterk onderwijs kan voor CD&V alleen via een goed opgeleid en gemotiveerd lerarenkorps. Als we vandaag zo’n goede cijfers hebben, dan komt dit door de vele leerkrachten die zich dagelijks inzetten voor de leerlingen in hun klas. Wij willen de leerkrachten versterken en verder motiveren. Daarom willen we  de administratieve last verminderen, ruimte maken voor professionalisering en competentieontwikkelingen.

Voor directies willen we de kans geven om duurzaam een pedagogisch beleid en personeelsbeleid te kunnen uitbouwen, door meer vrijheid te geven. Daarnaast maken we de nodige middelen vrij om een goede integratie van zij-instromers toe te laten. Mensen met jarenlange ervaring in de privé kunnen een mooie aanvulling zijn op het lerarenkorps.

Voor de startende leerkrachten wil CD&V heel specifieke inspanningen doen, zoals versterken van de lerarenopleiding, bevorderen van stages en begeleiding bij de start van de loopbaan.

Goed onderwijs begint met alle leerlingen maximale kansen te geven en dit kan optimaal als ouders en leerkrachten sterke partners zijn in het opvoedingstraject van de jongeren.
CD&V wil dit stimuleren en wil daarom inzetten op:

  • Inschrijvingsdecreet hervormen en vrije schoolkeuze garanderen
  • Investeren in voldoende plaatsen voor kleuter- en lager onderwijs
  • Werken aan kostenbeheersing zodat studiekeuze onafhankelijk loopt van financiële drempels
  • Automatische toekenning van studiefinanciering
  • Laagdrempelig en toegankelijke hoger onderwijs

Tot slot willen we in de leeromgeving investeren. Daarom wil CD&V eerst en vooral de engagementen die aangegaan zijn nakomen. Daarenboven willen we 100 miljoen euro extra vrijmaken om te investeren in  extra middelen voor infrastructuur. Jos De Meyer zei daarover in de Ampersand van april: “In de toekomst moet er een nieuwe inhaalbeweging komen, meer op maat van de individuele scholen. Het is logisch dat men daarin rekening houdt met het aantal kinderen dat school loopt in de verschillende netten, zoals dat overigens ook gebeurt bij de aanpak van de capaciteitsproblemen.”

We willen in de toekomst publiek-private samenwerking mogelijk maken, maar ook crowdfunding, volksleningen en giften aan scholen fiscaal aftrekbaar maken. Verder moeten we investeren in de didactische uitrusting van scholen met speciale aandacht voor de informaticamogelijkheden van onze leerlingen.

 

Kortom voor CD&V gaat het over:

  • Over mensen en niet over structuren
  • We moeten onderwijs terug geven aan de scholen, door minder administratieve lasten
  • Alle kinderen alle kansen geven, door onderwijs dat leidt naar een job en een goede toekomst
  • Scholen moeten moderne leef- en leeromgevingen worden, waar kinderen graag naar toegaan

De volledige presentatie vind je hier.