28-07-2021 - Steeds minder zelfstandigen komen in financiële moeilijkheden wanneer ze met pensioen gaan. Het aantal gepensioneerde zelfstandigen dat een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ontvangt is de afgelopen 5 jaar gedaald met 18,55%. Dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg bij de minister van Zelfstandigen, David Clarinval (MR). 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken komen in aanmerking voor een IGO. De pensioenhervormingen van de afgelopen jaren zorgden ervoor dat het aantal gepensioneerde zelfstandigen dat niet kan rondkomen met zijn/haar pensioen afneemt.  

In 2016 waren nog 41% van de IGO-ontvangers zelfstandigen. Vandaag is dit teruggebracht tot 34% van alle IGO-trekkers. Gepensioneerden die moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen, kunnen naast hun rustpensioen ook een uitkering krijgen, de inkomensgarantie voor ouderen. De IGO bedraagt 805,25 euro voor samenwonenden en 1 207,88 euro voor alleenstaanden. Zelfstandigen lopen doorgaans een verhoogd armoederisico in vergelijking met loontrekkenden. Ook vandaag is dit nog het geval. Vandaag ontvangen 106.163 gepensioneerden in ons land een IGO. 34% van alle IGO-gerechtigden zijn gepensioneerde zelfstandigen ondanks dat ze slechts 24,6% van de beroepsbevolking uitmaken. Maar hun aandeel is sinds 2016 stapsgewijs gedaald doordat steeds minder gepensioneerde zelfstandigen zo’n IGO aanvragen.

De voorbije jaren hebben we het wettelijk pensioen van zelfstandigen stevig versterkt wat een belangrijke verwezenlijking is in de strijd tegen armoede. Dit is zeker het geval voor ouderen die geen of amper aanvullende pensioenrechten hebben opgebouwd. Iedereen moet na een leven hard werken een leefbaar pensioen krijgen. Ik heb hier in het verleden meermaals voor gepleit en heb hier ook wetsvoorstellen over.

 

Onder de regering Michel werden verschillende verbeteringen aan de pensioenberekening voor zelfstandigen gerealiseerd. De minimumpensioenen van zelfstandigen en werknemers werden gelijkgeschakeld en stapsgewijs verhoogd. Ook werd de correctiecoëfficiënt voor de evenredige pensioenen verhoogd net als het forfaitair inkomen dat dient als basis voor de berekening van het pensioenbedrag voor de jaren voor 1984.

We verwachten ook dat het aantal gepensioneerde zelfstandigen dat niet kan rondkomen de komende jaren ook verder zal dalen. Zopas keurden we in het parlement een voorstel goed dat de correctiecoëfficiënt voor de berekening van het zelfstandigenpensioen afschaft. Het pensioen van zelfstandigen zal voortaan op dezelfde wijze berekend worden als dat van werknemers. Daarnaast maken we tijdens deze legislatuur ook werk van de verhoging van het minimumpensioen tot 1500 euro (voor een volledige loopbaan) zoals afgesproken in het Regeerakkoord. De verschillen tussen en binnen de verschillende statuten (werknemers, zelfstandigen en ambtenaren) zullen ook steeds kleiner worden.

Lees er meer over in Knack.