BRUSSEL - Maandelijks nemen ongeveer 300 mensen mantelzorgverlof op. CD&V wil dat dit betaald verlof beter bekendgemaakt én versoepeld wordt.

Wie voor een ernstig ziek of hoogbejaard familielid wil zorgen en erkend is als mantelzorger, kan sinds 2020 betaald mantelzorgverlof opnemen voor een periode van maximum drie maanden. Aan dit verlof is een onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) gekoppeld. “In maart van dit jaar deden precies 300 mensen dat, 80 mannen en 220 vrouwen”, duidt Kristof Salens van RVA. “32 mensen namen dit verlof voltijds op, 127 bleven parttime werken en 141 namen een vijfde verlof en bleven vier vijfden werken. 300 Belgen die maandelijks dit verlof opnemen, is relatief gezien weinig.”

Bijkomende inspanningen:

Dat is ook de mening van CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri en Vlaams parlementslid Katrien Schryvers. Zij pleiten voor een betere bekendmaking van het mantelzorgverlof. “Het opnemen van mantelzorg is een waardevol engagement en draagt onmiskenbaar bij tot het verhogen van het welzijn en het welbevinden van de betrokken personeelsleden, de zorgbehoevenden en de hele samenleving”, zegt Katrien Schryvers. “Er moeten dus zeker bijkomende inspanningen geleverd worden om werknemers te informeren over deze verlofmogelijkheid. Focussen we op de personeelsleden van de Vlaamse overheid, dan zien we dat vorig jaar slechts zes mensen mantelzorgverlof opnamen. Helemaal anders is het beeld in het onderwijs. Tijdens het schooljaar 2021-2022 kozen 126 Vlaamse onderwijspersoneelsleden voor een loopbaanonderbreking voor mantelzorg.”

Meer keuzevrijheid:

CD&V vindt dat de reglementering rond mantelzorgverlof ook flexibeler moet worden en wil daarom wijzigingen in de wet. “Het opnemen van dit verlof moet in weken in plaats van in maanden mogelijk gemaakt worden”, zegt Nahima Lanjri. “Bovendien willen we het aantal maanden mantelzorgverlof per zorgbehoevende naar maximum zes maanden uitbreiden in plaats van de huidige drie maanden. Deze flexibilisering zorgt ervoor dat mantelzorgers meer keuzevrijheid en meer mogelijkheden krijgen om hun werk te combineren met de zorg voor een dierbare. Ook de zware administratieve lasten die bij de aanvraag tot erkenning als mantelzorger komen kijken, moeten omlaag. Mantelzorgers kunnen hun tijd nuttiger besteden.”

De Zondag 4 mei 2023

Door Vincent Vanhoorne