De uren die studenten hebben gewerkt in de zorg vanaf juli 2022 tellen niet mee in het maximumaantal uren studentenarbeid (475 uren per jaar). Dat bevestigde minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke in antwoord op mijn mondelinge vraag. Vele studenten waren ongerust, omdat zij vreesden dat het ze het maximumaantal uren zouden overschrijden. In dat geval zouden zij geen recht meer hebben op een korting in sociale bijdragen.

Op 20 juli nam de regering een reeks maatregelen om het personeelstekort in de zorg aan te pakken. Zo besliste de regering dat uren studentenarbeid in een zorginstelling (zoals een ziekenhuis of woonzorgcentrum) in het derde en vierde kwartaal van 2022 niet meetellen in het maximumaantal van 475 uren per jaar. 

Over deze regeling was er ongerustheid bij studenten. Het wetsontwerp over deze bepaling is immers nog niet behandeld in het parlement. Momenteel tellen de uren die studenten hebben gewerkt in de zorgsector dus nog wel mee in het maximumaantal van 475 uren per jaar. Heel wat studenten maken zich zorgen als ze hun Student-@-Work app openen en lezen dat ze hun quotum overschreden hebben. Sommigen stopten met werken in de zorg om te voorkomen dat ze meer uren zouden werken dan toegelaten. Wie jaarlijks meer dan 475 uren werkt als jobstudent, betaalt namelijk de normale, hogere sociale bijdragen voor deze uren en heeft geen recht meer op de studentenkorting.

Ik kaartte dit probleem deze week aan en minister Vandenbroucke antwoordde dat het wetsontwerp nog deze week ter ondertekening wordt voorgelegd aan andere ministers en de Koning. Nadien wordt het ingediend in de Kamer. Deze bepaling zal ingaan met terugwerkende kracht vanaf 1 juli.

Nu de ziekenhuizen en woonzorgcentra volop zoeken naar personeel, moeten we het engagement van studenten ten volle aanmoedigen. En dus is het goed dat de minister nu duidelijkheid schept. Wie sinds juli aan de slag was of is in de zorgsector kan er gerust in zijn: de gepresteerde uren worden niet meegeteld in het toegelaten maximum van 475 uren.

Eerder werd ook al beslist om de door jobstudenten gepresteerde uren in de zorg- en onderwijssector in de eerste helft van 2022 niet mee te laten tellen. Voor jobstudenten in andere sectoren werden de eerste 45 uren niet meegeteld bij het quotum van maximaal 475 uren per jaar. Studenten konden zo extra uren werken om de personeelsuitval door corona te compenseren.

Lees er meer over in Het Laatste Nieuws en De Morgen.